Додаток № 3
до рішення
Одеської міської ради
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.      УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі -Рада) і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для виконання повноважень, віднесених до відання виконавчих органів Одеської міської ради.
1.2.      Управління у своїй роботі керується чинним законодавством України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", актами органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування і цим Положенням (далі - Положення).
1.3.      Управління є самостійною юридичною особою, має власний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, гербову печатку, штампи, бланки з власною назвою.
1.4.      До компетенції Управління входять повноваження у сфері:
- промислової, тарифної, інвестиційної політики, морегосподарського комплексу, підприємництва та виставкової діяльності, економічного аналізу та прогнозування, розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку, розвитку міського господарства, співробітництва з підприємствами та організаціями з питань соціально-економічного розвитку міста, розпорядження бюджетними коштами, розвитку інфраструктури міста;
-    забезпечення функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, організації надання адміністративних послуг, спрощення та упорядкування дозвільних та погоджувальних процедур при одержанні дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні господарської діяльності, видачі документів дозвільного та погоджувального характеру за принципом організаційної єдності, координації роботи представників місцевих дозвільних та погоджувальних органів за принципом організаційної єдності, взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб'єктами господарювання і територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
1.5.      Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.6.      Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.7.      Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється згідно з чинним законодавством України.
1.8.      Місцезнаходження Управління: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська,6. Електронна адреса Управління: depeconomy@gmail.com.
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
Основними завданнями Управління є:
2.1. Участь в реалізації державної, формування та впровадження міської економічної, промислової, морегосподарської, інвестиційної, зовнішньоекономічної та тарифної політики.
2.2. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста, ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв язків відповідно до стратегії та програм розвитку міста.
2.3.   Реалізація політики по зміцненню економічних основ місцевого самоврядування і забезпеченню ефективного використання бюджетних коштів.
2.4.   Формування та реалізація на рівні міста єдиної політики у сфері інвестиційної діяльності.
2.5.   Сприяння реалізації міської інвестиційної та інноваційної політики щодо залучення коштів для розвитку інфраструктури міста.
2.6.   Взаємодія з міжнародними організаціями та програмами технічної допомоги (Всесвітній банк, Європейський банк розвитку та реконструкції, міжнародні програми технічної допомоги та ін.).
2.7.   Участь у реалізації політики Одеської міської ради в частині розвитку фінансово-кредитних відносин, а саме: в частині здійснення запозичень та проведення операцій з муніципальним боргом, спрямованих на оптимізацію його структури та зменшення витрат на обслуговування у порядку, визначеному Одеською міською радою.
2.8.   Сприяння активізації зовнішньоекономічних зв'язків, просування на зовнішній ринок продукції суб'єктів господарської діяльності м. Одеси.
2.9.   Представництво інтересів Одеської міської ради та її виконавчих органів у відносинах з зарубіжними країнами, зокрема, з їхніми органами публічної влади, неурядовими організаціями, засобами масової інформації, дипломатичними представництвами в Україні і за кордоном у питаннях що належать до компетенції Управління.
2.10.Забезпечення максимального використання та розвитку промислового потенціалу міста.
2.11.     Сприяння розвитку та підтримка малого підприємництва, формуванню ринкової
інфраструктури.
2.12.Сприяння усуненню юридичних, адміністративних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва.
2.13.Забезпечення встановлення тарифів і цін на економічно обґрунтованому рівні та контроль за їх дотриманням.
2.14.3абезпечення функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності у місті.
2.15. Організація надання адміністративних послуг.
2.16.Реалізація політики зі спрощення та впорядкування дозвільних та погоджувальних процедур при одержанні дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні і здійсненні господарської діяльності.
2.17.Здійснення діяльності з видачі документів дозвільного та погоджувального характеру за принципом організаційної єдності.
2.18.Видача документів дозвільного характеру виключно на підставах та відповідно до порядку, передбачених законодавством України.
2.19.3абезпечення взаємодії місцевих дозвільних та погоджувальних органів за принципом організаційної єдності, а також документообігу.
2.20. Координація діяльності дозвільного центру.
2.21.Удосконалення процесу документообігу при видачі документів дозвільного та погоджувального характеру за принципом організаційної єдності.
2.22. Підвищення рівня виставкової діяльності та сприяння посиленню її впливу на технологічне оновлення вітчизняного виробництва.
 
