Затверджено рішенням Одеської міської ради від 11.12.2019 р. № 5450-VII

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі — Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3. Департамент підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, а при виконанні делегованих повноважень органів виконавчої влади – відповідним органам виконавчої влади.
1.4. Департамент є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.
1.5. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок бюджету міста Одеси згідно із затвердженим кошторисом видатків.
1.6. Найменування Департаменту:
1.6.1. Повне найменування українською мовою: ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.6.2. Повне найменування англійською мовою: DEPARTMENT OF ECOLOGY AND DEVELOPMENT OF RECREATION ZONES OF ODESSA CITY COUNCIL.
1.7. Місцезнаходження Департаменту: 65074, м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, адреса електронної пошти: ecocity@omr.gov.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
2.1. Основні завдання Департаменту:
2.1.1. Координація діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування з питань охорони навколишнього природного середовища та атмосферного повітря на території міста Одеси.
2.1.2. Здійснення заходів спільно з департаментом міського господарства Одеської міської ради у сфері поводження з відходами на території міста Одеси. 
2.1.3. Здійснення заходів з визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території міста Одеси.
2.1.4. Здійснення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та виконання функцій органу управління якістю атмосферного повітря на території міста Одеси.
2.1.5. Розробка та організація виконання міських цільових програм в галузі охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами та атмосферного повітря.
2.1.6. Здійснення заходів спрямованих на запобігання правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню.
2.2. Відповідно до покладених завдань Департамент:
2.2.1. З питань виконання заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища:
1) погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
2) організовує екологічну освіту та екологічне виховання громадян;
3) готує пропозиціï про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення у встановленому законом порядку;
4) приймає участь у розробці територіальних схем розміщення виробничо-господарських та соціально-культурних об’єктів і курортно-рекреаційних зон у місті Одесі;
5) розробляє та реалізує місцеві програми у сфері охорони навколишнього природного середовища, бере участь у реалізації відповідних державних програм;
6) здійснює контроль за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;
7) здійснює заходи, направлені на раціональне використання і охорону природних ресурсів, у тому числі атмосферного повітря, води, землі та рослинності;
8) в порядку, встановленому законодавством України, контролює дотримання вимог природоохоронного законодавства фізичними та юридичними особами на території міста Одеси;
9) здійснює погодження заяв про намір розділу ОВНС (оцінка впливу об’єкту на навколишнє середовище) у випадках, встановлених чинним законодавством;
10) затверджує за поданням Одеської обласної державної адміністрації для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком ресурсів загальнодержавного значення, ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або навколишнього природного середовища за межами міста Одеси;
11) забезпечує систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища;
12) забезпечує функціонування місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, яка є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;
13) розробляє рекомендаціï з формування та використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси у встановленому законодавством порядку.
2.2.2. З питань виконання заходів у сфері поводження з відходами:
1) бере участь у розробці та реалізації програм з раціонального використання відходів та вжиття необхідних заходів для впровадження маловідходних і енергозберігаючих технологій;
2) вирішує питання щодо розміщення на території міста Одеси об’єктів поводження з відходами у встановленому законодавством порядку;
3) сприяє організації збирання, роздільного збирання, переробки промислових, побутових та інших видів відходів на території міста Одеси;
4) здійснює контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами на території міста Одеси.
2.2.3. Здійснює контроль за діяльністю комунальних підприємств та установ Одеської міської ради в сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення належного благоустрою і утримання територій узбережжя та пляжів міста Одеси.
2.2.4. Організовує процедуру обстеження зелених насаджень з метою визначення їх якісного стану. 
2.2.5. Здійснює діяльність щодо притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності у межах повноважень, визначених чинним законодавством, рішеннями Одеської міської ради її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
2.2.6. Здійснює інші повноваження у сфері охорони навколишнього природного середовища згідно чинного законодавства.

3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
3.1. Департамент має право:
3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.1.2. Представляти інтереси Одеської міської ради в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових та інших органах з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
3.1.3. Брати участь у межах компетенції у роботі комісій, утворених міським головою, Одеською міською радою, її виконавчим комітетом, а також виконавчими органами Одеської міської ради.
3.1.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.1.5. Подавати позови до суду та представляти інтереси Департаменту з питань, віднесених до його компетенції.
3.1.6. Здійснювати координацію та контроль діяльності підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств та установ.
3.1.7. Отримувати у встановленому порядку від відповідних органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків.

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
4.2. Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
4.3. Директор Департаменту:
4.3.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
4.3.2. Представляє Департамент як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
4.3.3. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
4.3.4. Контролює роботу працівників Департаменту, визначає межі відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів.
4.3.5. Вносить пропозиції заступнику міського голови щодо затвердження структури та штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
4.3.6. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, а також вжиття заходів заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників Департаменту.
4.3.7. Надає звіти міському голові, виконавчому комітету про стан виконання завдань та повноважень, покладених на Департамент.
4.3.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту.
4.3.9. Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення діяльності Департаменту.
4.3.10. Видає накази, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, віднесених до компетенції Департаменту, та вносить їх на розгляд міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету у встановленому порядку.
4.3.11. Здійснює розпорядження майном і коштами Департаменту.
4.3.12. Утворює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості у встановленому законом порядку.
4.3.13. Укладає в межах своєї компетенції договори про придбання товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Департаментом його функцій.
4.3.14. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Департаменту, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
4.3.15. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент у відповідній сфері управління.
4.3.16. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Департаменті.
4.3.17. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент функцій.
4.4. До структури Департаменту разом із його директором входять:
- перший заступник директора Департаменту;
- заступники директора Департаменту;
- структурні підрозділи Департаменту (управління, відділи, сектори).
4.4.1. У разі неможливості виконання директором Департаменту своїх службових обов’язків за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує перший заступник директора Департаменту.
4.4.2. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам, а також розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками визначаються директором Департаменту.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.2. Зміни до цього Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Секретар ради                 О. Потапський