Рішення
Одеської міської ради
№ 4187-VII від 30.01.2019 р.

Про затвердження Положення про Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради у новій редакції

Відповідно до статті 25, підпункту 4 пункту «б» статті 27 та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, Закону України «Про адміністративні послуги», у зв'язку зі зміною офіційної адреси електронної пошти Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради Одеська міська рада

Вирішила:

1. Затвердити Положення про Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради у новій редакції згідно з додатком.
2. Доручити директору Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації Положення про Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради у порядку, передбаченому Законом.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики.

Міський голова   Г. Труханов

Додаток до рішення Одеської міської ради
від 30.01.2019 р. № 4187-VII

Положення про департамент надання адмінастративних послуг Одеської міської ради (в новій редакції)

1. Загальні положення.
1.1. ДЕПАРТАМЕНТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для виконання повноважень, віднесених до відання виконавчих органів Одеської міської ради щодо надання адміністративних послуг.
1.2. Департамент є самостійною юридичною особою, має власний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, гербову печатку, штампи, бланки з власною назвою.
1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Одеса, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.
1.5. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету міської ради.
1.6. Фінансування видатків Департаменту здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.7. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється згідно з чинним законодавством України.
1.8. Місцезнаходження Департаменту: 65017, місто Одеса, вулиця Косовська, 2-Д.
1.9. Адреса електронної пошти Департаменту: dnap@omr.gov.ua.

2. Метою діяльності Департаменту є створення належних умов для задоволення потреб територіальної громади м. Одеси у сфері надання адміністративних послуг, а також у сфері організації видачі суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру.

3. Цілі діяльності Департаменту:
3.1. Забезпечення надання суб’єктам звернення адміністративних послуг та документів дозвільного характеру шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та дозвільними органами;
3.2. Створення системи надання адміністративних послуг за принципами "єдине вікно" та "прозорий офіс";
3.3. Здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

4. Основні завдання Департаменту.
4.1. Для досягнення цілей своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання:
4.1.1. Участь у реалізації державної політики щодо надання адміністративних послуг та ефективної організації видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;
4.1.2. Забезпечення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради, структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, а також територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, у сфері надання адміністративних послуг;
4.1.3. Внесення пропозицій міській раді, її виконавчому комітету та Одеському міському голові щодо удосконалення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих державних органів виконавчої влади, установ та організацій у сфері надання адміністративних послуг, спрощення процедур та процесів надання адміністративних послуг, забезпечення необхідного рівня та якості надання послуг членам територіальної громади та суб'єктам господарювання, вжиття заходів щодо реалізації рішень із вказаних питань;
4.1.4. Здійснення розгляду звернень громадян та прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;
4.1.5. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру суб’єктам звернення;
4.1.6. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
4.1.7. Здійснення повноважень, делегованих органами виконавчої влади та інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства;
4.1.8. Здійснення контролю за якістю надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами надання та обґрунтованості відмов у наданні таких послуг.
4.2. При здійсненні повноважень Департамент зобов'язаний:
4.2.1. Забезпечити дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Одеси;
4.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності персональних даних заявників;
4.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного та іншого законодавства.
4.2.4. Інформувати міського голову у разі покладання на Департамент виконання завдань, що не відносяться до функцій Департаменту чи виходять за межі його повноважень, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

5. Функції Департаменту:
5.1. Організація надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
5.1.1. Адміністратор забезпечує:
5.1.1.1. Надання суб'єктам звернення вичерпної інформації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
5.1.1.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;
5.1.1.3. Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг, повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
5.1.1.4. Формування та зберігання справ надання адміністративних послуг.
5.1.1.5 Інформування керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги.
5.2. Забезпечення у центрі прийому та розгляду заяв суб'єктів господарювання, а також безпосередньо видачу, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру, які видаються відповідними дозвільними органами, видачу дублікатів таких документів.
5.3. Надання суб'єктам звернення вичерпної інформації щодо вимог та порядку реалізації їх прав та законних інтересів в межах повноважень Департаменту;
5.4. Прийняття та реєстрація звернень громадян та юридичних осіб щодо надання адміністративних послуг, забезпечення суб'єктів звернень бланками заяв/клопотань, надання допомоги при їх заповненні;
5.5. Забезпечення консультативно-роз'яснювальної роботи із суб'єктами звернень з питань надання адміністративних послуг;
5.6. Здійснення контролю за додержанням посадовими особами адміністративних органів термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання процедур і стандартів надання адміністративних послуг;
5.7. Інформування Одеської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, керівництва суб’єктів надання адміністративних послуг про виявлені порушення термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання процедур і стандартів надання адміністративних послуг, внесення пропозицій щодо усунення таких порушень та причин їх виникнення;
5.8. Взаємодія із адміністративними органами, іншими підприємствами, установами та організаціями у сфері організації надання, удосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг;
5.9. Внесення пропозицій міській раді, її виконавчому комітетові та міському голові, щодо удосконалення роботи Департаменту, взаємодії у сфері надання адміністративних послуг, підготовка та внесення на розгляд відповідного органу проектів рішень з вказаних питань;
5.10. Прийняття участі у розробці стандартів адміністративних послуг, інших нормативних актів міської ради та її виконавчого комітету;
5.11. Внесення пропозицій міській раді, міському голові стосовно створення, у разі необхідності, мережі територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, з метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг;
5.12. Прийняття участі у роботі дорадчих органів міської ради;
5.13. Забезпечення формування, публікації та підтримки в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Департаменту на внутрішньому порталі і офіційному сайті Одеської міської ради;
5.14. Організація проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Департаменту;
5.15. Забезпечення розгляду звернень громадян та прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком.
5.17. Виконання інших завдань у сфері надання адміністративних послуг, передбачених чинним законодавством.

