784

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування – детального плану території у межах вулиць: Люстдорфська дорога, Левітана, 2-а Лінія 6-ї ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі

1) Замовник

Замовником матеріалів стратегічної екологічної оцінки є Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10
тел. (048) 723-07-35;
е-mail: uag3@omr.gov.ua

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегічній екологічній оцінці в рамках цієї процедури підлягає проєкт Детального плану території у межах вулиць: Люстдорфська дорога, Левітана, 2-а Лінія 6-ї ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі.
Метою розробки детального плану території є уточнення і деталізація проєктних рішень генерального плану м. Одеси, затвердженого Одеською міською радою (рішення № 6489-VI від 25.03.2015 р.) у частині планувальної структури та функціонального призначення території в межах розробки, з урахуванням інвестиційних пропозицій потенційних забудовників; впорядкування житлової та громадської забудови; уточнення червоних ліній (вулиць: Люстдорфська дорога, Левітана, 2-а Лінія 6-ї ст. Люстдорфської дороги та Тополина) з урахуванням наявної забудови, та надалі прийняття їх за основу при внесені змін до Генерального плану м. Одеси; утворення ділянок озеленення територій загального користування; визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; визначення планувальних обмежень використання території.
Детальний план території розробляється на земельну ділянку в межах населеного пункту – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства.

Під час проєктування детального плану території враховано містобудівну документацію місцевого рівня: генеральний план м. Одеси, затверджений Одеською міською радою (рішення № 6489-VI від 25.03.2015 р.) та план зонування території (зонінг) м. Одеси, затверджений Одеською міською радою (рішення № 1316-VIІ від 19.10.2016 р.).

3) Міра визначення документом державного планування умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Територія кварталу ДПТ, що розробляється, адміністративно відноситься до Київського району м. Одеси.

Забудова цього району складається із житлових будинків малої, середньої поверховості та багатоповерхових і громадських будівель і об'єктів вищої освіти, навчання та обслуговування.
Забудова кварталу розробки ДПТ складається із будівель другої половини XX віку.
На території, на якій розміщені будівлі, які належать забудовнику на праві власності, розміщені одно- та двоповерхові житлові будівлі, що підлягають знесенню.
У межах розробки детального плану території нині відсутні такі об'єкти обслуговування, як дитячі дошкільні і шкільні заклади.
Водночас постійне збільшення населення міста, зростання соціальних потреб людей зумовлюють необхідність забудови вільних або реконструкції забудованих раніше територій під розміщення додаткових об'єктів соціально-громадського призначення.


Територія має досить добре розвинену транспортну і інженерну інфраструктуру. Основною транспортною артерією у цьому районі є вулиця загальноміського значення – Люстдорфська дорога. На цій магістралі здійснюється основний транзитний рух особистого автотранспорту і організований рух громадського транспорту у вигляді трамвайних та автобусних маршрутів.

Територія розробки ДПТ розташована в Київському адміністративному районі міста і обмежена:
- з півночі – вул. Тополиною;
- з півдня – вул. Левітана;
- зі сходу – Люстдорфською дорогою;
- із заходу – вул. 2-а Лінія 6-ї ст. Люстдорфської дороги

Існуюча забудова кварталу представлена в своїй більшості житловими та нежитловими будинками малої і середньої поверховості.
Територію зони впливу даного кварталу сформовано також багатоквартирними житловими будинками та окремо розташованими громадськими спорудами торговельного призначення.

На території ДПТ заплановано знесення малоцінних одно-, двоповерхових житлових будинків, які належить на правах власності інвестору нового будівництва.
Проєктними рішеннями детального плану території передбачено:
- наміри щодо розміщення: десятиповерхового житлового будинку, двоповерхового дитячого садка на 40 місць із майданчиками, триповерхової школи на 200 учнів, дитячого майданчика, майданчика для занять фізкультурою, шкільного стадіону, шкільних спортивних майданчиків, майданчиків для збору сміття, а також впорядкування території та озеленення.
Інженерне забезпечення об’єкта передбачене за рахунок централізованих мереж.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори. Зокрема, потрібно оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

У районі розміщення відсутні території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено, відсутні.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення завдань раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту детального плану території; дані моніторингу стану довкілля; інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього довкілля.
Під час стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Проєкт містобудівної документації розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил, негативних наслідків виконання документа державного планування не очікується.
Під час здійснення оцінки буде розроблений комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан довкілля та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності. За необхідності в складі Звіту будуть надані пропозиції щодо впровадження заходів з попередження, зниження впливу на довкілля, пропозиції щодо компенсаційних заходів.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура та зміст звіту про стратегічну оцінку розробляється відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10;
тел. (048) 723-07-35, (048) 723-05-05, (048) 723-04-32,  е-mail: uag3@omr.gov.ua.

Контактна особа – заступник директора департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради Касімов М.М.

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення.