Внесено зміни рішенням міської ради №2234-VI від 24.07.2012

Рішення
Одеської міської ради
№1292-VI від 20.09.2011

 

Про створення комунального підприємства «Парки Одеси» та ліквідації комунальних підприємств «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу», «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка», «Парк культури та відпочинку ім. Горького», «Парк культури та відпочинку «Преображенський»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, з метою підвищення ефективності управління та посилення контролю за діяльністю комунальних підприємств, а також економії коштів на утримання апарату управління, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Ліквідувати наступні комунальні підприємства:
- «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу»;
- «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка»;
- «Парк культури та відпочинку ім. Горького»;
- «Парк культури та відпочинку «Преображенський».

2. Директорам комунальних підприємств, що ліквідуються, попередити працівників про ліквідацію підприємств.

3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи щодо ліквідації відносно даних комунальних підприємств.

4. Створити комунальне підприємство «Парки Одеси» та затвердити його Статут (додається).

5. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи щодо реєстрації комунального підприємства «Парки Одеси» відповідно до чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій. 

 

  
Міський голова                                                  О. Костусєв

 

 

  

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№1292-V від 20.09.2011 
 

 
Статут
комунального підприємства
«Парки Одеси»м. Одеса
2011 р.

 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАРКИ ОДЕСИ» (далі – «Підприємство») створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Підприємство є правонаступником наступних комунальних підприємств: «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу», «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка», «Парк культури та відпочинку ім. Горького», «Парк культури та відпочинку «Преображенський».
1.3. На обслуговуванні підприємства знаходяться: «Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу», «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка», «Парк культури та відпочинку ім. Горького», «Парк культури та відпочинку «Преображенський», дендропарк «Перемоги».

 
1.4. Найменування підприємства:
1.4.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАРКИ ОДЕСИ».
1.4.2. Скорочене українською мовою: КП «ПАРКИ ОДЕСИ».
1.4.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАРКИ ОДЕССЫ».
1.4.4. Скорочене російською мовою: КП «ПАРКИ ОДЕССЫ».

 
1.5. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.6. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є комплексним.
1.7. Підприємство є комерційним.
1.8. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.9. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.10. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.11. Засновник не несе відповідальності за зобов’язання Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Засновника.
1.12. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.13. Місцезнаходження Підприємства: 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14.
  

   
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Мета створення Підприємства: Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності, з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України.

 
2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Основним предметом діяльності Підприємства є забезпечення зовнішнього благоустрою та збереження зелених насаджень парків міста.
2.2.2. Підприємство отримує кошти з бюджету міста на утримання об’єктів зеленої зони, які входять до його складу, згідно з рішенням Засновника, або уповноваженого ним органу.
2.2.3. Обслуговування парків здійснюється на підставі договорів, укладених між Підприємством та підрядниками.
2.2.4. Підприємство несе відповідальність за збереження та належне утримання зелених насаджень.
2.2.5. Будівництво, створення та відкриття зелених театрів, естрадно-концертних, театрально-видовищних і спортивних майданчиків та залів, пересувних цирків, центрів дозвілля, бібліотек, читальних залів, відеотек, ігротек, більярдних, кегельбанів, танцювально-розважальних, інформаційно-виставкових, рекреаційно-відновлювальних залів і комплексів, залів персональних електронно-обчислювальних машин, спортивних тренажерів, демонстрування кіно- і відеофільмів, відкриття стадіонів, катків, лижних і човнових станцій, плавальних басейнів, баз прокату спортивного, розважального інвентарю та інше, що не заперечує чинному законодавству.
2.2.6. Підготовка і проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивно-оздоровчих, літературно-художніх та інших програм.
2.2.7. Конструювання, будівництво, придбання, створення, встановлення і монтування різноманітних атракціонів, ігрових автоматів (механізованих, простих конструкцій, малих форм і т.д.), обладнання і благоустрій баз для роботи серед різноманітних груп населення.
2.2.8. Створення пересувних і стаціонарних атракціонних комплексів.
2.2.9. Надання послуг з прокату культурного, спортивного і туристичного інвентарю.
2.2.10. Створення театральних груп, циркових, хореографічних, театральних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів і груп, платних курсів і гуртків для організації дозвілля.
2.2.11. Здійснення інформаційної діяльності: випуск рекламної продукції, створення музичних відео- та кінопрограм, а також музичних фонограм.
2.2.12. Організація оранжереї, розсадників, постійно діючих зоологічних виставок, утримання колекцій тварин, створення лабораторій, дослідних станцій юних натуралістів та ін.
2.2.13. Організація у встановленому порядку аукціонів, лотерей, виставок-продажу живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, сувенірів, книг, квітів, колективних екскурсій і лекцій з різних галузей знань, проведення свят, театралізованих виставок, карнавалів, балів-фестивалів, оглядів, конкурсів, безкоштовних та платних концертів професійних і самодіяльних колективів як у Підприємстві, так і на договірних умовах в інших установах та організаціях з продажем квитків.
2.2.14. Виконання робіт (послуг) та іншої госпрозрахункової діяльності, не забороненої чинним законодавством.
2.2.15. Самостійне розпорядження прибутками від госпрозрахункової діяльності та майном, придбаним за рахунок цих прибутків.
2.2.16. Здача, в установленому Законом порядку, в оренду, надання в тимчасове користування будинків, споруд та іншого нерухомого майна за погодженням із Засновником або з уповноваженим органом.
2.2.17. Безкоштовне одержання коштів і матеріальних цінностей, в тому числі будинків, споруд, обладнання, транспортних засобів від державних підприємств і організацій, благодійних та інших громадських фондів і об’єднань, окремих громадян.
2.2.18. Укладення на госпрозрахунковій основі з науково-дослідними, проектно-конструкторськими і технологічними організаціями, вищими учбовими закладами та іншими юридичними особами, а також окремими громадянами договорів (угод) на розробку нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції парку, його структурних підрозділів, модернізації обладнання, механізації і автоматизації виробничих процесів, організації праці і виробництва.
2.2.19. Розроблення власними силами і на договірних засадах проектно-кошторисної документації на здійснення робіт з технічного переобладнання, реконструкції, розширення, будівництва об’єктів, споруд, розташованих на території Підприємства.
2.2.20. Затвердження проектно-кошторисної документації і титульних списків на будинки, споруди і об’єкти, будівництво яких здійснюється за рахунок господарського доходу Підприємства і кредитів банку.
2.2.21. Затвердження за погодженням з підрядними організаціями графіків проведення будівельно-монтажних робіт.
2.2.22. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

 
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства як Засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.

 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства.
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

 
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних та іноземних підприємствах і організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, затверджує штати, видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарне стягнення відповідно до правил внутрішнього розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені Засновником.

 
3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки із залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.

 

4. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) грн.
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнаннями, а також майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі, в іноземній валюті.
4.3. Розмір Статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно комунального Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.

 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника.
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності.
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів.
5.3.4. Майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 
5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством України.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийнято лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовується Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до Статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани.
Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов’язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Надає послуги за тарифами, затвердженими Одеською міською радою.
6.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

 

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Пропозиції щодо внесення до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) у випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства, за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, виключаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною і Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства. 
 

 
 
 
Секретар ради                                                          О.Б. Бриндак


Страница создана: 2011.10.04 19:03