Додаток
до рішення
Одеської міської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрової роботи Одеської міської ради.
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Відділ кадрової роботи (далі-відділ) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України та іншими актами чинного законодавства України.
1.3. Відділ підзвітний і підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові.
1.4. Фінансування видатків відділу здійснюється з коштів міського бюджету у межах затвердженого кошторису.
1.5. Місцезнаходження відділу: місто Одеса, Думська площа, 1.
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
 
2.1. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи.
2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, в основу якого покладено принципи демократичного добору і просування по службі посадових осіб за їх діловими якостями та професійною компетентністю.
2.3. Забезпечення безперервного навчання працівників, ефективного їх використання на службі і заохочення до службової кар’єри.
2.4. Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.
2.5. Здійснення координації підрозділів кадрової служби виконавчих органів Одеської міської ради з кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування.
 
3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
 
3.1. У взаємодії з підрозділами кадрової служби інших виконавчих органів міської ради розробляє річні та квартальні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечує укладання відповідних угод із вищими навчальними закладами.
 
 
3.2. Надає практичну і методичну допомогу підрозділам кадрової служби усіх виконавчих органів міської ради з питань організації роботи з кадрами.
3.3. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад керівного складу та працівників апарату міської ради.
3.4. Проводить роботу з формування кадрового резерву в апараті  міської ради. Аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в усіх виконавчих органах міської ради, вносить пропозиції щодо її вдосконалення.
3.5. У взаємодії з підрозділами кадрової служби інших виконавчих органів міської ради вивчає особисті, професійні та ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчих органах міської ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на службу та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті міської ради  та її виконавчих органах.
3.6. Приймає від претендентів на зайняття посади у виконавчих органах міської ради відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації проведення конкурсного відбору осіб на службу в органах місцевого самоврядування.
3.7. Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах у виконавчих органах міської ради, готує разом з відповідними кадровими підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
3.8. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад керівників комунальних підприємств і установ, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Одеси.
3.9. Контролює стан роботи щодо своєчасного укладання та продовження термінів дії контрактів з керівниками комунальних підприємств, надає відповідну інформацію з цих питань курируючим заступникам міського голови.
3.10. Оформляє документи на прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам виконавчих органів міської ради, вносить про це записи до їх трудових книжок та особових справ.
3.11. Готує проекти наказів виконавчого комітету міської ради та надає їх на розгляд керуючому справами.
3.12. Обчислює загальний трудовий стаж, страховий стаж, стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості посадовим особам апарату міської ради, керівному складу виконавчих органів міської ради та керівникам комунальних підприємств.
 
3.13. Готує проекти розпоряджень міського голови «По особовому складу» на призначення, стажування, переведення, присвоєння рангів, продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, звільнення, надання відпусток та службові відрядження (у межах України) виконавчих органів міської ради.
3.14. Здійснює роботу з обліку, зберігання та заповнення трудових книжок і особових справ посадових осіб апарату міської ради.
3.15. Забезпечує облік та зберігання особових справ звільнених працівників апарату міської ради, керівників виконавчих органів та комунальних підприємств.
3.16. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи, здійснює облік листків тимчасової непрацездатності, засвідчує копії документів, якщо діючими нормативними актами не передбачений інший порядок засвідчення.
3.17. У межах своєї компетенції бере участь у розробці структури штатного розкладу виконавчих органів міської ради, надає методичну допомогу іншим підрозділам кадрової служби з питань розробки посадових інструкцій.
3.18. Надає організаційну і методичну допомогу з питань організації роботи атестаційної комісії та проведення щорічної оцінки виконання службових обов¢язків і завдань посадовими особами виконавчих органів міської ради.
3.19. У взаємодії з підрозділами кадрової служби виконавчих органів міської ради здійснює ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ посадових осіб місцевого самоврядування, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Картка».
3.20. Здійснює наповнення та ведення комп’ютерної системи доступу контролю з питань забезпечення пропускного режиму у приміщення міської ради (програма «STOP-NET»). Здійснює оформлення, видачу та облік пластикових карток (пропусків) працівникам виконавчих органів міської ради.
3.21. Бере участь у впроваджені, удосконаленні і моніторингу системи управління якістю за ДСТУ ІSO 9001-2001, періодично здійснює внутрішній аудит дотримання системи. Складає річний план заходів з цих питань та подає керівництву пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування системи управління якістю у виконавчих органах міської ради.
3.22. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання до органів податкової адміністрації посадовими особами виконавчих органів міської ради відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів).
3.23. Щомісячно готує і надає до організаційного відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради інформацію про дати народження керівників виконавчих органів міської ради, директорів комунальних підприємств і установ та працівників апарату міської ради.
3.24. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи на проведення службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.
3.25. Готує матеріали щодо нагородження осіб державними нагородами України, присвоєння почесних звань, нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради та Почесними відзнаками Одеського міського голови. Веде облік нагороджених осіб.
3.26. Здійснює облік військовозобов’язаних і осіб призовного віку та бронювання військовозобов’язаних у підрозділах апарату міської ради.
3.27. Розглядає листи, пропозиції, та скарги громадян з питань кадрової роботи та інших питань, віднесених до компетенції відділу.
3.28. Періодично узагальнює практику роботи з кадрами та через керуючого справами виконавчого комітету міської ради вносить пропозиції міському голові щодо її вдосконалення.
3.29. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства України про працю та службу в органах місцевого самоврядування.
 
