Розпорядження
Одеського міського голови
№23-01р від 21.01.2011р.

Про затвердження Порядку поводження
з відумерлою спадщиною

 

Відповідно до ст. 1277 Цивільного кодексу України, ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання відносин, пов'язаних із визнанням спадщини відумерлою, та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, а також охорони законних майнових прав та інтересів:

1. Затвердити Порядок поводження з відумерлою спадщиною в місті Одесі (додається).

2. Виконавчим органам Одеської міської ради, комунальним підприємствам, органам самоорганізації населення та іншим суб'єктам, що визначені у пп. 3.1 Порядку поводження з відумерлою спадщиною в місті Одесі, у строк до 1 лютого 2011 року надати до юридичного департаменту Одеської міської ради інформацію щодо проведення інвентаризації майна (квартир, кімнат, земельних ділянок тощо), яке може бути визнано відумерлою спадщиною, власники (користувачі) яких померли у період з 01.01.2007р. по 31.12.2010р. за встановленою цим Порядком формою.

3. Вважати розпорядження міського голови від 23.03.2007р. №189-01р „Про затвердження Порядку поводження з відумерлою спадщиною” таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Ільченка М.С.


О. Костусєв

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 21.01.2011р. №23-01р.

 

ПОРЯДОК ПОВОДЖЕННЯ
з відумерлою спадщиною в місті Одесі

  

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини щодо поводження з відумерлою спадщиною.
Дія Порядку поширюється на відносини, що виникають при визнанні за територіальною громадою міста Одеси права власності на нерухоме майно (земельні ділянки, будинки, будівлі, споруди, жилі та нежилі приміщення у будинках), розташоване в адміністративно-територіальних межах міста, а також на рухоме майно, цінні папери та грошові кошти, що визнані судом відумерлою спадщиною, і регламентує питання виявлення такого майна, його обліку, набуття територіальною громадою прав на нерухоме та рухоме майно.
1.2. Порядок є обов'язковим до виконання суб'єктами, які складають систему місцевого самоврядування міста Одеси та має рекомендаційний характер, спрямований на налагодження ефективної співпраці з упровадження на території міста положень цивільного законодавства, для органів державної виконавчої влади, суб'єктів господарювання інших, ніж комунальна, форм власності.
1.3. Положення Порядку, які стосуються поводження із нерухомим майном, розповсюджуються на випадки поводження із рухомим майном, грошовими коштами, цінними паперами із урахуванням особливостей, встановлених відповідним законодавством та цим Порядком.
1.4. Терміни, які вживаються в Порядку, тлумачаться відповідно до чинного законодавства України.
1.5. Спадщина визнається відумерлою відповідним судом за заявою Одеської міської ради і передається територіальній громаді міста Одеси, в разі:
- відсутності спадкоємців за заповітом і за законом;
- усунення спадкоємців від права на спадкування;
- неприйняття спадкоємцями спадщини;
- відмови спадкоємців від прийняття спадщини.


2. Порядок введення Реєстру майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною
2.1. Органом, відповідальним за облік відумерлої спадщини, ведення «Реєстру майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною» (далі – Реєстр), а також за забезпечення представництва Одеської міської ради в суді є юридичний департамент Одеської міської ради (далі – Департамент).
2.2. З метою виконання зобов’язань за цим Порядком, Департаментом також забезпечується:
- вжиття заходів з виявлення усього складу нерухомого (рухомого) спадкового майна, розташованого в межах міста Одеси, по якому відсутні спадкоємці за заповітом і за законом, або вони усунені від права на спадкування, не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття, на підставі надісланих до Департаменту звітів, відповідно до цього Порядку;
- залучення з цією метою інших виконавчих органів Одеської міської ради відповідно до їх повноважень, надання таким органам роз'яснень та правової допомоги щодо поводження із відумерлою спадщиною;
- отримання та аналіз інформації про відкриття спадщини, випадки її неприйняття спадкоємцями, занесення такої інформації до Реєстру, отримання та занесення до Реєстру попередніх даних стосовно виявленого спадкового майна;
- виявлення, вивчення та аналіз обов'язків спадкодавців, надання правової допомоги при задоволенні вимог кредиторів спадкодавців;
- підготування заяви до суду про визнання спадщини відумерлою, забезпечення представництва Одеської міської ради в суді;
- виявлення інформації стосовно неправомірної реєстрації прав власності на спадкове майно;
- інформування міського голови про заходи щодо поводження з відумерлою спадщиною;
- вирішення відповідно до законодавства інших питань, пов'язаних із запровадженням цього Порядку.
2.3. Департамент, отримуючи інформацію відповідно до розділу 3 цього Порядку, заносить її до Реєстру. Ведення Реєстру безпосередньо забезпечується відповідним структурним підрозділом, який визначається наказом начальника Департаменту.
2.4. Реєстр містить наступні дані: ПІБ особи померлого, місце відкриття спадщини (місце постійного проживання спадкодавця, місцезнаходження його нерухомого майна, або його основної частки), час відкриття спадщини (день смерті, або день визнання особи померлою), склад попередньо виявленого у спадкодавця (зареєстрованого за спадкодавцем) майна, спадкоємців стосовно яких надійшли відомості, фізичних та юридичних осіб від яких надійшла інформація, інформацію від КП „ОМБТІ та РОН” стосовно наявності або відсутності зареєстрованого майна, інформацію про передачу справи до суду.
2.5. Після внесення відповідного запису до Реєстру Департамент, в межах отриманої первинної інформації, готує запит до КП «ОМБТІ та РОН» стосовно наявності реєстрації за померлим прав власності на будь-яке нерухоме майно (будівлі, споруди, будинки, житлові та нежитлові приміщення у жилих будинках, розташовані на території міста), а також у разі необхідності стосовно укладених померлим договорів довічного утримання, до міського управління регіональної філії Центру державного земельного кадастру України (далі - ОМУ ОРФ ЦДЗК) на предмет реєстрації за померлим прав на земельні ділянки в межах міста, до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію рухомого майна та цінних паперів.

3. Отримання інформації про осіб, майно яких може бути визнане відумерлою спадщиною
3.1. Інформація щодо настання випадків, зазначених у підпункті 1.5 цього Порядку, та яка повинна міститися у Реєстрі, отримується від органів Нотаріату України та судів, обласного управління юстиції Міністерства юстиції України, органів Міністерства внутрішніх справ, Державних відділів реєстрації актів цивільного стану за ініціативою таких органів або на підставі відповідних запитів, а також від комунальних підприємств житлово- комунальних сервісів (далі – «ЖКС»), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), органів самоорганізації населення (далі – органів СОН), комунального підприємства «ОМБТІ та РОН», комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, служби у справах дітей Одеської міської ради, районних адміністрацій Одеської міської ради, інших виконавчих органів Одеської міської ради, а також від фізичних та юридичних осіб, з інших джерел, дозволених законодавством, зокрема: моніторингу судових справ, які ведуться виконавчими органами міської ради та юридичним департаментом Одеської міської ради щодо спадкування майна (визнання причин пропущення строків прийняття спадщини поважними та ін.), аналізу звернень громадян та організацій тощо.
3.2. Громадяни, за їх заявою, мають право на отримання винагороди за надання інформації про випадки неприйняття спадщини, яка в наступному визнана відумерлою та передана територіальній громаді. Право на таку винагороду виникає після оформлення за територіальною громадою міста права власності на відповідне майно. Особі, що надала інформацію про майно, яке може бути визнане відумерлою спадщиною Департаментом надається довідка про отримання такої інформації. Після того як територіальна громада набула право власності на майно зазначене у інформації, особа, яка надала зазначену інформацію повідомляється про таке. Розмір винагороди складає 1 відсоток вартості майна.
3.3. Комунальні підприємства «ЖКС» (їх відповідні підрозділи), органи СОН та ОСББ, комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, зобов’язані повідомляти Департамент про відомі їм випадки смерті (оголошення померлими) одиноких осіб, які не мають спадкоємців, або відомості стосовно таких відсутні, та які мешкали в підвідомчому відповідній організації житловому фонді, або перебували на обліку як одинокі особи.
Таку інформацію необхідно надавати незалежно від наявності або відсутності інформації про факти володіння такими особами майном, а саме: будинком, будівлею, спорудою, жилим (нежилим) приміщенням у жилому будинку, земельною ділянкою та іншим майном.
При цьому, до Департаменту надається така інформація (при її наявності), відповідно до Додатка до цього Положення (далі – Додаток), з обов’язковим зазначенням: прізвище, ім'я та по батькові особи, що померла, дата її смерті, місце постійного проживання та реєстрації, перелік майна, що може бути визнане відумерлим, місцезнаходження майна, ознаки чи опис майна, та відомості про особу чи орган, що надав таку інформацію із зазначенням адреси для листування та контактного телефону.
Також, до Департаменту надаються усі наявні копії документів, що стосуються померлої особи та/або її майна (свідоцтва на право власності, договори купівлі-продажу, та ін.). У разі направлення такої інформації КП «ЖКС», до інформації додається довідка за формою № 1 (виписка з домової книги про склад сім’ї), копії паспорта та ідентифікаційного коду та ін.
3.4. Особи, відповідальні за виявлення, збирання інформації та підготування повідомлень, призначаються відповідним актом керівництва органу, або організації, та несуть персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
3.5. Інформацію, зазначену у підпункті 3.3 цього Положення, органи та організації надають до Департаменту, не пізніше 10-го числа поточного місяця, шляхом направлення щомісячних звітів, відповідно до Додатка до цього Положення, в якому вказують про випадки виявлені за минулий місяць.
Надання щомісячних звітів є обов’язковою, в незалежності від наявності чи відсутності виявлення таких випадків.
3.6. Після отримання інформації, визначеної у підпункті 3.3 цього Порядку, Департаментом здійснюються заходи стосовно попереднього виявлення майна, яке належить померлим особам, шляхом направлення відповідних запитів до КП «ОМБТІ та РОН».
3.7. З метою належного контролю виявлення та реєстрації випадків смерті одиноких осіб та осіб, майно яких може бути визнано відмерлою спадщиною, щорічно органи та організації, не пізніше 15-го січня поточного року надають до Департаменту інформацію про усі випадки, які було виявлено за попередній рік, за формою відповідно до Додатка до цього Положення, незалежно від того, повідомлялося про такі випадки у щомісячних звітах, чи ні.

4. Підготовка та судове супроводження справ про визнання спадщини відумерлою
4.1. Зі спливом 12-місячного строку з часу відкриття спадщини (смерті особи, майно якої може бути визнано відумерлою спадщиною), та наявності інформації про непереоформлення майна померлої особи, Департаментом готується та подається до суду заява про визнання спадщини відумерлою, та здійснюється судове супроводження такої справи.
4.2. У разі наявності інформації про факт переоформлення права власності на майно померлої особи, Департаментом вживаються заходи щодо отримання копій документів, на підставі яких було здійснено переоформлення. У випадку виявлення незаконних підстав для переоформлення права власності та порушень прав та інтересів територіальної громади міста, Департаментом готується відповідна позовна заява до суду, та повідомляються правоохоронні органи.
4.3. Разом із заявою про визнання спадщини відумерлою Департаментом подається до суду заява про забезпечення доказів, а саме: щодо витребування з державної нотаріальної контори, відповідно до територіального поділу, інформацію зі Спадкового реєстру про наявність спадкової справи, відносно майна померлої особи.
У разі отримання відповіді державної контори про наявність спадкової справи Департаментом здійснюються заходи щодо отримання її копії.
Після вивчення Спадкової справи, у разі законних підстав та відсутності порушень прав та інтересів територіальної громади міста Одеси, до суду подається клопотання про залишення заяви Одеської міської ради про визнання спадщини відумерлою без розгляду.
У разі незаконних підстав відкриття Спадкової справи або сумнівів у їх законності, Департаментом готується позовна заява до суду з відповідними вимогами, направленими на захист прав та інтересів територіальної громади міста Одеси, та повідомляються правоохоронні органи.
4.4. Після прийняття судом рішення про визнання права власності на відумерлу спадщину за територіальною громадою міста Одеси, оригінал рішення суду із усіма матеріалами та документами передається Департаментом до Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради для забезпечення організації реєстрації права власності на відповідне майно за територіальною громадою міста.
4.5. Після задоволення заяви про визнання спадщини відумерлою, вимоги кредиторів підлягають задоволенню відповідно до підпункту 5.3 цього Порядку.
 