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Основними функціями Управління є:
3.1. Розробка за участю виконавчих органів Одеської міської ради, райадміністрацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності стратегії економічного розвитку міста, проектів програм соціально-економічного розвитку міста, подання їх на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради, участь і координація їх виконання.
3.2. Участь у розробці проектів галузевих і регіональних програм.
3.3. Визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку міста, аналіз та розробка прогнозних показників соціального і економічного розвитку міста.
3.4. Підготовка пропозицій виконавчому комітету Одеської міської ради, спрямованих на забезпечення збалансованого розвитку продуктивних сил і підвищення рівня життя населення.
3.5. Координація діяльності управлінь, відділів ради та її виконавчого комітету, відділів районних адміністрацій з методики розробки програм соціально-економічного розвитку міста.
3.6. Проведення економічного аналізу та підготовка висновків про доцільність розробки проектів річних та довгострокових програм, розроблених виконавчими органами Одеської міської ради.
3.7. Інформування міського голови та виконавчого комітету про хід виконання стратегії економічного розвитку міста та загальноміських програм соціально-економічного розвитку міста.
3.8. Підготовка пропозицій з розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів, незалежно від форм власності, з урахуванням потреб комплексного соціально-економічного розвитку території, раціонального використання її ресурсного потенціалу та додержання екологічних норм безпеки.
3.9. Розгляд та погодження наданих підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста, проектів планів і заходів, пов'язаних з обслуговуванням населення або таких, що можуть призвести до зміни екологічного, демографічного стану, інших наслідків, підготовка до них висновків і пропозицій для подання виконавчому комітету Одеської міської ради.
3.10.Сприяння залученню коштів підприємств, організацій та установ для реалізації загальноміських соціально-економічних програм.
3.11.Розроблення пропозицій з формування бюджету міста та інших фондів міста.
3.12.Участь у складанні балансів фінансових ресурсів та економічно-активного населення.
3.13.Реалізація міської інвестиційної політики.
3.14.Сприяння створенню привабливого інвестиційної клімату та розвитку інвестиційної інфраструктури міста.
3.15.Розроблення програм інвестиційної та інноваційної діяльності в місті.
З.Іб.Підготовка аналітичних матеріалів стосовно питань інвестиційної політики.
3.17.Створення інформаційної бази інвестиційних та інноваційних проектів та пропозицій.
3.18.Поширення в Україні та в світі інформації про інвестиційну привабливість міста.
3.19.Проведення експертної оцінки інвестиційних проектів.
3.20.     Підготовка проектів та пропозицій для включення їх до програм, що
фінансуються міжнародними фондами й організаціями.
3.21.Організація взаємодії органів місцевого самоврядування, а також суб'єктів господарської діяльності з іноземними фінансовими фондами та організаціями.
3.22.Координація діяльності управлінь, відділів ради та її виконавчого комітету, районних адміністрацій, підприємств, організацій та установ міста з інвестиційної політики, збирання та аналізу інвестиційних та інноваційних пропозицій.
3.23.Організація взаємодії зі структурними підрозділами Одеської міської ради та її виконавчого комітету стосовно розроблення інвестиційних пропозицій.
3.24.Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам Одеської міської ради, її виконавчому комітету, підприємствам, організаціям, закладам міста стосовно підготовки пропозицій з інвестиційних проектів та їх просування.
3.25.Допомога у розробленні інвестиційних проектів комунальних підприємств.
3.26.Участь у підготовці пропозицій щодо усунення правових, адміністративних та організаційних перешкод для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів та програм.
3.27.Підготовка і проведення міжнародних семінарів та конференцій з питань інвестиційної діяльності.
3.28.     Укладення партнерських угод з науково-дослідницькими закладами, банками,
консалтинговими, юридичними, аудиторськими та іншими підприємствами і
організаціями з метою пошуку шляхів реалізації міських інфраструктурних
проектів.
3.29.Організація роботи з рейтинговими агентствами щодо отримання та оновлення рейтингів.
3.30.Організація роботи для проведення лістингу (сукупності процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі).
3.31.Організація співпраці з платіжними агентами, андерайтерами, депозитарієм щодо здійснення обслуговування випуску та погашення цінних паперів.
3.32.3дійснення моніторингу на ринках цінних паперів та боргових зобов'язань.
3.33. Підготовка проектів угод про співпрацю з рейтинговими агентствами щодо присвоєння та оновлення рейтингів міста Одеси, а також рейтингів цінних паперів міста.
3.34.Співпраця з комунальними установами, підприємствами, організаціями щодо отримання необхідної інформації про економічні, соціально-культурні показники розвитку міста, які необхідні для присвоєння та оновлення кредитного рейтингу міста, його цінних паперів.
3.35.     Отримання в Міністерстві фінансів України висновків про відповідність проектів
рішень про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним
законодавством.
3.36.     Підготовка проектів рішень Одеської міської ради про випуск місцевих позик,
лотерей та цінних паперів, а також отримання кредитів у банківських установах.
3.37.     Реєстрація в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку випусків
цінних паперів та інформації про їх випуск.
3.38.Публікація зареєстрованої інформації про емісію.
3.39.3абезпечення виготовлення бланків сертифікатів облігацій (у разі випуску облігацій у документарній (формі) або розміщення глобального сертифіката (у разі випуску облігацій у бездокументарній формі).
3.40. Організація розміщення облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.
3.41.Подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати випуску облігацій у строки та в порядку, передбачені чинним законодавством.
3.42.Розроблення заходів для погашення облігацій, що здійснюються у термін, зазначений в інформації про випуск облігацій.
3.43.Проведення тендеру, торгів і т. п. на виявлення підприємств, установ, організацій, які надають послуги з проведення емісії цінних паперів, за рішенням Одеської міської ради.
3.44.Проведення конкурсу на виявлення фінансового консультанта.
3.45.Розробка договорів, а саме: договорів на виконання функцій керуючого рахунком у цінних паперах; договорів про надання послуг платіжного агента; договорів купівлі - продажу цінних паперів; договорів про обслуговування емісії цінних паперів; договорів андеррайтингу та інших договорів, що стосуються діяльності Управління.
3.46.Проведення іншої діяльності (тендери, конкурси та інше), яка спрямована на підготовку та випуск місцевої позики.
3.47. Організація обліку боргових зобов'язань та операцій з боргом, функціонування платіжної системи виконання боргових зобов'язань.
3.48.Організація роботи з позичальниками та інвесторами щодо роз'яснення нормативних актів, що регулюють роботу Одеської міської ради.
3.49.     Розробка рекомендацій для виконання зобов'язань щодо погашення
муніципальних позик.
3.50.     Підготовка проектів по випуску муніципальних позик та інших фінансових
інструментів для залучення позабюджетних коштів, спрямованих на фінансування
інфраструктурних проектів.
3.51.Розробка заходів необхідних для підвищення кредитного рейтингу міста Одеси.
3.52. Здійснення інформаційного забезпечення Одеської міської ради, Одеського міського голови та виконкому з питань діяльності на фондовому ринку.
3.53.Сприяння розвитку кооперації, міжгалузевих і зовнішньоекономічних зв'язків.
3.54. Надання підприємствам, організаціям та установам міста, незалежно від форми власності, допомоги у встановленні ділових стосунків з підприємствами, організаціями та установами іноземних держав.
