УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

65082, г. Одесса, ул. Гоголя, 10
тел.: (048) 723-07-35
e-mail: uag3@omr.gov.ua
Система градостроительного кадастра - http://ombk.odessa.ua

ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ/раніше Управління/

65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10 
тел.: (048) 723-07-35
e-mail: uag3@omr.gov.ua
Система містобудівного кадастру - http://ombk.odessa.ua


Положення департаменту затверджено рішенням Одеської міської ради № 4686-VII від 12.06.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Департамент є спеціально уповноваженим органом Одеської міської ради з питань містобудування та архітектури. 
1.2. Департамент є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.4. Департамент підзвітний і підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків, а при виконанні делегованих повноважень органів виконавчої влади – відповідним органам виконавчої влади. 
1.5. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси відповідно до затвердженого кошторису. 
1.6. Місцезнаходження Департаменту: 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10, електронна адреса: uag3@omr.gov.ua.


2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Завданнями Департаменту є: 
2.1.1. Реалізація на території міста державної і місцевої політики у сфері планування та забудови територій, а також у сфері архітектурної діяльності, дизайну міського середовища та благоустрою. 
2.1.2. Організація планування територій на місцевому рівні, аналіз стану містобудування на території міста, організація розробки, експертизи і подання на затвердження у встановленому законодавством України порядку містобудівних програм, Генерального плану міста Одеси, іншої містобудівної документації. 
2.1.3. Координація діяльності суб'єктів містобудування з комплексного розвитку і забудови міста, його інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури, сприяння поліпшенню архітектурного та естетичного вигляду міста.
2.1.4. Забезпечення дотримання законодавства України, державних стандартів, норм і правил у сфері містобудування, благоустрою та охорони об'єктів культурної спадщини.
2.1.5. Задоволення відповідно до законодавства України інформаційних потреб осіб, зацікавлених у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів містобудівного кадастру.
2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою населених пунктів.
2.1.7. Забезпечення виконання рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.
2.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері планування територій: 
2.2.1. Бере участь у розробленні програм господарського, соціального та культурного розвитку міста, інвестиційних програм і проектів, інших програм відповідно до своєї компетенції та готує інформацію стосовно їх узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня.
2.2.2. Готує пропозиції до бюджету міста і подає їх на розгляд в установленому порядку, в тому числі щодо потреби у розробленні містобудівної документації.
2.2.3. Сприяє в межах своєї компетенції органам виконавчої влади та місцевого самоврядування в розв'язанні питань соціально-економічного розвитку міста.
2.2.4. Відповідно до вимог чинного законодавства України виступає замовником розроблення, внесення змін до містобудівної документації з планування території на місцевому рівні, а саме до: Генерального плану м. Одеси, плану зонування території, а також детальних планів територій, розташованих у межах м. Одеси.
2.2.5. Організовує відповідно до законодавства України розробку, погодження, експертизу, затвердження і оновлення містобудівних програм, Генерального плану м. Одеси, планів зонування територій, детальних планів територій.
2.2.6. Забезпечує попередній розгляд містобудівної та проектної документації архітектурно-містобудівною радою.
2.2.7. Здійснює заходи з організації та проведення громадських обговорень проектів містобудівної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.2.8. Бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення і зміни меж міста відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.2.9. Бере участь у підготовці відповідних угод стосовно узгодження питань забудови визначених для містобудівних потреб територій суміжних територіальних громад.
2.2.10. Бере участь у вирішенні питань розміщення об'єктів, пов'язаних з життєзабезпеченням міста, у тому числі об’єктів інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури.
2.2.11. Здійснює підготовку проектів рішень про організацію комплексної забудови території.
2.2.12. Організовує та контролює заходи, направлені на забезпечення загальнодоступності Генерального плану м. Одеси, іншої містобудівної документації, інформації, яка міститься у містобудівному кадастрі (крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом), а також на перенесення містобудівної документації з паперових носіїв у векторну цифрову форму.
2.2.13. Організовує, виступає замовником та проводить архітектурно-містобудівні конкурси для визначення кращих проектних рішень об’єктів архітектури та містобудування у випадках, передбачених чинним законодавством України.
2.2.14. Здійснює моніторинг стану розроблення містобудівної документації міста.
2.3. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері регулювання забудови територій:
2.3.1. Визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні та надає відповідну довідкову інформацію з цього питання.
2.3.2. Надає суб'єктам містобудівної діяльності у встановленому порядку містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок (далі – містобудівні умови та обмеження), забезпечує отримання інших вихідних даних на проектування об'єктів, а також забезпечує можливість отримання інформації з містобудівного кадастру відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.3.3. Здійснює видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
2.3.4. Вирішує питання включення до містобудівних умов та обмежень вимог щодо архітектурних та інженерних рішень, у тому числі в галузі дизайну міського середовища.
2.3.5. Погоджує у випадках та в порядку, встановлених законодавством України, паспорти опорядження та фарбування фасадів будівель, будинків та споруд.
2.3.6. За зверненням органів Державного архітектурно-будівельного контролю та інших юридичних та фізичних осіб надає інформацію в межах компетенції щодо ступеня завершеності робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
2.3.7. Розглядає містобудівні розрахунки та інші графічні матеріали з будівництва, реконструкції, капітального ремонту й реставрації визначених законодавством України об'єктів та благоустрою території, готує і надає довідкову інформацію щодо відповідності намірів забудови таких об’єктів містобудівній документації та державним будівельним нормам. 
2.3.8. Сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.
2.3.9. Виконує функції замовника проектування об’єктів у випадках, визначених законодавством України, а також передбачених актами Одеської міської ради. 
2.3.10. Бере участь у розробці проектів будівництва, реконструкції та благоустрою у випадках, передбачених чинним законодавством України.
2.4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері землеустрою:
2.4.1. Надає відповідно до законодавства України інформацію щодо можливості розробки проектів землеустрою, їх відповідності положенням містобудівної документації під час розроблення та затвердження документації із землеустрою.
