Рішення
Одеської міської ради
№1534-VI від 22.11.2011р.
 
Про створення комунального підприємства "Одестранспарксервіс"

 

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою вдосконалення організації дорожнього руху, впорядкування існуючої в місті Одесі організації робіт з паркування, застосування інформаційних технологій, сучасних технічних засобів, розвитку мережі паркінгів, спеціально відведених стоянок, майданчиків для платного паркування транспортних засобів та інших об'єктів дорожнього сервісу, враховуючи зростаючі вимоги громадян до рівня послуг, що надаються, Одеська міська рада

  
ВИРІШИЛА:

 
1. Створити комунальне підприємство «Одестранспарксервіс».

 
2. Встановити мінімальний розмір статутного фонду комунального підприємства "Одестранспарксервіс" у сумі 5000,00 (п’ять тисяч) гривень.

 
3. Затвердити статут комунального підприємства "Одестранспарксервіс" (додається).

 
4. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради:
4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.
4.2. Закріпити за комунальним підприємством "Одестранспарксервіс" на праві господарського відання майно, необхідне для здійснення ним статутної діяльності.
4.3. Привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу.

Міський голова                О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 22.11.2011р. №1534-VI

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОДЕСТРАНСПАРКСЕРВІС»


І. Загальні положення

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСТРАНСПАРКСЕРВІС» (далі-Підприємство) створене відповідно до законів України «Про місцеве само-врядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.3. Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді.

 

ІІ. Найменування та місцезнаходження

 

2.1. Повне найменування Підприємства - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСТРАНСПАРКСЕРВІС".
Скорочене найменування Підприємства – КП «ОДЕСТРАНСПАРКСЕРВІС».
Повне найменування Підприємства російською мовою - КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОДЕСТРАНСПАРКСЕРВИС».
Скорочене найменування Підприємства російською мовою – КП «ОДЕСТРАНСПАРКСЕРВИС».
2.2. Місцезнаходження підприємства: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134.

 

III. Мета та предмет діяльності Підприємства

 

3.1. Підприємство створене з метою покращення організації дорожнього руху в частині впорядкування робіт з паркування, застосування інформаційних технологій, сучасних технічних засобів організації дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів, спеціально відведених автостоянок, майданчиків для платного паркування та інших об'єктів дорожнього сервісу, а також укладання договорів на експлуатацію, обслуговування місць для паркування автотранспорту в місті Одеса.
3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
- виконання функцій замовника з проектування, будівництва та експлуатації паркінгів, спеціально відведених стоянок, механізованих автостоянок, майданчиків для платного паркування, автотерміналів, гаражів, ремонтно-відстійних пунктів для маломірних суден та інших об'єктів дорожнього сервісу, в тому числі із залученням інвестицій;
- визначення на конкурсних засадах інвестора для будівництва автотерміналів, паркінгів, автостоянок, механізованих автостоянок, місць для паркування, гаражів, ремонтно-відстійних пунктів для маломірних суден та інших об'єктів дорожнього сервісу;
- експлуатація, утримання мережі паркінгів, спеціально відведених стоянок,майданчиків для паркування та інших об'єктів дорожнього сервісу в місті Одесі, переданих Підприємству;
- визначення операторів для надання послуг з утримання майданчиків для платного паркування;
- виконання функцій операторів відповідно до Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів на території міста Одеси;
- надання послуг із зберігання транспортних засобів у підземних та наземних паркінгах, спеціально відведених автостоянках;
- забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом впровадження нових форм паркування транспортних засобів та створення сучасної системи паркування;
- освоєння паркувального простору в місті Одесі;
- розробка, впровадження та експлуатація нових технологій та обладнання в системі паркування транспортних засобів, в тому числі автоматизованих систем управління транспортом, оплати проїзду, відеомоніторингу;
- розробка (замовлення розробки) проектів схем розміщення місць для паркування на паркінгах, спеціально відведених стояноках, майданчиках для платного паркування та інших об'єктів дорожнього сервісу в м. Одесі;
- здійснення маркетингових досліджень;
- проведення в установленому порядку тендерних процедур із закупівлі товарів, робіт і послуг.
3.3 Підприємство може здійснювати також іншу, не заборонену законодавством України, діяльність, спрямовану на досягнення мети, зазначеної в Статуті.
3.4. У випадках, передбачених законодавством України, Підприємство отримує спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів діяльності.