3.55.Пошук за кордоном підприємств, організацій, установ тощо, встановлення партнерських зв'язків з якими відповідає інтересам міста.
3.56.Підготовка матеріалів з питань міжнародного економічного співробітництва на розгляд Одеської міської ради та її виконкому.
3.57.Забезпечення закордонного листування міського голови та його заступників з питань інвестиційної та економічної діяльності.
3.58.Сприяння розвитку конкуренції, ринкової інфраструктури та впровадження організаційно-економічного механізму ринкових перетворень на території міста.
3.59.Підготовка пропозицій з санації та реструктуризації підприємств, розташованих на території міста.
З.бО.Забезпечення підтримки підприємств, організацій морського господарства під час виконання ними завдань із задоволення потреб населення, виробництва у відповідних послугах та продукції.
3.61. Сприяння створенню оптимальних умов роботи морегосподарського комплексу з метою завантаження вільних потужностей перевантажувальних комплексів і надання допомоги в залученні додаткових експортно-імпортних вантажопотоків.
3.62.Аналіз доцільності, внесення пропозицій стосовно передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси об'єктів промисловості та морегосподарського комплексу та їхнього майна.
З.бЗ.Розроблення та реалізація міських програм розвитку та підтримки малого підприємництва.
3.64.Надання консультаційної та інформаційної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності.
3.65. Забезпечення діяльності Економічної ради міста, ради підприємців та ради з питань підтримки та розвитку молодіжного підприємництва.
3.66.Розроблення та впровадження дієвих механізмів взаємодії органів влади з громадськими організаціями підприємців на основі соціального партнерства.
3.67.     Підготовка економічного обґрунтування та пропозицій щодо встановлення
тарифів на побутові, житлово-комунальні (крім тарифів на теплову енергію,
централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються
Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України),
транспортні та інші послуги.
3.68.     Здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів встановлених виконавчим
комітетом.
3.69.Обґрунтування і внесення пропозицій про перегляд встановлених тарифів.
3.70.Надання консультаційної та організаційної допомоги підприємствам та організаціям з впровадження та застосування тарифів.
3.71.Прийняття участі у визначенні обсягів пайових внесків в утримання об'єктів благоустрою.
3.72.Розробка Порядку формування, розгляду та захисту фінансових планів комунальних підприємств.
3.73.Прийняття участі у формуванні та затвердженні фінансових планів комунальних підприємств.
3.74.Проведення аналізу виконання фінансових планів комунальних підприємств.
3.75. Проведення аналізу звітності та діяльності комунальних підприємств, інформування виконавчого комітету Одеської міської ради про стан фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.
3.76.Проведення аналізу виконання доходів бюджету в частині надходження податку на прибуток та дивідендів від комунальних підприємств.
3.77. Контроль за використанням прибутків комунальних підприємств та внесення пропозицій виконавчому комітету Одеської міської ради про порядок використання прибутку.
3.78.Погодження контрактів директорів, статутів та штатних розкладів комунальних підприємств.
3.79.Надання пропозицій щодо доцільності існування та реорганізації комунальних підприємств, створення комунальних підприємств.
3.80.Розроблення пакетів муніципальних замовлень для потреб комунальних служб та установ міста.
3.81. Приймання та оброблення документів, необхідних для отримання документів дозвільного та погоджувального характеру.
3.82.Видача суб'єктам господарювання документів дозвільного та погоджувального характеру.
3.83.Надання суб'єктам господарювання інформаційної, консультаційної та практичної допомоги, пов'язаної з отриманням документів дозвільного та погоджувального характеру.
3.84.Узагальнення практики дозвільної та погоджувальної діяльності.
3.85.Вивчення існуючих перешкод функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності; підготовка, надання Одеській міський раді та її виконавчому комітету, органам державної влади пропозицій з усунення таких перешкод та причин, що їх породжують, та удосконалення дозвільних процедур.
3.86. Участь у від стеженні результативності регуляторних актів та ефективності діяльності місцевих дозвільних та погоджувальних органів.
3.87.Підготовка пропозицій з удосконалення процедури видачі документів дозвільного та погоджувального характеру.
3.88.Проведення моніторингу та аналізу діяльності дозвільних та погоджувальних органів з дотримання ними порядку взаємодії та документообігу при видачі документів дозвільного та погоджувального характеру за принципом організаційної єдності.
3.89.Координація роботи представників місцевих дозвільних та погоджувальних органів за принципом організаційної єдності.
3.90.Висвітлення діяльності дозвільного центру у місцевих засобах масової інформації.
3.91.3абезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб'єктам господарювання інформації для провадження ними господарської діяльності.
3.92.     Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками різних
місцевих дозвільних та погоджувальних органів спільного обстеження об'єкта, на
який видається документ дозвільного та/або погоджувального характеру.
3.93.     Формування, ведення та видача довідок з реєстру документів дозвільного та
погоджувального характеру.
3.94.Формування дозвільних справ, ведення та забезпечення її зберігання.
3.95.     Організація та координація міжвідомчого документообігу між виконавчими
органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, органами
державної влади, комунальними підприємствами, які взаємодіють з видачі
документів дозвільного та погоджувального характеру.
3.96.     Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних та
погоджувальних органів визначених порядку та строків розгляду та видачі
документів дозвільного і погоджувального характеру.
3.97.Інформування міського голови (заступника міського голови згідно розподілу обов'язків), а також відповідних державних органів про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності посадовою особою місцевого дозвільного або погоджувального органу.
3.98.     Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.
3.99.     Забезпечення повноти та своєчасності ведення журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного або погоджувального характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (у тому числі обліку/реєстрації поданих повідомлень (декларацій) про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та наданих консультацій).
3.100. Запровадження міжнародної методології та досвіду з організації єдиних дозвільних офісів.
3.101. Координація проведення виставкових заходів, участь в їх підготовці та організації.
3.102. Проведення повідомної реєстрації виставково-ярмаркових заходів.
3.103. Формування Єдиного календарного плану виставково-ярмаркових заходів.
3.104. Складання експертного висновку про відповідність виставкового заходу всім вимогам.
3.105. Аналіз результатів виставково-ярмаркових заходів і подання пропозицій та інформації міському голові.
3.106. Надання підприємствам, організаціям та установам, незалежно від форм власності, допомоги в організації, проведенні та участі у міжнародних виставкових заходах та презентаціях.
3.107. Координація роботи підприємств, організацій та установ, незалежно від форми власності, у сфері виставкової діяльності.
3.108. Координація проведення кіно- і телезйомок та сплати збору у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.109. Підготовка проектів рішень Одеської міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови відповідно до компетенції Управління.
3.110. Розгляд заяв, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, вжиття заходів згідно з компетенцією Управління.
ПРАВА УПРАВЛІННЯ
 