6. Права Департаменту.
6.1. Департамент в ході виконання покладених на нього повноважень має право:
6.1.1. Одержувати в установлену порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, безоплатні статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
6.1.2. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг;
6.1.3. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
6.1.4. Вимагати від керівників суб’єктів надання адміністративних послуг вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень термінів розгляду заяв щодо надання адміністративних послуг;
6.1.5. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань;
6.1.6. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;
6.1.7. Вивчати в межах своїх повноважень питання дотримання місцевими дозвільними органами термінів розгляду звернень та видачі документів дозвільного характеру, та порядку проходження дозвільних (погоджувальних) процедур, звертатись до керівництва цих органів про вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
6.1.8. Аналізувати звернення громадян та суб'єктів господарювання та вживати заходів щодо оптимізації та спрощення процедур надання адміністративних послуг, започаткування та здійснення підприємницької діяльності;
6.1.9. Створювати за погодженням з іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади комісії, робочі групи для вивчення питань, пов'язаних з діяльністю Департаменту, брати участь у їх роботі;
6.1.10. Залучати на договірних засадах підприємства, установи, організації, спеціалістів до участі в розв'язанні проблем удосконалення роботи Департаменту та підпорядкованих підрозділів, в наданні консультацій та участі в проведенні експертиз програм і проектів, з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;
6.1.11. Звертатись до контролюючих та правоохоронних органів щодо надання роз'яснень та консультацій, вжиття заходів до усунення виявлених порушень з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

7. Структура Департаменту.
7.1. До складу Департаменту входить структурний підрозділ – Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради.
7.2. До складу Департаменту можуть входити управління, відділи та сектори.
7.3. Департамент включає до свого складу адміністраторів, статус та обсяг повноважень яких визначається Законом України «Про адміністративні послуги».
7.4. Адміністратори здійснюють свої повноваження в межах відповідного структурного підрозділу Департаменту у відповідному приміщенні «Прозорого офісу».
7.5. Положення про структурні підрозділи затверджуються наказом керівника Департаменту.
7.6. Посадові особи Департаменту призначаються на посади та звільняються міським головою в порядку, передбаченому Регламентом виконавчих органів Одеської міської ради, та чинним трудовим законодавством у відповідності до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про адміністративні послуги».
7.7. Кількість адміністраторів визначається Одеською міською радою.
7.8. Посадові обов'язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником Департаменту.

8. Керівництво Департаменту.
8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.
8.2. Директор Департаменту:
8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту;
8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
8.2.4. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;
8.2.5. Вносить пропозиції керівництву міської ради та її виконавчого комітету щодо планування та передбачення коштів у міському бюджеті на виконання повноважень Департаменту, виконання міських та загальнодержавних програм в частині, що відноситься до повноважень Департаменту;
8.2.6. Визначає структуру Департаменту та подає її на затвердження Одеському міському голові;
8.2.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає кваліфікаційні вимоги до посадових осіб;
8.2.8. Забезпечує організацію діяльності та виконання встановленого обсягу повноважень адміністраторів, забезпечує організацію роботи Департаменту та Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради;
8.2.9. В межах наданих повноважень звертається до судових та правоохоронних органів, без доручення представляє Департамент у відносинах із іншими виконавчими органами міської ради, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями;
8.2.9. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.
8.3. У випадку відсутності директора Департаменту його повноваження покладаються на одного із заступників.

Секретар ради    О.Ю. Потапський

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2019.02.08 13:49