Внесено зміни рішенням №1613-VI від 23.12.2011р. 


Додаток № 13
до рішення
Одеської міської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління дорожнього господарства
Одеської міської ради
(нова редакція) 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
1.2. Управління є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, розрахунки в органах Державного казначейства України, у своїй роботі керується чинним законодавством України.
1.3. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане Одеському міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.4. Управління є правонаступником управління дорожнього господарства та благоустрою міста Одеської міської ради.
1.5. Перелік комунальних підприємств, відносно яких Управління є уповноваженим органом по контролю за ефективною діяльністю, визначається розпорядженням Одеського міського голови.
1.6. Місцезнаходження Управління: 65045, м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 45, електрона адреса: ydx@mail.ru.
1.7. Реорганізація та ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Забезпечення ефективного функціонування дорожнього господарства міста.
2.1.2. Координація діяльності підприємств дорожнього господарства міста у межах повноважень, розробка перспективних планів розвитку дорожнього господарства міста.
2.1.3. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу та розповсюдження принципово нових видів техніки та технологій.
2.1.4. Розгляд проектів планів підприємств і організацій усіх форм власності з питань дорожнього господарства міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні, екологічні, аварійні та інші наслідки, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.
2.1.5. Забезпечення дотримання законодавства у сфері дорожнього господарства міста про норми та правила експлуатації, реконструкції і проектування нових та реконструйованих об'єктів дорожнього господарства.

2.2. Функціями Управління є:
2.2.1. Проведення обстежень, у тому числі періодичних обстежень об'єктів дорожнього господарства міста, визначення їхнього технічного стану.

2.2.2. Складання плану забудови та реконструкції доріг міста.
2.2.3. Підтримка постійного зв'язку із шляховими та спеціалізованими організаціями міста, залучення їх на договірних засадах до виконання робіт на об'єктах дорожнього господарства міста.
2.2.4. Підготовка необхідної технічної документації на нове будівництво доріг, реконструкцію, капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів дорожнього господарства.
2.2.5. Передача технічної документації підрядним будівельним та спеціалізованим організаціям, укладання з ними договорів на виробництво робіт.
2.2.6. Складання, погодження, оформлення та затвердження титульних списків доріг.
2.2.7. Оперативне вирішення питань, що виникають під час проведення робіт; здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об'єктів дорожнього господарства, технічного контролю якості робіт.
2.2.8. Підготовка, організація, участь у прийманні до експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів дорожнього господарства міста, контроль за усуненням недоробок та дефектів згідно з актами робочої та державної комісій. 2.2.9. Організація експлуатації об'єктів дорожнього господарства, розробка планів поточного ремонту та утримання об'єктів.
Оцінка стану, підготовка заходів з поліпшення, здійснення технічного нагляду за якістю виконаних робіт.
2.2.10. Організація виконання робіт з утримання вулиць міста у зимовий період, підготовка та надання виконкому міської ради плану заходів для здійснення дорожніх робіт.
Розробка заходів щодо захисту об'єктів дорожнього господарства від шкідливого впливу зливних вод, безпосередня участь в здійсненні цих заходів.
2.2.11. Здійснення статистичного, економічного, бухгалтерського обліку та звітності Управління, аналізу діяльності Управління.
2.2.12. Розробка організаційно-технічних заходів з управління дорожнім господарством міста, здійснення постійного контролю за їхнім виконанням.
2.2.13. Координація діяльності підвідомчих підприємств, взаємодія з іншими підприємствами у межах передбачених повноважень.
2.2.14. Планування та здійснення наукової організації праці. Розробка та здійснення заходів з підготовки та закріплення кадрів.
2.2.15. Взаємодія з управліннями та службами міста.
2.2.16. Надання згоди на експлуатацію об'єктів дорожнього господарства міста, у тому числі нових забудов, реконструйованих та капітально відремонтованих.
2.2.17. Виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів.


3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління має право:
3.1.1. Залучати фахівців виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться у компетенції Управління.
3.1.2. Одержувати у встановленому законом порядку на безкоштовній основі від органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління функцій.
3.1.3. Проводити у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.1.4. Готувати проекти рішень на розгляд міської ради про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунального господарства, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
3.1.5. Готувати проекти рішень та розпоряджень в межах своїх повноважень для розгляду Одеською міською радою, її виконавчим комітетом, Одеським міським головою.

4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

4.2. Компетенція начальника Управління.
Начальник Управління:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань.
4.2.2. Вносить на розгляд Одеського міського голови пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника Управління.
4.2.3. Надає Одеському міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи Управління відповідно до затвердженого штатного розкладу.
4.2.5. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.2.6. В межах своїх повноважень видає накази; накази начальника Управління можуть бути скасовані Одеським міським головою або виконавчим комітетом Одеської міської ради.
4.2.7. В межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними та громадськими організаціями, органами місцевого самовря-дування, підприємствами, установами і організаціями.
4.2.8. Веде особистий прийом громадян.
4.2.9. Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням своїх повноважень.
4.2.10. Вносить подання Одеському міському голові про призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств комунальної власності, розглядає та погоджує їхні кошториси, штатні розклади, звіти та баланси.
4.2.11. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
4.2.12. Затверджує штатний розклад відділу технічного нагляду Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.13. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу технічного нагляду Управління.

4.3. До структури Управління, разом з начальником, входять:
4.3.1. Заступники начальника Управління, які призначаються на посаду і звільняються з посади Одеським міським головою за поданням начальника Управління.
4.3.2. Структурні підрозділи Управління (відділи, служби і т.і.).

4.4. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до Положення про них. Положення про структурні підрозділи Управління затверджується начальником Управління.

4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління встановлює начальник Управління.


Секретар ради                    О.Б. Бриндак


Страница создана: 2011.04.16 16:22