ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ розпорядженням №1608-01 р від 14.09.2011р.Розпорядження
міського голови
№227-01р від 04.04.07р.
 
Про створення міської комісії підтримки видавничої діяльності
громадських організацій м. Одеси

         Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про видавничу справу”, Закону України «Про авторське право і суміжні права»:
1. Створити міську комісію з підтримки видавничої діяльності громадських організацій та затвердити її склад (додаток 1).
2. Затвердити Положення про міську комісію з підтримки видавничої діяльності громадських організацій (додаток 2).
3. Комісії щоквартально надавати міському голові інформацію стосовно результатів роботи комісії.
4. Управлінню внутрішньої політики Одеської міської ради (Чайчук Н.О.) забезпечити організаційну основу роботи міської комісії з підтримки видавничої діяльності громадських організацій.
5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) забезпечити широке висвітлення роботи комісії у засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
Е. Гурвіц

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 04.04.07г. № 227-01р
СКЛАД
міської комісії з підтримки видавничої діяльності громадських організацій
  

ЧАЙЧУК

Наталія Олександрівна 

- голова комісії, начальник управління внутрішньої політики Одеської міської ради;

СОЛОДОВНИК 

Світлана Сергіївна

- заступник голови комісії,

начальник відділу по роботі з парками,

бібліотеками, музеями управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради;

ЯКУБОВИЧ  

Ольга Вікторівна

- секретар комісії, спеціаліст І-ї категорії управління освіти та науки Одеської міської ради.

 Члени комісії: 

АГРІКОВ

Роман Петрович

- член Спілки журналістів України і Росії, генерал-майор у відставці, кандидат воєнних наук (за згодою);

ГАЛЯС

Олександр Васильович

- керівник молодіжного проекту „Школа соціальної журналістики”, оглядач медіа-групи „Чотири райони”, ведучий прес-клубу „Третій сектор” (за згодою);

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

В’ячеслав Авксентійович

- голова військово-наукового товариства,

заступник голови Одеської міської ради

ветеранів війни і праці (за згодою);

ДУЗЬ

Леонід Петрович

- завідувач кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Одеської філії Європейського університету, кандидат історичних наук (за згодою);

ЄМЯШЕВ

Валерій Костянтинович

- провідний спеціаліст відділу зв'язків з

громадськими організаціями управління внутрішньої політики Одеської міської ради;

ЖЕНІН

Євген Зусьєвич

- редактор відділу культури КП «Одеський

вісник»;

КРИВИЙ

Дмитро Іванович

- заступник начальника управління внутрішньої політики Одеської міської ради;

ЛЕКАРЕВА-НІКІТІНА  

Галина Вікторівна

- член Спілки мариністів м. Одеси,

член Національної спілки художників України (за згодою);

МАЦЮК  

Михайло Миколайович

- науковий консультант Одеської філії

Національного інституту стратегічних випробувань при Президентові України, кандидат філософських наук (за згодою);

РУСІН

АндрійІванович 

- голова Одеської обласної організації  

Спілки офіцерів України,  кандидат філософських наук (за згодою);

СУРНІНА  

Валентина Іллівна   

- член Спілки журналістів України,

головний редактор журналу „Дім та інтер'єр” (за згодою);

ШУПТА

Дмитро Романович

- член Національної спілки письменників України (за згодою).

 
Керуюча справами                Т.М. Єршова


 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 04.04.07р. № 227-01р
ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію з підтримки видавничої діяльності
громадських організацій м. Одеси

Розділ 1. Загальні засади
1.1. Це Положення визначає статус, основні функції, права, обов'язки та відповідальність міської комісії з підтримки видавничої діяльності громадських організацій м. Одеси стосовно видання творів авторів (надалі – претенденти), за поданням громадських організацій м. Одеси за кошти бюджету м. Одеси.
1.2. Міська комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про видавничу справу”, Законом України «Про авторське право і суміжні права» іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями Одеського міського голови, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету та цим Положенням.
 
