Додаток № 10
до рішення
Одеської міської ради

 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ  організаційного забезпечення діяльності керівного складу
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення регламентує організаційно-правовий статус відділу  організаційного забезпечення діяльності керівного складу (далі - Відділ), визначає його конкретні завдання та функції, права, відповідальність, забезпечує умови його ефективної роботи.
1.2. Відділ є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.3. Відділ в своїй роботі керується Законами України “Пpo місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими актами чинного законодавства України.
1.4. Відділ підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.5. Фінансування видатків Відділу здійснюється з коштів міського бюджету відповідно до затвердженого кошторису.
1.6. Місцезнаходження Відділу: 65004, м. Одеса, площа Думська, 1.
1.7. Реорганізація і ліквідація Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
          2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Організаційне, аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.1.2. Забезпечення здійснення контрольних функцій першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.1.3. Організація взаємодії першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради з підпорядкованими виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, організаціями та установами комунальної власності, державними органами та установами, громадськими організаціями, іноземними представництвами, юридичними та фізичними особами.
2.2. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ:
2.2.1. Здійснює організаційне, аналітичне та інформаційне забезпечення заходів, що проводяться за ініціативою та під головуванням першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.2.2. Контролює та аналізує виконання доручень і резолюцій першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.2.3. Готує за дорученням першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради аналітичні та інформаційні матеріали.
2.2.4. Розробляє за дорученням першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради проекти розпорядчих документів, доручень, резолюцій.
2.2.5. Здійснює облік та систематизацію інформаційно-довідкових матеріалів.
2.2.6. Організовує прийом першим заступником Одеського міського голови, заступниками Одеського міського голови, секретарем Одеської міської ради, керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради представників державних органів, іноземних держав, громадських організацій, засобів масової інформації, підприємств, громадян та службовців органів місцевого самоврядування.
2.2.7. Забезпечує отримання першим заступником Одеського міського голови, заступниками Одеського міського голови, секретарем Одеської міської ради, керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради розпорядчих документів, доручень, документів загального листування та резолюцій, звернень громадян.
2.2.8. Подає проекти розпорядчих документів, доручень, резолюцій на підпис першому заступнику Одеського міського голови, заступникам Одеського міського голови, секретарю Одеської міської ради, керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.2.9. Надає консультативно-методичну допомогу підпорядкованим першому заступнику Одеського міського голови, заступникам Одеського міського голови, секретарю Одеської міської ради, керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради виконавчим органам Одеської міської ради, підприємствам, організаціям, установам комунальної власності  з виконання доручень та резолюцій.
2.2.10. Забезпечує здійснення підготовчо-організаційної роботи з проведення нарад, конференцій, засідань, прес-конференцій, брифінгів першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.2.11. Здійснює систематичний моніторинг стану виконання доручень і резолюцій, розпорядчих документів, контроль за якими покладено на першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.2.12. Готує і систематично надає підпорядкованим першому заступнику Одеського міського голови, заступникам Одеського міського голови, секретарю Одеської міської ради, керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради виконавчим органам Одеської міської ради, підприємствам, організаціям, установам комунальної власності територіальної громади м. Одеси інформаційні матеріали про строки виконання доручень та резолюцій, готує упереджувальну інформацію про виконання доручень та резолюцій.
2.2.13. Розроблює  та подає в установленому порядку пропозиції з удосконалення системи здійснення діловодства та контролю.
2.2.14. Виконує інші функції і доручення першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради, за компетенцією Відділу.
 
 
3. ПРАВА ВІДДІЛУ
3.1. Відділ для забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій має право :
3.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій та установ комунальної власності документи, інформаційні матеріали та пояснення, необхідні для виконання покладених на нього завдань, користуватися інформаційними банками даних, наявних в виконавчих органах міської ради.
3.1.2. Брати участь у розгляді питань, передбачених цим положенням, вносити свої пропозиції, зокрема, про залучення відповідних виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій, установ комунальної власності  для вирішення завдань, отриманих від Одеського міського голови.
3.1.3. Скликати наради за компетенцією.
3.1.4. Вносити пропозиції першому заступнику Одеського міського голови, заступникам Одеського міського голови, секретарю Одеської міської ради, керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради про залучення спеціалістів виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності для забезпечення виконання поставленого ними завдання.
3.1.5. Використовувати наявне у Одеській міській раді технічне обладнання, програмне забезпечення, мати доступ до мережі Інтернет у межах, необхідних для виконання своїх завдань і функцій.
3.1.6. Інформувати першого заступника Одеського міського голови, заступників Одеського міського голови, секретаря Одеської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради у випадках, коли відповідні керівники виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності  не надають документи, інші матеріали, необхідні для роботи.
3.2. На керівників та працівників Відділу поширюються основні обов’язки і основні права посадових осіб органів місцевого самоврядування, передбачені Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативними актами.
3.3. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.
3.4. Під час реалізації повноважень, Відділ взаємодіє з:
3.4.1. Постійними комісіями, фракціями, депутатами та апаратом, виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності.
3.4.2. Відповідними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування.
3.4.3. Об’єднаннями громадян, громадянами.
 
 
4.КЕРІВНИЦТВО ТА АППАРАТ ВІДДІЛУ
4.1 Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Одеський міський голова. Начальник Відділу в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету.
4.2. Компетенція начальника Відділу.
Начальник Відділу:
4.2.1. Керує діяльністю Відділу, забезпечує виконання обов’язків та повноважень, покладених на Відділ, дотримання службовцями Відділу трудової та виконавської дисципліни, режиму праці, норм етики службовців органів місцевого самоврядування.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції, погоджені з першим заступником Одеського міського голови, заступниками Одеського міського голови, секретарем Одеської міської ради, керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради, про призначення на посаду і звільнення з посади головних спеціалістів Відділу, їх заохочення або стягнення.
4.2.3. Розробляє і вносить на розгляд міському голові пропозиції, погоджені з керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради стосовно структури Відділу та штатної чисельності його службовців.
4.2.4. Організує виконання службовцями Відділу актів органів місцевого самоврядування та міського голови.
4.2.5. В межах своїх повноважень представляє Відділ у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
4.2.6. Визначає функціональні обов’язки головних спеціалістів Відділу.
4.2.7. Забезпечує підвищення кваліфікації службовців Відділу, сприяє отриманню ними додаткової освіти за спеціальністю; створює систему матеріальної та моральної мотивації службовців Відділу відносно підвищення якості роботи, впровадження в практику новітніх технологій та методів,
4.3. До складу Відділу входять:
- начальник Відділу;
- головні спеціалісти Відділу.
4.4. Під час відсутності начальника Відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст Відділу, на якого покладені обов'язки розпорядженням міського голови.
 
 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ
5.1. У разі наявності вини у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (невиконання чи неналежне: несумлінне, неякісне, несвоєчасне, неточне виконання покладених на Відділ завдань та функцій, відповідно до посадових інструкцій, перевищення своїх повноважень, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, тощо), а також правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежного захисту, техніки безпеки, виробничої санітарії, службовці Відділу несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність в межах і у порядку, передбаченими законодавством України.
5.2. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на Відділ завдань та функцій.
 
 
 
Секретар міської ради                                                               О.Б. Бриндак

Страница создана: 2011.04.16 16:21