Управління має право:
4.1. Направляти підприємствам, організаціям, установам, закладам, незалежно від форм власності, пропозиції із соціально-економічного розвитку міста, збалансованого розвитку виробничої сфери, раціонального використання матеріально-технічних і трудових ресурсів, інвестиційної політики.
4.2. За дорученням Одеського міського голови координувати діяльність комунальних підприємств, установ та організацій.
4.3. Залучати, на договірних засадах, підприємства, заклади та організації, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.
4.4. Вносити пропозиції про створення підприємств, організацій, установ та фондів, діяльність яких спрямовується на вирішення соціально-економічних програм розвитку міста.
4.5. Одержувати від місцевих дозвільних органів повну інформацію щодо порядку видачі документів дозвільного характеру, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу.
4.6. Порушувати клопотання до міського голови (заступника міського голови згідно розподілу обов'язків) щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільного центру.
4.7. Відмовити у прийнятті заяви на одержання документа дозвільного або погоджувального характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не в повному обсязі.
4.8. Координувати роботу представників місцевих дозвільних та погоджувальних органів за принципом організаційної єдності в межах дозвільного центру.
4.9. Здійснювати відповідні дозвільні (погоджувальні) процедури (підготовку та оформлення документа дозвільного або погоджувального характеру, виконання інших робіт), одержувати документи дозвільного та/або погоджувального характеру від представників відповідних місцевих дозвільних та погоджувальних органів протягом установленого законодавством терміну.
 