4.  КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
 
4.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому порядку. Начальник відділу в своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, міському голові безпосередньо або за його розпорядженням керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
4.2. На посаду начальника відділу може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування та стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше трьох років, або на керівних посадах у інших сферах діяльності не менше п’яти років.
4.3. Компетенція начальника відділу.
Начальник відділу:
4.3.1. Організовує роботу відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, здійснення функцій та реалізацію прав, аналізує результати роботи відділу, вживає заходи щодо підвищення її ефективності, встановлює ступінь відповідальності працівників відділу за доручені ділянки роботи.
4.3.2. Забезпечує виконання працівниками відділу доручень міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради та службових обов’язків визначених посадовою інструкцією.
4.3.3. Визначає функціональні обов’язки заступника начальника та спеціалістів відділу, розробляє їх посадові інструкції, контролює виконання працівниками відділу обов’язків та реалізацію їх прав.
4.3.4. В межах своїх повноважень представляє відділ у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадянами.
4.3.5. Вирішує питання про взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами.
4.3.6. Через керуючого справами виконавчого комітету міської ради вносить на розгляд міського голови проекти розпоряджень, наказів та інших документів з питань віднесених до компетенції відділу.
4.4. Начальник відділу має право:
4.4.1. З метою забезпечення ефективної реалізації повноважень відділу у разі потреби здійснювати частковий перерозподіл посадових обов’язків працівників відділу.
4.4.2. Надавати в установленому порядку міському голові пропозиції щодо заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.
4.5. До штату відділу входять:
  - начальник відділу;
  - заступник начальника відділу;
  - головні спеціалісти – 5.
4.6. Заступника начальника відділу та спеціалістів відділу призначає на посади і звільняє з посад міський голова в установленому порядку.
4.7. У період відсутності начальника відділу, його обов’язки виконує заступник начальника відділу.
4.8.  Штатна чисельність працівників відділу визначається розпорядженням міського голови.
 
 
5. ПРАВА ТА ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ
 
5.1. Відділ має право:
5.1.1. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.
5.1.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб, що працюють у виконавчих органах міської ради документи, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій.
5.1.3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у виконавчих органах міської ради, скликати наради з питань, які віднесено до компетенції відділу.
5.1.4. Вносити через керуючого справами виконавчого комітету міської ради пропозиції міському голові з питань вдосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.
5.1.5. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування документи, інформаційні матеріали та пояснення, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.6. Користуватися інформаційними банками даних, наявних у виконавчих органах міської ради.
5.1.7. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
5.1.8. Розглядати відповідно до чинного законодавства звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
5.1.9. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.1.10. На начальника відділу, заступника начальника відділу та спеціалістів відділу поширюються основні обов’язки і права посадових осіб місцевого самоврядування передбачені Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими нормативними актами.
5.2. Під час реалізації повноважень, відділ взаємодіє з:
- виконавчими органами міської ради та їх структурними підрозділами;
- постійними комісіями міської ради і депутатами міської ради;
- комунальними підприємствами, установами та організаціями;
- відповідними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади
  інших органів місцевого самоврядування;
- об’єднаннями громадян, громадянами.
5.3. Відділ кадрової роботи має свою печатку.
 
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не відносяться до питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування, не допускається.
6.2. Виконавчий комітет міської ради створює умови для нормальної роботи працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, законодавчими та довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.
6.3. Ліквідація чи реорганізація відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та рішення міської ради.
6.4. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
 
 
 
Секретар ради                                                                  О.Б. Бриндак  
 
 

Страница создана: 2011.04.16 16:21