Внесено зміни рішенням Одеської міськради №928-VII від 30.06.2016р.


Внесено зміни рішенням Одеської міськради №6779-VI від 10.06.2015р.  

 

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №4625-VI від 13.02.2014р.


Внесено зміни рішенням Одеської міськради №4260-VI від 17.12.2013р.

 

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №2852-VI від 19.02.2013р.

 
Внесено зміни рішенням Одеської міськради №1917-VI від 19.04.2012р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№855-VI від 08.07.2011р.

Про зміну найменування комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Київського району міста Одеси» та реорганізацію комунальної установи «Міський геріатричний Центр» шляхом приєднання до комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси» та затвердження положення про неї

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», з метою здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, уникнення дублювання функцій комунальних установ, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Змінити найменування комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Київського району міста Одеси» на «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси».

 
2. Реорганізувати комунальну установу «Міський геріатричний Центр» шляхом приєднання до комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси».

 
3. Затвердити положення про комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси» (додаток № 1).

 
4. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради:
4.1. Зареєструвати положення про комунальну установу «Територіаль¬ний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси» відповідно до чинного законодавства;
4.2. Здійснити заходи з припинення діяльності комунальної установи «Міський геріатричний Центр».
 

5. Створити комісію з припинення діяльності комунальної установи «Міський геріатричний Центр» (додаток № 2).
 

6. Вважати такими, що втратили чинність:
- рішення Одеської міської ради від 09.04.2009 року №4161-V «Про затвердження статуту комунальної установи «Міський геріатричний центр» в новій редакції»;
- рішення Одеської міської ради від 28.12.2010 року №49-VI «Про внесення змін до статуту комунальної установи «Міський геріатричний Центр»;
- пункт 2 рішення Одеської міської ради від 09.04.2009р. №4166-V «Про створення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Київського району міста Одеси».
 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.
 

Міський голова                          О. Костусєв

 

Додаток №1 до рішення
Одеської міської ради
від 08.07.2011р. №855-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ
«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ»

 

1. Загальні положення

 

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ» (надалі - територіальний центр) є бюджетною установою соціального захисту населення, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси.
Засновником територіального центру є Одеська міська рада (надалі -Засновник).
Територіальний центр підзвітний та підконтрольний Засновнику.
Координацію діяльності територіального центру здійснює уповнова¬жений орган - Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради (надалі - уповноважений орган).
Територіальний центр створений для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.
1.2. Повне найменування територіального центру - КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ».
1.3. Скорочене найменування територіального центру - КУ «ТЦ СО КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ».
1.4. Повне найменування територіального центру російською мовою -КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЬІЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЬІХ УСЛУГ) КИЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОДЕССЬІ».
1.5. Скорочене найменування територіального центру російською мовою - КУ «ТЦ СО КИЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОДЕССЬІ».
1.6. Місцезнаходження територіального центру: Україна, 65080, м. Одеса, вулиця Генерала Петрова, будинок 8.
1.7. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ» є бюджетною неприбутковою установою.
1.8. Територіальний центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінпраці України, Головного управління праці та соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови, уповноваженого органу, а також цього Положення.
1.9. Територіальний центр здійснює свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.
1.10. Територіальний центр несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до вимог законодавства. Територіальний центр не несе відповідальність за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями територіального центру, крім випадків, встановлених законодавством.
1.11. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, веде згідно з законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має рахунки в органах Державного казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Права і обов'язки юридичної особи територіальний центр набуває з дня її державної реєстрації.
1.12. Територіальний центр має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, виконувати зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах.
1.13. Відносини територіального центру у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів.
1.14. Положення про територіальний центр, його структура за поданням уповноваженого органу затверджуються Засновником.
1.15. Територіальний центр є правонаступником комунальної установи «Міський геріатричний Центр».
 

2. Мета та предмет діяльності територіального центру
 

2.1. Територіальний центр створений з метою виявлення та забезпечення непрацездатних громадян та малозабезпечених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, різних видів соціальних послуг, що спрямовані на підтримання їх життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя.
2.2. Основні напрямки діяльності територіального центру:
2.2.1. Виявлення непрацездатних громадян та малозабезпечених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги з метою надання соціальних послуг (соціального обслуговування).
2.2.2. Визначення (оцінювання) індивідуальних потреб непрацездатних громадян та малозабезпечених осіб в соціальних послугах.
2.2.3. Сприяння в наданні додаткових соціальних гарантій, встановлених цільовими програмами.
2.2.4. Забезпечення якісного надання різних видів соціальної допомоги та послуг малозабезпеченим непрацездатним громадянам, інвалідам та іншим соціально-незахищеним верствам населення, а саме:
1) Надання соціально-побутових послуг із забезпечення продуктами харчування, м’яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспорт-ними послугами, побутовими послугами, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів тощо.
2) Надання соціально-педагогічних послуг з виявлення та сприяння розвитку різнобічних потреб та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація дозвілля, спортивно-оздоровчої та художньої діяльності, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, зацікавлених осіб.
3) Надання соціально-медичних послуг з організації консультацій щодо запобігання виникнення та розвитку можливих розладів здоров'я особи, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів.
4) Надання соціально-економічних послуг із задоволення матеріальних потреб та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, включаючи надання натуральної чи грошової допомоги.
5) Надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.
6) Організація надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги), поширення об'єктивної інформації про види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).
2.2.5. Формування електронної бази даних громадян, зазначених в розділі 4 цього Положення.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються територіальним центром після отримання відповідної ліцензії.
2.4. Для забезпечення виконання покладених на територіальний центр завдань, територіальний центр має право звертатися до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за відповідною інформацією.
 

