Статут затверджено рішенням Одеської міської ради № 3656-VII від 19.09.2018 р.

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ГРАНТОВИЙ ОФІС «ОДЕСА 5Т» (далі – Установа) є комунальною установою територіальної громади міста Одеси та створена відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Найменування Установи:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ГРАНТОВИЙ ОФІС «ОДЕСА 5Т».
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою:
КУ «ГРАНТОВИЙ ОФІС «ОДЕСА 5Т».
1.2.3. Повне найменування російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГРАНТОВЫЙ ОФИС «ОДЕССА 5Т».
1.2.4. Скорочене найменування російською мовою:
КУ «ГРАНТОВЫЙ ОФИС «ОДЕССА 5Т».
1.2.5. Повне найменування англійською мовою: MUNICIPAL INSTITUTION «GRANT OFFICE «ODESA 5T».
1.2.6. Скорочене найменування англійською мовою: MI «GRANT OFFICE «ODESA 5T».
1.3. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган, що призначається міським головою (далі – Уповноважений орган).
1.4. Установа є неприбутковою бюджетною установою.
1.5. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.6. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.7. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.8. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Уповноваженого органу та цим Статутом.
1.9. Місцезнаходження Установи: 65004, Україна, Одеська область, м. Одеса, пл. Думська, 1.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УСТАНОВИ

2.1. Метою діяльності Установи є реалізація стратегії міста Одеси в частині залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктури міста, просування інноваційного та технологічного потенціалу м. Одеси.
2.2. Завданнями Установи є:
2.2.1. Визначення пріоритетних грантових та інвестиційних програм і проектів, взаємодія із потенційними донорами, інвесторами, кредиторами згідно із визначеними потребами територіальної громади міста.
2.2.2. Здійснення заходів для підвищення інвестиційної привабливості міста, залучення грантових, інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для розвитку Одеси, поширення інформації про місто та інвестиційну концепцію «Одеса 5Т» у світі.
2.2.3. Моніторинг досвіду інших країн з питань залучення фінансових ресурсів міжнародних фондів та організацій.
2.2.4. Надання методичної та консультаційної допомоги виконавчим органам Одеської міської ради у сфері залучення фінансових ресурсів (грантів).
2.2.5. Організація, виконання та супровід процесу реалізації програм (проектів), у тому числі підготовка заявок на залучення коштів, формування та надання пакету документів відповідно до вимог проекту від імені Одеської міської ради, підготовка звітів, надання документів та інформації донорам, аудиторам, іншим компетентним органам та установам тощо.
2.2.6. Організація та проведення семінарів, тренінгів тощо з питань залучення фінансових ресурсів (грантів) та просування інноваційного потенціалу міста.
2.2.7. Здійснення повноважень виконавця та реципієнта (одержувача) грантів, укладення договорів (контрактів), протоколів, меморандумів про співробітництво тощо у передбачених випадках, які необхідні для реалізації програм (проектів), відповідно до вимог чинного законодавства України та норм міжнародного права.
2.2.8. Дослідження кон’юнктури ринку та моніторинг потреб територіальної громади м. Одеси з питань розвитку міста.
2.2.9. Співпраця з громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, професійними спілками, науковими та освітніми установами з метою розвитку інфраструктури міста, впровадження інноваційних проектів, залучення грантових та інвестиційних ресурсів, міжнародної технічної допомоги.
2.3. Установа може надавати платні послуги, здійснювати іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВИ

3.1. Управління Установою здійснюється її Засновником.
3.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.2.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.
3.2.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
3.3. Керівництво Установою здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на підставі розпорядження міського голови за поданням Уповноваженого органу.
3.4. Директор Установи:
- з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Установи підзвітний Засновнику, міському голові та Уповноваженому органу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Установи відповідно до мети створення та завдань Установи згідно з чинним законодавством України;
- затверджує поточні плани діяльності Установи та заходи, необхідні для вирішення завдань Установи;
- видає накази, надає доручення;
- без доручень діє від імені Установи, представляє її інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в усіх установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, судах тощо;
- відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України;
- несе відповідальність за добір кадрів та професійну підготовку працівників Установи;
- несе відповідальність за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни та організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України;
- затверджує посадові інструкції працівників Установи;
- призначає на посади та звільняє з посад працівників Установи, розподіляє між ними обов’язки, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення щодо заохочення працівників Установи та застосування до них заходів дисциплінарного стягнення;
- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень, заяв та скарг юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Установи;
- веде особистий прийом громадян;
- формує кошторис, штатний розпис Установи;
- приймає рішення з питань, пов’язаних з поточною діяльністю Установи;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

4. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

4.1. Трудовий колектив Установи складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в її діяльності на основі трудового договору.
4.2. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу регламентуються чинним законодавством України та колективним трудовим договором.
5. МАЙНО УСТАНОВИ

5.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та закріплюється за нею на праві оперативного управління.
5.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи.
5.3. Джерелами формування майна Установи є:
- кошти бюджету міста Одеси;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
- гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України.
5.4. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим без згоди Засновника.
5.5. Збитки, заподіяні Установі внаслідок порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

6.1. Основу діяльності Установи складають бюджетні кошти, що забезпечують матеріально-технічний та соціальний розвиток Установи та власні надходження, отримані у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.2. Ведення бухгалтерського обліку та звітності в Установі здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.3. Уповноважений орган здійснює повноваження головного розпорядника коштів місцевого бюджету, доводить ліміти бюджетних призначень, контролює їх цільове використання, затверджує кошторис та штатний розпис Установи.
6.4. Установа в процесі фінансової діяльності має право розвивати власну матеріальну базу, опікуватися її станом та своєчасно її модернізувати, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту, виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
6.5. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
6.6. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Установа з метою виконання її завдань має право:
7.1.1. Організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах.
7.1.2. Укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, встановлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними організаціями, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством України порядку.
7.1.3. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, мети та завдань діяльності Установи.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
8.2. Реорганізація Установи здійснюється рішенням Засновника.
8.3. Ліквідація Установи здійснюється рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
8.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.