Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5934-V від 13.07.2010р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№5634-V від 05.04.2010р.

Про внесення змін до рішення
Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V
«Про затвердження структури виконавчих органів,
загальної чисельності апарату Одеської міської ради,
її виконавчих органів та витрат на їх утримання»З метою удосконалення роботи з реалізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради у сфері поліпшення дизайну міського середовища та регулювання з розміщення зовнішньої реклами й реклами на транспорті комунальної власності, а також з метою забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009р. №968 «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами», керуючись статтями 11, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Створити управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради у межах затвердженої штатної чисельності виконавчих органів Одеської міської ради.

 

2. Затвердити Положення про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради (додається).

 

3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати Положення «Про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради».

 

4. Внести до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» наступні зміни та доповнення:
4.1. Доповнити додаток 1 до рішення - включити до структури виконавчих органів Одеської міської ради V скликання управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради.
4.2. Доповнити рішення додатком 41 "Положення про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради".

 

5. Встановити, що управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради виконує функції робочого органу з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, а також інші повноваження, передбачені цим рішенням, з моменту набрання чинності відповідними змінами до нормативно-правових актів Одеської міської ради та її виконавчого комітету у сфері розміщення зовнішньої реклами та вивісок, а також видачі дозволів на право використання місцевої символіки міста Одеси з комерційною метою.

 

6. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради внести необхідні зміни до відповідних нормативно-правових актів, які регулюють відносини в сфері розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та вивісок.

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань будівництва та архітектури.
 

Міський голова                                Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 05.04.2010р. №5634-V

