339

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії в м. Одесі

 

1) Замовник

Замовником матеріалів стратегічної екологічної оцінки є Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10,

тел. (048) 723-07-35;  е-mail: uag3@omr.gov.ua

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегічній екологічній оцінці в рамках цієї процедури підлягає проект детального плану території у межах: вулиці Розкидайлівська, вулиці Балківська, вулиці Михайла Грушевського та залізничної колії в м. Одесі.

Метою розробки детального плану території є уточнення і деталізація проектних рішень генерального плану м. Одеси затвердженого Одеською міською радою (рішення №6489-VI від 25.03.2015 р.) у частині планувальної структури та функціонального призначення території в межах розробки, з урахуванням інвестиційних пропозицій потенційних забудовників; впорядкування ситуації житлової та громадської забудови; уточнення червоних ліній (вул. Розкидайлівська, вул. Балківська, вул. Михайла Грушевського) з урахуванням Комплексної охоронної зони окремих груп пам’яток та зони охоронюваного ландшафту та в подальшому прийняття їх за основу при корегуванні Генерального плану м. Одеси; утворення ділянок озеленення територій загального користування; визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; визначення планувальних обмежень використання території.

3) Міра визначення документом державного планування умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Територія кварталу ДПТ, що розробляється, адміністративно відноситься до Приморського району м. Одеси.

Забудова цього району складається із житлових будинків багатоповерхової, малої, середньої поверховості, громадських будівель і об’єктів, навчання та обслуговування.

Забудова кварталу розробки ДПТ складається із будівель 19-го та першої половини 20-го віку.

На території реконструкції, яка належить забудовнику на праві власності, розміщені малоцінні одноповерхові нежитлові споруди, що підлягають знесенню.

У межах території розробки ДПТ нині відсутні такі об’єкти обслуговування, як дитячі дошкільні і шкільні установи.

У той же час, постійне збільшення населення міста, зростання соціальних потреб людей, ведуть за собою необхідність забудови вільних або реконструкції, забудованих раніше територій, під розміщення додаткових об’єктів соціально-громадського призначення та розміщення додаткових об’єктів праці.

Територія має досить добре розвинену транспортну і інженерну інфраструктуру. Основними транспортними артеріями у цьому районі є: вулиця районного значення – Розкидайлівська та магістралі загальноміського значення – Балківська, Михайла Грушевського. На цих магістралях здійснюється основний транзитний рух особистого, вантажного автотранспорту і організований рух громадського транспорту у вигляді трамвайних та автобусних маршрутів.

Територія розробки ДПТ і обмежена:

- з півночі – вул. Розкидайлівська;

- з півдня – вул. М. Грушевського;

- зі сходу – вул. Балківська;

- з заходу – територія залізничної колії.

Загальна територія розробки ДПТ становить –33,02 га.

Існуюча забудова кварталу представлена нежитловими будинками малої і середньої поверховості, житловими будинками, гуртожитками, медичним закладом, громадськими будівлями і об’єктами обслуговування, гаражними стоянками.

Територія зони впливу даного кварталу складається із території пам’ятки архітектури – Дюковського саду, території залізничної колії, малоповерхових житлових будинків та нежитлових споруд.

Проектними рішеннями детального плану території передбачено:

- розміщення об’єкту громадського призначення – торгового центру з комплексним благоустроєм шляхом реконструкції території, яка належить на праві власності із будівництвом на термін реалізації 3-7 років;

- розміщення закладу дошкільної освіти на 10 груп шляхом реконструкції частини території комунальної власності міста на розрахунковий термін реалізації до 2031 року;

- реконструкцію та нове будівництво житлового комплексу на території комунальної власності міста по вул. Розкидайлівській.

Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки: Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Територія, що розглядається в межах розроблення ДПТ, розташована в межах Комплексні охоронні зони окремих груп пам’яток – в межах зони археологічного культурного шару (об’єкта археологічної спадщини) – Античне поселення «Молдаванка», IV-III ст. до н.е. (рішення про перебування під охороною держави виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від 25.12.1984 р. № 652).

Зазначена територія в межах розроблення ДПТ входить до меж комплексної охоронної зони окремої групи пам’яток та зони охоронюваного ландшафту тощо, визначених науковою документацією «Історико-архітектурний опорний план. Проект зон охорони. Визначення меж історичних ареалів м. Одеса», затвердженою наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08.

Збереження об’єктів культурної спадщини на даній території здійснюється відповідно до вимог регулятивної частини наукової документації «Історико-архітектурний опорний план. Проект зон охорони. Визначення меж історичних ареалів м Одеси», затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008 р. №728/0/16-08, ст. 36, 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ст. 19, ст. 22 Закону України «Охорона археологічної спадщини».

Відповідно ч. 3. ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність, що буде здійснюватися на території, що розглядається не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори. В тому числі, потрібно оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

В районі розміщення відсутні території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено, відсутні.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

В ході стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Проект містобудівної документації розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил, негативних наслідків виконання документа державного планування не очікується.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура та зміст звіту про стратегічну оцінку розробляється відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10;

(048) 723-07-35; (048) 723-05-05; (048) 723-04-02, е-mail: uag3@omr.gov.ua.

Контактна особа – перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради Касімов М.М.

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення.