Звіти
про базове відстеження результативності рішення

 

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням №3743-V від 25.12.2008р.

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням №4095-V від 09.04.2009р. 

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням №4686-V від 07.10.2009р. 

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням №25-VI від 28.12.2010р.

 

  

Рішення
Одеської міської ради
№ 2882-V від 10.07.2008р.

«Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів,
які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», на виконання Указу Президента України «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006р. № 39 «Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру», рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 25-V «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення відкритості та рівності умов під час проходження дозвільно-погоджувальних процедур у місті Одесі, спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру та документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, Одеська міська рада:

ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні у новій редакції (додається).

2. Через один рік з дня набуття чинності цього рішення управлінню дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради провести заходи з відстеження його результативності.

3. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому порядку.

4. Управлінню дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради забезпечити друкування 200 екземплярів Порядку для їх безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

5. Виконавчим органам Одеської міської ради, діяльність яких повязана з видачею документів дозвільного характеру, у термін до 1 січня 2009 року привести регуляторні акти, які регулюють відносини з видачі документів дозвільного характеру, розробниками яких вони є, у відповідність з Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

6. Це рішення набуває чинності через місяць з дня його прийняття.

7. Визнати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 29.09.2006р. № 313-V «Про Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні».

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з реалізації державної регуляторної політики.

 

Міський голова          Е. Гурвіц

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2882-V від 10.07.2008р.


ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ
МІСЦЕВИХ ДОЗВІЛЬНИХ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРИЙОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ОДНОМУ ПРИМІЩЕННІ

Цей Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні (далі -Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 р. № 116; Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 р. № 39; заходів щодо забезпечення видачі відомостей з реєстру документів дозвільного характеру, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 22.09.2006 р. № 82.


І. Терміни
Єдиний дозвільний центр – єдине приміщення (кімната, зала, фойє тощо) у якому представники місцевих дозвільних органів провадять діяльність з видачі документів дозвільного характеру та документів, необхідних для їх отримання (їх переоформлення, видачу дублікатів, анулювання тощо), у визначений та узгоджений між ними час.
Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб’єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.
Місцеві дозвільні органи - міська рада, виконавчий комітет та їх виконавчі органи, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, у межах міста Одеси та дозвільні органи розташовані у місті Одесі, як обласному центрі.
Погоджувальні органи – виконавчі органи міської ради, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади (в т.ч. територіальні (місцеві) органи урядових органів центральних органів виконавчої влади), їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати довідки, витяги, висновки тощо, необхідні для отримання документів дозвільного характеру, від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи, які можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Суб'єкт господарювання - зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа, незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа – підприємець, яка здійснює господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Адміністратор – посадова особа міської ради, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів з видачі документів дозвільного характеру та документів, необхідних для їх отримання.
Учасники дозвільного центру – представники місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання для оформлення, видачі їм документів дозвільного характеру та документів, необхідних для їх отримання.
Заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, яка звертається до єдиного дозвільного центру або до місцевих дозвільних органів за отриманням інформації, консультації та/або документів дозвільного характеру і документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру.
Спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності – центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.
Об’єкт, на який видається документ дозвільного характеру – земельна ділянка, споруда, приміщення, устаткування, обладнання та механізм, що вводиться в експлуатацію або проектується, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга.
Декларативний принцип – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності, без отримання документа дозвільного характеру, шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально – технічної бази вимогам законодавства.