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ МІСЬКОГО ДИЗАЙНУ
ТА РЕКЛАМИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління з питань міського дизайну та реклами (далі за текстом - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради, підзвітним та підконтрольним Одеській міській раді й підпорядкованим її виконавчому комітету та міському голові.
1.2. Управління є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банках та органах Державного казначейства України, печатку з зображення Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки, інші необхідні реквізити.
1.3. Місцезнаходження Управління:
65026, м. Одеса, вул. Польська, 5.
1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Основними завданнями та функціями Управління є:
2.1.1. Реалізація політики Одеської міської ради у сфері поліпшення дизайну міського середовища.
2.1.2. Виконання функцій робочого органу щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами та здійснення контролю у цій сфері у порядку, встановленому законодавством України та актами органів місцевого самоврядування.
2.1.3. Регулювання та забезпечення контролю діяльності з розповсюдження реклами на транспорті комунальної форми власності, відповідно до порядку визначеного законодавством України та актами органів місцевого самоврядування.
2.1.4. Здійснення організаційних заходів щодо залучення суб’єктів господарювання до участі у роботі з поліпшення дизайну та естетизації міського середовища.
2.1.5. Вирішення та координація завдань зі святкового оформлення міста, організація роботи по розробці та розповсюдженню засобами зовнішньої реклами й реклами на транспорті інформації соціальної спрямованості та інформації про заходи, що проводяться безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування.
2.1.6. Координація роботи підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, що здійснюють господарську діяльність у сфері міського дизайну, зовнішньої реклами та реклами на транспорті.
2.1.7. Внесення пропозицій Одеській міській раді, її виконавчому комітету та міському голові, щодо поліпшення стану міського середовища, вдосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної форми власності, підвищення економічної ефективності використання майна, що перебуває у комунальній власності, для розміщення об’єктів зовнішньої реклами та реклами на транспорті, формування єдиного міського рекламно-інформаційного простору.
2.1.8. Організація виконання рішень органів місцевого самоврядування у сфері поліпшення міського дизайну, розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті.
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань та функцій виконує наступні повноваження:
2.2.1. Розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу на розміщення рекламних засобів, внесення змін у дозвіл, переоформлення та продовження строку його дії.
2.2.2. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламних засобів, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні пріоритету.
2.2.3. Готує і подає у встановленому порядку проекти рішень виконавчого комітету Одеської міської ради про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, відмови у їх наданні, або скасуванні їх дії.
2.2.4. Реєструє та видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.2.5. Забезпечує ведення на електронних носіях інформації бази даних щодо розташування рекламних засобів.
2.2.6. Розробляє та подає на затвердження виконавчому комітету Одеської міської ради в установленому порядку економічно обґрунтовані диференційовані тарифи, за якими визначаються розміри плати за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси, а також реклами на транспорті комунальної форми власності.
2.2.7. Організовує та координує контроль за зовнішнім та технічним станом, цільовим використанням об’єктів зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті.
2.2.8. Організовує та координує контрольні заходи з перевірки дотримання порядку розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті, правил благоустрою території міста в частині, що стосується питань розміщення та розповсюдження об’єктів зовнішньої реклами та вивісок.
2.2.9. Звертається з поданнями до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань захисту прав споживачів та його територіальних органів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні порядку розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами.
2.2.10. Надає суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень порядку розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті, а також правил благоустрою території міста, в частині утримання і забезпечення належного технічного стану та зовнішнього вигляду рекламних засобів.
2.2.11. У випадках, передбачених законодавством та/або актами органів місцевого самоврядування, організовує та контролює заходи з демонтажу рекламних засобів та/ або вивісок, розміщених з порушенням встановленого порядку.
2.2.12. Відповідно до порядку, визначеного органами місцевого самоврядування, здійснює контроль за укладанням та виконанням договорів на право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами, а також реклами на транспорті комунальної форми власності.
2.2.13. Погоджує у встановленому порядку розміщення реклами на транспорті комунальної форми власності.
2.2.14. Розглядає заяви суб'єктів господарювання про реєстрацію технічних паспортів вивісок.
2.2.15. Готує та видає листи для узгодження технічних паспортів вивісок з уповноваженими органами (зацікавленими особами).
2.2.16. Здійснює у встановленому порядку реєстрацію та введення до електронного реєстру обліку вивісок та місць їх розміщення технічних паспортів вивісок.
2.2.17. Розглядає заяви про внесення змін, переоформлення та/або продовження терміну дії технічних паспортів вивісок та приймає відповідні рішення з цих питань.
2.2.18. Видає у встановленому порядку дозволи на право використання місцевої символіки з комерційною метою, вносить до них зміни та скасовує їх дію у встановлених випадках.
2.2.19. Готує та подає на затвердження у встановленому порядку план фінансових відрахувань до бюджету міста коштів від розміщення зовнішньої реклами, на місцях, що перебувають у комунальній власності, та реклами на транспорті комунальної форми власності.
2.2.20. Забезпечує контроль за повнотою надходження коштів від розміщення зовнішньої реклами, на місцях, що перебувають у комунальній власності, та реклами на транспорті комунальної форми власності.
2.2.21. Вносить пропозиції щодо скликання Ради з питань міського дизайну в частині віднесених до компетенції Управління
2.2.22. Вносить пропозиції щодо встановлення ліміту коштів, що залишаються у розпорядженні підпорядкованих комунальних підприємств для забезпечення та покриття витрат їх господарської діяльності.
2.2.23. Погоджує до затвердження річні фінансові плани підпорядкованих комунальних підприємств та здійснює контроль за їх виконанням.
2.2.24. Залучає до роботи з питань міського дизайну підприємства, установи та організації різних форм власності та провідних фахівців у цій галузі.
2.2.25. За дорученням Одеської міської ради, її виконавчого комітету та/або міського голови розробляє програми, концепції, плани заходів тощо з питань поліпшення дизайну міського середовища та подає їх на затвердження у встановленому порядку.
2.2.26. Розробляє схеми розміщення елементів міського дизайну та подає їх на затвердження у встановленому порядку.
2.2.27. На конкурентних засадах забезпечує залучення суб’єктів господарювання до участі у заходах з поліпшення дизайну міського середовища.
2.2.28. Організовує та проводить заходи з благоустрою міських вулиць, площ та інших територій елементами міського дизайну соціального-побутового призначення.
2.2.29. За дорученням Одеської міської ради, її виконавчого комітету та/або міського голови проводить конкурси та інші подібні заходи з метою виявлення та реалізації кращих проектів у сфері благоустрою міського середовища сучасними елементами міського дизайну комерційного та соціально-побутового призначення.
2.2.30. Здійснює заходи по залученню громадськості до обговорення питань поліпшення міського дизайну.
2.2.31. За дорученням Одеської міської ради, її виконавчого комітету та/або міського голови виступає замовником розповсюдження засобами зовнішньої реклами й реклами на транспорті інформації соціальної спрямованості та інформації про заходи, що проводяться безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування.
2.2.32. Погоджує у встановленому порядку розміщення соціальної реклами, що розповсюджується за допомогою рекламних засобів та реклами на транспорті.
2.2.33. Координує роботу комунальних підприємств, установ та організацій Одеської міської ради по організації святкового оформлення міста та інформаційного забезпечення населення про заходи, що проводяться безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування.
2.3. Управління також здійснює інші повноваження, необхідні для виконання покладених на нього завдань та функцій, передбачених цим Положенням та чинним законодавством України.

3. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

3.1. Керівництво роботою Управління здійснює його начальник, що призначається на посаду міським головою відповідно до чинного законодавства.
3.2. Начальник Управління:
3.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій, розподіляє обов’язки між заступником начальника Управління та керівниками його структурних підрозділів, визначає їх функції та повноваження.
3.2.2. Подає на затвердження у встановленому порядку структуру та штатний розпис Управління, кошторис доходів і видатків на утримання Управління.
3.2.3. Діє без доручення від імені Управління.
3.2.4. Підписує та затверджує від імені Управління усі розпорядчі та інші документи з питань, віднесених до його повноважень.
3.2.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Управління.
3.2.6. Укладає та підписує від імені управління договори, контракти та угоди.
3.2.7. Видає обов’язкові до виконання накази, організовує та контролює їх виконання.
3.2.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.
3.2.9. Надає обов’язкові до виконання письмові або усні доручення керівникам підпорядкованих комунальних підприємств, з питань віднесених до компетенції Управління, а також іншим чином координує роботу та контролює фінансово-господарську діяльність таких підприємств у межах, визначених цим Положенням та іншими актами органів місцевого самоврядування.
3.2.10. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників начальника, керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб Управління.
3.2.11. Має право першого підпису на фінансових документах.
3.3. Начальник Управління виконує інші повноваження, необхідні для виконання завдань та функцій Управління.
3.4. Гранична штатна чисельність Управління затверджується Одеською міською радою. Штатний розпис та структура Управління у межах граничної штатної численності та фонду оплати праці затверджуються міським головою.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління має право:
4.1.1. У межах не заборонених законодавством укладати договори, контракти та інші угоди.
4.1.2. Звертатися до судів, господарських та адміністративних судів з позовами з питань, що віднесено до його компетенції.
4.1.3. Вимагати від підпорядкованих комунальних підприємств надання інформації з будь-яких питань їх фінансово-господарської діяльності.
4.1.4. Надавати підпорядкованим комунальним підприємства у межах повноважень, визначених цим Положенням, обов’язкові до виконання доручення.
4.1.5. Звертатися до органів державної влади та/або місцевого самоврядування за сприянням у виконанні повноважень, визначених цим Положенням, а також з інших питань, що входять до компетенції Управління.
4.1.6. Приймати участь у роботі утворених органами місцевого самоврядування комісій, дорадчих органів, тощо, діяльність яких стосується питань поліпшення міського дизайну, благоустрою та естетизації міського середовища.
4.1.7. Вносити пропозиції щодо створення нових комунальних підприємств, установ, організацій у сфері міського дизайну, зовнішньої реклами та реклами на транспорті, а також щодо перетворення або ліквідації підпорядкованих комунальних підприємств.
4.1.8. Вимагати від підпорядкованих комунальних підприємств усунення недоліків у їх роботі, та вжиття заходів щодо поліпшення виконання ними їх завдань та функцій, визначених установчими документами та/або актами органів місцевого самоврядування.
4.1.9. Одержувати у встановленому порядку від інших виконавчих органів Одеської міської ради, а також підприємств, установ та організацій комунальної форми власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням, актами законодавства, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та/або розпорядженнями міського голови.
4.1.10. Залучати за погодженням з керівниками виконавчих органів Одеської міської ради, а також підприємств, установ та організацій комунальної форми власності їх співробітників, для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.
4.1.11. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проекту бюджету міста з питань, що належать до компетенції Управління.
4.1.12. Брати участь у співробітництві у межах покладених на Управління завдань та функцій з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з міжнародними організаціями, відповідними органами й організаціями іноземних держав, тощо.
4.2. Для реалізації покладених на нього завдань та функцій Управління користується також іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та/або актами органів місцевого самоврядування.

5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

5.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Управління здійснюється за рішенням Одеської міської ради відповідно до встановленого законодавством порядку.
5.2. При реорганізації Управління працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.
5.3. Ліквідація Управління здійснюється за рішенням Одеської міської ради або суду на підставах та в порядку, що визначається діючим законодавством України.
5.4. Майно та грошові кошти Управління, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються до бюджету міста.
5.5. Ліквідація завершується, а Управління припиняє діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.
 
Секретар ради                       О.А. Прокопенко


Страница создана: 2010.04.17 13:13