Втратило чинність рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013 р. № 3892-VI

  

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №1616-VI від 23.12.2011р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№1490-VI від 22.11.2011р.
 
Про реорганізацію інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради

та управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів

Одеської міської ради шляхом злиття та створення на їх базі департаменту

розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста

Одеської міської ради і затвердження положення про нього

 

Відповідно до статті 11, пункту 5 частини 1 статті 26, статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, з метою покращення ефективності управління містом та оптимізації діяльності структурних підрозділів Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати інспекцію з благоустрою міста Одеської міської ради та управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради шляхом злиття та створення на їх базі департаменту розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради.
 

2. Затвердити положення про департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради (додається).
 

3. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи з проведення реорганізації (припинення) інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради та управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і реєстрації департаменту розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради у встановленому порядку.
 

4. Керівникам інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради та управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради попередити працівників підпорядкованих виконавчих органів про наступні істотні зміни умов праці.
 

5. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 31.01.2011р. №273-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів»:
5.1. Виключити з пункту 4 абзаци 10 та 15 рішення:
- абзац 10 – «управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради»;
- абзац 15 – «інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради».
5.2. Доповнити підпункт 3.2 абзацом наступного змісту:
«департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради».
 

6. Внести наступні зміни у додаток 1 до рішення Одеської міської ради від 28.02.2011р. №384-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради»:
6.1. Пункт 21 додатку викласти в наступній редакції: «21. Положення про департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеси Одеської міської ради».
6.2. Виключити з додатку пункт 26.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Костусєва О.О. 
  
Міський голова                   О. Костусєв

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради
від 22.11.2011р. №1490-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ,

ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ, ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент є правонаступником управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради.
1.3. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим положенням.
1.4. Департамент підпорядкований міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради, підконтрольний міській раді.
1.5. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
1.6. Департамент є самостійною юридичною особою, може відкривати рахунки у встановленому законодавством порядку, має гербову печатку, штампи і бланки із власною назвою.
1.7. На Департамент може бути покладено міською радою, виконавчим комітетом Одеської міської ради, міським головою виконання частини повноважень, що делегувалися органами державної виконавчої влади, та власних повноважень.
1.8. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.9. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.10. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
1.11. Місцезнаходження Департаменту: 63045, м. Одеса, вул. Преображенська, 60.
1.12. Електронна адреса Департаменту:
upr_torgovli@ukr.net.

 

2. ОСНОВНI ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦIЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