 
ІI. Загальні положення
1. Єдиний дозвільний центр об’єднує в одному приміщенні представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних служб, інших установ, підприємств та організацій, уповноважених відповідно до наданих їм повноважень видавати документи дозвільного характеру та які здійснюють роботу по прийняттю і розгляду заяв суб’єктів господарювання про видачу документів дозвільного характеру та безпосередньої видачі документів дозвільного характеру.
2. Суб’єкт господарювання має право вибору способу отримання документів дозвільного характеру через адміністратора або безпосередньо за зверненням до відповідних дозвільних органів, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, при цьому учасники єдиного дозвільного центру зобов’язані забезпечити взаємодію між собою з метою своєчасної видачі документів дозвільного характеру.
3. Дозвільні органи не можуть приймати та видавати суб’єктам господарювання документи дозвільного характеру за межами єдиного дозвільного центра.
4. Учасники єдиного дозвільного центру у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади і посадових осіб державної влади, органів місцевого самоврядування та розпорядженнями міського голови, а також цим Порядком.
5. Єдиний дозвільний центр працює кожного для з понеділка по п’ятницю. Режим роботи представників дозвільних органів в Єдиному дозвільному центрі, а саме дні та години роботи, встановлюється на підставі обстеження та розрахунків кількості звернень та тривалості їх розгляду, в зручний для суб’єктів господарювання час.
6. Місцеві дозвільні органи повинні розміщувати вичерпну інформацію про особу, яка веде прийом у приміщенні єдиного дозвільного центру, перелік документів дозвільного характеру, вичерпний перелік документів, необхідних для їх отримання, та вичерпний перелік підстав для відмови у видачі документів дозвільного характеру. Інформація повинна розміщуватися на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua, на стендах у приміщенні єдиного дозвільного центру, а також у приміщенні дозвільного органу.
7. Місцеві дозвільні органи зобов’язані розміщувати на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua інформацію про надання дозволів з актуальних питань, а саме:
- у сфері будівництва;
- у сфері надання земельних ділянок у користування;
- у сфері екологічної безпеки;
- у сфері громадського харчування;
- у сфері транспорту;
- у сфері благоустрою.
8. Місцеві дозвільні органи повинні надавати до єдиного дозвільного центру інформацію щодо:
- земельного кадастру;
- земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- плани забудови відповідних територій;
- перелік об’єктів нерухомого майна, що потребує реконструкції (знаходиться в аварійному стані);
- перелік будівель, приміщень, що надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік нерухомих об’єктів культурної спадщини, які на підставі норм чинного законодавства мають відповідну процедуру відчуження та надання в оренду.
9. Адміністратор має право безоплатно одержувати у триденний строк з моменту запиту інформацію від місцевих дозвільних органів, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру, за винятком інформації, що становить державну таємницю.
 
III. Принципи взаємодії
1. Основними принципами взаємодії є:
- суворе дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють видачу документів дозвільного характеру;
- організація та координація дій та вимог всіх учасників дозвільного центру, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
- обов’язкова послідовність роботи з документами заявника, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовне погодження кількох дозвільних органів, всіма учасниками дозвільного центру;
- відповідальність посадових осіб місцевих дозвільних органів за порушення вимог законодавства стосовно видачі документів дозвільного характеру;
- відкритість та прозорість дій учасників дозвільного центру.

