Розпорядження
Одеського міського голови
№719-01 р від 03.06.2011


Про створення Науково-технічної екологічної громадської ради при управлінні екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», ст. 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою забезпечення гласності, відвертості і прозорості діяльності органів виконавчої влади:

1. Створити Науково-технічну екологічну громадську раду при управлінні екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та затвердити її персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Науково-технічну екологічну громадську раду при управлінні екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Ільченка М.С.

  

О. Костусєв

 

 

 

Додаток 1
до розпорядження

Одеського міського голови
№719-01 р від 03.06.2011

 

Персональний склад
Науково-технічної екологічної громадської ради
при управлінні екології та розвитку рекреаційних зон
Одеської міської ради

 
Псахис Б.Й. – голова Науково-технічної екологічної ради, директор науково-технічного інженерного Центру "Водообробка" Фізико-хімічного інституту ім. Богатського НАН України, президент асоціації виробників водоочисної техніки та очищеної води (АВТ) (за згодою);

Варламова Н.М. – заступник голови Науково-технічної екологічної ради, начальник відділу запобігання забруднення навколишнього середовища ДП "Науково-дослідницький проектно-конструкторський інститут морського флоту України" (за згодою);

Геращенко Ю.Є. – заступник голови Науково-технічної екологічної ради, президент громадської організації "Екологічний центр стійкого розвитку" (за згодою);

Слободян К.О. – секретар Науково-технічної екологічної ради, головний спеціаліст сектору моніторингу відділу моніторингу та погоджень управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

 
Члени Науково-технічної екологічної ради:

 
Авксентьєва О.М. – голова Одеської обласної Всеукраїнської екологічної ліги (за згодою);

Галушкіна Т.П. – головний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (за згодою);

Дятлов С.Є. – завідувач відділом якості водного середовища Інституту біології південних морів НАН України (за згодою);
Калініченко В.І. – завідувач науково-дослідницької лабораторії гідравлічних досліджень і портових акваторій ДП «
Чорноморндіпроект» (за згодою);
  

Калініченко В.І. – завідувач науково-дослідницької лабораторії гідравлічних досліджень і портових акваторій ДП «Чорноморндіпроект» (за згодою);


Крисілов А.Д. – керівник громадської організації "Одеський екологічний семінар "Будинок вчених", керівник інноваційного центру "Бізнес інкубатор" Асоціації міст України (за згодою);

Тучковенко Ю.С. – проректор по науковій роботі Одеського державного екологічного університету (за згодою);

Шинкевич Н.Г. – завідувачка сектору геофізичних досліджень прикордонного шару Українського наукового центру екології моря (за згодою);

Шихалеєва Г.М. – завідувачка відділу моніторингу довкілля Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища та людини НАН України (за згодою).
Керуюча справами                                                          Т. Герасименко

 

 

 

Додаток 2
до розпорядження

міського голови
№719-01 р від 03.06.2011

 

 

Положення
про Науково-технічну екологічну громадську раду
при управлінні екології та розвитку рекреаційних зон
Одеської міської ради 

 
1. Загальні положення
1.1. Науково-технічна екологічна громадська рада (далі – Рада) є постійно діючим науково-громадським колегіальним консультативно-дорадчим і наглядово-експертним органом при управлінні екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (далі – Управління), що має сприяти забезпеченню оптимального балансу потреб та інтересів населення і міста в питаннях охорони навколишнього природного середовища, урахування думки громадськості під час підготовки та організації виконання рішень природоохоронного напрямку.
1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України і актами та постановами Кабінету Міністрів України, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», положеннями Конвенції “Про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” (Орхуська конвенція), наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, іншими нормативно-правовими актами, а також Орієнтовним планом консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, Планом роботи та рішеннями Ради, а також цим Положенням.
1.3. Метою діяльності Ради є розширення участі громадськості у процесах прийняття екологічно важливих рішень, сприяння проведенню консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації екологічної політики та сталого розвитку м. Одеси.
1.4. Основними завданнями Ради є:
- розширення участі громадськості у процесах прийняття екологічно важливих рішень як складової процесу формування громадського суспільства в м. Одесі;
- організація взаємодії з державними органами в сфері екології та Одеською міською радою;
- здійснення громадського екологічного контролю щодо стану навколишнього природного середовища;
- координація зусиль і співробітництва науковців, громадськості та органів місцевого самоврядування у вирішенні екологічних проблем м. Одеси;
- контроль щодо врахування органами місцевого самоврядування громадської думки у процесі підготовки, прийняття та виконання рішень з питань, що стосуються довкілля та сталого розвитку;
- сприяння заходам екологічної просвіти та освіти;
- участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів у сфері охорони довкілля, природокористування та формування громадських ініціатив щодо вдосконалення і розвитку природоохоронного законодавства.

2. Рада відповідно до покладених на неї завдань
2.1. Готує та подає до Управління пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.
2.2. Подає до Управління обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у природоохоронній сфері, удосконалення роботи Управління та інших органів місцевого самоврядування.
2.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
2.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням Управлінням пропозицій та зауважень громадськості.
2.5. За допомогою установ, що представлені в Раді, виконує ухвалені нею рішення.
2.6. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному сайті Одеської міської ради та в інший прийнятний спосіб.
2.7. Збирає, узагальнює та подає до Управління інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань екологічного напрямку.
2.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо охорони довкілля.
2.9. Ініціює громадські слухання, «круглі столи», конференції, семінари з питань стану довкілля м. Одеси.
2.10. Сприяє розвитку ефективно діючої мережі громадських установ природоохоронного напрямку.
2.11. Сприяє розвитку екологічної освіти і просвіти.
2.12. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

3. Рада має право
3.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління,
секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).
3.2. Залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.
3.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за «круглим столом» та інші заходи.
3.4. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності.
3.5. Отримувати від Управління проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

4. Склад, представництво, членство в Раді та вихід з неї
4.1.
До складу Ради можуть бути обрані представники профільних громадських установ, науково-дослідних інститутів, вищих учбових закладів, що займаються підготовкою спеціалістів-екологів, уповноважені представники державних установ природоохоронного напрямку; представники органів місцевого самоврядування та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України.
Громадські установи, що не легалізовані, можуть брати участь у засіданнях Ради із статусом спостерігача.
4.2. Склад Ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Ради.
4.3. Кількісний склад Ради визначається установчими зборами.
4.4. Строк повноважень складу Ради два роки.
4.5. Керівний склад Ради складається з голови, заступника, секретаря та начальника Управління (або делегованої особи).
4.6. Керівний склад має повноваження прийняття оперативних рішень у період між зборами Ради, про що докладають на наступних зборах.
4.7. Голова Ради обирається на зборах Ради за поданням начальника Управління простою більшістю голосів.
4.8. Заступник голови Ради обирається на зборах Ради за поданням голови Ради простою більшістю голосів.
4.9. Секретар Ради призначається головою Ради за поданням начальника Управління.
4.10. Раду очолює голова Ради.
4.11. Головою Ради не може бути обрано посадову або службову особу органів державної влади та місцевого самоврядування.
4.12. Голова Ради:
- організовує діяльність Ради;
- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
- підписує документи від імені Ради;
- представляє Раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
- може брати участь у засіданнях колегії органу.
4.13. Повноваження голови Ради можуть бути припинені за рішенням Ради у разі припинення його членства у Раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Раду. У цьому разі повноваження голови Ради переходять до одного з його заступників (за рішенням керівництва Ради) та діють до моменту обрання нового голови на чергових виборах згідно з цим Положенням.
4.14. Вступ до Ради організацій відбувається шляхом подання на ім’я голови Ради заяви установ із зазначенням мети і завдань членства у Раді.
4.15. Вступ до Ради відбувається шляхом оприлюднення заяви про наміри щодо вступу та презентації роботи установи делегованим представником установи на зборах.
Делеговані від установи представники, визначені у листі-заяві про вступ, засвідчують свою особу на зборах Ради.
4.16. Одна установа має на засіданні Ради один голос.
4.17. Управління затверджує склад Ради на підставі протоколу установчих зборів.
4.18. Протокол установчих зборів, відомості про склад Ради Управління оприлюднює на офіційному веб-сайті Одеської міської ради та в інший прийнятний спосіб.
4.19. Членство в Раді припиняється на підставі рішення Ради у разі:
- повідомлення керівника, установи, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Раді;
- скасування державної реєстрації установи, представника якої обрано до складу Ради.
4.20. Вихід установи за власним бажанням зі складу Ради здійснюється шляхом оприлюднення письмової заяви під час зборів Ради із зазначенням причин та звіту про виконану роботу під час членства.
4.21. Діяльність Ради припиняється при письмовій відмові брати участь у роботі ради 2/3 її діючого складу або ліквідації Управління.

5. Організаційні засади діяльності Ради
5.1. Основною формою роботи Ради є збори, які скликаються головою за планом чи за потребою, але не рідше одного разу на 3 місяці. Члени Ради повідомляються про засідання та пропонований порядок денний не пізніше ніж за п'ять робочих днів.
5.2. Засідання Ради проводяться відкрито.
5.3. За запрошенням голови Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
5.4. Позачергове зібрання Ради може бути скликано за ініціативою Управління або установи, яка візьме на себе організаційне забезпечення проведення зборів.
5.5. Порядок денний засідань Ради формується відповідно до попередньо поданих пропозицій членів Ради та Плану роботи Ради. Розробляється на основі орієнтовного плану консультації з громадськістю на відповідний рік.
5.6. Пропозиції до порядку денного наступних зборів подаються письмово на ім’я голови Ради за 10 днів. Питання до порядку денного виносяться при наявності інформації про зміст визначеного питання та підготовленого проекту рішення до нього.
5.7. Порядок денний або План роботи Ради може бути змінений шляхом голосування під час зборів.
5.8. Кворум на зборах є половина кількісного складу членів Ради, про що оповіщає секретар Ради на початку засідання.
5.9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
5.10. Рішення Ради оформлюються протоколом зборів. Мають консультативно-дорадчий характер для роботи Управління та органів місцевого самоврядування.
5.11. Рішення Управління, прийняте за результатами розгляду пропозицій Ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Одеської міської ради та в інший прийнятний спосіб.
5.12. Рішення, протоколи та листи оформлюються на бланку Ради за підписом голови Ради і секретаря.
5.13. Управління створює необхідні умови для проведення засідань Ради.

6. Прикінцеві положення

Це Положення може бути доповнене чи змінене за рішенням учасників зборів з ініціативи Ради чи Управління більшістю голосів членів Ради, про що буде зазначено у протоколі засідання.
Керуюча справами                                                               Т. Герасименко


Страница создана: 2011.06.03 17:44