Внесены изменения решением Одесского горсовета №3827-V от 25.12.2008

Внесены изменения и дополнения решением Одесского горсовета №3423-V от  09.10.2008
Внесены изменения и дополнения решением Одесского горсовета №4112-V от 09.04.2009г. 

Внесены изменения и дополнения решением Одесского горсовета №4955-V от 22.01.2010г. 

Внесены дополнения решением Одесского горсовета №392-VI от 28.02.2011

Внесены изменения и дополнения решением Одесского горсовета №536-VI от 08.04.2011г. 

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 2088-V від 21.12.2007

 
Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2008-2011 роки

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» і Указу Президента України від 15.09.2005р. № 1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», підтримуючи ініціативу органів самоорганізації населення в місті Одесі з подальшого розширення їх участі в вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку міста, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2008-2011 роки (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з удосконалення структури управління містом.

 


Міський голова                             Е.Гурвіц


Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2088-V від 21.12.2007


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

У МІСТІ ОДЕСА НА 2008-2011 РОКИ


Загальна частина
Програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2008-2011 роки (далі - Програма) розроблена управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради (далі - Управління) та Асоціацією самоорганізації населення міста Одеси (далі - міською Асоціацією самоорганізації), яка об'єднує органи самоорганізації населення (далі - органи СОН) і громадські організації, що працюють з ними.


Програма базується на наступних основних принципах:
- на принципі демократизму, що передбачає максимально широку участь громадян в ухваленні і виконанні рішень органів влади, які зачіпають інтереси жителів;
- на принципі відвертості, що передбачає повне і своєчасне інформування органами влади і органами СОН один одного і населення про свою діяльність;
- на принципі субсидіарності, що передбачає найефективнішу реалізацію якомога більшого обсягу повноважень на найнижчому рівні управління (на рівні домового, вуличного, квартального комітетів);
- на принципах гуманності і милосердя, які передбачають головну опору на загальнолюдські і духовні цінності, пріоритетність підтримки найменш соціально захищених верств населення;
- на принципі соціального партнерства, що передбачає тісну конструктивну взаємодію органів СОН з органами влади, комерційними і некомерційними структурами в процесі вирішення проблем територіальної
громади.


Склад проблем та обґрунтування необхідності їх розв'язання програмним методом
Характеристика ситуації, що склалася в місті, у сфері самоорганізації населення:
Доводиться констатувати, що через об'єктивні та суб'єктивні причини в Україні у сфері локальної демократії нормативні акти поки що не створили завершену систему правових норм, необхідних для створення і нормального функціонування такого найважливішого інституту громадянського суспільства, як органи СОН.
Більш того, прийнятий у 2001 році Закон України «Про органи самоорганізації населення» - базовий закон, покликаний врегулювати більшість питань, що виникають на практиці, через свою недосконалість не тільки не вирішив існуючих проблем, але у багатьох випадках посилив і без того непросту правову ситуацію, увійшовши у суперечку з Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Виходячи з сучасних реалій, Одеська міська рада (далі - міськрада) вимушена була піти шляхом вироблення власної нормативної бази для створення, реєстрації і діяльності органів СОН, ухваливши 14 січня 2002 року рішення № 3374-ХХІІІ „Про органи самоорганізації населення в місті Одесі», яке по суті розвивало і доповнювало перше рішення з даного питання, прийняте ще в 1999 році, - до ухвалення Закону України «Про органи самоорганізації населення». Надалі міськрадою та її органами було прийнято цілий ряд локальних актів, спрямованих на практичне вирішення питань самоорганізації населення, зокрема:
- про встановлення пільгової орендної плати у розмірі 1 гривня в рік за все займане органом СОН приміщення (незалежно від площі) у будівлях та спорудах, що знаходяться в міській комунальній власності;
- про регулярне виділення бюджетних коштів для реалізації зареєстрованими органами СОН власних повноважень;
- про створення в штаті департаменту по організації роботи міської ради відділу по роботі з органами СОН;
- про створення в структурі міськради Управління, а в деяких районних в місті адміністраціях - відділів по взаємодії з органами СОН;
- про механізм наділення органів СОН міста Одеси окремими повноваженнями міськради, передачі фінансів і майна;
- про організацію для голів органів СОН щомісячного навчання і тематичних зустрічей з керівниками виконавчих органів міськради.
На виконання та розвиток прийнятого міськрадою механізму делегування частини власних повноважень органам СОН, передачі фінансів і майна розроблена Методика відбору до органів СОН, найбільш підготовлених для отримання від міськради цих повноважень.
Керуючись даною Методикою, спеціальна експертна група з числа вчених і практиків шляхом детального поетапного вивчення дієздатності усіх зареєстрованих в місті органів СОН виявила три з них: «Південний А, Б», «Черемушки» та «Шевченко-3», які більше інших підготовлені до того, щоб ефективно розпорядитися делегованими повноваженнями міськради. Розроблено проект відповідного Типового договору.
За станом на 1 вересня 2007 року в місті зареєстровано 20 органів СОН мікрорайонного рівня, ще близько 30 органів СОН, отримавши згоду міської ради, знаходяться на різних стадіях створення і реєстрації. Усі ці органи СОН охоплюють біля половини території міста і відповідно половини його населення.
Таким чином, в Одесі певною мірою вдалося врегулювати існуючі правові проблеми і виробити єдину для всіх органів СОН міста політику. Цьому сприяло також створення міської Асоціації самоорганізації, проведення всеукраїнських конференцій і семінарів. Крім того, на базі Одеської громадської організації «Лицем до лиця» протягом 2004-2006 років випускається 10-тисячним тиражем інформаційний бюлетень для органів СОН «Сусідський вісник», який з червня 2006 року став обласною газетою. Щорічно проводяться міські конференції з питань самоорганізації населення.


Разом з тим подальший розвиток системи органів СОН в Одесі, як і в інших містах України, все ще стримує ряд проблем, зокрема:
- недосконала і місцями суперечлива законодавча база, недоліки якої не можуть бути повністю знівельовані на місцевому рівні;
- слабка ресурсна і матеріально-технічна база діяльності органів СОН і практична невирішеність питання про можливість цим органам мати в своєму розпорядженні власні фінансові кошти;
- відсутність реальних стимулів в роботі активу органів, зокрема у вигляді оплати праці голови, секретаря та інших членів органу СОН;
- слабка притока у систему органів СОН молоді, заповзятливих і соціально відповідальних бізнесменів, відсутність установ професійного навчання представників системи самоорганізації населення;
- відсутність науково обґрунтованих рекомендацій з організації роботи органів СОН, їх взаємодії один з одним, з міськрадою та її органами як частини єдиної системи місцевого самоврядування та ін.


Ухвалення міськрадою цієї Програми, яка народжується за «ініціативою знизу» і яка значною мірою виконуватиметься силами самих органів СОН, дозволить Одесі зробити серйозний крок вперед на шляху подальшого реального розвитку самоорганізації населення, як найважливішої складової громадянського суспільства і гармонійного вбудовування цієї форми локальної демократії в загальну систему місцевого самоврядування.


Мета Програми
Створення в місті організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста Одеси у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку, і в першу чергу, більш повного задоволення потреб та інтересів жителів шляхом об'єднання зусиль міськради та її органів з органами СОН.


В ході реалізації Програми будуть вирішені наступні завдання:
• виконано подальше удосконалення та розвиток нормативно-методичної, інформаційної та матеріально-технічної бази створення і діяльності в місті органів СОН;
• відпрацьовані та упроваджені в практику найбільш ефективні механізми взаємодії органів СОН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами розвитку міста;
• відпрацьований механізм наділення органів СОН міськрадою їхніми власними і делегованими повноваженнями, вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення реалізації цих повноважень;
• створення ефективної системи відбору, навчання та професійного удосконалення керівників і активістів органів СОН, а також державних і муніципальних службовців, що працюють з органами СОН.


Строки та етапи виконання Програми
Виконання Програми передбачено здійснити протягом 2008-2011 роках. Період дії Програми вибраний, виходячи з перспективи її ухвалення і реалізації у повному обсязі за період діяльності міськради нинішнього V скликання. При цьому передбачається, що на завершальному етапі виконання Програми міськрада на основі оцінки суспільно-політичної ситуації, що склалася до 2011 року, і реального стану на той момент нормативно-правової бази ухвалить рішення про міру і форми своєї подальшої участі в розвитку самоорганізації в місті Одесі.


