Внесено зміни рішенням міськради №848 від 26.01.2007

Рішення
Одеської міської ради
№ 39-V від 27.06.2006

Про затвердження міської програми „Чужих дітей не буває" на 2006-2010 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", з метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та застосування ефективних форм їх соціальної підтримки, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську програму „Чужих дітей не буває" на 2006-2010 роки (додається).
2. Доручити виконавчим органам Одеської міської ради, причетним до виконання програми «Чужих дітей не буває» на 2006-2010 роки», надсилати щороку до 10 січня службі у справах дітей Одеської міської ради інформацію про хід виконання Програми, затвердженої пунктом 1 цього рішення, для її узагальнення та подання до 20 січня міському голові.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію Одеської міської ради з науки та просвіти.

Міський голова Е. Гурвіц

 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від 27.06.2006 № 39-V       
Міська програма
"Чужих дітей не буває"
на 2006-2010 роки

Загальна частина
Набуття дитячою безпритульністю та бездоглядністю, соціальним сирітством загрозливих для суспільства масштабів, свідчить про вкрай низьку ефективність вжитих з метою їхнього подолання запобіжних заходів, хибність застосованих технологій та способів дієвої протидії загостренню ситуації.
Враховуючи, що наслідками зазначених явищ є: бродяжництво, жебракування, протиправна та злочинна поведінка, алкогольна, наркотична, токсична залежність, сексуальна розбещеність, розповсюдження вкрай загрозливих захворювань, занепад моральних чеснот серед дітей, демографічна криза, надзвичайно актуальною є потреба у адекватно-оперативному, системному реагуванні на ці виклики сьогодення.
Аналіз основних причин, що зумовлюють дитячу безпритульність та бездоглядність, доводить, що визначальними серед них є:
- функціональна неспроможність багатьох сімей, вмотивована злиднями, безвідповідальністю соціально-дезадаптованих батьків;
- застосування в сім'ях жорстоких форм виховання, а інколи - й експлуатації дітей;
- батьківська, а як наслідок - й дитяча зневага до освіти, моральних цінностей, правовий нігілізм;
- невідповідність методичної, матеріально-технічної бази інтернатних закладів сучасним вимогам;
- недосконалість реабілітаційно-профілактичних технологій, застосованих у притулках для дітей;
- незабезпеченість дієвості державних соціальних гарантій для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування щодо їхнього матеріального забезпечення (переліку соціальних пільг), забезпечення житлом, першим робочим місцем;
- обмеженість позашкільних навчальних закладів різних форм власності, невідповідність діяльності приватних позашкільних навчальних закладів ліцензійним вимогам;
- непоодиноке дублювання обов'язків та повноважень виконавчих органів міської ради, які мають запобігти існуванню та подолати умови, що сприяють дитячій бездоглядності та безпритульності;
- неефективна інформаційно-координаційна діяльність правоохоронних та виконавчих органів виконавчого комітету міської ради, причетних до захисту та відновленню прав дітей;
- недостатній рівень залучення потенціалу територіальної громади міста до розв'язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності;
- низький рівень правової обізнаності громадян;
Мета і завдання програми
Мета Програми полягає у подоланні дитячої бездоглядності та безпритульності, запобіганні сирітству (в тому числі соціальному), забезпеченні дотримання передбачених Конвенцією ООН, чинним законодавством України прав дитини.
Основними завданнями Програми є:
- розроблення та запровадження на місцевому рівні конкурентних, інноваційних та ефективних технологій з профілактики та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності,
- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім'ях;
- застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- запровадження ефективних форм і методів реабілітаційної, соціально-адаптаційної роботи з дітьми, які перебувають в закладах соціального захисту;
- формування ефективної системи комплексного муніципального соціального патронату дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тривалістю, достатньою для їхнього надійного соціального становлення та подальшого розвитку;
- удосконалення мережі та підвищення ефективності діяльності діючих дитячих закладів;
- створення електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, бази даних щодо сімей, осіб, гідних стати батьками-вихователями, прийомними батьками;
- поширення міської мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
- забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців для закладів соціального захисту дітей,
-залучення до реалізації соціального замовлення міської ради щодо запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності найбільш досвідчених та ефективно-працюючих громадських організацій та благодійних фондів;
-забезпечення дієвості та адресності державних та муніципальних соціальних гарантій/пільг, передбачених для дітей соціально-вразливих категорій, їхніх батьків та осіб, які виконують батьківські обов'язки.
Правове обґрунтування
Заходи Програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів, які визначають права дітей, регламентують порядок, форми соціального захисту дітей, запобігання безпритульності та бездоглядності.
Закони України:
- від 24.01.1995 р. №2095-ВР «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх»;
- від 13.05.1999 p. №651-XIV «Про загальну середню освіту»;
- від 23.03.2000 р. №1613-ІІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
- від 22.06.2000 р. № 1841-III «Про позашкільну освіту»;
- від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»;
- від 15.11.2001 р. № 2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім'ї»;
- від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ Сімейний кодекс України;
- від 16.01.2003 p. № 435-IV Цивільний кодекс України;
- від 13.01.2005 p. № 2342-IV « Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
- від 02.06.2005 р. № 2623- IV « Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».