3. Структура територіального центру

 
3.1. До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення соціально-побутової адаптації (реабілітації);
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
- відділення реалізації міських цільових програм;
- відділення соціально-медичних послуг;
- відділ бухгалтерського обліку та звітності.
У разі необхідності згідно з рішенням міської ради можуть створюватись інші підрозділи територіального центру, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам. 3.2. Положення про структурні підрозділи територіального центру затверджуються директором територіального центру за погодженням з уповноваженим органом.
 

4. Громадяни, які мають право на обслуговування територіальним центром

 
4.1. На отримання соціального обслуговування в територіальному центрі мають право:
4.1.1. Громадяни похилого віку (жінки та чоловіки, які досягли пенсійного віку), інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України.
4.1.2. Громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з стихійним лихом, катастрофою, безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів) та які за наслідками вивчення ситуації в сім'ї є такими, що потребують надання соціальних, побутових та інших послуг.
 

5. Майно територіального центру

 
5.1. Майно територіального центру є власністю територіальної громади міста Одеси та належить територіальному центру на правах оперативного управління.
5.2. Майно територіального центру складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні активи, інші цінності, вартість яких відображається у балансі територіального центру.
5.3. Майно територіального центру складають:
5.3.1. Бюджетні кошти та капітальні внески.
5.3.2. Грошові та матеріальні внески Засновника.
5.3.3. Кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян.
5.3.4. Власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України.
5.3.5. Інше майно, придбане на підставах не заборонених законодав¬ством України.
5.4. Основні фонди територіального центру не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
5.5. Питання оренди у територіального центру будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюються законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
5.6. Збитки, заподіяні територіальному центру в результаті порушення його майнових прав громадянами та юридичними особами, відшкодовуються територіальному центру у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 

6. Права та обов'язки територіального центру

 
6.1. Територіальний центр має право:
6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом діяльності територіального центру.
6.1.2. Визначати основні напрямки розвитку територіального центру відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до компетенції територіального центру, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
6.1.3. Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства України. Організовувати свою діяльність із забезпечення укладених договорів.
6.1.4. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб.
6.1.5. Залучати підприємства, установи та організації, незалежної від форм власності до роботи з питань, що входять до компетенції територіального центру.
6.1.6. В разі виробничої необхідності вносити пропозиції уповноваженому органу про оперативний перерозподіл штатної чисельності без змін фондів заробітної плати і категорії посад з обґрунтуванням цих переміщень.
6.1.7. Отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
6.1.8. Надавати соціальні послуги згідно з чинним законодавством України, у тому числі: соціально-побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні, з працевлаштування, професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями та інші.
6.1.9. Пропонувати уповноваженому органу склад осіб, які можуть бути звільнені від сплати вартості соціальних послуг, з подальшим затвердженням рішенням виконкому.
6.1.10. Направляти на навчання окремих працівників для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня, організовувати атестацію працівників територіального центру.
6.1.11. В разі відсутності без попереднього повідомлення підопічного в обумовлені дні та години відвідування, враховуючи стан здоров'я та похилий вік останнього, спільно з представниками органів внутрішніх справ та житлово-комунальних установ після шести годин з моменту призначеного відвідування відкрити житло з додержанням вимог, передбачених законодавством.
6.2. Обов'язки територіального центру:
6.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
6.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями.
6.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан територіального центру.
6.2.4. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки.
6.2.5. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.
6.2.6. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до чинного законодавства України.
6.2.7. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
6.2.8. Розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.
6.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.
6.2.10. Інформувати уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.
 