Перелік заходів і завдань Програми
1. Завдання в області вдосконалення і розвитку в місті нормативно-методичної бази для діяльності органів СОН:
1.1. Підготувати і направити до Верховної Ради України обґрунтовані пропозиції щодо коригування чинного Закону України «Про органи самоорганізації населення», а також щодо внесенню необхідних поправок до інших законів і нормативних актів, які зачіпають питання формування і організації діяльності органів СОН в Україні.
(Міськрада, міська Асоціація самоорганізації. Термін - II квартал 2008 р.)


1.2. У випадку прийняття змін та доповнень до діючих законів чи нормативних актів у сфері органів самоорганізації населення внести відповідні зміни до Положення про органи самоорганізації населення у місті
Одесі.
(Управління, юридичне управління міськради, ОМГО «Лицем до лиця». Термін -2008 р.)


1.3. Організувати перевидання збірки нормативно-методичних матеріалів по створенню, реєстрації і організації роботи органів СОН, доповнивши його нормативними актами локального регулювання, прийнятими міськрадою в 2004-2007 pp. після виходу першого видання збірки з друку. Забезпечити усі органи, що діють, і новостворювані в місті органи СОН необхідними нормативними і нормативно-методичними документами, бланками і типовими формами широкого застосування.
(Управління, ОМГО «Лицем до лиця». Термін -1 квартал 2008 р. і далі протягом року)


2. Завдання з розвитку механізмів взаємодії органів СОН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами розвитку міста:
2.1. Розробити і впровадити в практику роботи міської ради та її органів систему заохочення участі комерційних і некомерційних структур, зокрема органів СОН, у вирішенні проблем територіальної громади.
(Управління, постійна комісія з удосконалення структури управління містом спільно з міською Асоціацією самоорганізації. Термін - весь період виконання Програми.)


2.2. Продовжувати і розширювати практику участі органів СОН в конкурсах на отримання соціального замовлення, для чого провести цикл семінарів-тренінгів з представниками органів СОН, бажаючих брати участь в конкурсі.
(Управління, міська конкурсна комісія з соціального замовлення.
Термін - в період підготовки і подачі проектів на конкурс.)


2.3. Розробити типову функціональну структуру органів СОН мікрорайонного, селищного, квартального, домового рівнів, а також механізм розмежування повноважень між органами СОН різного рівня, що діють на
одній території.
(Управління, постійна комісія з удосконалення структури управління містом, Одеський суспільний інститут соціальних технологій. Термін -1 квартал 2008 р.)


2.4. Сприяти проведенню державної реєстрації всіх знов створених органів СОН для отримання ними статусу юридичної особи і права вступати у договірні відносини з іншими партнерськими організаціями.
(Управління, Одеський міськвиконком спільно з міською Асоціацією самоорганізації. Термін - весь період виконання Програми.)


2.5. Проводити регулярні робочі зустрічі керівництва міськради, управлінь, райадміністрацій з керівниками і активістами органів СОН.
(Управління, міська Асоціація самоорганізації. Термін - весь період виконання Програми.)


2.6. Проводити сумісні робочі наради і навчальні семінари-тренінги представників органів СОН, служб міськради та працівників райадміністрацій, відповідальних за взаємодію з органами СОН.
(Управління, відділ взаємодії з органами СОН департаменту з організації роботи міськради, міська Асоціація самоорганізації. Термін - весь період виконання Програми.)


2.7. Передбачити в роботі міськради, виконкому, райадміністрацій, в положеннях про підрозділи обов'язкову участь представників органів СОН у вирішенні питань, що знаходяться в сумісній компетенції цих органів.
(Постійна комісія з удосконалення структури управління містом, управління, юридичне управління міськради, міська Асоціація самоорганізації. Термін - II квартал 2008 р.)


2.8. Вивчати практику роботи органів СОН і визначити доцільність делегування міськрадою частини власних повноважень, фінансів і майна органам СОН.
(Постійна комісія з удосконалення структури управління містом, управління, юридичне управління міськради, міська Асоціація самоорганізації. Термін - весь період виконання Програми.)


2.9. Аналізувати в кінці кожного року підсумки реалізації органами СОН делегованих міськрадою додаткових повноважень, визначити ефективність їх використання, приймати необхідні заходи для удосконалення процесу делегування.
(Постійна комісія, управління, міська Асоціація самоорганізації. Термін - останній квартал кожного року реалізації Програми.)


3. Завдання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів СОН:
3.1. Сприяти формуванню повноцінних бюджетів органів СОН.
(Постійна комісія з удосконалення структури управління містом, управління, управління фінансів міськради, міська Асоціація самоорганізації. Термін - II квартал 2008 р.)


3.2. Визначити механізм та умови заохочення праці керівника (голови), секретаря органу СОН (крім будинкових і вуличних комітетів).
(Управління, загальні збори (конференції) жителів, міська Асоціація самоорганізації. Термін - І квартал 2008 р.)


3.3. Розробити обґрунтовані рекомендації щодо формування кошторису витрат на виконання органами СОН власних повноважень.
(Управління, управління фінансів міськради, міська Асоціація самоорганізації. Термін - ІІІ квартал 2008 р.)

3.4. Продовжити роботу Центру організаційно-методичної підтримки органів СОН при ОМГО "Лицем до лиця" із наданням бухгалтерських та технічних послуг органам СОН.
(Міська Асоціація самоорганізації, ОМГО "Лицем до лиця". Термін - протягом 2008 року.)


3.5. В міру необхідності вирішувати питання щодо передачі в оперативне управління органам СОН і в першу чергу тим, що реалізують делеговані повноваження, необхідні для цього приміщення та устаткування.
(Міськрада, управління, Представництво по управлінню комунальною власністю. Термін - весь період виконання Програми.)


4. Завдання щодо інформаційно-методичного забезпечення діяльності органів СОН:
4.1. Протягом дії Програми, при відповідності фінансового забезпечення провести цілеспрямовані соціально-діагностичні дослідження по виявленню та оцінці пріоритетних соціальних проблем, які найбільшою мірою зачіпають інтереси жителів мікрорайонів, де діють органи СОН.
(Одеський суспільний інститут соціальних технологій. Термін - весь період виконання Програми.)


4.2. Сприяти створенню кожним органом СОН інформаційного банку даних про територію своєї діяльності, що включає відомості по топоніміці, дислокації житлових будинків, об'єктів соціальної, виробничої та адміністративної інфраструктури, демографічного складу населення та ін.
(Управління, Райадміністрації, голови органів СОН, Одеський суспільний інститут соціальних технологій.
Термін - весь період виконання Програми.)


4.3. У структурі кожного органу СОН передбачити спеціальний підрозділ (виконавця), відповідального за організацію інформаційної діяльності органу СОН, зокрема підготовку в «Сусідський вісник» та в інші ЗМІ м. Одеси матеріалів про діяльність цього органу та інші події з життя мікрорайону, які заслуговують на суспільну увагу.
(Управління інформації, голови органів СОН, редакційна рада «Сусідського вісника». Термін - весь період виконання Програми.)


4.4. В арсеналі кожного органу СОН передбачити технічні й організаційні засоби для інформування жителів його території про діяльність органу СОН (друкарські або тиражовані інформаційні матеріали, оголошення і т.д.), а також засоби зворотного зв'язку органу СОН з населенням за допомогою листів, особистого прийому, зустрічей з людьми по місцю їх проживання та ін.
(Управління, голови органів СОН. Термін - весь період виконання Програми).


4.5. Проводити в м. Одесі Всеукраїнські конференції з актуальних проблем самоорганізації населення з метою обміну досвідом з іншими регіонами України та вироблення узгодженої позиції щодо подальшого розвитку в Україні органів СОН, як складової частини інфраструктури громадянського суспільства.
(Міська Асоціація самоорганізації, Управління. Термін - раз на рік протягом всього періоду виконання Програми)


5. Завдання з мотивації та підвищення професійного рівня активу органів СОН:
5.1. Провести соціально-психологічну діагностику особового складу органів СОН і в першу чергу тих, які отримують додаткові повноваження від міськради, з метою вироблення рекомендацій по вдосконаленню кадрової роботи в системі органів СОН.
(Управління, голови органів СОН, Одеський суспільний інститут соціальних технологій. Термін - 2008 р.)


5.2. Розробити програму і провести цикл навчальних семінарів-тренінгів для підвищення професійного рівня особового складу органів СОН і активу громадських організацій, що працюють з цими органами.
(ОМГО „Лицем до лиця", Одеський суспільний інститут соціальних технологій, міська Асоціація самоорганізації, Управління. Термін – весь період виконання Програми).


5.3. Організувати цілеспрямований підбір грамотних, ініціативних та здатних працювати людей з числа жителів територій органів СОН з подальшим затвердженням на загальних зборах органів СОН (конференціях).
(Міська Асоціація самоорганізації, органи СОН. Термін - весь період виконання Програми).


5.4. Розглянути спільно з керівництвом вузів та інших учбових закладів м. Одеси можливість підготовки на їх базі фахівців системи самоорганізації населення, зокрема через введення нових спеціальностей, нових учбових курсів та нового наповнення навчальних програм.
(Управління, Одеський суспільний інститут соціальних технологий. Термін - 2008 p.).

Ресурсне забезпечення Програми за рахунок усіх джерел фінансування у тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси

Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік (кошторисні розрахунки додаються). Головним розпорядником коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на реалізацію Програми, є Управління. Інші виконавчі органи Одеської міської ради, причетні до виконання Програми, діють у межах коштів, передбачених на їх основну діяльність.


Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
1. Затверджена міськрадою Програма є інструментом середньострокового планування і координації дій всіх учасників її реалізації.
Основні завдання Програми враховуються при щорічній розробці проектів програми соціально-економічного і культурного розвитку міста, а також проектів цільових соціальних програм.


2. Силами Управління за участю постійних комісій міської ради та міської Асоціації самоорганізації (на міському рівні), спеціалізованих підрозділів райадміністрацій по взаємодії з органами СОН та громадськими
організаціями (на районному рівні) щорічно здійснюється розробка та забезпечується реалізація робочих планів заходів щодо виконання Програми.


3. В процесі усього періоду виконання Програми в моніторинговому режимі здійснюється внутрішній (силами відповідальних виконавців) та зовнішній (силами спеціалізованих установ, органів СОН, громадських організацій і жителів міста) контроль виконання завдань Програми.


4. Через півроку після початку реалізації Програми постійна комісія з удосконалення структури управління містом спільно з Управлінням та міською Асоціацією самоорганізації здійснюють аналіз ходу виконання Програми з проведенням робочих семінарів, круглих столів та інших акцій для вироблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення механізму виконання Програми.


5. Щорічно, в першому кварталі року, наступного за звітним, інформація про хід реалізації Програми заслуховується на засіданні міськвиконкому. При необхідності коригування Програми питання вноситься на розгляд міськради.


6. Реалізація Програми та розроблених на її основі комплексних і цільових планів, а також контроль за ходом цих процесів здійснюється при активній участі громадськості шляхом включення представників органів СОН до складу робочих комісій, координаційних рад, проведення громадських слухань та громадської експертизи проектів рішень міськради та міськвиконкому, пов'язаних з виконанням Програми.

7. Інформація про хід виконання Програми, про заходи, що готуються, та які вже проведені, широко висвітлюється в засобах масової інформації міськради та інших відомств, розмішується на сайті міськради.


8. За підсумками проведених заходів Програми органи міськради за участю зацікавлених громадських організацій та наукових установ проводять круглі столи, семінари, конференції та інші комунікативні заходи з метою обміну досвідом.


9. Управління щорічно розробляє і затверджує рішенням міськради кошторис витрат на реалізацію заходів Програми у наступному році.

 

Очікувані кінцеві результати виконання Програми Виконання Програми дозволить:
- забезпечити реальні можливості участі громадян у вирішенні місцевих проблем, у відстоюванні своїх прав та захисті інтересів;
- більш повно і на вищому якісному рівні вирішувати соціальні потреби мешканців міста;
- підвищити організаційні і ресурсні можливості міської влади в здійсненні завдань соціально-економічного і культурного розвитку міста;
- встановити в місті атмосферу взаємної довіри і конструктивної співпраці між органами місцевого самоврядування і міською територіальною громадою.

 

 

Секретар міської ради                                     О.А. Прокопенко


Страница создана: 2008.01.29 14:19