Рішення
Одеської міської ради
№ 4186-VII від 30.01.2019 р.

Про затвердження Положення про виконавчий комітет Одеської міської ради у новій редакції

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська міська рада

Вирішила:

1. Затвердити Положення про виконавчий комітет Одеської міської ради у новій редакції (додається).
2. Доручити керуючій справами виконавчого комітету Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л.

Міський голова                    Г. Труханов

Додаток до рішення Одеської міської ради
від 30.01.2019 р. № 4186-VII 

Положення про виконавчий комітет Одеської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення 
1.1. Виконавчий комітет Одеської міської ради (далі – виконком) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – рада), який створюється радою на період її повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади міста Одеси та Регламенту ради. Після закінчення повноважень ради виконком здійснює свої повноваження до формування його нового складу.
1.2. Виконком у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, Статутом територіальної громади міста Одеси, Регламентом ради, рішеннями ради, Регламентом виконавчих органів Одеської міської ради (далі – Регламент виконавчих органів ради) та цим Положенням.
1.3. Виконком є юридичною особою, має гербову печатку, бланки та штампи, має рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, набуває від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в судах, зокрема звертатися до суду, якщо це необхідно для реалізації його повноважень і забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.
1.4. Фінансування видатків виконкому здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Одеси.
1.5. Місцезнаходження виконкому: 65026, Україна, Одеська обл., м. Одеса, пл. Думська, 1.

2. Склад виконкому та порядок його формування 

2.1. Виконком утворюється за рішенням ради. Кількісний та персональний склад виконкому затверджуються радою за пропозицією міського голови.
2.2. До складу виконкому входять за посадою: міський голова, секретар ради, перший заступник та заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконкому.
Інші члени виконкому виконують свої обов'язки на громадських засадах.
2.3. Виконком очолює міський голова. Міський голова організовує роботу виконкому, головує на його засіданнях, забезпечує колегіальність при розгляді питань, включених до порядку денного засідань, підписує рішення виконкому і забезпечує їх виконання.
2.4. На осіб, які входять до складу виконкому за посадою і працюють в ньому на постійній основі, поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
2.5. Особи, які входять до складу виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконкому, а також з метою здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконкому, за рахунок коштів міського бюджету.
2.6. До складу виконкому не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.
2.7. Внесення змін до складу виконкому і його розпуск є виключною компетенцією ради. Питання внесення змін до складу виконкому, виведення зі складу виконкому окремого члена виконкому, розпуск виконкому вноситься на розгляд раді за пропозицією 1/3 депутатів від загального складу ради або міського голови.

3. Повноваження виконкому 

3.1. Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
3.2. Виконком здійснює власні повноваження і повноваження, делеговані органами виконавчої влади відповідно до чинного законодавства України.
3.3. Виконком у межах компетенції приймає рішення, які є обов'язковими для виконання виконавчими органами ради, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території м. Одеси.
3.4. Виконкому підпорядковуються районні адміністрації, департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи ради.
3.5. Виконком здійснює керівництво підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси, через виконавчі органи ради або безпосередньо.
Відносини виконкому з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси, будуються на договірній основі.
3.6. Виконком:
3.6.1. Попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проект бюджету м. Одеси, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради.
3.6.2. Координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, заслуховує звіти про роботу їх керівників.
3.6.3. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
3.6.4. Забезпечує комплексний соціально-економічний і культурний розвиток м. Одеси, вирішення питань життєдіяльності міста виконавчими органами ради та посадовими особами місцевого самоврядування.
3.6.5. Інформує територіальну громаду міста про свою роботу.
3.6.6. Організовує виконання рішень ради, а також затверджених радою планів і програм соціально-економічного розвитку м. Одеси, бюджету м. Одеси, цільових програм.
3.7. Виконком здійснює інші повноваження, надані йому чинним законодавством України та рішеннями ради.