У сфері споживчого ринку та захисту прав споживачів
2.1. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
2.2. Організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території міста Одеси.
2.3. Забезпечення контролю за дотриманням порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства на території міста Одеси.
2.4. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території міста Одеси, які розміщуються на об’єктах нерухомого майна та об’єктах дрібно-роздрібної мережі.
2.5. Розробка та організація виконання спільно з іншими виконавчими органами міської ради програм соціально-економічного розвитку міста, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення, визначення потреби у товарах широкого вжитку.
2.6. Залучення в порядку, визначеному законодавством, суб’єктів господарювання всіх форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.
2.7. Контроль за якістю і безпекою продукції, додержанням норм і правил, установлених для закладів (підприємств) ресторанного господарства, правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.
2.8. Узгодження відкриття закладів (підприємств) ресторанного господарства.
2.9. Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.
2.10. Розгляд звернень споживачів, надання консультацій з питань захисту прав споживачів.
2.11. Аналіз договорів, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) зі споживачами з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.
2.12. Повідомлення відповідного територіального органу у справах захисту прав споживачів, інших органів, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції, у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища.
2.13. Тимчасове призупинення реалізації продукції до надання інформації та супровідних документів або припинення її реалізації у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим терміном придатності.
2.14. Подання до суду позовів щодо захисту прав споживачів.
2.15. Вжиття заходів щодо зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я відповідно до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення".
2.16. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, що належать до комунальної власності, встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи (у тому числі цілодобового) підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг незалежно від форм власності.
2.17. Облік відповідно до законодавства нежитлових приміщень незалежно від форм власності, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, шляхом оформлення та видачі суб’єкту господарювання картки обліку. Внесення пропозицій власникам таких об’єктів щодо їхнього використання з метою задоволення потреб територіальної громади.
2.18. Організація та контроль за роботою торговельних підприємств з обслуговування громадян, що віднесені до пільгових категорій.
2.19. Контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках відповідно до чинного законодавства.
2.20. Обстеження ринків з метою контролю за відповідністю фактично займаної ринком території плану території ринків, затвердженого виконавчим комітетом Одеської міської ради.
2.21. Надання на розгляд постійній комісії міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі пропозицій про доцільність зайняття ринками земельних ділянок.
2.22. Вжиття заходів спільно з органами внутрішніх справ щодо впорядкування стихійної торгівлі.
2.23. Складання протоколів про адміністративні порушення в порядку, передбаченому Кодексом України "Про адміністративні правопорушення".
2.24. Надання методичної консультаційної та організаційної допомоги підприємствам торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг всіх форм власності та відділам торгівлі районних адміністрацій Одеської міської ради з питань дотримання порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, а також з інших питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.25. Координація дій з розробки комплексних схем розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, в межах вулиць, бульварів, провулків, узвозів, проїздів, площ, майданів, мікрорайонів, кварталів міста Одеси з урахуванням вимог законодавства про благоустрій населених пунктів, охорони історико-культурної спадщини, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання території міста Одеси.
2.26. Укладання договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки торговельних майданчиків, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, у тому числі некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, парковок автотранспорту, до оформлення документів на землекористування, за винятком прибережної та паркової територій.
2.27. Укладання договорів оренди майна комунальної власності (підземних пішохідних переходів та інших об’єктів майна комунальної власності), переданих на баланс Департаменту, в яких здійснюється господарська діяльність з торгівлі та надання послуг.
2.28. Надання інформації районним адміністраціям Одеської міської ради у випадку зміни власників некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.
2.29. Демонтаж об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, встановлених без облаштування фундаментів, заглиблених у землю, підготовка проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, що стосуються демонтажу об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.
2.30. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб всіх форм власності.
2.31. Надання звітів, інформації та інших необхідних документів міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради, міській раді.
2.32. Здійснення інших повноважень відповідно до рішень міської ради її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.
У сфері контролю за благоустроєм
2.33. Здійснення контролю за станом благоустрою міста Одеси та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень.
2.34. Контроль за дотриманням правил благоустрою території міста Одеси.
2.35. Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста Одеси.
2.36. Запобігання правопорушень у сфері благоустрою міста Одеси.
2.37. Проведення перевірок територій та об'єктів міста щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.
2.38. Складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до адміністративної відповідальності.
2.39. Складаня приписів щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міста у належний стан з визначенням строків проведення певних заходів та здійснення контролю за виконанням заходів за приписами щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міста у належний стан.
2.40. Проведення перевірок виконання благоустрою прилеглої території до об’єктів після закінчення будівництва (реконструкції, ремонту).
2.41. Визначення обсягів пайової участі власників будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою.
2.42. Укладання договорів пайової участі власників будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на утримання об’єктів благоустрою.
2.43. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам та елементам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Одеси.
2.44. Вжиття заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно, порушують правила благоустрою міста.
2.45. Контроль забезпечення чистоти і порядку в місті, очищення території та об'єктів благоустрою від побутових відходів.
2.46. Демонтаж самовільно розміщених елементів благоустрою.
2.47. Узгодження в установленому порядку плану заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою, на якому розміщені будівлі та споруди об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
2.48. Участь в обговоренні проектів благоустрою об'єктів та елементів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.
2.49. Внесення пропозицій про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою міста, удосконалення Правил благоустрою території міста Одеси.
2.50. Координація дій виконавчих органів міської ради, створених ними комунальних підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою.
2.51. Участь у визначенні на конкурсних засадах балансоутримувачів – підприємств, установ, організацій, відповідальних за утримання об’єктів та елементів благоустрою.
2.52. Вжиття заходів щодо залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів, у тому числі благодійних, від юридичних та фізичних осіб, на соціально-економічний розвиток м. Одеси для здійснення заходів з поліпшення благоустрою.
2.53. Затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населених пунктів, забезпечення їх виконання.
2.54. Забезпечення видачі, подовження та закриття ордерів на виконання будь-яких земельних, монтажних та інших робіт, пов'язаних з тимчасовим порушенням існуючого благоустрою, з подальшим його відновленням, а саме:
- будівництвом, реконструкцією, ремонтом будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення;
- розміщенням елементів благоустрою;
- розміщенням малих архітектурних форм комерційного та некомерційного призначення;
- розміщенням прибудов;
- розміщенням стоянок автомобільного та водного транспорту;
- розміщенням шляхопроводів;
- будівництвом, реконструкцією та ремонтом інженерних підземних комунікацій;
- інших земельних робіт.
2.55. Контроль за дотриманням термінів виконання робіт за виданими ордерами (шляхом укладання відповідних договорів з підрядною організацією), довідками, погодженнями тощо.
2.56. Укладення договорів на тимчасове погіршення благоустрою території міста Одеси з його подальшим відновленням.
2.57. Виявлення фактів самочинного будівництва та повідомлення про такі факти Державної архітектурно-будівельної інспекції або її територіального органу.
2.58. Внесення на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозицій у сфері благоустрою населеного пункту.
2.59. Підготовка та подання проектів рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови про забезпечення суб'єктами господарської діяльності незалежно від форм власності благоустрою території, порядку і чистоти в місті.
2.60. Організація роботи зі створення електронної карти благоустрою міста.
2.61. Надання в межах компетенції органам виконавчої влади відповідної інформації у випадках виникнення надзвичайних ситуацій (стихійного лиха, аварій, катастроф).
2.62. Здійснення відповідно до законодавства контролю за використанням та утриманням об’єктів нерухомого майна всіх форм власності, в яких знаходяться об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
2.63. Інформування районних адміністрацій Одеської міської ради про видані ордери на проведення робіт з тимчасового погіршення благоустрою.
2.64. Організація благоустрою міста Одеси, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та громадян.
2.65. Здійснення самоврядного контролю стану території об’єктів благоустрою, на яких розміщені будівлі та споруди соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки.
У сфері контролю за ефективною діяльністю комунальних підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг
2.66. Участь в управлінні об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг комунальної власності територіальної громади, забезпечення їхнього належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, що надаються населенню.
2.67. Контроль за здійсненням діяльності з надання послуг суб’єктами господарювання дитячим, шкільним та лікувально-оздоровчим закладам міста Одеси, пов’язаним із забезпеченням їх продовольчими товарами, продуктами харчування та іншою продукцією.
2.68. Координація процедури закупівель продовольчих товарів, продуктів харчування та іншої продукції, конкурсних торгів розпорядників коштів бюджету міста з метою забезпечення харчування дитячих, шкільних та лікувально-оздоровчих закладів міста Одеси.
Загальні питання
2.69. Розгляд звернень громадян, юридичних осіб всіх форм власності.
2.70. Надання звітів, інформації та інших необхідних документів міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради, міській раді.
2.71. Здійснення інших повноважень відповідно до рішень міської ради її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

