Рішення
Одеської міської ради
№3761-V від 25.12.2008р.
 
Про затвердження Міської цільової програми

соціально-медичної підтримки дітей та молодих інвалідів

соціально незахищених категорій на 2009 - 2010 роки

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 14 Закону України "Про соціальні послуги", з метою покращання стану соціально-медичного обслуговування дітей та молодих інвалідів соціально незахищених категорій, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Міську цільову програму соціально-медичної підтримки дітей та молодих інвалідів соціально незахищених категорій на 2009 - 2010 роки (додається).

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з науки та просвіти; культури та духовності.

 
Міський голова                               Е. Гурвіц

 

Додаток 1 до рішення
Одеської міської ради
від 25.12.2008р. №3761-V

 

ПРОГРАМА
соціально-медичної підтримки
дітей та молодих інвалідів соціально незахищених категорій
на 2009-2010 роки

1. Проект паспорта бюджетної програми на 2009-2010 роки

 

1. 070000 Управління освіти та науки Одеської міської ради.
    (КФКВ)
080000 Управління охорони здоров'я Одеської міської ради.
(КФКВ)
090000 Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
(КФКВ)
090000 Служба у справах дітей Одеської міської ради.
 
2. 070000 Управління освіти та науки Одеської міської ради.
    (КФКВ)
080000 Управління охорони здоров'я Одеської міської ради.
(КФКВ)
090000 Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
(КФКВ)
090000 Служба у справах дітей Одеської міської ради.
(КФКВ)
 
3. 070000 080000 090000 090000 Програма соціально-медичної підтримки дітей та молодих інвалідів соціально незахищених категорій на 2009-2010 роки
 
4. Обсяг бюджетного призначення - 2 448 576,00 (два мільйона чотириста сорок вісім тисяч п'ятсот сімдесят шість) гривень, із загального фонду - 2 448 576,00 (два мільйона чотириста сорок вісім тисяч п'ятсот сімдесят шість) гривень.
2009 рік - 1 224 288,00грн.
2010 рік - 1 224 288,00грн.
 
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні", «Про соціальні послуги», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

6. Мета бюджетної програми:
Визначення основних завдань, розроблення конкретних заходів їх реалізації про медичне страхування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей, дітей-інвалідів, молодих інвалідів, дітей інших соціально незахищених категорій.
Покращання стану соціально-медичного обслуговування дітей та молодих інвалідів соціально незахищених категорій.

7. Напрями діяльності:

 

п/п

Напрями діяльності

 

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси

1.

Медичне страхування дітей та молодих інвалідів, визначених програмою, для надання їм кваліфікованих, якісних послуг медицини невідкладних станів, клініко-діагностичної та функціональної діагностики при виникненні страхового випадку.

2.

Закупівля послуг/продукту медичного страхування за напрямками медицини невідкладних станів, клініко-діагностичної та функціональної діагностики.

3.

Укладання відповідних договорів   медичного страхування між головним розпорядником та юридичною особою - постачальником послуг/продукту страхування.

4.

Формування та забезпечення   функціонування бази даних дітей,   молодих інвалідів, визначених Програмою.

5.

Широке висвітлення виконання Програми в засобах масової інформації міста.

6.

Моніторинг та аналіз виконання програми для визначення необхідності розробки аналогічної Програми на наступний бюджетний період або на середньострокову перспективу.

 

Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Категорії економічної класифікації:

 

КЕКВ

Найменування

1139

Оплата інших послуг

 

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

 

п/п

Показники

Одиниця

виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1.

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів на

виконання програми

 

 

 

 

 

 

2009р.

тис. грн.

 

1 224 288,00

 

1 224 288,00

 

2010р.

тис. грн.

 

1 224 288,00

 

1 224 288,00

2.

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість користувачів

послугами

 

 

 

 

 

 

200%.

діти

 

2834

 

 

 

2010р.

діти

 

2834

 

 

3.

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Витрати ресурсів на

одну дитину

 

 

 

 

 

 

2009р.

грн./

дітина-рік

 

432

 

 

 

2010р.

грн./

дітина-­рік

 

432

 

 

 

2. Визначення проблем

 

Економічні, соціальні, екологічні негаразди сьогодення в першу чергу вплинули на найбільш вразливу категорію населення - дітей та молодих інвалідів.
Зростає кількість «соціальних сиріт», бездоглядних та безпритульних дітей через неспроможність сімей, в яких вони проживали, забезпечити достатні умови для повноцінного життя та розвитку.
Протягом останніх років зберігається тенденція погіршення стану здоров'я: розповсюдженість захворювань зростає у зрівнянні з попереднім роком на 2,3-2,5%. Високий рівень захворюваності дітей обумовлений поширенням шкідливих звичок (зокрема, вживання алкоголю, токсичних, наркотичних та психотропних засобів), раннім початком статевого життя, нехтуванням нормами здорового способу життя. Передусім серед дітей, які залишилися без піклування батьків, та серед дітей з неблагополучних сімей. Залишаються високими показники дитячої інвалідності: кількість дітей-інвалідів складає близько 1,5% від загальної кількості дітей.
Причинами втрати здоров'я дитячого населення є низький рівень і несприятливі умови життєдіяльності значної частини населення, низька ефективність систем охорони здоров'я та надання соціальних послуг дітям, сім'ям з дітьми.
Водночас серед пріоритетів України, як соціальне орієнтованої держави, визначено сприяння розвитку молодого покоління через створення умов для досягнення високого рівня життя, посилення цільової спрямованості соціальних програм. Одним з дієвих шляхів вирішення цього є реформування системи надання соціальних послуг, з передачею більшості повноважень територіальним громадам, наближення послуг безпосередньо до особи, яка потребує допомоги.
Міська програма «Чужих дітей не буває» на 2006-2010 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006р. №39-V, не передбачає фінансування жодних конкретних заходів із соціального захисту дітей соціальне незахищених категорій. В ній передбачено лише фінансування діяльності певних інституцій, які повинні опікуватися дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Таким чином, територіальна громада Одеси потребує реальних заходів з поліпшення якості та запровадження інноваційних соціальних послуг, які надаються дітям та молодим інвалідам незахищених категорій. Зокрема, соціально-медичних послуг через збереження, підтримку та охорону їх здоров'я, що позитивно впливатиме на зниження захворюваності і загальний стан здоров'я одеситів, сприятиме в подальшому гармонізації процесів відтворення міського населення.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
та необхідності її розв'язання програмним методом

 

3.1. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми
Комплекс заходів з медичного страхування може бути закріплений у нормативно-правових актах, що регулюють діяльність органів, установ та організацій, які провадитимуть таку діяльність, або у спеціальній Програмі, що затверджується Одеською міською радою.
З огляду на практику реалізації заходів другий варіант вбачається більш ефективним шляхом розв'язання проблеми. Програма, на відміну від численних нормативно-правових актів, дає змогу через запровадження системного підходу забезпечити взаємодію, узгодженість та координацію дій органів місцевого самоврядування та громадськості, оперативно доповнювати її заходами, зумовленими змінами рівня захворюваності дітей вразливих категорій.
 
3.2. Шляхи та засоби розв'язання проблеми
Основним шляхом розв'язання проблем, передусім медичного страхування, є відповідне формування окремого напрямку міської соціальної політики.
Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки, схваленою Указом Президента України від 28.04.2004р. № 493/2004, для підвищення якості життя населення пропонується запровадити механізми багатоканальності фінансування медичної галузі та одночасно необхідно забезпечити доступність медичної допомоги для соціально незахищених верств населення.
Стратегією демографічного розвитку в період до 2015 року, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006р. № 879, для поліпшення здоров'я населення є якісне медичне обслуговування.
 
3.3. Основні категорії жителів громади, в інтересах яких
реалізується цільова програма
Діти та молоді інваліди - мешканці міста Одеси, в загальній кількості 2834, які перебувають у складних життєвих обставинах, пов'язаних із інвалідністю, сирітством, безпритульністю, бездоглядністю, насильством, та які перебувають чи обслуговуються в комунальних закладах, розташованих на території міста Одеси:
- будинках дитини - 197 дітей;
- дитячих будинках - 95 дітей;
- школах-інтернатах - 1017 дитини;
- дитячих будинках сімейного ТИПУ - 33 дитини;
- притулках для неповнолітніх - 70 дітей:
- спеціальних закладах комунальної власності для дітей інвалідів, дітей з вадами розумового та фізичного розвитку - 135 дітей;
- загальноосвітні заклади - 1214 дітей;
- молоді інваліди - 38.

 

4. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є покращання стану соціально-медичного обслуговування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних, бездоглядних дітей, дітей-інвалідів, дітей інших соціально незахищених категорій молодих інвалідів для чого необхідно визначити основні завдання та розробити конкретні заходи з медичного страхування цих категорій населення.

 

5. Строки та етапи виконання Програми

 

Строки виконання програми - 2009-2010 роки.
 
2009 рік
Медичне страхування дітей, молодих інвалідів, визначених в пункті 3.3. програми, для надання їм кваліфікованих та якісних послуг медицини невідкладних станів, клініко-діагностичної та функціональної діагностики при виникненні страхового випадку.
Здійснення закупівлі послуг/продукту медичного страхування за напрямками медицини невідкладних станів, клініко-діагностичної та функціональної діагностики.
Укладання відповідних договорів медичного страхування між головним розпорядником та юридичною особою - постачальником послуг/продукту страхування.
Формування, забезпечення функціонування бази даних дітей та молодих інвалідів, визначених в пункті 3.3 програми.
Забезпечення широкого висвітлення ходу виконання програми в засобах масової інформації міста.
 
2010 рік
Забезпечення широкого висвітлення ходу виконання програми в засобах масової інформації міста.
Моніторинг та аналіз виконання програми для визначення необхідності розробки аналогічної програми на наступний бюджетний період або на середньострокову перспективу.

 

6. Перелік завдань Програми

 

Поліпшення соціально-медичного обслуговування дітей, молодих інвалідів незахищених категорій шляхом впровадження медичного страхування для надання їм кваліфікованих та якісних послуг медицини невідкладних станів, клініко-діагностичної та функціональної діагностики при виникненні страхового випадку.
Виконання заходів із організаційно-правового та інформаційного забезпечення програми:
- закупівля послуг чи продукту медичного страхування за напрямками медицини невідкладних станів, клініко-діагностичної, функціональної діагностики;
- укладання договорів медичного страхування між головним розпорядником та юридичною особою - постачальником послуг/продукту страхування:
- формування, забезпечення функціонування бази даних дітей, молодих інвалідів, визначених в пункті 3.3 програми:
- забезпечення широкого висвітлення ходу виконання програми в засобах масової інформації міста:
- моніторинг, аналіз виконання програми для визначення необхідності розробки аналогічної програми на наступний бюджетний період або на середньострокову перспективу.

 

7. Перелік заходів Програми

 