IV. Організація взаємовідносин представників місцевих дозвільних органів
1. Організація взаємовідносин учасників єдиного дозвільного центру встановлюється Порядком з метою видачі їм документів дозвільного характеру.
2. Представники місцевих дозвільних органів, які ведуть прийом (беруть участь у роботі) у єдиному дозвільному центрі, закріплюються наказом (розпорядженням) керівника відповідного дозвільного органу.
3. При розробці Порядку враховані особливості видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності (формат єдиного дозвільного центру).
Формат єдиного дозвільного центру означає, що заявники подають документи на одержання певних документів дозвільного характеру представникам місцевих дозвільних органів, які знаходяться в одному приміщенні; отримують документи дозвільного характеру (у разі, якщо законом передбачено внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, адміністратор зобов’язаний повідомити про це заявника).
4. У роботі єдиного дозвільного центру беруть участь представники таких дозвільних органів:
- управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
- управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;
- управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради;
- Приморська районна адміністрація Одеської міської ради;
- Київська районна адміністрація Одеської міської ради;
- Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради;
- Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради;
- управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради;
- інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради;
- управління дорожнього господарства Одеської міської ради;
- управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
- управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;
- управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради;
- управління ветеринарної медицини у м. Одесі;
- комунальне підприємство «Міськзелентрест»;
- комунальне підприємство «Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування»;
- комунальне підприємство «Міськи дороги»;
- комунальне підприємство «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»;
- комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»;
- комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса»;
- інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю;
- управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Одеській області;
- управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Обласної державної адміністрації;
- державне управління охорони природного навколишнього середовища в Одеській області;
- територіальне управління держгірпромнагляду по Одеській області;
- державна санітарно-епідеміологічна служба Приморського району міста Одеси;
- державна санітарно-епідеміологічна служба Київського району міста Одеси;
- державна санітарно-епідеміологічна служба Малиновського району міста Одеси;
- державна санітарно-епідеміологічна служба Суворовського району міста Одеси;
- державна санітарно-епідеміологічна служба міста Одеси;
- державна санітарно-епідеміологічна служба Одеської області;
- філія „Інфоксводоканал” ТОВ „Інфокс”;
- ВАТ «Енергопастачальна компанія «Одесаобленерго»;
- ВАТ «Одесагаз»;
- ВАТ «Укртелеком»;
У роботі Єдиного дозвільного центру також ведуть прийом дозвільні органи не передбачені п. 4 цього розділу, але видають документи дозвільного характеру.
Перелік може бути зміняний у разі зміни чинного законодавства України.
5. У роботі Єдиного дозвільного центру також беруть участь представники дозвільних органів, які уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах території м. Одеси.
6. Заявник у день звернення, в межах єдиного дозвільного центру, має право звернутися з приводу одержання певних дозвільних документів, до усіх, або окремих представників дозвільних органів, які здійснюють прийом відповідно з графіком та адміністратора Єдиного дозвільного центру.
7. Учасники єдиного дозвільного центру забезпечують:
- надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації стосовно вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;
- прийняття від суб’єктів господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрацію;
- надання суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру, передбачених законами України, або, у разі наявності підстав, відмов;
- підготовку пропозицій з подальшого реформування процедур надання документів дозвільного характеру (дозволів, погоджень, висновків тощо).
8. При розгляді звернень суб’єктів господарювання учасники єдиного дозвільного центру зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства України та цього Порядку, забезпечувати координацію своєї діяльності згідно з рекомендаціями адміністратора, бути присутніми під час прийому суб’єктів господарювання.
9. Учасники Єдиного дозвільного центру мають право:
- вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Єдиного дозвільного центру;
- обговорювати питання та висловлювати свою думку стосовно документів, які ними розглядаються;
- здійснювати виїзд на місце обстеження відповідних об’єктів в разі необхідності;
- отримувати необхідні документи для розгляду заяв суб’єктів господарювання.
10. У єдиному дозвільному центрі забезпечується надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, передбачених законами України, згідно з переліком документів дозвільного характеру, які надаються суб’єктам господарської діяльності дозвільними органами у місті Одеса (додаток № 8 до Порядку) та документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру, згідно з переліком документів, (додаток № 9 до Порядку). Перелік може бути зміненим у зв’язку зі змінами законодавства.
11. Участь працівника місцевого дозвільного органу у роботі дозвільного центру обліковується у спеціальному журналі, який веде адміністратор.
 
V. Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центрі

1. З метою отримання документів дозвільного характеру, з’ясування порядку подачі заяв та їх розгляду суб’єкт господарювання звертається до адміністраторів Єдиного дозвільного центру, які входять до складу управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
2. Під час прийому заявників адміністратор зобов’язаний повідомити суб'єкта господарювання про його право вибору способу отримання документів дозвільного характеру: за зверненням до адміністратора або безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб'єктів господарювання у приміщенні Єдиного дозвільного центру.
3. Заява та документи подаються особисто заявником, його уповноваженою особою або рекомендованим листом.
У разі надання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.
4. При зверненні заявника до представників місцевих дозвільних органів, адміністратор надає заявнику вичерпну інформацію про порядок та умови отримання документів дозвільного характеру; переглядає комплект документів, передбачених законодавством, для отримання документу дозвільного характеру, складає погоджувальний лист (додаток № 2), реєструє звернення відповідним чином та направляє до представника необхідного дозвільного органу.
Представник місцевого дозвільного органу у присутності заявника розглядає пакет поданих документів, за результатами чого заповнює відповідну графу погоджувального листа та разом із ним забирає пакет документів у дозвільний орган для оформлення відповідного рішення про надання документу дозвільного характеру або вмотивованої відмови у його видачі. Представник місцевого дозвільного органу, повідомляє адміністратора про прийняття пакету документів на розгляд; адміністратор за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, вносить дату прийняття пакету документів на розгляд і здійснює контроль за дотриманням місцевим дозвільним органом терміну розгляду пакету документів.
5. Якщо суб'єкт господарювання обирає спосіб отримання документів дозвільного характеру за зверненням до адміністратора, адміністратор реєструє заяву та документи в журналі, який ведеться за зразком, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006р. № 25-V; формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.
Копія заяви та документів, що додаються до неї, засвідченні підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються до відповідних місцевих дозвільних органів через представників місцевих дозвільних органів, що здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі.
6. В обох випадках документи дозвільного характеру приймаються за описом документів, що додаються до заяви заявника (додаток № 3), в якому зазначається перелік прийнятих документів, дата прийняття та номер реєстрації. Опис підписується адміністратором та/або представником місцевого дозвільного органу. Копія опису надається заявнику.
Документообіг здійснюється у паперовому вигляді та в електронній формі відповідно до вимог законодавства.
7. У разі звернення заявника до місцевих дозвільних органів через адміністратора, місцеві дозвільні органи у термін п’яти робочих днів з дати одержання від адміністратора заяви, листа погодження та документів, якщо інше не передбачено законом, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру, передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення в Єдиний дозвільний центр відповідні документи.
Адміністратор здійснює реєстрацію документу дозвільного характеру (відмову у його видачі), вносить його до реєстру документів дозвільного характеру. У той же день або наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє заявника про можливість отримати документ дозвільного характеру у єдиному дозвільному центрі.
8. У разі звернення заявника безпосередньо до представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарської діяльності в одному приміщенні, місцеві дозвільні органи у термін п’яти робочих днів з дати отримання листа погодження та документів, якщо інше не передбачено законом, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру, передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення в єдиний дозвільний центр відповідні документи та інформують заявника про можливість отримати документ дозвільного характеру у єдиному дозвільному центрі.
Адміністратор здійснює реєстрацію документу дозвільного характеру (відмову у його видачі), вносить його до реєстру документів дозвільного характеру.
9. Місцеві дозвільні органи щоденно надають відомості про видані документи дозвільного характеру адміністратору для внесення до Реєстру документів дозвільного характеру, згідно з встановленою формою (додаток № 10).
10. У рішенні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються підстави такої відмови.
Підставою для відмови у наданні документу дозвільного характеру є:
- недотримання вимог нормативно-правових актів України заявниками, які подали відповідні документи;
- недостовірність та невідповідність дійсності даних, зазначених у документах, поданих заявником для одержання висновку.
У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру у встановлений строк, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, встановлений законодавством.
При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з тих самих причин, що стали підставою для попередньої відмови у його видачі (за винятком не усунення чи усунення не в повній мірі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).
11. Документ дозвільного характеру вручається заявнику під розпис про одержання при пред’явленні документу, який підтверджує внесення плати за його видачу, якщо вона передбачена законом, або надсилається поштою після пред’явлення документу, що підтверджує внесення плати.
У разі нез'явлення заявника для одержання документу дозвільного характеру протягом двох робочих днів після закінчення встановленого терміну видачі, адміністратор відправляє документ дозвільного характеру заявнику за допомогою поштового зв'язку листом із повідомленням про одержання та описом вкладення.
У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника в той же день або наступного робочого дня після одержання відповідного рішення. Відмова у видачі документа дозвільного характеру вручається заявнику під розписку про одержання.
У разі нез'явлення заявника для одержання відмови у видачі документа дозвільного характеру протягом двох робочих днів після закінчення встановленого терміну видачі, адміністратор відправляє відмову у видачі документа дозвільного характеру заявнику за допомогою поштового зв'язку листом із повідомленням про одержання та описом вкладення.
12. З метою узгодженості у роботі учасників Єдиного дозвільного центру по розгляду заяв та попередньому погодженню на отримання певних документів дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, проводяться спільні засідання учасників дозвільного центру. Уповноважені представники місцевих дозвільних органів формують персональний склад комісії, члени якої зобов’язані бути присутніми на спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності члени комісії можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об’єктів.
Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і здійснення висновків комісії. При виникненні спірних питань в ході роботи комісії, приймається колегіальне рішення, яке заноситься до протоколу.
Заявник за бажанням може бути присутній на засіданнях комісії, у разі, якщо на засіданні розглядається його заява, запит.

