Внесено зміни розпорядженням № 614 від 28.07.2020р.

Внесено зміни розпорядженням № 243 від 03.04.2017р.

Внесено зміни розпорядженням № 167 від 07.03.2019р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№763 від 29.07.2016 р.

Про створення постійно діючої координаційної ради з питань будівництваВідповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для розвитку будівництва у м. Одесі:

1. Створити постійно діючу координаційну раду з питань будівництва та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про постійно діючу координаційну раду з питань будівництва (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Г. Труханов

Додаток 1
до розпорядження 
міського голови 
від 29.07.2016р.
№ 763
 
Склад
постійно діючої координаційної ради з питань будівництва 
 
Труханов
Геннадій Леонідович
 
-
голова координаційної ради, міський голова; 
 
Шандрик
В’ячеслав Іванович
 
-
заступник голови координаційної ради, заступник міського голови;
 
Панов
Борис Миколайович
-
секретар координаційної ради, начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради.
 
 Члени координаційної ради:  
 
 
 
Галіс
Борис Абрамович
-
директор товариства з додатковою відповідальністю «Одісей-БМУ-11» (за згодою);
 
Іл'яш
Олександр Вікторович
-
заступник директора колективного підприємства «Будова» (за згодою);
 
Голованов
Олександр Дмитрович
-
начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, головний архітектор;
 
Ковров
Анатолій Володимирович
-
ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури (за згодою);
 
Котлін
Олексій Федорович
-
директор товариства з обмеженою відповідальністю «Промислово-будівельна група ІНТОБУД» (за згодою);
 
Крикливий
Микола Федорович
-
депутат Одеської міської ради, голова постійної комісії з питань забудови територій, міського дизайну та архітектури (за згодою);
 
Крючков
Леонід Якович
 
-
директор товариства з обмеженою відповідальністю «Стікон» (за згодою); 
Малік
Борис Миколайович
-
директор товариства з додатковою відповідальністю «Виробниче будівельно-монтажне об'єднання «Одесбуд» (за згодою);        
 
Медведєв
Сергій Михайлович
-
директор приватного акціонерного товариства «Одесцивільпроект» (за згодою);        
 
Проценко
Олександр Володимирович
-
директор товариства з обмеженою відповідальністю «Гефест-Білдінг» (за згодою);
 
Рябоконь
Петро Мусійович 
-
начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради;
 
Спектор
Олексій Володимирович
-
директор департаменту комунальної власності Одеської міської ради;
 
Суханов
Володимир Геннадійович
-
професор Одеської державної академії будівництва та архітектури, директор малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Екострой» (за згодою);
 
Фрідбург
Юрій Лейбович
-
засновник приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Мікромегас» (за згодою);
 
Холодов
Дмитро Володимирович
-
генеральний директор товариства з додатковою відповідальністю "Чорноморгідробуд" (за згодою);
 
Чабаненко
Петро Миколайович
-
професор Одеської державної академії будівництва та архітектури, голова правління громадської організації «Асоціація одеських будівельників» (за згодою);
 
Шмагай
Андрій Васильович
-
начальник управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
 
  
 
Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко
 
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 29.07.2016 р.
№ 763
 
ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу координаційну раду з питань будівництва
(далі – Положення)
 
1. Постійно діюча координаційна рада з питань будівництва (далі – Рада) є дорадчим колегіальним органом, що створений з метою організації та створення сприятливих умов для розвитку будівництва у м. Одесі.
 
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
 
3. Основними завданнями Ради є:
- налагодження взаємодії між інвесторами, замовниками, підрядниками, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами містобудування;
- координація дій учасників інвестиційної діяльності у сфері будівництва та сприяння вирішенню проблемних питань, які виникають при виконанні вишукувальних, проектних, підготовчих та будівельно-монтажних робіт, експертизі і погодженні проектно-кошторисної документації та прийнятті в експлуатації об'єктів будівництва;
- сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, наукових досягнень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів у галузі будівництва;
- аналіз стану об’єктів незавершеного будівництва на території міста та підготовка пропозиції щодо їх подальшого використання;
- участь у межах повноважень у реалізації державної політики щодо впровадження в місті єдиної містобудівної політики та забезпечення розвитку будівельної галузі;
- сприяння створенню сприятливого середовища для залучення інвестицій у сферу будівництва;
- організація і проведення консультацій із громадськістю з питань забудови території міста.
 
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Вивчає стан будівельної галузі у м. Одесі, готує пропозиції з питань будівництва та подає їх Міністерству регіонального розвитку та будівництва України, виконавчим органам Одеської міської ради.
4.2. Сприяє проведенню громадської експертизи проектів актів Одеського міської ради, її виконавчих органів у частині, що стосується сфери будівництва в місті Одесі.
4.3. Організовує та проводить публічні заходи (конференції, семінари, круглі столи тощо) з питань будівництва.
4.4. Здійснює контроль за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості щодо реалізації питань забудови території м. Одеси.
4.5. Інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання на офіційному сайті Одеської міської ради.
 
5. Рада має право:
5.1. Запрошувати на свої засідання та залучати у встановленому порядку до роботи посадових осіб та спеціалістів виконавчих органів Одеської міської ради, представників наукових установ, організацій, громадських об'єднань тощо.
5.2. Отримувати в установленому законодавством України порядку від органів виконавчої влади Одеської міської ради, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради.
5.3. Організовувати та проводити конференції, семінари, круглі столи та інші заходи.
5.4. Брати участь у розробці проектів міських програм, перспективних планів та вирішенні інших питань, які тим чи іншим чином стосуються питань будівництва.
 
6. Склад Ради:
6.1. До складу Ради входять голова, заступник голови, секретар та члени Ради.
6.2. Персональний склад Ради, Положення та внесення відповідних змін та доповнень до них затверджуються розпорядженням міського голови.
6.3. До складу Ради можуть входити депутати Одеської міської ради (за згодою), посадові особи виконавчих органів Одеської міської ради, а також підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності), представники громадських об'єднань, статутна діяльність яких передбачає реалізацію завдань з питань будівництва (за згодою).
6.4. Внесення змін та доповнень до складу Ради та Положення про неї здійснюється на підставі розпорядження міського голови за поданням її голови або секретаря.
 
7. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.
7.1. Засідання проводяться відкрито. Особи, які не є членами Ради, беруть участь у засіданнях без права дорадчого голосу. З дозволу головуючого на засіданні вони мають право виступати, ініціювати розгляд того чи іншого питання та вносити пропозиції, за результатами обговорення яких членами Ради приймається відповідне колегіальне рішення.
7.2. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості її членів.
 
8. Голова Ради:
- організовує діяльність Ради;
- скликає і проводить засідання Ради;
- підписує документи від імені Ради;
- може надавати доручення членам Ради та контролювати їх виконання;
- представляє Раду у відносинах із місцевими органами виконавчої влади,
об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.
У разі відсутності голови Ради (відпустка, відрядження тощо) його обов’язки виконує секретар Ради.
 
9. Секретарем Ради є посадова особа виконавчого органу Одеської міської ради з будівництва.
Секретар Ради:
- забезпечує підготовку необхідних матеріалів (порядок денний, проекти рішень тощо) засідань і своєчасно доводить їх до відома членів Ради;
- погоджує дату, місце, час проведення засідань і забезпечує їх підготовку;
- не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні доводить до членів Ради дату, місце, час проведення засідання і його порядок денний;
- надає членам Ради доручення, які безпосередньо стосуються діяльності Ради, та здійснює контроль за їх виконанням;
- забезпечує анонсування засідань та готує прес-реліз для ЗМІ;
- забезпечує у встановленому порядку оформлення протоколів засідань і матеріалів до них;
- забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до відповідних посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій;
- здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та готує інформацію за його результатами;
- підписує документи від імені Ради, про що у подальшому інформує голову Ради;
- за відсутності голови Ради (відпустка, відрядження тощо) виконує його обов’язки.
 
10. Члени Ради:
- беруть участь у засіданнях Ради з правом вирішального голосу;
- готують відповідні матеріали, проекти рішень Ради з питань, що відносяться до її компетенції, і подають їх в письмовому вигляді не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів до дня проведення засідання Ради;
- виконують доручення голови та секретаря Ради з її діяльності;
- виконують рішення Ради та звітують перед Радою про хід їх виконання.
 
11. Рішення Ради мають рекомендаційний характер та є обов'язковими для розгляду посадовими особами органів Одеської міської ради у встановленому законодавством України та Регламентом виконавчих органів Одеської міської ради порядку.
11.1. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Ради заноситься до протоколу відповідного засідання.
11.2. Реалізація рішень Ради здійснюється шляхом видання в установленому порядку розпоряджень та протокольних доручень міського голови, заступників міського голови, рішень виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
 
Керуюча справами                                                                  О. Оніщенко

Страница создана: 2016.08.05 14:56