Затверджено рішенням Одеської міської ради № 5451-VII від 11.12.2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада). Департамент є правонаступником управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу міської ради.
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету міської ради (далі – виконком).
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.
1.5. Департамент є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, рахунок в органах Державної казначейської служби України.
1.6. Місцезнаходження Департаменту: 65074, м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, електронна пошта: list.dep@omr.gov.ua.
1.7. Департамент є уповноваженим органом із питань приватизації житлового фонду відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».
2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
2.1. Департамент забезпечує реалізацію державної та місцевої політики у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та благоустрою міста, діяльності міського електричного транспорту.
2.2. На Департамент покладені наступні функції:
2.2.1. Здійснення контролю за ефективною діяльністю комунальних підприємств міської ради, які входять до сфери управління Департаменту.
2.2.2. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу та принципово нових видів техніки та технологій у сфері житлово-комунального господарства.
2.2.3. Проведення аналізу та прогнозування стану енергозабезпечення споживачів міста.
2.2.4. Участь у здійсненні енергетичного моніторингу міста.
2.2.5. Розробка та реалізація місцевих програм у галузі житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, діяльності міського електричного транспорту, участь у реалізації відповідних державних програм.
2.2.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою території міста.
2.2.7. Проведення перевірок території міста на предмет дотримання всіма суб’єктами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Одеси, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою та контролю за санітарним станом населених пунктів.
2.2.8. Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою території міста.
2.2.9. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання адміністративних правопорушень у сфері благоустрою, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню.
2.2.10. Здійснення діяльності щодо притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
2.2.11. Проведення конкурсів з визначення підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою.
2.2.12. Координація дій виконавчих органів Одеської міської ради та створених нею комунальних підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою території міста.
2.2.13. Проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою, розташованих на території міста, відповідно до плану, затвердженого виконавчим комітетом Одеської міської ради.
2.2.14. Розроблення схем благоустрою прилеглих або закріплених за суб’єктами господарювання територій, на яких планується здійснювати роботи з благоустрою для затвердження виконавчим комітетом міської ради.
2.2.15. Сприяння створенню систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних та міжнародних стандартів.
2.2.16. Здійснення моніторингу стану розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги, підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи розрахунків за житлово-комунальні послуги.
2.2.17. Розроблення та участь у підготовці проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
2.2.18. Розгляд інвестиційних планів підприємств і організацій паливно-енергетичного комплексу, надання щодо них зауважень, рекомендацій і пропозицій, підготовка висновків та внесення пропозицій до відповідних органів.
2.2.19. Погодження розрахункових обсягів використання палива, електроенергії та води на виробництво теплової енергії на плановий обсяг теплопостачання підприємств, установ та організацій різних форм власності, необхідних для розрахунку тарифів.
2.2.20. Погодження планових обсягів теплопостачання за групами споживачів підприємств, установ та організацій різних форм власності, необхідних для розрахунку тарифів.
2.2.21. Забезпечення виконання заходів у сфері поводження з відходами.
2.2.22. Участь в організації та здійсненні благоустрою міста, озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, забезпечення зовнішнього освітлення міста.
2.2.23. Контроль за встановленням зручного для населення режиму роботи підприємств житлово-комунального господарства, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади.
2.2.24. Контроль за організацією утримання в належному стані кладовищ, військових поховань та меморіальних комплексів.
2.2.25. Організація надання якісних житлово-комунальних послуг населенню міста, належного обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.
2.2.26. Організація будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства, у тому числі зовнішніх інженерних мереж, об’єктів благоустрою та житлових будинків.
2.2.27. Сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, надання відповідної консультативної допомоги юридичним та фізичним особам.
2.2.28. Зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків та розміщення їх результативних частин на офіційному сайті міської ради після проведення необхідної перевірки відповідних документів.
2.2.29. Ведення обліку жилих приміщень для тимчасового проживання та реєстру заяв громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання.
2.2.30. Розгляд заяв громадян, які потребують надання житлових приміщень із фонду житла для тимчасового проживання.
2.2.31. Видача ордерів на вселення в жилі приміщення з фонду житла для тимчасового проживання на підставі рішень виконкому.
2.2.32. Укладання договорів найму житлових приміщень під час видачі ордерів на житлові приміщення з фонду житла для тимчасового проживання.
2.2.33. Внесення на розгляд виконкому пропозицій щодо надання громадянам житлових приміщень із фонду житла для тимчасового проживання.
2.2.34. Організація та проведення роботи з приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади міста об’єктів житлового фонду, в тому числі окремих житлових квартир, здійснення процедури приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади міста об’єктів паливно-енергетичного комплексу відповідно до законодавства України.
2.2.35. Здійснення функцій головного розпорядника бюджетних коштів у межах наданих повноважень.