VI. Порядок організації та проведення спільного обстеження за участю представників місцевих дозвільних органів

1. Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» передбачено проведення місцевими дозвільними органами спільного обстеження. Порядок проведення встановлюється Методичними рекомендаціями щодо порядку організації адміністратором спільного обстеження об’єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру, що затверджуються Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
2. У разі потреби проведення обстеження об'єкта, на який отримується дозвільний документ, у випадках, передбачених законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.
Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.
3. У випадку, коли для отримання документа дозвільного характеру необхідно провести спільне обстеження об’єкта, адміністратор після надходження до нього заяви про отримання того чи іншого документа дозвільного характеру та наданого до нього пакету документів не пізніше наступного робочого дня доводить до відома уповноважених представників вiдповiдних місцевих дозвільних органів у письмовій формі (факсом або в інший зручний спосіб) iнформацiю про найменування суб’єкта господарювання, документ дозвільного характеру, за яким він звернувся, місцезнаходження об’єкта, що підлягає обстеженню, та встановлені законодавством терміни обстеження, а також узгоджує з ними дату та строк проведення обстеження (в робочому порядку або письмово), про що наступного робочого дня після узгодження, повідомляє суб’єкта господарювання (але не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення спільного обстеження), шляхом надсилання вiдповiдного повідомлення в письмовій формі поштою або факсом ( додатки №№ 5, 6).
Облік проведених спільних обстежень ведеться адміністратором у журналі за формою згідно додатку № 7.
4. Розгляд документів, поданих суб’єктом господарювання для отримання документу дозвільного характеру, може попередньо здiйснюватисъя представниками місцевих дозвільних органів на спільному засіданні.
Розгляд поданих заявником документів, прийняття рішення про проведення спільного обстеження та узгодження дати його проведення може здійснюватись представниками місцевих дозвільних органів та адміністратором колегіально на спільних засіданнях у день прийому документів від суб’єктів господарювання в Єдиному дозвільному центрі. Результати розгляду оформлюються протоколом.
5. Під час проведення спільного обстеження представники місцевих дозвільних органів проводять обстеження в межах своєї компетенції та у спосіб, встановлений спеціальним законодавством.
Адміністратор може брати участь у проведенні спільного обстеження.
За результатами спільного обстеження місцевими дозвільними органами складається документ (документи) дозвільного характеру відповідно до вимог законодавства.
Спосіб прибуття посадових осіб місцевих дозвільних органів на об’єкт вирішується у робочому порядку (самостійно посадовими особами місцевих дозвільних органів, зокрема, за домовленістю місцевих дозвільних органів - на транспорті одного із органів, громадським транспортом; за наявності ініціативи суб’єкта господарювання у спосіб, запропонований безпосередньо суб’єктом господарювання; тощо).

VIІ. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру.

1. Посадові особи дозвільних органів та адміністратори за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
2. Адміністратор зобов’язаний письмово повідомити про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру Одеського міського голову та Представництво державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області.
3. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені в суду у порядку, встановленому законом.
4. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам, посадовими особами, адміністраторами, представниками дозвільного органу внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

VІІI. Фінансове забезпечення та організація роботи Єдиного дозвільного центру

1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення здійснює Одеська міська рада.
2. Спільні дії з організації роботи з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності мають передбачати також узгодження матеріальних та технічних питань з функціонування взаємодії єдиного дозвільного центру.

IX. Положення про постійно діючу комісію
з перевірки дозвільних органів, а також підприємств, установ, організацій, уповноважених відповідно до закону видавати довідки, витяги, висновки тощо, які необхідні для отримання документів дозвільного характеру щодо дотримання законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

1. З метою дотримання законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності розпорядженням міського голови створюється постійно діюча комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради з перевірки дозвільних органів, а також підприємств, установ, організацій, уповноважених відповідно до закону видавати довідки, витяги, висновки тощо, які необхідні для отримання документів дозвільного характеру щодо дотримання законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
2. Комісія у своєї діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями Одеського міського голови та іншими нормативно-правовими актами України.
3. Комісія у своїй діяльності має право вимагати від дозвільних органів, а також підприємств, установ, організацій, уповноважених відповідно до закону видавати довідки, витяги, висновки тощо, надання повної інформації, копії довідок, витягів, розпоряджень, листів щодо своєї діяльності для проведення перевірки з питань дотримання ними законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
4. За результатами проведення перевірки комісія зобов’язана про встановлені факти порушень інформувати:
- Одеського міського голову;
- Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області.
5. У разі недотримання дозвільного законодавства у подальшій роботі та виявлення повторного факту порушення комісія має право звернутися до Одеського міського голови щодо притягнення до відповідальності винних посадових осіб органів місцевого самоврядування або до правоохоронних органів щодо проведення перевірки дозвільного органу з питань дотримання законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Секретар ради                    О.А. Прокопенко

 

ВНЕСЕНО ЗМІНИ рішенням №3743-V від 25.12.2008р. (ФОРМИ ЗАЯВКИ та Погоджувального листа)

 

 

ДОДАТКИ 1 - 7

 

ПЕРЕЛІК документів дозвільного характеру, які надаються суб’єктам господарської діяльності дозвільними органами у місті Одеса (додатки 8-9)

  


Страница создана: 2008.07.23 11:41