Рішення
Одеської міської ради
№ 542-VIII від 15.09.2021 р.

Про внесення змін до Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18 вересня 2019 року № 5074-VII


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, з метою вдосконалення організації, підготовки та виконання основних заходів щодо реалізації громадського бюджету міста Одеси Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18 вересня 2019 року № 5074-VII, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Міський голова Г. Труханов

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 15.09.2021 р.
№ 542-VIII

«Додаток до рішення Одеської міської ради від 18.09.2019 року № 5074-VII

Положення про громадський бюджет міста Одеси

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні вимоги до організації запровадження громадського бюджету міста Одеси.
1.2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:
автор проєкту – суб’єкт господарювання (крім комунальних підприємств, комунальних установ та комунальних закладів Одеської міської ради), громадська організація, повнолітня фізична особа, яка зареєстрована та постійно проживає на території міста Одеси, які подають проєкт для участі в конкурсі. Автором проєкту не можуть бути: особа, яка працює в органі місцевого самоврядування, комунальному підприємстві, комунальній установі чи комунальному закладі Одеської міської ради, депутат Одеської міської ради, член комісії з питань громадського бюджету міста Одеси;
громадський бюджет міста Одеси (далі – громадський бюджет) – кошти бюджету Одеської міської територіальної громади, що спрямовуються на реалізацію проєктів розвитку м. Одеси, які подано авторами проєктів та які визнані переможцями за результатами онлайн-голосування членів територіальної громади міста Одеси;
комісія з питань громадського бюджету міста Одеси (далі – Комісія) – постійно діючий консультативно-дорадчий колегіальний орган, який створюється розпорядженням Одеського міського голови для організації, проведення конкурсів проєктів громадського бюджету м. Одеси та виконання інших визначених цим Положенням завдань із впровадження проєктів-переможців;
конкурс громадських проєктів (далі – конкурс) – процедура визначення повнолітніми членами територіальної громади міста Одеси у порядку, встановленому цим Положенням, проєктів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проєктів шляхом онлайн-голосування;
громадський проєкт (далі – проєкт) – документ, який визначає необхідність, доцільність, корисність та шляхи здійснення у межах громадського бюджету заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури, благоустрою міста, підвищення комфорту проживання його мешканців, реалізація яких здійснюватиметься протягом одного бюджетного року;
електронний сервіс «Громадський бюджет» (далі – електронний сервіс) – сервіс, розміщений на порталі «Соціально активний громадянин» для забезпечення автоматизації всіх етапів громадського бюджету;
проєкти-переможці – проєкти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів під час онлайн-голосування членів територіальної громади міста Одеси.

2. Етапи громадського бюджету
2.1. Процедура та порядок реалізації громадського бюджету передбачають такі етапи:
1) створення Одеським міським головою Комісії;
2) затвердження Одеським міським головою до 01 листопада року, що передує плановому, параметрів громадського бюджету міста Одеси;
3) подання проєктів авторами проєктів;
4) здійснення Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради попередньої оцінки поданих проєктів на відповідність вимогам, визначеним цим Положенням, з подальшим визначенням в електронному сервісі залежно від змісту проєкту одного головного профільного виконавчого органу Одеської міської ради (далі – головний відповідальний орган) та, за необхідності, інших співвиконавців з числа профільних виконавчих органів Одеської міської ради (далі – залучені виконавці);
5) проведення аналізу проєкту головним відповідальним органом та залученими виконавцями;
6) здійснення Департаментом інформації та цифрових рішень Одеської міської ради організаційних заходів щодо виконання завдань громадського бюджету;
7) визначення Комісією проєктів, що допускаються до онлайн-голосування;
8) онлайн-голосування членів територіальної громади міста Одеси;
9) визначення проєктів-переможців за результатами онлайн-голосування;
10) розгляд Одеською міською радою питання про фінансування проєктів відповідно до бюджетного законодавства;
11) впровадження проєктів-переможців;
12) звітування та оцінка результатів реалізації проєктів-переможців.