2.2.36. Складання поточних та перспективних програм розвитку житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу міста, енергозбереження та аналіз їх виконання.
2.2.37. Сприяння проведенню заходів з оснащення споживачів засобами обліку енергоносіїв та впровадження енергозберігальних технологій.
2.2.38. Участь у розробці цін та тарифів на житлово-комунальні послуги.
2.2.39. Погодження списання основних фондів комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства, які належать до другої групи основних засобів.
2.2.40. Надання консультаційної та організаційної допомоги підприємствам та організаціям із впровадження та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги для населення міста.
2.2.41. Участь у визначені обсягів пайових внесків в утримання об’єктів благоустрою.
2.2.42. Організація та впровадження нових форм та методів утримання житлового фонду.
2.2.43. Сприяння розвитку та конкуренції підприємств і організацій різних форм власності у сфері надання житлово-комунальних послуг.
2.2.44. Надання пропозицій щодо доцільності створення, функціонування комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства.
2.2.45. Формування муніципального замовлення житлово-комунальних послуг, визначення відповідного переліку, обсягу послуг (робіт), їх натуральних (технічних) показників на бюджетний рік.
2.2.46. Надання пропозицій із вдосконалення системи соціального захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування витрат за оплату житлово-комунальних послуг, сприяння розвитку житлового будівництва.
2.2.47. Здійснення на підставі укладених договорів технічного нагляду за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом об’єктів нерухомості за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України, а також контролю за відповідністю обсягів і якості виконаних робіт проектно-кошторисній документації, технічним умовам, стандартам та нормативним актам, що діють на території України.
2.2.48. Надання організаційної, методичної, іншої допомоги підприємствам, організаціям, закладам із питань, віднесених до компетенції Департаменту, у порядку, визначеному законодавством України.
3. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ
3.1. Департамент очолює директор, який призначається і звільняється з посади міським головою.
Директор Департаменту у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований міському голові та виконкому.
3.2. Кваліфікаційні вимоги до посади директора Департаменту:
3.2.1. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
3.2.2. Стаж роботи за фахом на керівних посадах в органах місцевого самоврядування чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
3.3. Директор Департаменту:
3.3.1. Очолює Департамент, керує його діяльністю, забезпечує виконання завдань та функцій Департаменту.
3.3.2. У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах із підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, діє від імені Департаменту без довіреності.
3.3.3. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників Департаменту.
3.3.4. Погоджує кандидатів на призначення на посади керівників комунальних підприємств міської ради, які входять до сфери управління Департаменту.
3.3.5. Погоджує штатні розклади комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства, що входять до сфери управління Департаменту.
3.3.6. Погоджує перспективні плани розвитку та фінансові плани комунальних підприємств міської ради, які входять до сфери управління Департаменту, здійснює контроль за їх виконанням.
3.3.7. Представляє першому заступнику міського голови розроблений проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
3.3.8. У межах повноважень видає накази.
3.3.9. Веде особистий прийом громадян.
3.3.10. Укладає угоди, необхідні для забезпечення діяльності Департаменту.
3.3.11. Порушує перед міським головою питання про застосування заходів із заохочень та накладення дисциплінарних стягнень на працівників Департаменту.
3.3.12. Вносить міському голові пропозиції з питань реконструкції, розширення, а також розміщення на території міста нових об'єктів у галузі житлово-комунального господарства.
3.3.13. Забезпечує виконання функції головного розпорядника бюджетних коштів.
3.3.14. Видає довіреності у межах своїх повноважень.
3.4. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі положень про них, які затверджуються директором Департаменту.
3.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту, директору Департаменту та його заступникам та розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками визначається директором Департаменту.
3.6. Директор Департаменту несе відповідальність за свою діяльність у межах, визначених законодавством України.
3.7. Структуру Департаменту складають:
- директор департаменту;
- заступники директора;
- структурні підрозділи Департаменту (управління, відділи, сектори).

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. Департамент має всі права і обов’язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, в тому числі:
- залучати працівників інших виконавчих органів міської ради, органів державної влади, підприємств, установ та організацій (за узгодженням з їх керівниками) до розгляду питань, віднесених до його компетенції;
- отримувати в установленому законодавством України порядку від інших виконавчих органів міської ради, органів державної влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати у встановленому порядку наради з питань, віднесених до його компетенції.
4.2. Департамент може представляти інтереси міської ради, її виконавчого комітету та міського голови в судах із питань, віднесених до повноважень Департаменту. У випадках, передбачених законодавством України, Департамент може виступати самостійним учасником судового процесу.
4.3. Департамент може набувати інших прав відповідно до чинного законодавства України.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Зміни до цього Положення вносяться на підставі відповідного рішення міської ради.
5.2. Реорганізація та ліквідація Департаменту проводиться відповідно до чинного законодавства України.