Затверджено рішенням Одеської міської ради № 3598-VII від 19.09.2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3. Департамент є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.4. Департамент є уповноваженим органом управління закладами освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
1.5. Департамент підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень – відповідним органам виконавчої влади.
1.6. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом.
1.7. Місцезнаходження Департаменту: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134.
1.8. Електронна адреса Департаменту: deposvita@omr.gov.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ


2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності на території міста Одеси.
2.1.2. Забезпечення розвитку системи освіти.
2.1.3. Забезпечення доступності дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти у порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.1.4. Забезпечення в межах наданих повноважень можливості отримання освіти державною мовою, іншими мовами відповідно до чинного законодавства України.
2.1.5. Забезпечення відповідно до чинного законодавства України створення в закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
2.1.6. Забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов, організація їхнього фінансового, кадрового і науково-методичного забезпечення.
2.1.7. Забезпечення можливості продовження навчання на відповідному рівні здобувачами освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладів освіти.
2.1.8. Здійснення координації діяльності закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.1.9. Розвиток єдиного інформаційного простору для забезпечення прозорості діяльності Департаменту, закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.1.10. Координація роботи у сфері інформатизації закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.1.11. Сприяння розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти.
2.1.12. Організація оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.
2.1.13. Участь у розробці відповідних міських програм та організація їх виконання в межах наданих повноважень.
2.2. Відповідно до покладених завдань Департамент:
2.2.1. Аналізує рівень освіти у місті Одесі, прогнозує її розвиток.
2.2.2. Здійснює контроль за недопущенням наявності привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
2.2.3. Організовує ведення обліку дітей дошкільного і шкільного віку у порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.2.4. У межах своїх повноважень забезпечує створення у закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.
2.2.5. Здійснює контроль за дотриманням статутних завдань та установчих документів закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.6. Організовує роботу з формування замовлень на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; аналізує стан забезпечення ними закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.7. Організовує нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників.
2.2.8. Формує та здійснює підготовку резерву керівних кадрів закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.9. Сприяє педагогічним та управлінським інноваціям у системі освіти, впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в закладах та установах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, проведенню в системі освіти міста педагогічних експериментів.
2.2.10. Сприяє підвищенню фахового рівня і розвитку творчості педагогічних працівників.
2.2.11. Співпрацює із закладами вищої освіти, сприяє розвитку наукових досліджень в системі освіти.
2.2.12. Сприяє інтеграції освіти міста Одеси з освітніми закладами, науковими установами, громадськими організаціями, фондами інших країн та українською діаспорою, встановлює прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
2.2.13. Проводить роботу, спрямовану на виявлення і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення інтелектуальних та творчих олімпіад, конкурсів тощо. Спільно з іншими виконавчими органами Одеської міської ради проводить фестивалі, конкурси, заходи, спрямовані на розвиток творчого, громадського, бізнесового потенціалу дітей та молоді міста.
2.2.14. Організовує науково-методичне та інформаційне забезпечення системи освіти, створення сприятливого для сучасної молоді інформаційного простору, здатного задовольнити її соціально-культурні, освітні потреби.
2.2.15. Взаємодіє з органами виконавчої влади, виконавчими органами Одеської міської ради, правоохоронними органами, відповідними державними службами з питань зміцнення здоров’я та безпеки дітей та молоді, запобігання дитячій бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх та молоді
2.2.16. Спільно з іншими виконавчими органами Одеської міської ради вирішує питання про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у закладах освіти (при наявності інтернатних груп), дитячих будинках; про надання громадянам пільг на утримання дітей в інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем). Надає допомогу органам опіки й піклування у своєчасному влаштуванні до закладів освіти на повне державне утримання дітей, які втратили батьків, або залишились без їх піклування.
2.2.17. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.
2.2.18. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.19. Затверджує (погоджує) кошторис та фінансовий звіт закладів та установ комунальної власності територіальної громади міста Одеси у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України.
2.2.20. Готує і надає в установленому порядку, визначеному чинним законодавством України, статистичну звітність про стан і розвиток освіти в м. Одесі.
2.2.21. Забезпечує фінансування харчування у закладах освіти комунальної форми власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.22. Розробляє пропозиції стосовно обсягу фінансування з бюджету міста розвитку освіти, закладів та установ освіти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, професійно-технічних навчальних закладів міста у порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.2.23. Видає довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України у прядку, визначеному чинним законодавством України.
2.2.24. Виконує інші функції у сфері освіти відповідно до чинного законодавства України.
2.2.25. Здійснює контроль за ефективністю використання та цільовим використанням майна установ та закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