Період громадського бюджету включає:
- 30 календарних днів – подання проєктів авторами з використанням електронного сервісу. У цей же період, по мірі надходження проєктів, Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради, головним відповідальним органом та, за необхідності, залученими виконавцями починається розгляд проєктів, які надійшли та зареєстровані в електронному сервісі;
- 10 календарних днів після дати завершення прийому проєктів – розгляд Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради проєктів, які надійшли в останні 5 календарних днів прийому, та доопрацьованих проєктів; підготовка ним звітів та розміщення їх в електронному сервісі;

- 20 календарних днів після дати завершення прийому проєктів – аналіз та підготовка звітів головним відповідальним органом (у тому числі 15 календарних днів - аналіз проєктів залученими виконавцями) щодо проєктів, які надійшли в останні 5 календарних днів прийому;
- 35 календарних днів – період визначення Комісією проєктів, які допускаються до онлайн-голосування (у тому числі 30 календарних днів –основний період розгляду проєктів, 5 календарних днів – додатковий період для повторного розгляду проєктів, відправлених на доопрацювання на останньому засіданні Комісії в основний період);
- 20 календарних днів – онлайн-голосування членів територіальної громади міста Одеси за проєкти;
- 10 робочих днів після дати закінчення онлайн-голосування – оприлюднення загального списку проєктів-переможців.
Конкретні дати параметрів громадського бюджету визначаються розпорядженням Одеського міського голови про громадський бюджет міста Одеси на відповідний рік.

3. Комісія з питань громадського бюджету міста Одеси

3.1. Комісія створюється з метою організації та проведення конкурсу проєктів громадського бюджету м. Одеси та виконання інших завдань, пов’язаних з впровадженням проєктів-переможців.
3.2. До складу Комісії входять 15 осіб: по 5 представників від виконавчих органів Одеської міської ради, депутатів Одеської міської ради та представників громадськості. Очолює Комісію заступник Одеського міського голови або секретар Одеської міської ради.
3.3. Основними завданнями Комісії є:
- здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження питань громадського бюджету (у т. ч. інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проєктів) на усіх його етапах;
- визначення Комісією проєктів, що допускаються до онлайн-голосування;
- здійснення інших завдань, що обумовлені метою створення Комісії.
3.4. Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою. У разі виникнення обставин, що ускладнюють або унеможливлюють проведення засідання в очному режимі (наприклад, у зв'язку з карантинними обмеженнями), засідання проводиться дистанційно у формі відеоконференції.
3.5. При розгляді проєктів до участі в засіданні, незалежно від форми його проведення, крім членів Комісії, запрошуються автори проєктів, які планується розглянути на відповідному засіданні, та представники виконавчих органів Одеської міської ради для надання за необхідності роз’яснень та уточнень.
3.6. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість членів Комісії від її загального складу. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів від її загального складу. 