5. Реєстрація права власності на відумерлу спадщину та пов’язані з цим дії
5.1. Органом, відповідальним за реєстрацію рішення суду про визнання права власності на відумерлу спадщину за територіальною громадою міста є Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради (далі - Представництво).
5.2. З метою виконання зобов’язань за цим Порядком, Представництвом також забезпечується:
- вжиття заходів з утримання, збереження, оцінки майна (нерухомого та рухомого), яке може бути визнане відумерлою спадщиною, а також з оформлення правовстановлюючих документів на нього;
- ініціювання вирішення питань подальшого управління майном, визнаним відумерлою спадщиною та переданим у власність територіальної громади міста Одеси;
- організація задоволення вимог кредиторів;
- організація повернення майна, яке визнане відумерлою спадщиною, спадкоємцям, які пропустили строк її прийняття;
- збирання інформації стосовно майна, яке може бути визнано відумерлою спадщиною, з подальшою передачею вказаної інформації до Департаменту;
- взаємодія з Департаментом з виявлення майна, яке може бути визнано відумерлою спадщиною;
- вирішення відповідно до законодавства інших питань, пов'язаних із запровадженням цього Порядку.
5.3. Після здійснення реєстрації нерухомого майна, задовольняються вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 Цивільного кодексу України. Рішення щодо задоволення вимог кредиторів (відчуження майна, права на яке зареєстроване за територіальною громадою міста) приймає Одеська міська рада з урахуванням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
5.4. Після задоволення усіх належних вимог кредиторів спадкодавця, територіальна громада в особі Одеської міської ради та її виконавчих органів здійснює повноваження щодо володіння, користування та розпорядження відповідним майном згідно з вимогами законодавства.
5.5. Якщо, після набуття територіальною громадою міста права на відповідне нерухоме майно (що збереглося), спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, вимагає передачі майна в натурі, такий спір вирішується в судовому порядку.
У разі, якщо майно відчужено територіальною громадою (на конкурентних засадах або на підставі відповідних цивільно-правових угод), спадкоємцю може бути надана грошова компенсація згідно з відповідною оцінкою такого майна, або за грошовою оцінкою відповідної земельної ділянки з бюджету міста.
У випадку незгоди спадкоємця на таке задоволення його вимог, спір також вирішується в судовому порядку.

6. Забезпечення збереження спадкового майна
6.1. У разі наявності загрози знищення майна (самовільного привласнення тощо) Представництво вживає заходів щодо його збереження в межах коштів, передбачених у кошторисі Представництва, та власними силами.
6.2. Збереженню підлягає як нерухоме, так й рухоме майно спадкодавця.
6.3. Конкретні заходи щодо збереження майна визначаються керівником Представництва по кожному виду майна окремо, з урахуванням особливостей та якісних властивостей спадкового майна.

7. Відповідальність за невиконання Порядку та контроль
7.1. За порушення процедури та строків, визначених цим Порядком, неповідомлення про виявлення майна, приховування або перекручування фактів, посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність відповідно до закону, а також відшкодовують шкоду, завдану їх діями (бездіяльністю) територіальній громаді міста.
7.2. Виконання положень цього Порядку виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами та іншими організаціями комунальної форми власності безпосередньо контролюється та координується Департаментом.
7.3. З метою виявлення фактів, вказаних у підпункті 7.2 цього Положення, Департамент вивчає та аналізує подані звіти виконавчих органів Одеської міської ради та комунальних підприємств, перевіряє достовірність наданої ними інформації, проводить у встановленому порядку перевірки з питань додержання такими органами та підприємствами вимог цього Порядку, вживає інших заходів, спрямованих на неухильне додержання Порядку відповідальними особами.
7.4. При виявленні таких випадків, Департаментом готується відповідна доповідна записка керівництву виконавчого комітету Одеської міської ради та ініціюється у встановленому порядку розгляд питання притягнення винних осіб до відповідальності. 
 
Керуюча справами                               Т. Герасименко

 

Додаток
до Порядку поводження
з відумерлою спадщиною
в місті Одесі

 

 

 

Директору юридичного
департаменту Одеської міської ради

Начальнику Представництва по
управлінню комунальною власністю
Одеської міської ради

 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
за _______________________ місяць 20__ року
(або річний звіт)

про виявлені випадки смерті (оголошення померлими) одиноких осіб,
які мають у одноособовій власності нерухоме (рухоме) майно,
або не мають такого
 

ПІБ,
дата смерті
Місце реєстрації /
проживання
Наявність інформації про майно,
яке може бути визнано
відумерлою спадщиною
Примітки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Додаток: (копії документів) на ________________ арк.

Посадова особа,
відповідальна за надання інформації

Керівник посадової особи

М.П.
 

Керуюча справами                                  Т. Герасименко


Страница создана: 2011.01.21 17:07