Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №3597-VI від 18.06.2013р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№2552-VI від 21.12.2012р.

 

Про зміну найменування комунальної установи «Міська поліклініка № 2» та затвердження нової редакції її Статуту

 
 
 Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», на виконання Національного плану  дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України  від 12.03.2012 року №187/2012, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Змінити найменування комунальної установи «Міська поліклініка №2» на комунальну установу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».
2. Затвердити нову редакцію Статуту комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» (додається).
3.  Вважати такими, що втратили чинність пункт 2 рішення Одеської міської ради від 17.12.2002 року № 782-IV «Про зміну найменування міської поліклініки №2 Приморського району м. Одеси та затвердження її статуту» та рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року № 5296-V «Про внесення змін до статуту комунальної установи «Міська поліклініка №2», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2002 року №782-IV».
4. Доручити управлінню охорони здоров'я Одеської міської ради розробити та надати на розгляд чергового пленарного засідання Одеської міської ради план-графік заходів з реформування медичних установ, що підлягають реорганізації в центри первинної медико-санітарної допомоги.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров'я.
 
 
Міський голова                                                                                О. Костусєв
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№2552-VI від 21.12.2012р.  
 
 
 
 
  
 
 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ  «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
 
 
м. Одеса                                                            2012 рік
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2» (далі – Установа), згідно із законодавством України є бюджетною установою охорони здоров’я, що надає первинну медико-санітарну допомогу, заснованою на власності територіальної громади м. Одеси. Засновник – Одеська міська рада.
1.2. Установа здійснює медичну та господарську діяльність, підзвітна Одеській міській раді. Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – управління охорони здоров’я Одеської міської ради (далі - Управління).
1.3. Установа є правонаступником комунальної установи «Міська поліклініка № 2», зареєстрованої виконавчим комітетом Одеської міської ради 11.02.2003 року, реєстраційний № 875.
1.4. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказів Міністерства охорони здоров'я України, чинного законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови, наказів Управління інших нормативно-правових актів та цього Статуту.
1.5. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.6. Установа є неприбутковою установою.
1.7. Установа має круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, бланки та інші необхідні реквізити.
1.8. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника; Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.
1.9. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
 
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Повне найменування Установи - КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2».
2.2. Скорочене найменування Установи – КУ «ЦПМСД № 2».
2.3. Місцезнаходження Установи: Україна, 65014, м. Одеса, провулок Обсерваторний, 8
 
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Установа створена з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на закріпленій за нею території заходів, спрямованих на:
- забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;
- забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Установи є:
- здійснення медичної практики;
- організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;
- проведення профілактичних щеплень;
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу, у визначеному законодавством порядку;
- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, в межах чинного законодавства України;
- забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні населенню медичної допомоги та інших послуг у сфері охорони здоров'я із закладами та установами охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);
- організація відбору та направлення хворих на консультацію та лікування до закладів та установ охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
- забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги;
- впровадження в практику нових методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих;
- організація стаціонарзамісних форм надання медичної допомоги;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності;
- направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;
- участь у проведенні інформаційної та просвітницько-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
- організація забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами у визначеному законодавством порядку;
- проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
- координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги;
- проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
- визначення потреби Установи у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
- моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;
- вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;
- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Установи;
- диспансеризація окремих контингентів населення (здорових або хворих), які потребують динамічного спостереження та проведення планових лікувально-оздоровчих заходів;
- надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- надання населенню, що постійно проживає на території обслуговування Установи, медичної допомоги в рамках державних гарантій забезпечення громадян безоплатною медичною допомогою та послугами, що спрямовані на забезпечення профілактики хвороб та інших розладів здоров'я, на підставі договорів про державну закупівлю таких послуг, що укладаються відповідно до вимог чинного законодавства;
- здійснення діяльності, пов’язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, використанням, знищенням, реалізацією (відпуском) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
-   підвищення якості медичного обслуговування;
- інші функції, що випливають з покладених на Установу завдань у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Виконання видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), здійснюється Установою після одержання відповідного дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.
 
4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ
4.1. Установа має право:
4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з плановими завданнями Управління, контрольними показниками; визначати стратегію й основні напрямки свого розвитку, відповідно до комплексних і цільових загальнодержавних і місцевих програм, галузевих науково-медичних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку медичних послуг, робіт і економічної ситуації.
4.1.2. Укладати угоди про спільну діяльність із дозволу Засновника та інші цивільно-правові договори з підприємствами, установами й організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства.
4.1.3. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Установу завдань.
4.1.4. Відкривати рахунки в національній та іноземній валюті в банківських установах та органах Державного казначейства України.
4.1.5. Для забезпечення планових завдань і контрольних показників Управління, збереження профілю Установа може створювати філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, без статусу юридичної особи.
4.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
4.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
4.1.8. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
4.2. Установа зобов’язана:
4.2.1. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.
4.2.2. Придбавати матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.
4.2.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
4.2.4. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
4.2.5. Здійснювати обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров'я, трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом.
4.2.1. Забезпечувати надання первинної медико-санітарної допомоги за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм та укладених договорів.
4.2.2. Забезпечити цільове використання закріпленого за нею майна та виділених бюджетних коштів.
4.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань відповідно до чинного законодавства.
4.2.4. Своєчасно здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, своєчасно освоювати нові виробничі потужності і вводити в дію придбане устаткування та техніку.
4.2.5. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
4.2.6. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
4.2.7. Забезпечувати, при наданні медичної допомоги, дотримання відповідних, пов’язаних з наданням медичної допомоги, особистих прав фізичної особи, встановлених Цивільним кодексом та іншими законами України, а також затверджених у встановленому порядку стандартів якості медичної допомоги, клінічних протоколів і вимог санітарно-гігієнічного та протиепідеміологічного контролю.
4.2.8. Надавати оперативну інформацію за запитом Управління.
 