4. Електронний сервіс «Громадський бюджет»
4.1. Електронний сервіс створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів громадського бюджету і розміщується на порталі «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua, https://citizen.omr.gov.ua).
4.2. Виконавчим органом Одеської міської ради, відповідальним за функціонування електронного сервісу, є Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради.
4.3. Електронний сервіс є загальнодоступним та передбачає створення власних кабінетів для подання проєктів та проведення онлайн-голосування.
4.4. Для створення кабінету та подання проєктів здійснюється реєстрація на порталі «Соціально активний громадянин» за допомогою авторизації через електронну дистанційну ідентифікацію фізичних осіб з використанням системи BankID, електронного цифрового підпису або через соціальну мережу Facebook, Google, електронну пошту шляхом внесення даних, що підтверджують громадянство України та реєстрацію місця проживання/перебування на території м. Одеси, та завантаження кольорових скан-копій або фото відповідного документа (для фізичних осіб); внесення даних про код ЄДРПОУ (для юридичних осіб та громадських організацій).
4.5. Електронний сервіс дозволяє забезпечити процеси:
- подання проєктів авторами проєктів;
- отримання проєктів уповноваженими органами для подальшого розгляду;
- розміщення звітів/висновків уповноважених органів щодо допущення проєктів до розгляду Комісією;
- визначення Комісією проєктів, які допускаються до онлайн-голосування;
- онлайн-голосування за проєкти членами територіальної громади м. Одеси;
- автоматичний підрахунок голосів та визначення проєктів-переможців;
- оприлюднення інформації щодо реалізації проєктів-переможців, підсумкових звітів про реалізацію проєктів.
4.6. Електронний сервіс дозволяє повідомляти авторів проєктів про будь-які зміни, пов'язані з розглядом та реалізацією поданих ними проєктів, електронною поштою.
4.7. Електронний сервіс автоматично визначає проєкти-переможці на підставі автоматичного підрахунку голосів.
4.8. На електронному сервісі розміщується аналітична та звітна інформація з питань, пов’язаних з розглядом та реалізацією проєктів.

5. Порядок підготовки проєктів
5.1. Проєкт розробляється автором проєкту за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. Водночас проєкт може мати і декілька авторів.
5.2. Назва проєкту повинна бути викладена лаконічно, у межах одного речення. Назва проєкту не повинна суперечити його основній меті.
5.3. Вартість проєкту має становити від 100 000 грн до 1 500 000 грн:
Малий громадський проєкт – від 100 000 грн до 500 000 грн,
Великий громадський проєкт – від 500 000 грн до 1 500 000 грн.
Проєкт, вартість якого становить менше 100 000 грн, може бути допущений до розгляду за рішенням Комісії.

5.4. План заходів з виконання проєкту повинен відображати етапи виконання проєкту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг).
5.5. Основне фото проєкту, інші фото, схеми, креслення, які розкривають зміст та цілі проєкту, демонструють очікуваний результат та можливість його практичної реалізації, додаються автором проєкту до проєкту.
5.6. При підготовці проєкту автор проєкту забезпечує його відповідність таким вимогам:
- проєкт відповідає нормам бюджетного та іншого законодавства України;
- питання реалізації проєкту знаходиться в межах повноважень Одеської міської ради та її виконавчих органів;
- реалізація проєкту планується на території міста Одеси, стосується будівель (приміщень) та об'єктів соціально-культурної сфери, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси;
- реалізація проєкту не повинна зводитись виключно до придбання основних засобів для забезпечення діяльності комунальних підприємств, комунальних установ або комунальних закладів Одеської міської ради;
- реалізація проєкту не повинна передбачати збільшення штатної чисельності бюджетної організації та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади;
- проєкт не повинен мати комерційний характер;
- строк реалізації проєкту не перевищує встановлену параметрами громадського бюджету міста Одеси максимальну тривалість його реалізації;
- усі обов'язкові поля форми, наведеної в додатку 1 до цього Положення, заповнені;
- бюджет проєкту, розрахований автором проєкту, включає усі витрати, необхідні для його реалізації (розробка проєктної документації, закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих тощо).
Об’єкт, який побудований або створений за результатами реалізації проєкту, повинен бути переданий в управління (оперативне управління, господарське відання) виконавчому органу, комунальному підприємству, комунальній установі або комунальному закладу Одеської міської ради для забезпечення належного утримання та експлуатації.
5.7. З метою надання консультацій потенційним авторам проєктів Департаментом інформації та цифрових рішень Одеської міської ради забезпечується організація навчання в рамках освітнього проєкту «Школа громадського бюджету міста Одеси».