Укази Президента України:
- від 17.10.1997 р. №115397 «Про затвердження заходів щодо поліпшення - становища дітей - сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;
- від 11.07.2005 р. № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей».
- від 29.11.2005 р. № 1673/2005 Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини».

Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 26.04.2002 р. №564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»,
- від 26.04.2002 р. № 564 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»,
- від 27.12.2005 р. № 1291 «Про затвердження Типового положення про соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко»,
- від 08.09.2005 р. №879 «Про затвердження Типового положення про соціальний центр матері та дитини»,
- від 24.09. 2005 p. №962 «Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги»,
- від 08.09.2005 р. №878 «Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток»
- від 08.09.2005 р. №877 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.
- від 06.02.2006 р. №106 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною" у 2006 році».
- від 06.02.2006 р. №107 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26.04. 2002 p. N 564 і від 26.04. 2002 р. №565»
- від 11.05.2006р. № 623 «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки»
Фінансове забезпечення
Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік, а також шляхом залучення коштів громадських, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
При складанні щорічних програм соціально-економічного розвитку міста виконавчі органи Одеської міської ради, які причетні до виконання програми, подають економічне обґрунтування виконання заходів програми на наступний рік і обсяг коштів, необхідних для їх реалізації.
Організаційне забезпечення
Координацію діяльності усіх структур, причетних до виконання програми, здійснює служба у справах дітей Одеської міської ради.
З цією метою служба контролює виконання заходів програми, узагальнює звіти співвиконавців Програми, надає Одеському міському голові щорічну доповідь «Про становище дітей», вносить пропозиції щодо корегування Програми, а також виконує інші необхідні дії в межах своєї компетенції.
Питання щодо реалізації заходів, які потребують оперативного вирішення, розглядаються координаційною радою з питань запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності в м. Одесі, яку очолює заступник міського голови.
Очікувані результати
- формування та безпосереднє застосування у профілактичній, реабілітаційно-патронатній діяльності дитячих закладів, незалежно від форм власності, авторських попередньо-адаптованих до місцевих умов соціально ефективних технологій, програм, методик;
- створення загальноміської бази даних щодо сімей, які неспроможні або не бажають здійснювати виховні функції, з метою вчасно-оперативного попередження порушення прав дітей, притягнення батьків до визначених чинним законодавством відповідальності;
- удосконалення міської мережі закладів соціального захисту дітей, збільшивши їх не менш як на 2 одиниці;
- відповідно до чинного законодавства щорічне бронювання та надання тимчасових та постійних робочих місць, для працевлаштування осіб віком від 15 років, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням сучасного попиту ринку праці та нахилів і здібностей дітей;
- поширення міської мережі дитячих будинків сімейного типу до 10 одиниць та прийомних сімей до 40 одиниць,
- відновлення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців (педагогів, медичного персоналу) для закладів соціального захисту дітей,
- залучення в рамках солідарного фінансування реалізації муніципального соціального замовлення за відповідними номінаціями не менш ніж 5-ти млн. грн. позабюджетних надходжень,
- забезпечення 100% дієвості/виплати та адресності державних соціальних гарантій/пільг, передбачених для дітей соціально-вразливих категорій, їхніх батьків та осіб, які виконують батьківські обов'язки;
- формування у кожному районі міста з представників громадськості волонтерських організацій із захисту прав дітей.
- відновлення мережі клубів за місцем проживання Комунальної установи «Одеський міський підлітково-молодіжний центр» ;
- забезпечення протягом терміну дії Програми 100-відсоткового оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у оздоровчих закладах усіх форм власності/підпорядкування.
Досягнення стійкої динаміки зменшення:
- рівня завантаженості інтернатних закладів, будинку дитини, дитячих будинків, розташованих на території м. Одеси,
- щорічної кількості правопорушень та злочинів, скоєних неповнолітніми, не менш як на 5%;
- кількості випадків відмов пацієнток пологових будинків від новонародженої дитини» - щорічної кількості дітей, вражених соціально-небезпечними хворобами: на туберкульоз, ВІЛ/ВІЧ, наркотичну та алкогольну залежність, венеричні та такі, що переносяться статевим шляхом, хворих на дерматологічні та інші інфекційні захворювання, не менш як на 5% .
Прикінцеві положення:
До програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням нормативних актів, що набуватимуть чинності.
Програма набуває чинності з моменту її затвердження Одеською міською радою.