7.1. Перелік послуг, що надаватимуться в рамках програми:
7.1.1. Можливість виклику спеціалізованої бригади швидкої медичної допомоги в межах міста Одеси.
7.1.2. Надання до госпітальної швидкої і невідкладної медичної допомоги в повному обсязі при гострих та хронічних захворюваннях в стадії загострення, травмах, отруєннях і т.ін.
7.1.3. Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги містить у собі: Оцінка тяжкості стану хворого, проведення діагностичних заходів:
- термометрія;
- вимірювання артеріального тиску;
- експрес - аналіз сечі;
- ЕКГ - дослідження;
- взяття матеріалу на бактеріологічне дослідження;
- моніторування серцевої діяльності.
Проведення лікувальних заходів:
- немедикаментозні методи допомоги;
- накладання пов'язок;
- транспортна іммобілізація:
- інгаляція киснем:
- дезінтоксикаційна терапія:
- антикоагулянтна та тромболітична терапія;
- інфузійно-трансфузійна терапія;
- катетеризація сечового міхура;
- проведення первинної хірургічної обробки ран;
- евакуація вмісту шлунку за допомогою товстого або назагастрального зонда та шприца Жанне;
- промивання шлунку;
- евакуація вмісту товстого кишечника.
Комплекс реанімаційних заходів:
- відновлення та підтримка прохідності верхніх дихальних шляхів;
- інтубація трахеї за допомогою ларингоскопа інтубаційною трубкою;
- штучне вентилювання легень мішком «Амбу» або апаратом подачі кисню через маску апарата «ИВЛ-Меdumat». або через інтубаційну трубку;
- кардиомоніторування серцевої діяльності за допомогою багатофункційного портативного акумуляторного електорокадіографу з монітором та системою аналізу Електорокадіографу «HEART MIRROR 3D»;
- санація верхніх дихальних шляхів за допомогою апарату штучного дихання з функцією вентиляції легень, інгаляції киснем, вакуумним відсосом та індикацією герметичності системи «ОХІLОG 1000»;
- трахеостомія;
- закритий масаж серця:
- пункція серця:
- дефибриляція за допомогою багатофункціонального кардіологічного комплексу;
- катетеризація периферичних та підключичних вен;
- місцева анестезія (блокада):
- противошокова терапія:
- легенево-серцева реанімація;
- електроімпульсна терапія:
- контроль, корекція та підтримка гемодинаміки;
- здійснення гемостазу та контроль за ним.
 
7.2. Забезпечення етапності та поступовості роботи бригад швидкої медичної допомоги з територіальними установами охорони здоров'я, органами внутрішніх справ та інш.:
- госпіталізація застрахованих при невідкладних станах за показаннями у профільні медичні установи;
- своєчасна передача інформації в територіальні поліклініки за місцем проживання про випадки виїздів бригад і надання допомоги;
- своєчасне інформування територіальних органів санепіднагляду про випадки виявленої інфекційної патології і проведення протиепідемічних заходів в обсязі, передбаченому нормативними документами:
- моніторинг стану здоров'я (за телефоном, активні повторні виїзди при наявності показань) осіб, залишених після надання медичної допомоги вдома, до передачі до територіальної поліклініки

 

7.3. Перелік заходів Програми

 

8. Ресурсне забезпечення Програми

 

8.1. Орієнтовний обсяг та джерела фінансування
Обсяг бюджетного призначення - 2 448 576,00 (два мільйона чотириста сорок вісім тисяч п'ятсот сімдесят шість) гривень із загального фонду - 2 448 576,00 (два мільйона чотириста сорок вісім тисяч п'ятсот сімдесят шість) гривень.
2009 рік - 1 224288,00 грн.
2010 рік - 1 224288,00 грн.
Фінансування заходів програми здійснюється у межах коштів, передбачених бюджетом м. Одеси на відповідний бюджетний рік.
Головними розпорядником коштів бюджету міста за програмою є: управління освіти та науки Одеської міської ради; департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради; управління охорони здоров'я Одеської міської ради; служба у справах дітей Одеської міської ради.

 

9. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

 

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія з соціальної політики Одеської міської ради.
Координатором діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаної з виконанням програми, є управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, яке готує пропозиції про строки та форму звітності стосовно ходу виконання програми, у разі необхідності організовує проведення нарад, колегій тощо з питань забезпечення виконання програми.
Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

 

10. Очікувані кінцеві результати виконання програми

 

Посилення соціально-медичної захищеності та поліпшення стану здоров'я дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей, дітей-інвалідів, молодих інвалідів, дітей інших соціально незахищених категорій.
 

Секретар ради                             О.А. Прокопенко


Страница создана: 2009.01.22 16:52