6. Порядок подання проєктів

6.1. Проєкт подається одночасно з додатками до нього, а саме: бюджет проєкту та список осіб, які підтримали проєкт, за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (відповідно додатки 1 та 2 до громадського проєкту), в електронному вигляді через електронний сервіс «Громадський бюджет».
6.2. У разі подання проєкту необхідно подати список осіб, які підтримали проєкт, з підписами членів територіальної громади міста: щонайменше 20 осіб для малого громадського проєкту та 50 осіб – для великого громадського проєкту.
6.3. Кожен автор проєкту може подати не більше 2-х проєктів на один календарний рік.
6.4. Подаючи проєкт на реалізацію в рамках громадського бюджету, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Одеською міською радою цього проєкту.
6.5. До початку голосування автор проєкту може зняти свій проєкт з розгляду в будь-який момент, про що надсилає відповідну письмову заяву на ім’я голови Комісії.
6.6. Комісія сприяє публічному обговоренню поданих проєктів та надає можливість автору проєкту або уповноваженій ним особі представити проєкт під час публічного обговорення. Внесення автором проєкту необхідних правок до проєкту за результатами його розгляду на засіданні Комісії можливе до початку онлайн-голосування.

7. Оцінка і відбір проєктів

7.1. Департамент економічного розвитку Одеської міської ради протягом 7 робочих днів здійснює попередню оцінку всіх поданих проєктів і перевіряє правильність заповнення проєкту згідно з вимогами додатка 1 до цього Положення на предмет:
- відповідності найменування та ідеї проєкту його змісту, нормам законодавства та суспільної моралі (не повинен містити ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо);
- повноти заповнення всіх обов'язкових полів проєкту в обсязі, що відповідає нормам цього Положення;
- відповідності бюджету проєкту та списку осіб, які підтримали проєкт, встановленим вимогам.
У разі, якщо форма проєкту є неповною або заповненою з помилками, уповноважена особа Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради засобами телефонного зв'язку або електронною поштою повідомляє про це автора проєкту. Автор проєкту протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи до проєкту. Проєкти, які подані в останні 5 календарних днів прийому, доопрацьовуються у строк, що не перевищує 5 календарних днів після дати закінчення подання проєктів. Проєкти, автори яких протягом встановленого строку не надали необхідну інформацію або не внесли необхідні корективи до проєкту, вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку. Такі проєкти є недоступними в електронному сервісі для публічного доступу та не виносяться для подальшого розгляду.
За результатами попередньої оцінки проєктів Департамент економічного розвитку Одеської міської ради готує звіт відповідно до додатка 2 до цього Положення та оприлюднює його в електронному сервісі.
Усі проєкти, що отримали позитивний висновок Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, оприлюднюються в електронному сервісі (за винятком персональних даних авторів проєкту та даних осіб, які підтримали проєкт).
7.2. При виявленні двох і більше схожих проєктів Департамент економічного розвитку Одеської міської ради має право рекомендувати авторам відповідних проєктів їх об'єднати. Об'єднання проєктів здійснюється шляхом створення нового проєкту.
7.3. У разі, якщо протягом 5 календарних днів з дня відправлення авторам проєктів пропозицій про об'єднання їх проєктів, але не пізніше дати закінчення строку подання проєктів, автори проєктів не дійдуть згоди і не опрацюють спільну позицію щодо проєкту або не знімуть одну з пропозицій, проєкти розглядатимуться у своєму початковому варіанті – кожний окремо.
7.4. Після здійснення попередньої оцінки Департамент економічного розвитку Одеської міської ради залежно від змісту проєкту визначає в електронному сервісі головний відповідальний профільний виконавчий орган Одеської міської ради та, за необхідності, інші профільні виконавчі органи Одеської міської ради (залучені виконавці).
За потреби, головний відповідальний орган може додатково залучати й інші виконавчі органи Одеської міської ради, колегіальні органи або експертів для проведення більш ретельного аналізу можливостей реалізації відповідного проєкту.
Головний відповідальний орган протягом 15 календарних днів з дня отримання проєкту проводить його аналіз. При цьому, у цей же період залучені виконавці проводять аналіз проєкту та протягом 10 календарних днів оприлюднюють свої висновки/зауваження в електронному сервісі (згідно з додатком 3 до цього Положення).
За результатами аналізу головний відповідальний орган готує узагальнений звіт (згідно з додатком 3 до цього Положення), який оприлюднює в електронному сервісі.
7.5. По мірі надходження до електронного сервісу висновків від головних відповідальних органів Комісія проводить розгляд проєктів на своїх засіданнях. Під час розгляду проєктів члени Комісії розглядають матеріали, представлені автором, за необхідності заслуховують авторів проєктів та/або представників головних відповідальних органів, інших виконавчих органів, осіб.
За результатами розгляду проєктів Комісія приймає рішення щодо допущення/недопущення проєкту до онлайн-голосування.
В ході розгляду проєкту Комісія має право направити проєкт на доопрацювання та/або на повторний розгляд Комісії, залучати експертів для консультацій, отримувати додаткові документи та матеріали, необхідні для остаточного прийняття рішення.
За результатами розгляду проєктів Комісія готує висновки щодо прийняття проєктів до онлайн-голосування за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.