Розділ 2. Мета, завдання та основні функції міської комісії
 2.1. Метою міської комісії є визначення найкращих пропозицій проектів творів (надалі – пропозицій), поданих претендентами, та рекомендація їх до видання. 
2.2. Завдання міської комісії:
- організація процесу розгляду пропозицій, поданих претендентами, до видання;
- визначення рецензента творів;
- проведення оцінювання та визначення творів, поданих претендентами, які рекомендуються до видання.
2.3. Основними функціями міської комісії є:
- підготовка та затвердження Порядку та умов розгляду пропозицій, поданих претендентами;
- надання роз'яснень претендентам стосовно змісту Порядку та умов розгляду пропозицій, поданих претендентами.

Розділ 3. Організація діяльності міської комісії
3.1. Голова міської комісії організовує її роботу та спільно з членами комісії несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань.
3.2. Міська комісія може створювати робочі групи зі складу комісії за окремими напрямками діяльності, залучати для участі в роботі комісії та створених нею робочих груп спеціалістів, науковців, фахівців, експертів, консультантів. Робочі групи на вимогу міської комісії подають їй письмові висновки про ефективність та доцільність, прийняття того чи іншого рішення стосовно оцінювання пропозицій претендентів.
3.3. Формою роботи міської комісії є засідання. Рішення про місце й час проведення засідання комісії приймає його голова.
3.4. Засідання міської комісії вважається повноважним, якщо в ньому приймає участь більше половини її членів. Рішення комісії приймаються на його засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови міської комісії - є вирішальним. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії. У разі відсутності голови комісії, рішення підписує головуючий на засіданні.  
3.5. Міська комісія приймає рішення про порядок звернення претендентів та надання ними рукописів з необхідними додатками на її розгляд.
3.6. Міська комісія протягом року розглядає подані претендентами роботи, призначає зі свого складу чи запрошених фахівців рецензента та строком не пізніше 1 вересня виносить рішення про визначення переліку робіт, поданих претендентами, та рекомендованих до видання.
3.7. Рішення про визначення переліку робіт, поданих претендентами, та рекомендованих міською комісією до видання з відповідними додатками, передається управлінню внутрішньої політики Одеської міської ради, на підставі якого управлінням, як розпорядником бюджетних коштів, здійснюється закупівля робіт (послуг) з видання книг, відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.8. Рішення міської комісії стосовно визначення переліку робіт, поданих претендентами, та рекомендованих до видання, приймається на його підсумковому засіданні.

Розділ 4. Права та обов'язки міської комісії
4.1. Міська комісія має право:
4.1.1. Одержувати в структурних підрозділах Одеської міської ради усю необхідну допомогу та інформацію для організації та проведення процесу розгляду пропозицій, поданих претендентами.
4.1.2. Залучати на громадських засадах, у разі виникнення необхідності, для роботи в міській комісії та у створених нею робочих групах сторонніх експертів, консультантів, науковців, фахівців, спеціалістів, представників громадських організацій.
4.1.3. Під час оцінки пропозицій, комісія має право викликати претендентів або їх довірених осіб для надання пояснень, запитувати додаткові відомості та документи.
4.1.4 При наявності помилок, виявлених під час перевірки пропозицій, міська комісія має право надавати претенденту можливість внести відповідні поправки.

4.2. Міська комісія зобов'язана:
4.2.1. Організовувати проведення процесу розгляду пропозицій, поданих претендентами відповідно до Порядку та умов розгляду пропозицій, й цього Положення.
4.2.2. Забезпечити рівні умови для всіх претендентів, об'єктивний та чесний вибір творів, що рекомендуються до видання.
4.2.3. На запит будь-кого з претендентів міська комісія надає йому інформацію про обставини, через які було відхилено його пропозицію.
4.2.4. Розглядати пропозиції, поданих претендентами, лише за умови:
- подання громадської організації м. Одеси;
- заборони подання на розгляд міської комісії творів, авторами яких є члени міської комісії;
- подання заяви та дотримання вимог оформлення творів, згідно з Порядком та умовами розгляду пропозицій, поданих претендентами.
 
Розділ 5. Порядок внесення змін, доповнень до Положення
5.1. Рішення про внесення змін, доповнень до Положення приймає Одеський міській голова відповідними розпорядженнями.
 
Керуюча справами                         Т.М. Єршова
 

Страница создана: 2007.04.04 18:37