4.10.   Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодження з їхніми керівниками) для розгляду питань згідно з функціями Управління.
4.11.   Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.12.   Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.13.   Організовувати виконання розпорядчих документів міської ради та її виконавчого комітету за його компетенцією.
4.14. У межах своїх повноважень представляти управління, як виконавчий орган ради, у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
 
5. КЕРІВНИЦТВО І СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
5.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова.
5.2. Компетенція начальника Управління:
 
5.2.1.     керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від свого імені без довіреності.
5.2.2.     вносить на розгляд міського голови пропозиції, про призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника та інших посадових осіб Управління.
5.2.3.     представляє міському голові проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.
5.2.4.     формує структурні підрозділи Управління згідно із затвердженим штатним розписом.
5.2.5.     організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
5.2.6.     видає накази, в межах своїх повноважень.
5.2.7.     в межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
5.2.8.     веде особистий прийом громадян.
5.2.9.     укладає, згідно з чинним законодавством, договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень.
5.2.10. вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств.
5.2.11. за довіреністю, виданою міським головою від імені Ради, здійснює управління частками Ради в майні господарських товариств.
5.2.12. вносить на розгляд міського голови пропозиції про встановлення і зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування - працівникам Управління.
5.2.13. в межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
5.2.14. виступає головним розпорядником бюджетних коштів.
5.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:
5.3.1.     заступники начальника Управління, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
5.3.2.     структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи).
 
5.4. Структурні підрозділи Управління діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються начальником Управління одноособово.
5.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам встановлюється начальником Управління одноособово.
5.6. Юридична служба Управління підпорядковується начальнику Управління і директору юридичного департаменту Одеської міської ради.

Секретар ради

О.Б. Бриндак

Страница создана: 2011.04.16 16:19