4. Права та повноваження члена виконкому 

4.1. Член виконкому наділяється всіма правами і повноваженнями, необхідними для забезпечення його реальної та ефективної участі в діяльності виконкому.
4.2. Член виконкому має право:
4.2.1. Вносити пропозиції на розгляд виконкому з будь-якого питання, віднесеного до його компетенції, у тому числі шляхом внесення на розгляд виконкому проекту рішення, підготовленого безпосередньо членом виконкому, поправки до проектів рішень, включених до порядку денного засідань виконкому, у порядку, встановленому Регламентом виконавчих органів ради.
4.2.2. Здійснювати контроль за діяльністю виконавчих органів ради, комунальних підприємств та установ, запитувати у їх керівників і отримувати в порядку, встановленому Регламентом виконавчих органів ради, необхідну інформацію, довідкові матеріали і копії документів.
4.2.3. На участь у роботі робочих груп і комісій, в тому числі постійно діючих, які створюються розпорядженнями міського голови або формуються радою, звернувшись до міського голови із відповідною особистою заявою.
4.2.4. Вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок діяльності виконавчих органів ради, комунальних підприємств та установ; брати участь в роботі відповідних комісій і робочих груп, які здійснюють такі перевірки.
4.2.5. Ініціювати заслуховування звітів керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств та установ на засіданнях виконкому.
4.2.6. Вносити міському голові пропозиції про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
4.2.7. Виступати на засіданнях виконкому з кожного питання порядку денного, брати участь в дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні, оголошувати заяви, звернення, пропозиції громадян або їх об'єднань з метою розгляду та вирішення порушених у них питань.
4.3. Розподіл обов’язків між членами виконкому, в тому числі на період тимчасової відсутності кожного з членів виконкому, які працюють в ньому на постійній основі, затверджуються розпорядженням міського голови.
4.4. Члени виконкому – міський голова, секретар ради, перший заступник та заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконкому здійснюють координацію діяльності виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, відповідно до розпорядження міського голови про розподіл обов'язків між членами виконкому.
4.5. Члени виконкому, які не працюють у виконкомі на постійній основі, координують напрями діяльності виконкому відповідно до розпорядження міського голови про розподіл обов'язків між членами виконкому.

5. Порядок та форма роботи виконкому 

5.1. Форма та порядок роботи виконкому визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом виконавчих органів ради, який затверджується виконкомом.
5.2. Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконкому скликаються міським головою, а в разі його відсутності або неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником/заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, за необхідності, але не рідше ніж раз на місяць. Засідання виконкому проводяться, як правило, в адміністративній будівлі ради (пл. Думська, 1) об 11.00 у другий або четвертий четвер кожного місяця. За необхідності може бути скликано позачергове засідання виконкому.
5.3. Виконком організовує та проводить свою роботу відповідно до затверджених планів роботи. Порядок денний засідання виконкому формується департаментом документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради відповідно до плану роботи виконкому на підставі пропозицій міського голови, секретаря ради, першого заступника та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому, інших членів виконкому та підписується керуючим справами виконкому.
З метою обговорення попереднього порядку денного засідання виконкому за 10 робочих днів до дати його проведення проводиться засідання погоджувальної ради виконкому, до складу якої входять всі члени виконкому. Остаточний порядок денний засідання виконкому обговорюється та формується на засіданні погоджувальної ради, яке проводиться за 5 робочих днів до дня засідання виконкому.
У виняткових випадках проект рішення виконкому може бути включено до порядку денного засідання виконкому безпосередньо на засіданні виконкому за рішенням більшості від загального складу виконкому.
5.4. Засідання виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу виконкому. На кожному засіданні виконкому ведеться протокол, в якому відображається хід засідання виконкому, виступи членів виконкому та інших осіб, які беруть участь в засіданні. Протокол засідання виконкому підписується міським головою та керуючим справами виконкому.
5.5. Рішення виконкому з усіх питань, віднесених до його компетенції і включених до порядку денного засідання, приймаються на засіданні виконкому шляхом голосування простою більшістю голосів від загального складу виконкому.
5.6. Рішення виконкому підписуються міським головою та керуючим справами виконкому, додатки до рішень виконкому підписує керуючий справами або керівники виконавчих органів відповідно до Регламенту виконавчих органів ради.
5.7. Рішення виконкому підлягають оприлюдненню в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше 5-ти робочих днів після їх прийняття.
5.8. Проекти рішень виконкому підлягають оприлюдненню в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.
5.9. Рішення виконкому, які відповідно до чинного законодавства України є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Регламентом виконавчих органів ради.

6. Контроль за діяльністю виконкому, звітність 

6.1. Виконком є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
6.2. Міський голова не рідше одного разу на рік інформує у своєму звіті територіальну громаду міста про діяльність виконкому та інших виконавчих органів ради за минулий рік.
6.3. Перший заступник та заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради не рідше одного разу на рік звітують про свою діяльність на відкритих зустрічах з членами територіальної громади м. Одеси, пленарних засіданнях ради, громадських слуханнях, зустрічах з представниками засобів масової інформації, а також в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.
6.4. Виконком забезпечує не рідше одного разу на рік звітування керівників виконавчих органів ради про свою діяльність за попередній календарний рік протягом І кварталу року, наступного за звітним, відповідно до Статуту територіальної громади міста Одеси.
6.5. Виконком забезпечує надання звітів виконавчими органами ради до відповідних органів виконавчої влади про виконання делегованих повноважень у встановлені строки за затвердженою формою.

Секретар ради           О. Потапський

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2019.02.06 17:09