5. МАЙНО УСТАНОВИ
5.1. Майно Установи є власністю територіальної громади м. Одеси, належить Установі на правах оперативного управління.
5.2. Установа має право володіння, розпорядження та користування майном, придбаним за рахунок господарської діяльності та додаткових джерел фінансування в межах, визначених чинним законодавством.
5.3. Майно Установи складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
5.4.Джерелом формування майна Установи є:
5.4.1. Бюджетні кошти.
5.4.2.Власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
- від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями й установами;
- плата за оренду майна;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інші власні надходження.
5.4.3. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством.
5.5. Оренда будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється чинним законодавством та рішеннями Одеської міської ради.
5.6. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством.
5.7. Установа витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів.
 
6. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
6.1. Керівництво Установою здійснює її керівник – головний лікар.
6.2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника Установи здійснюється Одеським міським головою за поданням начальника Управління. Керівник Установи призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту. Строк найму, права, обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
6.3. Головного лікаря Установи може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.
6.4. Головний лікар Установи:
6.4.1. Підзвітний Одеському міському голові та Управлінню в межах, встановлених законодавством та цим Статутом
6.4.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу завдань і здійснення нею своїх функцій.
6.4.3. Несе персональну відповідальність за додержання вимог чинного законодавства, цього Статуту, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів Управління.
6.4.4. Несе персональну відповідальність за результати своєї діяльності.
6.4.5. Діє без довіреності від імені Установи, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Установи і вирішує питання діяльності Установи у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.
6.4.6. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.
6.4.7. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державного казначейства, в установах банків в установленому порядку.
6.4.8. У межах повноважень видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Установи.
6.4.9. Розробляє та подає, у разі необхідності, до Управління проекти рішень виконавчого комітету, проекти рішень міської ради, в тому числі, щодо внесення змін (доповнень) до Статуту, затвердження його у новій редакції.
6.4.10. Призначає, за погодженням з Управлінням, своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними.
6.4.11. Визначає організаційну структуру Установи, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до Управління.
6.4.12. Затверджує положення про структурні підрозділи Установи за поданням керівників цих підрозділів.
6.4.13. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників відповідно до вимог законодавства про працю.
6.4.14. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
6.4.15. Укладає колективний договір з працівниками.
6.4.16. Встановлює правила внутрішнього розпорядку за погодженням з профспілковим комітетом.
6.4.17. Організує проведення Установою державної акредитації.
6.4.18. Вирішує інші питання діяльності Установи, віднесені законодавством, Засновником, Статутом та Управлінням до компетенції керівника.
6.4.19. Головний лікар Установи несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
 6.4.20. Дорадчо-консультативним органом керівника є Медична рада. Регламент діяльності Медичної ради затверджується керівником Установи.
6.4.21. Право першого підпису на фінансових документах має головний лікар Установи. Право другого підпису на фінансових документах має головний бухгалтер.
6.4.22.  Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності Установи покладається на адміністрацію Установи та профспілковий комітет і відображається в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Установи.
 
7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА
ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ
7.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету, власні надходження, у тому числі надходження від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.
7.2. Установа витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів.
7.3. Бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності Установи здійснюється централізованою бухгалтерією при лікувально-профілактичній установі, визначеній розпорядженням міського голови.
7.4. Фінансування установи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до схеми фінансування галузі «Охорона здоров'я», затвердженої розпорядженням міського голови.
7.5. Відносини Установи з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються за договорами.
7.6. Установа за згодою Засновника здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.
 
8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
8.1. Працівники Установи мають право брати участь в управлінні Установою через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Установи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Установи відповідно до законодавства.
Установа зобов'язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
8.2. Трудовий колектив Установи складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Установою.
8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Установою, не може обиратися головний лікар Установи. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Установи регулюються колективним договором.
8.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається головному лікарю Установи, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Установи та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
8.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
8.8. Оплата праці працівників Установи здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Установою після виконання зобов'язань щодо оплати праці.
8.9. Працівники Установи провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
 
9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
Зміни та доповнення до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.
 
10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ
10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Установи здійснюється за рішенням Засновника.
10.2. При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.
10.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника, суду.
10.4. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.
10.5. У разі ліквідації Установи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації
 10.6. Ліквідація Установи завершується, а Установа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                 О. Бриндак
 
 
 
 
 

  

 


Страница создана: 2013.01.15 18:25