 

IV. Орган управління

 

4.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
4.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.
4.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
4.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
4.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
4.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства.
4.2.2. Директор Підприємства;
4.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
4.3. Директор Підприємства у межах своєї компетенції:
4.3.1. Представляє на затвердження Засновнику або уповноваженому органу проекти програм та планів, а також звіти про їх виконання.
4.3.2. Без довіреності діє від імені Підприємства, розпоряджається майном Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних та іноземних підприємствах і організаціях.
4.3.3. Видає довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки, має право першого підпису на розрахункових документах Підприємства.
4.3.4. Самостійно укладає договори, контракти, утому числі трудові, затверджує, за погодженням із уповноваженим органом, штатний розклад, видає накази, що є обов'язковими для всіх робітників Підприємства.
4.3.5. Приймає на роботу і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
4.3.6. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного впливу згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
4.3.8. Виконує будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, які відповідно до Статуту, повинні бути узгоджені із Засновником.
4.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
4.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника чи з особистої ініціативи, здійснює перевірки, з залученням необхідних фахівців.
4.6. На вимогу ревізійної комісії їй надаються всі необхідні документи та пояснення посадових осіб Підприємства.
4.7. Результати перевірок ревізійна комісія надає Засновнику або уповноваженому органу.

 

V. Майно Підприємства

 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Одеси, передане йому Засновником, а також майно, придбане Підприємством в результаті господарської діяльності, належать йому на праві повного господарського відання. Статутний фонд Підприємства складає 5000 (п'ять тисяч) гривень.
5.2. Майном Підприємства є основні фонди і обігові засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.3. Майно комунального Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.4.1. Грошові та матеріальні внески Засновника.
5.4.2. Доходи, одержані від реалізації послуг (робіт, товарів), а також інших видів господарської діяльності.
5.4.3. Кредити банків.
5.4.4. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.4.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.5. Вилучення державою у Підприємства його основних фондів, оборотних засобів та іншого майна не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
5.6. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте тільки за згодою Засновника;
5.7. Збитки, заподіяні Підприємству у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду (господарського суду).
5.8. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

VI. Господарська діяльність та звітність Підприємства

 

6.1. Підприємство здійснює господарську діяльність на засадах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї діяльності перед Засновником, за виконання прийнятих зобов'язань перед трудовим колективом та партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом та банками згідно з чинним законодавством.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства і надає на розгляд Засновнику або уповноваженому органу. Основу планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг та постачальниками матеріально-технічних ресурсів;
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, виплат на оплату праці, сплату процентів за кредитами банків, податків та інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається у розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за самостійно встановленими цінами і тарифами, або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за державними, або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерській облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

 

VII. Трудові відношення

 

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі вимог трудового законодавства, трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.

 

VIII. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства

 

8.1. Пропозиції про внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства можуть бути надані Засновником та трудовим колективом Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни та доповнення до Статуту. Виконавчий комітет реєструє затверджені зміни та доповнення до Статуту у встановленому порядку.

 

IX. Припинення діяльності Підприємства

 

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду.
9.4. Ліквідація підприємства здійснюється призначеного Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках ліквідації Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, провадить з ними розрахунки, вживає заходів щодо оплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс та надає його Засновнику.
9.5. Наявні у Підприємства грошові кошти, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його із Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства під час ліквідації Підприємства.
 
Секретар ради                      О.Б. Бриндак


Страница создана: 2011.12.09 14:00