Рішення
Одеської міської ради
№ 4533-VII від 24.04.2019 р.

 Про внесення змін до Міської цільової програми забезпечення житлом

окремих категорій громадян,  що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки,

затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VІІ

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VІІ, виклавши пункт 2 додатка 1 до Програми «Положення про порядок надання пільгових довгострокових кредитів окремим категоріям громадян на будівництво житла у місті Одесі» у наступній редакції:
«2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:
- Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – Держмолодьжитло) – державна спеціалізована фінансова установа, створена з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених для надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво житла;
- правління Держмолодьжитла – орган управління Держмолодьжитла, який контролює роботу регіональних управлінь Держмолодьжитла;
- Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Одеське регіональне управління Держмолодьжитла) – регіональний підрозділ Держмолодьжитла, що є юридичною особою та діє відповідно до Положення про нього, укладає кредитні договори, надає пільгові довготермінові кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення на території Одеської області;
- кандидати – молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, багатодітні родини; особи, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС; працівники бюджетної сфери та комунальних підприємств Одеської міської ради; педагогічні, науково-педагогічні, медичні працівники та члени їх сімей; особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі – учасники бойових дій); внутрішньо переміщені особи і члени їх сімей, крім осіб, які мають право на компенсацію коштів за належні для отримання жилі приміщення відповідно до чинного законодавства України, місце проживання яких зареєстровано у місті Одесі, які відповідають вимогам цього Положення та надали відповідні документи до Одеського регіонального управління Держмолодьжитла. Кандидатом може бути лише повнолітній громадянин України, що має повну цивільну дієздатність;
- члени сім’ї кандидата – чоловік або дружина та їх неповнолітні діти;
- позичальники – кандидати, які отримали кредит на умовах, визначених кредитним договором та цим Положенням;
- замовник – юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, у встановленому законодавством України порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єкта будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею в об'єкті будівництва, з якою управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла укладено договір про співробітництво;
- управитель – фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством України, правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», з якою управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла укладено договір про співробітництво;
- банк-агент – банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з Держмолодьжитлом та/або Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла, здійснює операції з обслуговування рахунків позичальників Одеського регіонального управління Держмолодьжитла;
- об’єкт будівництва – багатоквартирний житловий будинок, будівництво якого організовує замовник (управитель) відповідно до укладеного з Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла та управлінням капітального будівництва Одеської міської ради договору про співробітництво;
- об’єкт кредитування (житло) – квартира, яка будується в об’єкті будівництва;
- кредит – кошти, що надаються відповідно до чинного законодавства України та цього Положення і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначені кредитним договором;
- кредитні ресурси – кошти, передбачені у бюджеті м. Одеси для надання кредитів відповідно до умов цього Положення; кошти, що надходять від погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними; пеня, інші надходження, не заборонені законодавством України;
- кредитний договір – договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством України порядку між Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла і кандидатом відповідно до умов цього Положення;
- договір про будівництво житла – договір, що укладається між кандидатом і замовником (управителем), а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на житло, що будується; договір про пайову участь в житлово-будівельному кооперативі; договір про участь у фонді фінансування будівництва та інші договори, укладені з метою забезпечення фінансування будівництва житла;
- експертна оцінка – оцінка вартості майнових прав на житло, що будується в об’єкті будівництва, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством України;
- нормативна площа житла – 21 кв.м загальної площі житла на кожного члена сім’ї кандидата та додатково 10,5 кв.м на сім’ю;
- нормативна вартість житла – вартість 1 кв.м загальної площі житла, що визначається згідно з Порядком надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 819».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

 

Міський голова Г. Труханов

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 


Страница создана: 2019.05.06 10:59