Заходи щодо реалізації міської програми «Чужих дітей не буває»
на 2006-2010 роки

1. З метою правового забезпечення
1.1. Розробити та затвердити:
- механізм реєстрації народження дитини головними лікарями пологових будинків в органах реєстрації актів цивільного стану у випадках, коли мати дитини не має відповідних документів, не перебуває у шлюбі з батьком дитини, померла або відмовилася забрати дитину з пологового будинку, або місце проживання матері не відомо, а батьківство не встановлено та забезпечити його виконання.
2007 рік                                                                    Юридичне управління Одеської міської ради, управління 
                                                                                  охорони здоров'я Одеської міської ради, РАЦС

- Типове положення про піклувальні ради при притулках для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, будинках дитини, дитячому будинку, загальноосвітніх шкілах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2006 рік                                                                   Служба у справах дітей, управління освіти та науки, 
                                                                                 юридичне управління Одеської міської ради
 
1.2. Підготувати для розгляду Одеською міською радою проекти рішень про: 
- затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради, причетні до проблем дитинства.
III квартал 2006 року                                            Служба у справах дітей, управління освіти та науки,      
                                                                                 управління  молодіжної та сімейної політики,
                                                                                 управління соціального   захисту населення та праці,
                                                                                 юридичне управління Одеської міської ради  
- штатну чисельність працівників служби у справах дітей відповідно до чинного законодавства.
2006 рік                                                                     Служба у справах дітей, управління фінансів
                                                                                   Одеської міської ради
- перейменування загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №4 для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та НВК «Дитячий будинок № 9 - загальноосвітня школа І ступеню» відповідно до п.2 статті 18 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
2006 рік                                                                      Управління освіти та науки, юридичне управління
                                                                                    Одеської міської ради
1.3. Забезпечити:
- своєчасну приватизацію закріпленого за дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, житла та контроль за його збереженням.
Постійно, з 2006 року                                                Служба у справах дітей, районні адміністрації
                                                                                     Одеської міської ради.
 
- умови для працевлаштування дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на тимчасові та постійні робочі місця на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності.
Постійно                                                                      Районні адміністрації, управління освіти та науки
                                                                                     Одеської міської ради

                                              2. З метою матеріально-технічного забезпечення
2.1. Відкрити та забезпечити функціонування:
комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей».
2006 рік                                                                         Служба у справах дітей Одеської міської ради
- філій музичних шкіл та шкіл естетичного виховання, ДЮСШ на базі міських притулків для дітей, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, школи-інтернату № 4, будинку дитини № 9.
Постійно,                                                                       Управління з питань культури та мистецтв,
                                                                                        управління з фізичної культури та спорту,
починаючи з 2006 року                                                управління освіти, та науки, служба у справах дітей
                                                                                        Одеської міської ради
2.2. Ввести в експлуатацію спальний корпус школи-інтернату №5.
2006 рік                                                                          Управління освіти та науки Одеської міської ради
2.3. Здійснити капітальний ремонт:
- оздоровчої бази «Вікторія» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
- дитячого дошкільного закладу № 19;
- спеціальної школи № 75;
Протягом 2006 року                                                       Управління освіти та науки Одеської міської ради
- загальноосвітньої школи-інтернату № 4;
2007-2009 роки                                                               Управління освіти та науки Одеської міської ради
 
4. Побудувати та ввести в експлуатацію соціальний гуртожиток для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які опинилися в кризовому становищі, за адресою: вул. Михайлівська, 16, відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.06.05р. №233
2008-2010 роки                                                    Управління капітального будівництва
                                                                               Одеської міської ради, 
                                                                               управління освіти та науки Одеської міської ради
 
2.5. Забезпечити:
- служби у справах дітей районних адміністрацій Одеської міської ради автотранспортом.
2006 рік                                                                            Районні адміністрації Одеської міської ради
 
- майстерні інтернатних закладів міста, центру соціально-психологічної реабілітації дітей необхідним устаткуванням для здійснення належної соціально-трудової реабілітації вихованців та залучення їх до продуктивної раці
2007-2009 роки                                                               Управління освіти та науки, служба у справах дітей 
                                                                                          Одеської міської ради
 
- надання адресної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг та палива дітям-інвалідам у віці до 16 років, а також адресної грошової допомоги на оплату ЖКП та палива дітям-сиротам, дітям під опікою або піклуванням у віці до 18 років включно;
- виплату щомісячної грошової стипендії дітям-сиротам м. Одеси ім. Свободи І.М.
Постійно                                                                          Управління соціального захисту населення та праці 
                                                                                         Одеської міської ради 
- проведення благодійної акції «Державні службовці - дітям»
Двічі на рік                                                                      Виконавчі органи виконавчого комітету
                                                                                         Одеської міської ради
" 2.6. Створити і забезпечити функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
Постійно " Служба у справах дітей, управління капітального будівництва, управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, управління охорони здоров'я, управління освіти та науки, управління молодіжної та сімейної політики, управління фінансів Одеської міської ради"
                                                        
                                                    3. У межах науково-методичного забезпечення
3.1. Організувати:
організаційно-методичну допомогу медичним працівникам міських притулків для дітей, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
Постійно                                                                           Управління охорони здоров'я Одеської міської ради
 
- методичну та шефську допомогу викладачами кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Південноукраїнського Державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, педагогічним працівникам дитячих будинків, шкіл-інтернатів, міських притулків для дітей, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
Постійно,                                                                            Факультет початкового навчання
починаючи з 2006 року                                                    Південноукраїнського Державного педагогічного 
                                                                                            університету ім. К.Д.Ушинського 
 
- умови для проведення викладачами Південноукраїнського державного педагогічного університету разом із співробітниками дитячих будинків, шкіл-інтернатів, міських притулки для дітей, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей наукових досліджень з апробації у процесі реабілітації, адаптації, навчання та виховання дітей, які цього потребують, нових соціально-педагогічних технологій.
Постійно,                                                                           Факультет початкового навчання
починаючи з 2006 року                                                    Південноукраїнського Державного педагогічного 
                                                                                            університету ім. К.Д.Ушинського 
 
- соціально-психологічне дослідження дітей, схильних до бродяжництва, визначення підстав для залишення ними сімей з метою формування фахових рекомендацій з попередження/подолання цих проявів.
Постійно                                                                             Управління освіти та науки, міський Центр 
                                                                                            соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
                                                                                            міський інформаційно-методичний центр 
 
- міську науково-практичну конференцію «Одеса - без дитячої безпритульності»
Щорічно з 2007 року                                                        Служба у справах дітей,
                                                                                           управління освіти та науки Одеської міської ради,
                                                                                           відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх
                                                                                           ОМУ УМВС України в Одеській області 
 