7.6. Комісія приймає рішення про відмову в прийнятті проєкту для голосування з таких причин:
- проєкт суперечить законодавству України;
- автор проєкту надав недостовірні відомості про себе;
- у рамках проєкту передбачається виключно розробка проєктно-кошторисної документації;
- надання головним відповідальним органом висновку щодо неможливості реалізації поданого проєкту;
- проєкт має незавершений характер (виконання одного із заходів у майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та/або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету Одеської міської територіальної громади);
- проєкт суперечить завданням, визначеним міськими програмами розвитку міста або дублює окремі їх заходи, які плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;
- реалізація проєкту планується на території або об'єктах, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
- у рамках проєкту передбачено витрати на утримання та обслуговування об’єкта, створеного за результатом реалізації проєкту, у сумі, що перевищує вартість реалізації самого проєкту;
- реалізація проєкту передбачає створення окремих комунальних підприємств, комунальних установ або комунальних закладів.
7.7. Внесення будь-яких змін до проєктів, зокрема зміна локалізації чи об'єднання з іншими проєктами, можливе лише за згодою авторів відповідних проєктів.
7.8. Проєкти, щодо яких Комісією прийнято рішення про відмову у прийнятті проєкту для голосування, участь в онлайн-голосуванні брати не можуть.
7.9. Після визначення Комісією повного переліку проєктів, допущених до онлайн-голосування, Комісія окремо для малих та великих проєктів визначає відсоток від загального обсягу видатків громадського бюджету на відповідний рік.

8. Онлайн-голосування за громадські проєкти членами територіальної громади міста Одеси

8.1. Онлайн-голосування за проєкти здійснюється в електронному сервісі «Громадський бюджет» на порталі «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua, https://citizen.omr.gov.ua).
8.2. Період онлайн-голосування за проєкти визначається параметрами громадського бюджету на відповідний рік.
8.3. Голосувати за проєкти можуть повнолітні фізичні особи, які є громадянами України, зареєстровані та постійно проживають на території міста Одеси.
8.4. Одна особа може проголосувати за 5 проєктів.
8.5. Авторизація голосуючих здійснюється шляхом реєстрації на порталі «Соціально активний громадянин» за допомогою авторизації через електронну дистанційну ідентифікацію фізичних осіб з використанням системи BankID, електронного цифрового підпису або через соціальну мережу Facebook, Google, електронну пошту шляхом внесення даних, що підтверджують громадянство України та реєстрацію місця проживання/перебування на території м. Одеси, та завантаження кольорових скан-копій або фото відповідного документа.
8.6. Результати онлайн-голосування відображаються в електронному сервісі «Громадський бюджет» у режимі реального часу.

