Рішення
Одеської міської ради
№4450-V від 07.07.2009

Про затвердження статуту комунального підприємства «Міськзелентрест» у новій редакції 
 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», зважаючи на необхідність приведення статуту комунального підприємства «Міськзелентрест» у відповідність з вимогами чинного законодавства України, Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити статут комунального підприємства «Міськзелентрест» у новій редакції (додається).

 
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити реєстрацію статуту комунального підприємства «Міськзелентрест» у новій редакції.

 
3. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення Одеської міської ради від 15.07.2005р. №4254-IV «Про затвердження статуту комунального підприємства «Міськзелентрест» у новій редакції».

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.

 


Міський голова                                            Е.Гурвіц

 

 

Додаток

до рішення

Одеської міської ради

№4450-V від 07.07.2009  

  

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ"

(нова редакція) 

  

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ", іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про власність", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:

1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ".
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП "МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ".
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРЗЕЛЕНТРЕСТ».
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП "ГОРЗЕЛЕНТРЕСТ".

1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальність за зобов'язаннями підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 65070, м. Одеса, вул. Варненська, 27-А.

 
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої діяльності, з метою отримання прибутку, в порядку, передбаченому законодавством.
2.2. Основним предметом діяльності Підприємства є забезпечення зовнішнього благоустрою та збереження зелених насаджень місць загального користування, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва та дерев-ботанічних пам'яток природи.
2.3. На утримання об'єктів зеленої зони, власником яких є територіальна громада, Підприємство отримує кошти з бюджету міста, згідно з рішенням Засновника, або уповноваженого ним органу.
2.4. Підприємство несе відповідальність за збереження та належне утримання зелених насаджень, переданих йому на баланс Засновником на праві господарського відання.
2.5. Діяльність з утримання та збереження зелених насаджень, що належать територіальній громаді міста, узгоджується Підприємством з Засновником або уповноваженим ним органом, згідно з виділеними на ці цілі бюджетними коштами.
2.6. Види діяльності:
2.6.1. Надання юридичним та фізичним особам послуг з озеленення, утримання та вирощування зелених насаджень;
2.6.2. Утримання та благоустрій зеленої зони міста на основі договорів з володарями та користувачами зелених насаджень місць обмеженого користування та спеціального призначення (поточний та капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства, розробка проектно-кошторисної документації, знесення зелених та видалення сухостійких насаджень при наявності спеціального дозволу, пересадження зелених насаджень, вивіз сміття тощо);
2.6.3. Обстеження на замовлення власників та користувачів об'єктів зеленої зони з метою знесення та пересадження дерев, кущів, газонів, квітників;
2.6.4. Обстеження зелених насаджень в процесі відводу земельних ділянок;
2.6.5. Інвентаризація зелених насаджень, що знаходяться на балансі Підприємства;
2.6.6. Овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників;
2.6.7. Вирощування зернових та технічних культур;
2.6.8. Вирощування фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів;
2.6.9. Надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту;
2.6.10. Надання послуг з консультування спеціалістами у галузі сільського господарства;
2.6.11. Оптова та роздрібна торгівля квітково-декоративною продукцією та садівним матеріалом;
2.6.12. Надання в оренду майна, згідно з чинним законодавством, та при узгодженні з Засновником або уповноваженим ним органом;
2.6.13. Транспортно-експедиційні послуги;
2.6.14. Надання складських послуг;
2.6.15. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
2.6.16. Переобладнання автотранспортних засобів, їх комплектація, оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, запчастинами, у т.ч. на основі договорів комісії, поручения, консигнації;
2.6.17. Організація і сервісне обслуговування автостоянок і кемпінгів, які можуть бути як власністю Підприємства, так і належати третім особам;
2.6.18. Прокат автотранспортних засобів;
2.6.19. Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;
2.6.20. Виробництво меблів;
2.6.21. Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів;
2.6.22. Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу;
2.6.23. Надання комерційних послуг споживачам;
2.6.24. Організація та проведення ярмарок квітково-декоративних культур, комерційних виставок, ярмарків для продажу товарів народного споживання, промислових товарів, науково-технічних розробок, виробів народних промислів;
2.6.25. Проектно-дослідницька та конструкторсько-технологічна діяльність;
2.6.26. Виготовлення та реалізація товарів народного споживання;
2.6.27. Оптова торгівля товарами народного споживання;
2.6.28. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
2.6.29. Зовніпшьо-економічна діяльність, не заборонена чинним законодавством;
2.6.30. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
2.7. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
3.1. До виключної компетенції Засновника відносяться:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством;
3.1.4. Надання згоди на вступ Підприємства, як засновника (учасника), до інших господарських товариств;
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.
3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства;
3.2.2. Директор Підприємства;
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства;
3.3. При призначенні Директора з ним укладається контракт, в якому визначаються термін призначення, права та обов'язки, умови матеріального забезпечення, умови звільнення від посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом і чинним законодавством України.
Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання;
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних, іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства;
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки;
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом, затверджує штати; видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства;
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу;
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку;
3.3.7. Затверджує положення про структурні підрозділи;
3.3.8. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства;
3.3.9. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником. 
3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює Ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу, надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.

 
4. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний фонд у розмірі 9 231 800 (дев'ять мільйонів двісті тридцять одна тисяча вісімсот) грн.
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, право користуватися землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.  

 
5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові та матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організації та громадян у встановленому законом порядку;
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду.
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані, або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
5.8. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 
6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани. Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними, або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством.

 
7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі законодавства України про працю.

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗМІН И ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.
8.3. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках припинення діяльності.
9.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках, припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів та кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавстватіри ліквідації Підприємства.
9.7. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.

 

 

Секретар ради                                                О.А. Прокопенко

 

 


Страница создана: 2009.09.10 10:26