- з метою забезпечення психологічного розвантаження і виховання дітей неблагополучних соціальних груп в дусі любові та дбайливості до природи створити методичну базу та надавати організаційну підтримку колективу Одеського дельфінарію в постійно здійснюваній ними роботі.
                                                                                            Управління освіти та науки,
                                                                                            Служба у справах дітей Одеської міської ради.
3.2. Розробити:
- комплекс психодіагностичних методик з професійно-психологічного відбору педагогічних працівників для їх подальшого працевлаштування в дитячі будинки, школи-інтернати, міські притулки для дітей, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей.
Грудень 2006 року                                                            Інститут психології Південноукраїнського
                                                                                            Державногопедагогічного університету
                                                                                             ім. К.Д.Ушинського

- методичні рекомендації з порядку встановлення соціального статусу дітей, механізму їх соціального захисту, зокрема, захисту житлових та майнових прав.
2006 рік                                                              Служба у справах дітей,
                                                                            управління соціального захисту населення та праці,
                                                                            райадміністрації, юридичне управління Одеської міської ради
 
- програми психологічної і практичної підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до праці та професійного самовизначення.
2007 рік                                                                          Управління освіти та науки, управління соціального
                                                                                        захисту населення та праці Одеської міської ради
- пропозиції управлінню освіти та науки облдержадміністрації щодо обсягу підготовки, перепідготовки у вищих навчальних закладах фахівців, які займаються проблемами соціальної реабілітації бездоглядних дітей, для центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, притулків для дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді а також підготовки працівників органів опіки та піклування.
2006 рік                                                                      Служба у справах дітей Одеської міської ради,
                                                                                    Міський центр соціальних служб для сім'ї та Молоді
 
- розробити та упровадити науково-єксперемінатльну програму духовного та патріотичного виховання, а також соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування в дитячому будинку «Перлинка» (пров. Маячний, 3) для 80-ти вихованців у 2006-2007 учбовому році. 
                                                                                                   У правління освіти та науки,
                                                                                                   служба у справах дітей Одеської міської ради,
                                                                                                   Південноукраїнській державний педагогічний
                                                                                                   університет ім. К.Д. Ушинського
 
4. Інформаційно-освітній супровід
4.1. Забезпечити ефективне використання:
- програми «Електронна обліково-статистична картка дитини», створити автоматизовану систему обліку дітей кризових категорій.
Липень 2006 року                                                                       Служба у справах дітей Одеської міської ради
                                                                                                      ВКМСН ОМУ УМВС України в Одеській області
 
- єдиної електронно-інформаційної системи обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та сімей потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
2006 рік                                                                            Служба у справах дітей, управління молодіжної та
                                                                                          сімейної політики Одеської міської ради
4.2. Організувати систематичне проведення:
- навчальних курсів для потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів з проблем виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до моменту передачі їм дітей на виховання та для спільного проживання.
3 2006 року                                                                    Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
                                                                                        молоді, служба у справах дітей, районні адміністрації
                                                                                        Одеської міської ради

- семінарів-нарад, семінарів-практикумів для керівників служб у справах дітей, притулків для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей з питань подолання дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед дітей.
Щоквартально                                                                   Служба у справах дітей Одеської міської ради
 
- циклу інтерактивних програм «Чужих дітей не буває», «Право для дітей» на міському радіо-телебаченні.
2006-2010 роки                                                                 Управління інформації, служба у справах дітей
                                                                                            Одеської міської ради
 
- тематичних акцій з пропагування здорового способу життя, профілактики правопорушень з використанням різних форм соціальної реклами.
Щорічно                                                                 Служба у справах дітей Одеської міської ради,
                                                                                міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
                                                                                міський інформаційно-методичний центр,
                                                                                бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами
                                                                                Одеської міської ради
 
- прес-конференцій для висвітлення у засобах масової інформації ходу реалізації програми «Чужих дітей не буває».
Щоквартально                                                       Управління інформації, причетні виконавчі органи
                                                                                 Одеської міської ради
 
5. У межах медичного забезпечення
5.1. Організувати:
- цілодобовий прийом до профільних стаціонарних відділень міських лікарняних закладів безпритульних та бездоглядних дітей, які потребують стаціонарного лікування, їхнє харчування відповідно до діючих нормативів.
Постійно                                                                    Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