9. Визначення проєктів-переможців

9.1. Після завершення періоду онлайн-голосування, визначеного параметрами громадського бюджету міста Одеси на відповідний рік, електронний сервіс автоматично окремо по великих та окремо по малих громадських проєктах здійснює підрахунок голосів, визначає проєкти-переможці та формує їх списки.
9.2. Переможцями визначаються проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів за підсумками онлайн-голосування, окремо по великих та окремо по малих громадських проєктах, і сукупна сума витрат, передбачених на їх реалізацію, не виходить за рамки встановленого обсягу громадського бюджету на відповідний рік.
9.3. Останній за рейтингом малий проєкт та великий проєкт, що виходить за рамки встановленого обсягу громадського бюджету на відповідний рік, не включається до списку проєктів-переможців.
9.4. Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради протягом 10 робочих днів після закінчення онлайн-голосування оприлюднює загальний список проєктів-переможців на порталі «Соціально активний громадянин» та на офіційному сайті Одеської міської ради.

10. Затвердження видатків для реалізації проєктів-переможців у складі бюджету Одеської міської територіальної громади, реалізація проєктів-переможців та звітування про стан їх впровадження

10.1. Після визначення проєктів-переможців:
- головні розпорядники бюджетних коштів по кожному проєкту-переможцю визначаються відповідно до чинного законодавства;
- відповідний орган (далі - головний розпорядник бюджетних коштів) згідно з діючим бюджетним законодавством при підготовці бюджетного запиту на відповідний бюджетний період обов’язково включає до нього видатки на реалізацію відповідних проєктів-переможців та враховує їх (за потреби) у міських цільових/комплексних програмах за окремим завданням;
- Департамент фінансів Одеської міської ради готує проєкт рішення Одеської міської ради про внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на відповідний рік у частині перерозподілу видатків, визначених для реалізації проєктів-переможців за головними розпорядниками бюджетних коштів;
Безпосередні виконавці проєкту визначаються головним розпорядником бюджетних коштів та/або за результатами закупівель/конкурсу відповідно до змісту проєкту.
10.2. Після затвердження в установленому порядку бюджету Одеської міської територіальної громади на відповідний рік головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують реалізацію відповідних проєктів-переможців відповідно до законодавства.
Автор (автори) проєктів-переможців може здійснювати контроль за реалізацією відповідних проєктів на всіх стадіях. Головні розпорядники бюджетних коштів під час реалізації проєктів-переможців забезпечують взаємодію з автором (авторами) проєктів-переможців та враховують їх пропозиції в межах бюджетного законодавства.
Питання, що виникають на етапі реалізації проєктів, вирішуються у встановленому законодавством порядком міською радою або її виконавчими органами. У разі, якщо такі питання пов’язані із неможливістю впровадження проєкта-переможця в цілому чи в частині та/або виникнення об’єктивної потреби його коригування, вони обов’язково розглядаються на засіданні Комісії, яка приймає рішення щодо подальшої реалізації проєкту.
10.3. Головний розпорядник бюджетних коштів готує звіт про стан впровадження окремо по кожному проєкту-переможцю згідно з додатком 5 до цього Положення у такі строки:
- оперативний щоквартальний звіт – до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
- річний звіт за підсумками року – до 31 січня року, наступного за звітним.
10.4. Звіти про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади оприлюднюються в електронному сервісі «Громадський бюджет».
Головний розпорядник надає для оприлюднення Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської ради підсумковий звіт разом із пояснювальною запискою. У разі невиконання або часткового виконання проєкту, надається детальне пояснення причин. Додатково до звіту додається фотофіксація або інші презентаційні матеріали, які є візуальним підтвердженням реалізації проєкту.

Секретар ради І.М. Коваль

 Текст рішення з усіма додатками

* * * * * 

Додаток 1 до Положення (форми для автора проєкту)

Додаток 2 до Положення (звіт попередньої оцінки проєктів Департамент економічного розвитку)

Додаток 3 до Положення (звіт про аналіз відповідності проєкту)

Додаток 4 до Положення (висновки щодо допущення проєктів до онлайн-голосування)

Додаток 5 до Положення (звіт про стан реалізації проєкту-переможця)

 

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2021.09.17 14:01