 

3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

 

3.1. Залучення фахівців інших виконавчих органів міської ради, місцевих органів виконавчої влади, територіальних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, установ (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції.
3.2. Отримання у встановленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств і організацій інформації та інших матеріалів, а від місцевих органів державної статистики - безкоштовно статистичних даних, необхідних для виконання покладених на нього функцій.
3.3. Скликання у встановленому порядку нарад з питань, що знаходяться в його компетенції.
3.4. Внесення постійній комісії міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання комунальних підприємств у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг для подальшого внесення проекту рішення на розгляд міської ради.
3.5. Надання допомоги підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшенні стану території та об'єктів благоустрою м. Одеси.
3.6. Подання у встановленому порядку пропозицій з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об'єктів міста, удосконалення Правил благоустрою території міста Одеси.
3.7. Участь у межах своєї компетенції в роботі комісій, утворених міською радою, її виконавчим комітетом, виконавчими органами міської ради, міським головою.
3.8. Участь в обговоренні проектів технічної документації з питань благоустрою, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення, малих архітектурних форм (МАФ), прибудов, шляхопроводів, стоянок автомобільного та водного транспорту і внесення пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
3.9. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою міста внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Одеси.
3.10. Скликання у встановленому порядку нарад.

 

4. КЕРIВНИЦТВО ТА АПАРАТ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
4.2. Директор Департаменту:
4.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, покладених на нього, діє від його імені без доручення.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника Департаменту (за згодою заступника міського голови).
4.2.3. Надає міському голові розроблений проект штатного розкладу Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи Департаменту відповідно до затвердженого штатного розпису.
4.2.5. Організовує виконання локальних нормативних актів Одеської міської ради та рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
4.2.6. У межах своїх повноважень видає накази і доручення.
4.2.7. Представляє Департамент як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
4.2.8. Веде особистий прийом громадян.
4.2.9. Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Департаментом його повноважень.
4.2.10. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (за згодою заступника міського голови).
4.2.11. Відповідно до чинного законодавства є розпорядником коштів Департаменту, відкриває банківські рахунки.
4.3. Структура Департаменту:
До складу Департаменту входять: директор департаменту, його заступники та структурні підрозділи.
4.4. Одним із структурних підрозділів Департаменту є інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради.
4.5. Структурні підрозділи Департаменту діють відповідно до положень про них. Положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються директором Департаменту особисто.
4.6. Підпорядкованість структурних підрозділів директору Департаменту та його заступникам встановлюється директором Департаменту особисто.
 
Секретар ради                      О. Бриндак


Страница создана: 2011.12.08 14:25