- систематичну диспансеризацію вихованців шкіл-інтернатів, дитячого буднику, притулків, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
Постійно                                                                    Управління охорони здоров'я Одеської міської ради

- на базі оздоровчих закладів різних форм власності пільгове літнє оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у т.ч. тих, які перебувають: дитячих притулках, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей за програмою соціально-психологічної реабілітації.
Щорічно, починаючи з 2006 року                           Управління освіти та науки, районні адміністрації,
                                                                                    служба у справах дітей Одеської міської ради
 
6.У межах організаційного забезпечення

6.1. Організувати:
- у дошкільних закладах достатню кількість груп цілодобового перебування дітей віком до 6 (7) років з урахуванням потреб кожного району міста.
2006 рік                                                                       Управління освіти та науки, районні адміністрації
                                                                                     Одеської міської ради
- у міських лікарняних закладах відділення для тимчасового перебування дітей віком до 3-х років, на час, необхідний для встановлення їм соціального статусу - «дитина-сирота» або «дитина, позбавлена батьківського піклування».
2006 рік                                                                        Управління охорони здоров'я,
                                                                                      служба у справах дітей Одеської міської ради
- систематичні перевірки діяльності комп'ютерних центрів, ігрових залів, Інтернет-клубів, з метою визначення відповідності їх санітарним нормам, відповідності змісту ігрових програм, запобігання перебуванню в них дітей після 21 години та під час навчальних занять.
Щоквартально                                                             Служба у справах дітей, управління розвитку
                                                                                       споживчого ринку та захисту прав споживачів,
                                                                                       управління освіти та науки Одеської міської ради,
                                                                                       міська СЕС, відділ захисту,
                                                                                       ВКМСН ОМУ УМВС України в Одеській області
 
- роботу міжвідомчих комісій з питань захисту моральності та утвердження здорового способу життя для здійснення аналізу теле та радіопрограм, репертуарів кінотеатрів, відео залів, публікацій у друкованих засобах масової інформації стосовно їх відповідності вимогам законодавства про недопущення пропаганди насильства, жорстокості, асоціальної поведінки.
Постійно з 2006 року                                                    Районні адміністрації Одеської міської ради
- щорічне проведення благодійної лотереї та телемарафону, кошти від яких спрямовуватимуться на розвиток профілактичної, реабілітаційної, корекційної роботи з дітьми, які потребують соціального захисту.
З 2007 року                                                                   Служба у справах дітей, управління з фізичної
                                                                                       культури та спорту, управління освіти та науки,
                                                                                       управління з питань культури та мистецтв,
                                                                                       управління фінансів Одеської міської ради
 
- громадський рух «Старший брат, старша сестра» за участю волонтерів, які здійснюватимуть особистий патронат над дітьми, які утримуються в притулках для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради, Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, будинках дитини, дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Протягом 2006 року                                                      Служба у справах дітей, управління освіти та науки,
                                                                                        Юридичне управління Одеської міської ради

- безоплатний або на пільгових умовах доступ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до користування культурно-освітніми закладами, до занять у спортивних секціях. Аналізувати (корегувати) діяльності позашкільних навчальних закладів, клубів за місцем проживання, ДЮСШ щодо масовості залучення дітей з малозабезпечених, неблагополучних сімей до занять у гуртках, секціях, творчих об'єднаннях тощо.
Постійно                                                                         Управління освіти та науки,
                                                                                        управління з питань культури та мистецтв,
                                                                                        управління з фізичної культури та спорту
 
- роботу оздоровчих майданчиків при дитячо-юнацьких спортивних школах, профільних пришкільних таборів спортивного напрямку з організацією харчування під час літніх канікул для дітей пільгового контингенту.
Постійно, починаючи з 2007 року                                Управління з фізичної культури та спорту,
                                                                                         управління освіти та науки Одеської міської ради