2.4.2. У випадках, передбачених законодавством України, погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, готує та видає відповідні висновки.
2.4.3. Бере участь у встановленому законодавством України порядку відповідно до рішень Одеської міської ради у роботі щодо визначення, вибору, вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.
2.4.4. Розглядає заяви і клопотання, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо добору земельних ділянок для будівництва, їх вилучення, передачі у власність і надання в користування земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства України; спільно з департаментом комунальної власності Одеської міської ради сприяє у здійсненні контролю за їх використанням і забудовою.
2.5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері містобудівного кадастру:
2.5.1. Організовує роботу служби містобудівного кадастру, в тому числі пов'язану з формуванням і веденням баз даних геоінформаційної системи.
2.5.2. Здійснює заходи з організації технічного та програмного забезпечення системи містобудівного кадастру, в тому числі з питань експлуатації WEB-порталу та WEB-геопорталу містобудівного кадастру.
2.5.3. Контролює та забезпечує інформаційну взаємодію між службою містобудівного кадастру та базовими постачальниками і споживачами кадастрової інформації.
2.5.4. Забезпечує здійснення містобудівного моніторингу з питань забудови та іншого використання території міста, в тому числі щодо відповідності проектування, будівництва та реконструкції об'єктів будівництва та благоустрою Генеральному плану м. Одеси, плану зонування міста та детальним планам територій житлових районів, мікрорайонів (кварталів) з урахуванням містобудівних особливостей міста, етапності будівництва, реконструкції. 
2.5.5. Отримує від суб’єктів містобудівної діяльності та постачальників кадастрової інформації матеріали, що пов’язані з розробкою, експертизою містобудівної та проектної документації, будівництвом об’єктів архітектури, а також доступ до розподілених баз даних інших кадастрів, галузевих реєстрів, електронних довідників, документованих джерел тощо, які заносяться до бази даних системи містобудівного кадастру.
2.5.6. Готує та надає на замовлення суб’єктів містобудівної діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку довідку з містобудівного кадастру.
2.6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері благоустрою та дизайну міського середовища:
2.6.1. Бере участь у розробленні і здійсненні програм та заходів з благоустрою та утримання території міста у належному стані.
2.6.2. Бере участь у підготовці Правил благоустрою території міста.
2.6.3. Погоджує відповідно до законодавства України проекти благоустрою території, в тому числі комплексного, узгоджує розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва.
2.6.4. Погоджує технічні паспорти вивісок на фасадах будинків, споруд, будівель, дозволи на розміщення зовнішньої реклами на усіх типах рекламних носіїв, схеми розміщення елементів міського дизайну та реклами у випадках, передбачених чинним законодавством України. 
2.6.5. Організовує розроблення, погоджує комплексні схеми розміщення та архітектурні типи тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС) у випадках, визначених чинним законодавством України та актами місцевого самоврядування.
2.6.6. Приймає та розглядає заяви про намір встановити ТС та про оформлення паспорта прив'язки ТС, оформлює, видає, продовжує строк їх дії, призупиняє, а також анулює паспорти прив'язки ТС відповідно до вимог чинного законодавства України та актів місцевого самоврядування.
2.6.7. Погоджує розташування на території об'єкта благоустрою будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення відповідно до затвердженої містобудівної документації. 
2.6.8. Погоджує розташування місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою міста.
2.6.9. Погоджує терміни проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою.
2.6.10. Під час прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реабілітації та капітального ремонту будівель чи споруд надає інформацію відповідним компетентним органам щодо завершеності комплексного благоустрою відповідної території.
2.7. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою населених пунктів:
2.7.1. Проводить перевірки території міста на предмет дотримання всіма суб’єктами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Одеси, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою населених пунктів.
2.7.2. Видає дозволи у сфері благоустрою населених пунктів, передбачені чинним законодавством України та Правилами благоустрою території міста Одеси.
2.7.3. Веде реєстр дозволів на порушення об’єктів благоустрою.
2.7.4. Веде окремий облік дозволів на порушення об’єктів благоустрою, які були видані для виконання аварійних робіт.
2.7.5. Контролює належне виконання заходів із благоустрою території при виконанні робіт з ремонту або реконструкції існуючих об’єктів благоустрою, а також при будівництві нових.
2.7.6. Сприяє розвитку та поліпшенню стану благоустрою території міста.
2.7.7. Формує річний план заходів з утримання і ремонту об’єктів благоустрою.
2.8. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері охорони культурної спадщини:
2.8.1. Відповідно до своєї компетенції бере участь в організації охорони культурної спадщини на території міста.
2.8.2. Бере участь в організації розроблення історико-архітектурного опорного плану в складі Генерального плану м. Одеси, в якому зазначається інформація про об'єкти культурної спадщини, а також у внесенні змін до нього.
2.8.3. Бере участь у межах повноважень в організації охорони, реставрації та використання об'єктів культурної спадщини. 
2.9. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері взаємодії з іншими виконавчими органами Одеської міської ради та органами державної влади:
2.9.1. Вносить пропозиції департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради щодо визначення територій для складування, зберігання, розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства України.
2.9.2. Координує виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування, які виконуються на території міста Одеси.
2.9.3. У разі виявлення факту самочинного будівництва (реконструкції) або будівництва (реконструкції), яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу, звертається до органів Державного архітектурно-будівельного контролю з клопотанням про вжиття передбачених законодавством України заходів.
2.9.4. Бере участь у перевірках, що проводяться органами Державного архітектурно-будівельного контролю на території міста у разі виявлення фактів самочинного будівництва.
2.9.5. Надає районним адміністраціям Одеської міської ради інформацію про заходи у сфері містобудування, які проводяться на території району, в тому числі щодо розробки проектів містобудівної документації.
2.9.6. Вирішує відповідно до законодавства України спори з питань містобудування.
2.9.7. Здійснює інші повноваження у сфері архітектури та містобудування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавством у сфері містобудівної та архітектурної діяльності, благоустрою, іншими законодавчими актами України, Статутом територіальної громади міста Одеси, актами Одеської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

3. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Директор Департаменту за посадою є головним архітектором міста.
3.2. Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
3.3. Директор Департаменту: 
3.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників його структурних підрозділів.
3.3.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посад працівників Департаменту. 
3.3.3. Вносить пропозиції заступнику міського голови щодо затвердження структури та штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
3.3.4. Формує структурні підрозділи Департаменту відповідно до затвердженого штатного розпису. 
3.3.5. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
3.3.6. У межах своїх повноважень видає накази.
3.3.7. Діє без довіреності від імені Департаменту в межах повноважень, визначених цим Положенням, Представляє Департамент як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. 
3.3.8. Веде особистий прийом громадян.
3.3.9. Укладає відповідно до чинного законодавства України угоди, необхідні для виконання Департаментом його повноважень.
3.3.10. Видає довіреності в межах своїх повноважень.
3.3.11. Погоджує містобудівні та архітектурні проектні рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення.
3.3.12. Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення діяльності Департаменту.
3.4. До структури Департаменту разом із його директором входять:
- перший заступник директора Департаменту;
- заступники директора Департаменту;
- структурні підрозділи Департаменту (управління, служби, відділи, сектори, інспекції).
3.5. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі Положень про них, які затверджуються директором Департаменту.
3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам, а також розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками визначаються директором Департаменту.
3.7. У разі неможливості виконання директором Департаменту своїх службових обов’язків за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує заступник директора Департаменту.
3.8. Для вирішення окремих питань при Департаменті може створюватись Колегія (дорадчий орган), до роботи в якій залучаються фахівці відповідних спеціальностей. 
3.9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в Департаменті можуть створюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту. 
3.10. Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування як дорадчий орган, що постійно діє при Департаменті на громадських засадах, створюється архітектурно-містобудівна рада, яка діє на підставі Положення про неї, що затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради відповідно до чинного законодавства України.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент має всі права та обов’язки юридичної особи, в тому числі: 
4.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради (за погодженням з їх керівниками), органів виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.2. Отримувати у встановленому порядку від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків.
4.1.3. Представляти інтереси Одеської міської ради в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових та інших органах з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
4.1.4. Брати участь у межах компетенції у роботі комісій, утворених міським головою, Одеською міською радою, її виконавчим комітетом, а також виконавчими органами Одеської міської ради.
4.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.6. Подавати позови до суду та представляти інтереси Департаменту з питань, віднесених до його компетенції.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту проводиться Одеською міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.2. Зміни до цього Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

ПОЛОЖЕННЯ управління затверджено рішенням Одеської міської ради № 4189-VII від 30.01.2019 р. (додаток 4 до рішення)