Затверджено рішенням Одеської міської ради № 4523-VII від 24.04.2019 р.


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) та створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Найменування Департаменту:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.2.2. Повне найменування англійською мовою: DEPARTMENT OF MARKETING AND INTERNATIONAL RELATIONS OF ODESA CITY COUNCIL.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.4. Департамент є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.
1.5. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету міської ради.
1.6. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.7. Реорганізація та ліквідація Департаменту, внесення змін до цього Положення здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Місцезнаходження Департаменту: 65026, м. Одеса, Думська площа, 1.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Репрезентація міської ради та її виконавчих органів у відносинах з муніципалітетами поріднених міст, дипломатичними місіями іноземних держав в Україні та дипломатичними місіями України за кордоном, а також міжнародними організаціями, в рамках компетенції та із дотриманням державної політики у сфері зовнішніх відносин.
2.1.2. Взаємодія з питань міжнародного співробітництва з усіма виконавчими органами й підпорядкованими їм комунальними підприємствами і установами міської ради, у тому числі, координація офіційних візитів й закордонних відряджень делегацій міської ради та її виконавчого комітету, а також візитів офіційних іноземних делегацій до м. Одеси.
2.1.3. Організаційне, документальне та протокольне забезпечення зустрічей міського голови та/або його заступників з іноземними делегаціями та громадянами.
2.1.4. Здійснення заходів щодо встановлення партнерських і побратимських зв’язків з містами зарубіжних країн, сприяння розвитку інформаційної, економічної та культурної співпраці.
2.1.5. Розробка та впровадження стратегії міжнародного співробітництва.
2.1.6. Забезпечення участі міста Одеси в міжнародних утвореннях, організаціях, проектах, програмах, комунікативних заходах.
2.1.7. Координація роботи, здійснення моніторингу та безпосередня участь в організації підготовки та реалізації міжнародних проектів, у т.ч. проектів міжнародної технічної допомоги та проектів у сферах життєдіяльності міста, учасниками яких виступають зарубіжні партнери або представники дипломатичного корпусу, акредитованого у м. Одесі.
2.1.8. Реалізація співробітництва міста Одеса з іноземними організаціями, установами, приватними та публічними структурами та сприяння активізації зовнішньоекономічних зв’язків міської ради.
2.1.9. Пошук, аналіз та визначення пріоритетних інноваційних проектів.
2.1.10. Розробка та впровадження маркетингової стратегії міста та організація заходів з маркетингу галузей та територій міста.
2.1.11. Сприяння розвитку іміджевої та брендингової політики міста Одеси, розробка та реалізація у місті програм та заходів щодо імплементації міжнародних стандартів у різні сфери життя.
2.1.12. Формування й покращення іміджу та престижу міста Одеси.
2.1.13.Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів.
2.1.14. Створення, у межах компетенції, умов для надходження інвестицій та їх залучення для розвитку міста.

2.2. Департамент, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні функції:
2.2.1. Здійснює протокольне забезпечення візитів до міської ради керівників міжнародних організацій, посадових осіб дипломатичних установ, представників іноземних держав, в частині проведення офіційних заходів міжнародного характеру за участю міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради з дотриманням норм дипломатичного протоколу та етикету.
2.2.2. Забезпечує та координує участь дипломатичного корпусу, акредитованого у м. Одесі, в урочистостях з нагоди святкових та пам'ятних дат, які організовуються виконавчим комітетом міської ради, та дотримання норм міжнародного протоколу під час їх проведення.
2.2.3. Вносить міському голові та/або заступнику міського голови пропозицій щодо придбання, виготовлення необхідної протокольної атрибутики, пам'ятних подарунків, сувенірів, що вручаються від імені міського голови.
2.2.4. Аналізує та опрацьовує інформацію, що надходить до міської ради та виконавчого комітету міської ради іноземними мовами, забезпечення закордонного листування міського голови, його заступників та секретаря міської ради, а також підготовка аналітичної інформації з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.
2.2.5. Забезпечує налагодження контактів з дипломатичними місіями іноземних держав в Україні та їх представництвами, розташованими в Одесі, а також з дипломатичними місіями України за кордоном, Представництвом Міністерства закордонних справ України у м. Одесі, іншими державними установами.
2.2.6. Забезпечує налагодження робочих контактів з посольствами, представництвами іноземних держав в Україні, меріями міст-побратимів, міст, з якими встановлені партнерські зв’язки.
2.2.7. Вносить міському голові пропозиції стосовно персонального складу офіційних делегацій міської ради, які відряджаються за кордон.
2.2.8. Збирає та аналізує інформацію щодо ефективності міжнародних зв'язків міської ради з містами-побратимами, містами-партнерами Одеси та організаціями, членом яких є Одеса, з подальшим інформуванням міського голови та вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо встановлення нових партнерських та побратимських зв’язків.
2.2.9. Організовує та проводить спільно з міжнародними організаціями, муніципалітетами поріднених міст та іншими іноземними партнерами заходи щодо сприяння поглибленню дружніх і партнерських відносин, розробки та втілення у життя спільних проектів, корисних для міста.
2.2.10. Організовує та забезпечує участь у підготовці та проведенні в Україні та за кордоном презентацій, семінарів, конференцій, форумів та інших заходів з питань, що відносяться до сфери компетенції Департаменту та сприяють позитивному розвитку іміджу міста.
2.2.11. Надає методичні консультації з питань міжнародного співробітництва іншим виконавчим органам міської ради, постійним комісіям міської ради, підприємствам, організаціям, закладам міста.
2.2.12. Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо потенціалу та можливостей міста, опублікування повідомлень та поширення прес-релізів, прямо чи опосередковано пов’язаних із міжнародною діяльністю міста.
2.2.13. Здійснює підготовку міжнародних двосторонніх та багатосторонніх угод, пов’язаних із зовнішніми зносинами міста.
2.2.14. Здійснює розробку брендінгу міста.
2.2.15. Вживає заходи щодо забезпечення участі м. Одеси в європейських міжнародних організаціях і інституціях, розвитку співробітництва з містами країн-членів Європейського Союзу.
2.2.16. Забезпечує проведення та участь представників м. Одеси у форумах, семінарах, конференціях, виставках, нарадах, інших комунікативних заходах у рамках державних, галузевих і місцевих програм співробітництва з країнами-членами Європейського Союзу, іноземними містами-побратимами, містами-партнерами, іншими закордонними адміністративно-територіальними одиницями.
2.2.17. Розроблює сувенірну продукцію для промоції міста на міжнародних зустрічах та міжнародних відрядженнях.
2.2.18. Забезпечує супровід інноваційних проектів міста на всіх етапах реалізації (підтримка, моніторинг).
2.2.19. Забезпечує організаційно-інформаційного супроводу інвестиційних проектів міста.
2.2.20. Забезпечує взаємодію з іноземними організаціями, у т.ч. іноземними фінансовими фондами та інформаційну підтримку діяльності суб’єктів господарювання міста.
2.2.21. Забезпечує реалізацію першочергових та перспективних заходів, спрямованих на інноваційний розвиток галузей господарства міста.
2.2.22. Здійснює підготовку пропозицій щодо створення, відновлення, розвитку та використання інноваційного потенціалу міста, розвитку інноваційної інфраструктури.
2.2.23. Забезпечує налагодження, у межах компетенції, відносин із вітчизняними та іноземними партнерами міста у сфері муніципального розвитку, міжнародного співробітництва, з метою спільної реалізації проектів розвитку.
2.2.24. Забезпечує проведення маркетингових та інших аналітичних досліджень.
2.2.25. Департамент здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
3.2. Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
3.3. Директор Департаменту у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету міської ради.
3.4. До структури Департаменту разом із його директором входять:
- перший заступник директора Департаменту.
- заступники директора Департаменту.
- структурні підрозділи Департаменту (управління, відділи, сектори).
3.5. Структурні підрозділи Департаменту діють згідно з положеннями про них, які затверджуються директором Департаменту.
3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам, а також розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками встановлюються директором Департаменту.
3.7. Директор Департаменту:
3.7.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
3.7.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
3.7.3. Контролює роботу працівників Департаменту, визначає межі відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів.
3.7.4. Представляє Департамент як виконавчий орган міської ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
3.7.5. Вносить пропозиції заступнику міського голови щодо затвердження структури та штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
3.7.6. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Департаменту.
3.7.7. Видає накази з основної діяльності, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, віднесених до компетенції Департаменту, та вносить їх на розгляд міському голові, міській раді та її виконавчому комітету у встановленому порядку.
3.7.8. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент.
3.7.9. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Департаменті.
3.7.10. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, а також вжиття заходів заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників Департаменту.
3.7.11. Надає звіти міському голові, міській раді та її виконавчому комітету про стан виконання завдань та повноважень, покладених на Департамент.
3.7.12. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Департаменту, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
3.7.13. Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення діяльності Департаменту.
3.7.14. Вносить міському голові пропозиції про призначення на посади керівників комунальних підприємств та установ, координацію діяльності яких здійснює Департамент.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.2. Направляти запити та отримувати інформацію від дипломатичних та консульських представництв іноземних держав в Україні та за кордоном з питань, покладених на Департамент.
4.1.3. Отримувати у встановленому порядку від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків.
4.1.4. Представляти інтереси міської ради в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових та інших органах з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
4.1.5. Брати участь у межах компетенції у роботі комісій, утворених міським головою, міською радою, її виконавчим комітетом, а також виконавчими органами міської ради.
4.1.6. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.1.7. Подавати позови до суду та представляти інтереси Департаменту з питань, віднесених до його компетенції.
4.1.8. Здійснювати заходи з координації діяльності виконавчих органів міської ради у сфері міжнародного співробітництва.