Доповнено рішенням Одеської міської ради №785-VI від 08.07.2011
Додаток № 12
до рішення
Одеської міської ради

 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(Нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1. УПРАВЛІННЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі –Рада) і створюється з метою реалізації функцій місцевого самоврядування у сфері фізичної культури та спорту відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Управління є самостійною юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, рахунки в органах державного казначейства України, у своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної влади і управління, місцевого самоврядування і цим Положенням (далі – Положення).
1.3. Місцезнаходження Управління (юридична адреса): 65021, м. Одеса, вул. Спиридонівська,6. Електронна адреса: odessasport2007@ukr.net.
1.4. На Управління може бути покладено міським головою і Радою виконання частини повноважень, що делегувалися їм органами державної виконавчої влади.
1.5. Управління підзвітне та підконтрольне Раді та підпорядковане міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.6. Фінансування видатків Управління здійснюється із коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом видатків, а також з коштів, розміщених на інших рахунках.
1.7. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ:
2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти, в галузі фізичної культури та спорту, інноваційної діяльності з даного напрямку на території м. Одеси, з метою зміцнення здоров'я громадян, досягнення високого рівня їх працездатності та довголіття.
2.1.2. Забезпечення розвитку системи позашкільної освіти, а саме: комунальних позашкільних навчальних закладів «Дитячо-юнацька спортивна школа», «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» та «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву», з метою популяризації Олімпійського руху, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом, до фізично активного дозвілля, формування здорового способу життя.
2.1.3. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на позашкільну освіту, соціальний захист дітей та підлітків, педагогічних та інших працівників підвідомчих структур.
2.1.4. Координація діяльності комунальних позашкільних навчальних закладів «Дитячо-юнацька спортивна школа», «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» та «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву», з питань підбору, підготовки та навчання спортивно-обдарованої молоді.
2.1.5. Контроль за дотриманням актів законодавства з позашкільної освіти, забезпечення позашкільними закладами освіти міста державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти.
2.1.6. Прогнозування розвитку мережі позашкільних навчальних закладів «Дитячо-юнацька спортивна школа», «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа», «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву» у місті.
2.1.7. Організація матеріально-фінансового, кадрового і науково-методичного забезпечення комунальних позашкільних навчальних закладів «Дитячо-юнацька спортивна школа», «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа», «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву», комунального підприємства «Стадіон «Спартак».
2.2. Відповідно до покладених на управління завдань виконує такі функції:
2.2.1. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за діяльністю комунальних позашкільних навчальних закладів «Дитячо-юнацька спортивна школа» «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа», «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву», комунального підприємства «Стадіон «Спартак».
2.2.2. Аналізує стан розвитку фізичної культури та спорту на території м. Одеси.
2.2.3. Вносить пропозиції стосовно розвитку фізичної культури та спорту на території м. Одеси.
2.2.4. Готує і в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток фізичної культури та спорту на території м. Одеси.
2.2.5. Залучає до реалізації програм з фізичної культури та спорту громадські об'єднання, федерації з видів спорту.
2.2.6. Сприяє удосконаленню навчально-спортивної роботи підвідомчих структур та системи підготовки і відбору юних спортсменів.
2.2.7. Взаємодіє з виконавчими органами Одеської міської ради, правоохоронними органами та установами охорони здоров'я з питань безпеки проведення навчально-тренувального процесу, змагань та спортивно-масових заходів.
2.2.8. Співпрацює з вищими навчальними закладами шляхом укладання угод з метою якісного відбору обдарованої молоді, підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу.
2.2.9. Сприяє інтеграції позашкільної освіти міста Одеси з освітніми закладами, науковими установами, громадськими організаціями, федераціями, фондами та українською діаспорою. Відповідно до чинного законодавства України представляє в установленому порядку інтереси міста Одеси з питань фізичної культури та спорту в межах своєї компетенції у сфері міжнародного співробітництва.
2.2.10. Контролює підготовку документів для атестаційної експертизи комунальних позашкільних навчальних закладів «Дитячо-юнацька спортивна школа», «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа», «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву».
2.2.11. Вносить пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку комунальних позашкільних навчальних закладів, центрів фізичного здоров'я «Спорт для всіх».
2.2.12. Сприяє утворенню та функціонуванню спортивних клубів, учнівських і студентських спілок фізкультурно-спортивної спрямованості у місті Одесі.
2.2.13. Сприяє підвищенню фахового рівня і розвитку творчості тренерів-викладачів.
2.2.14. Скликає в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.
2.2.15. Сприяє підвищенню кваліфікації та перепідготовці фізкультурних кадрів.
2.2.16. Визначає потребу в тренерсько-викладацьких кадрах.
2.2.17. Формує та здійснює підготовку резерву керівних кадрів спортивних шкіл.
2.2.18. Розробляє єдиний план-календар змагань та спортивно-масових заходів.
2.2.19. В межах покладених повноважень затверджує Положення про змагання.
2.2.20. Визначає пріоритетні види спорту згідно з попитом населення міста Одеси.
2.2.21. Організує та проводить змагання, спортивно-масові заходи, згідно із затвердженим планом-календарем, спрямовані на забезпечення
виходу спортсменів міста на міжнародний рівень.
2.2.22. Вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної та спортивної бази закладів, підпорядкованих управлінню.
2.2.23. За дорученням Одеської міської ради, міського голови та його заступників розробляє проекти програм, бере участь у підготовці проектів програм разом з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, громадськими організаціями.