3. КЕРІВНИЦТВО І СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ


3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
3.2. Директор Департаменту у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради та міському голові.
3.3. Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом Одеської міської ради основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
3.4. Директор Департаменту:
3.4.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання покладених на Департамент завдань та функцій, діє від його імені без довіреності.
3.4.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади працівників Департаменту, керівників комунальних установ, що входять до сфери управління Департаменту.
3.4.3. Представляє міському голові або його заступнику розроблений Департаментом проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
3.4.4. Формує структурні підрозділи Департаменту відповідно до затвердженого штатного розпису.
3.4.5. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної комунальної власності територіальної громади міста Одеси, професійно-технічної освіти у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.4.6. Укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівниками закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної комунальної власності територіальної громади міста Одеси, професійно-технічної освіти, обраними (призначеними) у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.4.7. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення на нагородження працівників освіти державними нагородами, відомчими відзнаками та відзнаками Одеської міської ради, її виконавчого органу та міського голови.
3.4.8. Здійснює заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної комунальної власності територіальної громади міста Одеси, професійно-технічної освіти у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.4.9. Вносить пропозиції міському голові щодо призначення керівників установ комунальної власності територіальної громади міста, їх заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.4.10. Вносить пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
3.4.11. Організовує виконання працівниками Департаменту та його підпорядкованими установами рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
3.4.12. У межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії Департаменту, що набирають чинності з дня їх підписання.
3.4.13. Відповідно до чинного законодавства України є головним розпорядником коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на утримання закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
3.4.14. Затверджує (погоджує) штатні розписи закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси відповідного до вимог чинного законодавства України.
3.4.15. Розглядає і затверджує кошториси закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, що перебувають у його функціональному управлінні, та професійно-технічних навчальних закладів міста.
3.4.16. У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями у тому числі міжнародними (іноземними), органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
3.4.17. Веде особистий прийом громадян.
3.4.18. Укладає відповідно до чинного законодавства України договори на виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Департаментом його повноважень.
3.4.19. Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення роботи Департаменту.
3.4.20. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.
3.4.21. У межах своїх повноважень видає доручення.
3.5. До структури Департаменту разом з його директором входять:
3.5.1. Заступники директора Департаменту.
3.5.2. Структурні підрозділи Департаменту: управління, відділи, служби, центри, сектори тощо.
3.6. Структурні підрозділи Департаменту діють відповідно до Положення про них. Положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються директором Департаменту.
3.7. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам, а також розподіл обов'язків між директором Департаменту та його заступниками, визначаються директором Департаменту.
3.8. Колегія (дорадчий орган) Департаменту, в яку, крім директора Департаменту, його заступників, входять керівники структурних підрозділів Департаменту та інші особи, перелік яких визначається директором Департаменту особисто; перелік питань, що передаються на розгляд колегії, визначається директором Департаменту.
До складу колегії можуть входити депутати Одеської міської ради, представники виконавчого комітету Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій, а також вчені і висококваліфіковані спеціалісти.
3.9. За відсутністю директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту на підставі відповідного розпорядження міського голови.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.2. Отримувати від органів виконавчої влади та виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств і організацій усіх форм власності інформацію, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.
4.1.3. Проводити наради, засідання робочих груп, семінари, конференції тощо з питань віднесених до компетенції Департаменту
4.2. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


5.1. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Зміни до цього Положення вносяться у встановленому чинним законодавством України порядку.