7. Управління територіальним центром

 
7.1. До виключної компетенції Засновника територіального центру належить:
7.1.1. Створення, ліквідація, реорганізація та перепрофілювання територіального центру.
7.1.2. Затвердження Положення про територіальний центр та внесення змін, доповнень до нього.
7.1.3. Здійснення контролю за діяльністю роботи територіального центру.
7.2. Керівництво територіальним центром здійснює директор.
7.3. Призначення або звільнення директора з посади здійснюється Одеським міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
7.4. Директор територіального центру діє на підставі трудового договору, укладеного з Одеським міським головою, є безпосереднім керівником усього особового складу територіального центру та структурних підрозділів територіального центру.
7.5. Директор територіального центру самостійно вирішує питання діяльності установи, за винятком питань, віднесених до компетенції Засновника та уповноваженого органу. 7.6. Директор територіального центру:
7.6.1. Організовує роботу та несе персональну відповідальність за стан і діяльність територіального центру, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради та його виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови, наказів уповноваженого органу та цього Положення.
7.6.2. Діє без довіреності від імені територіального центру, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях.
7.6.3. Видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує та контролює їх виконання.
7.6.4. Укладає договори, видає довіреності та накази в межах своїх повноважень.
7.6.5. Розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення.
7.6.6. Розробляє штатний розклад та кошторис витрат територіального центру.
7.6.7. Призначає на посаду та звільняє працівників територіального центру відповідно до чинного законодавства України про працю.
7.6.8. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку працівників територіального центру.
7.6.9. Визначає ступінь відповідальності працівників, затверджує посадові інструкції заступника директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру.
7.6.10. Координує діяльність структурних підрозділів територіального центру.
7.6.11. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.
7.6.12. Має право першого підпису на фінансових документах.
7.6.13. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в територіальному центрі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.
7.6.14. Організує в територіальному центрі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
7.6.15. У порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників.
7.6.16. Розробляє і подає на погодження уповноваженому органу положення про територіальний центр для подальшого його затвердження Засновником.
7.6.17. Розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру, посадові інструкції та подає на погодження уповноваженому органу.
7.6.18. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян.
7.7. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності територіального центру покладається на адміністрацію центру та профспілковий комітет і відображається в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією територіального центру.
7.8. За невиконання завдань покладених на територіальний центр та своїх обов'язків директор територіального центру несе відповідальність згідно з законодавством України.
7.9. Накази директора територіального центру, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають законодавству, є обов'язковими для виконання всіма працівниками територіального центру.
 

8. Фінансово-господарська діяльність територіального центру

 
8.1. Фінансово-господарська діяльність територіального центру здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси відповідно до кошторису та штатного розпису, затвердженого уповноваженим органом.
8.2. Джерелом формування фінансових ресурсів територіального центру є:
- кошти бюджету міста Одеси, в тому числі, і кошти, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетом міста;
- благодійні внески організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інші надходження, в тому числі від діяльності структурних підрозділів територіального центру та надання платних соціальних послуг.
8.3. Установа витрачає кошти за умови суворого дотримання норм Бюджетного Кодексу України, фінансової дисципліни та забезпечення максимальної економії матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази територіального центру, вирішення соціальних питань трудового колективу відповідно до чинного законодавства.
8.4. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються уповноваженим органом.
Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, рекомендацій Міністерства праці та соціальної політики України та колективного договору територіального центру. 8.5. Відносини територіального центру з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 

9. Зміни та доповнення до Положення

 
9.1. Пропозиції щодо внесення змін до Положення територіального центру можуть надходити від Засновника, уповноваженого органу та трудового колективу.
9.2. Зміни та доповнення до Положення територіального центру вносяться за погодженням з уповноваженим органом та затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.
 

10. Контроль за діяльністю територіального центру

 
10.1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаною із соціальним обслуговуванням, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до чинного законодавства України.
 

11. Припинення діяльності територіального центру

 
11.1. Припинення діяльності територіального центру здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.
11.2. Ліквідація територіального центру здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.
11.3. Ліквідація територіального центру здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін заяви претензії кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
11.4. Майно та грошові кошти територіального центру, що залишилися після проведення ліквідації, передаються Засновнику.
11.5. Ліквідація територіального центру вважається завершеною, а територіальний центр припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру.
 

Секретар ради                           О.Б. Бриндак

 

Додаток №2 до рішення
Одеської міської ради
від 08.07.2011р. №855-VI

 

Склад комісії
з припинення діяльності комунальної установи

«Міський геріатричний Центр»

 

Гудкова Наталія Миколаївна - голова комісії, директор комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»;

Радченко Галина Сергіївна - секретар комісії, головний бухгалтер комунальної установи «Міський геріатричний Центр»; 

Члени комісії:

 
Борисенко Ольга Анатоліївна - начальник відділу фінансово-економічної роботи управління фінансово-господарського забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 

Гавриленко Іван Олексійович - головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 

Сиротенко Людмила Сергіївна - директор комунальної установи «Міський геріатричний Центр»;
 

Пасека Ірина Вікторівна - головний бухгалтер комунальної установи «Територіальний центр соціального обслугову¬вання (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси».
 
 
Секретар ради                              О.Б. Бриндак


Страница создана: 2011.08.01 16:52