- проведення «Малих олімпійських ігор» серед вихованців шкіл-інтернатів, міських притулків для дітей і Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та внести їх до Єдиного плану-календарю спортивних змагань та масових заходів міста.
Постійно, починаючи з 2007 року                               Управління з фізичної культури та спорту,
                                                                                        управління освіти та науки,
                                                                                        служба у справах дітей Одеської міської ради

- систематичну роботу «гарячої лінії» психологічної підтримки і допомоги для дітей та молоді «Шлях до серця», телефону довіри.
Постійно                                                                     БФ «Милосердя Віктор», управління освіти та науки,
                                                                                    служба у справах дітей Одеської міської ради,
                                                                                    міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 
- систематичне проведення конкурсів , виставок дитячої творчості «Я буду здоров», «Конвенція ООН очима дітей», «Дихай вільно», «Джерело надії», використовуючи кращі роботи при створенні міської соціальної реклами.
Щоквартально                                                      Міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
                                                                                управління освіти та науки, управління інформації,
                                                                                управління з питань культури та мистецтв,
                                                                                служба у справах дітей Одеської міської ради,
                                                                                міські громадські організації та благодійні фонди.
 
Кошторис витрат на реалізацію міської Програми «Чужих дітей не буває»
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Термін виконання
Орієнтований обсяг фінансування, тис.грн.
У тому числі за рахунок:
Державного бюджету
Обласного бюджету
Бюджет у
м. Одеси
Інших джерел
П. 2.1 Відкрити та забезпечити функціонування КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»;
- організувати в КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» медичний блок
 
Служба у справах дітей
 
Постійно з 2006р.
 
4500,00
 
 
 
1500,00
 
 
 
 
300,0
 
2700,0
П.2.2. Ввести в експлуатацію спальний корпус школи-інтернату №5
Управління освіти та науки
2006 рік
6400,00
 
 
6400,00
 
П.2.2. Ввести в експлуатацію спальний корпус школи-інтернату №5
Управління освіти та науки
2006 рік
6400,00
 
 
6400,00
 
П.2.3. Здійснити капітальний ремонт:
- оздоровчої бази «Вікторія» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
Управління освіти та науки
2006 рік
 
2006 рік 2006 рік
 
 
350,00 200,00
 
 
 
 
350,00
 
піклування; -ДДЗ№19; - загальноосвітньої школи інтернату для дітей сиріт №4
 
 
2007-2009р.р.
1500,00 (по 500 щорічно)
 
 
 
 
П. 2.4. Побудувати та ввести в експлуатацію соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Управління капітального будівництва
2008-2010р.р.
10000,0
 
 
5000,0
5000,0
П 2.5.Забезпечити : - служби у справах дітей райадміністрацій Одеської міської ради автотранспортом.
 -Майстерні інтернатних закладів, центру соціально-психологічної реабілітації дітей необхідним устаткуванням - службу у справах дітей Одеської міської ради комп'ютерами.
райадміністрації Одеської міської ради
 
Управління освіти та науки, Служба у справах дітей
2007 рік
 
 
 
2007р.
2000,00
 
 
 
200,0
 
 
50,0
 
 
 
200,0
 
 
50,0
2000,0
 
 
 
100,0
П.3.1. Провести міську науково-практичну конференцію «Одеса - без дитячої безпритульності»
Служба у справах дітей, управління освіти та науки
2007-2010 р.р
10,0
 
 
3,0
7,0

Доповнено:

Найменування
заходу
Відповідальні
за виконання
Термін
виконання
Орієнтовний
обсяг
фінансу
-вання
тис.грн.
У тому числі за рахунок:
Державного
бюджету
Обласного
бюджету
Бюджету
м. Одеси
Інші
джерела
п. 2.6.
Підтримання в
належному стані
житлових
будівель, які
знаходяться у
користуванні
дитячих будинків
сімейного типу
Управління
житлово-
комунального
господарства та
паливно-
енергетичного
комплексу
Одеської
міської ради
Постійно
з 2007 р.
 
2007
2008
2009
2010
470,0
 
 
170,0
100,0
100,0
100,0
 
 
470,0
 
 
170,0
100,0
100,0
100,0
 

 

Секретар міської ради                                              О.А. Прокопенко 


Страница создана: 2006.07.18 16:03