2.2.24. Координує та контролює виконання комплексних і цільових програм з питань розвитку фізичної культури та спорту.
2.2.25. Сприяє розвитку Олімпійського руху.
2.2.26. Сприяє підготовці збірних команд міста Одеси та України разом із зацікавленими організаціями.
2.2.27. Нагороджує медалями, грамотами, дипломами, призами переможців спортивних змагань, оглядів-конкурсів спортсменів, тренерів-викладачів, інструкторів, організації спортивної направленості, спортивні клуби тощо.
2.2.28. Готує на розгляд комісії міської ради пакет документів щодо претендентів з числа видатних спортсменів та їх тренерів на виплату персональних грошових виплат міського голови.
2.2.29. Вносить у встановленому порядку міському голові подання про нагородження спортсменів, тренерів-викладачів і спеціалістів галузі фізичної культури та спорту державними нагородами.
2.2.30. Здійснює інформаційно-пропагандистську діяльність щодо впровадження здорового способу життя і проводить з цією метою спортивно-масові свята, конкурси, фестивалі.
2.2.31. Розробляє пропозиції стосовно обсягу фінансування з бюджету міста на розвиток фізичної культури та спорту у місті Одесі.
2.2.32. Організує розробку, збір, узагальнення та аналіз статистичних даних.
2.2.33. Здійснює методичне керівництво роботою закладів, установ та організацій, підпорядкованих управлінню, надає їм практичну допомогу з питань навчально-тренувального процесу, господарської діяльності, реалізації державної політики в галузі праці, соціальних державних гарантій.
2.2.34. Забезпечує ефективне використання фінансів на утримання та ремонт комунальних позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню.
2.2.35. Сприяє додержанню правил охорони праці та техніки безпеки у позашкільних навчальних закладах, підпорядкованих управлінню.
2.2.36. Розглядає у встановленому порядку заяви, звернення, скарги громадян, вживає заходів, спрямованих на усунення причин, що їх породжують.
2.2.37. Управління може виконувати інші дії в сфері фізичної культури та спорту відповідно до чинного законодавства.
2.2.38. Управління вирішує питання про надання неповнолітнім, студентам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами фізичної культури, які знаходяться в оперативному управлінні, або підпорядковані Управлінню.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ.:
3.1. Управління має право:
3.1.1. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств і організацій інформацію, статистичні дані та інші матеріали, а від місцевих органів статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій.
3.1.2. Здійснювати міжнародну діяльність на основі договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами, мати власний валютний рахунок.
3.1.3. Залучати працівників інших структурних підрозділів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з посади Одеським міським головою.
Начальник управління у своїй діяльності підконтрольний і підзвітний Одеській міській раді, виконавчому комітету та Одеському міському голові.
4.2. Компетенція начальника управління. Начальник управління:
4.2.1. Керує діяльністю Управління. Забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення.
4.2.2. Вносить на розгляд Одеського міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника управління та працівників управління.
4.2.3. Представляє Одеському міському голові розроблений управлінням проект штатного розкладу апарату управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи управління згідно із затвердженим штатним розкладом та затверджує положення про них.
4.2.5. Організовує виконання Законів України, Указів Президента, постанов Кабінету Міністрів України, актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування; в межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення Колегії управління, що набирає чинності з часу їх підпису; накази начальника управління можуть бути скасовані одеським міським головою або виконавчим комітетом Одеської міської ради.
4.2.6. Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником коштів, передбачених в бюджеті міста Одеси на галузь «Фізична культура і спорт».
4.2.7. Начальник управління затверджує:
4.2.7.1. Структуру та штатний розпис комунальних позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню;
4.2.7.2. Проекти планів комплектування відділень з видів спорту на наступний рік;
4.2.7.3. Обсяг навантаження тренерсько-викладацького складу комунальних позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню;
4.2.8. Начальник управління погоджує:
4.2.8.1. Списки вихованців груп відділень з видів спорту.
4.2.8.2. Річний план роботи комунальних позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню.
4.2.9. В межах своїх повноважень представляє управління у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.10. Веде особистий прийом громадян.
4.2.11. Укладає відповідно до вимог чинного законодавства договори оренди, виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання управлінням його повноважень.
4.2.12. Вносить на розгляд Одеського міського голови пропозиції про встановлення і зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування працівникам управління.
4.2.13. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
4.2.14. Готує проект єдиного плану-календаря спортивних змагань та масових заходів на наступний рік, який затверджується розпорядженням міського голови.
4.3. Структура управління, підпорядкованість та взаємодія його з іншими структурними підрозділами:
4.3.1. Заступники начальника управління призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління;
4.3.2. Структурні підрозділи управління діють відповідно до Положень про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються начальником управління особисто.
4.3.3. Підпорядкованість структурних підрозділів управління начальнику управління та його заступникам встановлюється начальником управління особисто.
4.3.4. Колегія управління (дорадчий орган), до складу якої, крім начальника управління, його заступників, входять керівники структурних підрозділів та інші особи, перелік яких визначається начальником управління; перелік питань, що передаються на розгляд Колегії, затверджує начальник управління.
До складу Колегії можуть входити керівники інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери фізичної культури та спорту, а також вчені і висококваліфіковані спеціалісти.
4.3.5. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Одеської міської ради, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
Секретар ради О.Б. Бриндак


Страница создана: 2011.04.16 16:22