1272

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування – детального плану території в межах вулиць: Промислова, Хімічна, М. Грушевського та Плієва в м. Одесі

1) Замовник.
Замовником матеріалів стратегічної екологічної оцінки є Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10.
тел.: (048) 723-07-35;
е-mail: uag3@omr.gov.ua

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.
Стратегічній екологічній оцінці в рамках цієї процедури підлягає проєкт детального плану території в межах вулиць: Промислова, Хімічна, М. Грушевського та Плієва в м. Одесі.
Метою розробки детального плану території є уточнення і деталізація проєктних рішень генерального плану м. Одеси затвердженого Одеською міською радою (рішення № 6489-VI від 25.03.2015 р.) у частині планувальної структури та функціонального призначення території в межах розробки, з урахуванням інвестиційних пропозицій потенційних забудовників; впорядкування житлової та громадської забудови; уточнення червоних ліній та в подальшому прийняття їх за основу при внесені змін до Генерального плану м. Одеси; утворення ділянок озеленення територій загального користування; визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; визначення планувальних обмежень використання території.

3) Міра визначення документом державного планування умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).
Територія житлового кварталу ДПТ, що розробляється, знаходиться в західній частині міста та адміністративно відноситься до Малиновського району м. Одеси.
Забудова цього району складається із промислових та складських споруд та житлових будинків малої, середньої поверховості, громадських будівель і об'єктів обслуговування.
На території розміщення групи житлових будинків та об’єктів соціально-громадського обслуговування наявні малоцінні одноповерхові нежитлові споруди, що підлягають знесенню.

У межах даної території наразі відсутні такі об'єкти обслуговування, як дитячі дошкільні і шкільні установи.
Постійне збільшення населення міста, зростання соціальних потреб людей зумовлюють необхідність забудови вільних або реконструкції територій, які використовувались під промислово-господарчі цілі, із розміщенням багатоповерхових житлових будинків і супутніх об'єктів.
Територія має розвинуту транспортну і інженерну інфраструктуру. Основними транспортними артеріями у цьому районі є магістральні вулиці загальноміського значення - вул. М. Грушевського та вул. Промислова. На цих магістралях здійснюється основний транзитний рух вантажного та особистого автотранспорту і організований рух громадського транспорту у вигляді тролейбусних і автобусних маршрутів.

Згідно з інформацією Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини, земельна ділянка для розробки детального плану території у межах вулиць: Промислова, Хімічна, М. Грушевського та Плієва в м. Одесі не містить пам’яток культурної спадщини, визначених п. 2 ст. 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини» та прийнятих під охорону держави у встановленому чинним законодавством України порядку, не належить до зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Одеси, визначених Історико-архітектурним опорним планом, проєктом зон охорони та визначення меж історичних ареалів м. Одеса, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08, який є складовою частиною генерального плану міста Одеси.
Відповідно до ч. 3. ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність, що буде здійснюватися на території, що розглядається не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори. Зокрема, потрібно оцінити ймовірні наслідки від наявних промислових та комунально-складських об’єктів і об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом.

У районі розміщення відсутні території з природоохоронним статусом.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.
Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено, відсутні.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення завдань раціонального природокористування  відповідно до очікуваного стану природного середовища.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.
Під час стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
Проєкт містобудівної документації розроблений  відповідно до державних будівельних норм, санітарних норм і правил, негативних наслідків виконання документа державного планування не очікується.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Структура та зміст звіту про стратегічну оцінку розробляється відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10;
тел. (048) 723-07-35; (048) 723-05-05; (048) 723-04-02, е-mail: uag3@omr.gov.ua.

Контактна особа – заступник директора департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради Касімов М.М. 

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення.