Розміщено 01.02.2013р.

ПРОЕКТ
Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі


Відповідно до пункту 31 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», з метою упорядкування розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної мережі, більш ефективного використання комунального майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі (додаються).

2. Департаменту інформації та зв’язків з громадскістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у засобах масової інформації, у встановленому законом порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з законності, правопорядку і реалізації державної регуляторної політики.Міський голова                     О. Костусєв


Додаток до рішення
Одеської міської ради
від_______№_______


ПРАВИЛА
розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі (далі – Правила) розроблені на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 244 від 21.10.2011р «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та врегульовує питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі – ТС) на території міста Одеси.
1.2. Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі (далі – Правила) регулюють відносини між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, які виникають в процесі розміщення та експлуатації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
1.3. Метою та завданнями цих Правил є:
- запровадження єдиних процедур при розміщенні тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;
- створення сприятливих умов для здійснення господарської діяльності у сфері розміщення тимчасових споруд в комерційних цілях;
- упорядкування елементів міського середовища задля подолання проблем безсистемного, хаотичного розміщення та перенасиченості міського простору тимчасовими спорудами торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності
- створення передумов для можливості скерованого, прогнозованого розвитку міста за допомогою єдиної електронної бази даних тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Одесі;
- забезпечення сприятливих умов для жителів міста щодо задоволення дрібних соціально-побутових потреб шляхом користування послугами, які надаються власниками ТС, що спрямовано на підвищення якості проживання, відпочинку та оздоровлення населення;
- планування потреб міста;
- застосування механізмів впливу на розвиток об'єктів інфраструктури міста;
- реалізація принципу організаційної єдності задля спрощення процедури отримання паспорту прив’язки.
1.4. У зазначених Правилах, нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:
• Архітектурний тип ТС - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), виду продукції та/або послуг, які надаються.
• Висновок щодо можливості розміщення ТС – документ, виданий уповноваженим органом, в якому визначені умови розміщення ТС, адреса ТС та який є підставою для укладення договору на право тимчасового користування місцем під розміщення ТС.
• Єдиний оператор з розміщення ТС (далі за текстом - Єдиний оператор) - суб'єкт, визначений рішенням Одеської міської ради, який уповноважений здійснювати встановлені цими Правилами дії щодо надання заявникам комплексу послуг із підготовки документів для отримання паспорту прив’язки, а також виконання інших завдань та функцій.
• Дозвільний центр – єдине приміщення у якому представники місцевих дозвільних органів провадять діяльність з видачі документів дозвільного характеру та документів, необхідних для їх отримання (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), у визначений та узгоджений між ними час.
• Договір на право тимчасового користування місцями для розташування ТС – двосторонній договір, укладений між власником ТС та комунальним підприємством, що визначає їх взаємні права та обов’язки щодо користування місцями для розміщення ТС, які перебувають у комунальній власності;
• Комплексна схема розміщення ТС – текстові та графічні матеріали, розроблені у відповідності до вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою, якими визначаються місця розташування ТС у межах окремої вулиці, скверу, бульвару, провулку, площі, майдану, узвозу тощо, а також єдині типи, візуальні та конструктивно-технічні характеристики ТС.
• Заявник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити або привести існуючу ТС у відповідність до цього Положення.
• Паспорт прив’язки (далі за текстом – Паспорт) – документ, та додані до нього текстові та графічні матеріали, що визначають тип, зовнішній вигляд, конструктивно-технічні характеристики та місце розташування ТС з прив’язкою до місцевості та відображенням наявних містобудівних обмежень, а також умови інженерного забезпечення ТС.
• Прилегла територія – територія для благоустрою та обслуговування тимчасової споруди, межі якої визначаються у паспорті прив’язки ТС.
• Протиправно розміщена ТС – тимчасова споруда, яка характеризується хоча б однією з наступних ознак:
- розміщується без отримання оформленого у встановленому порядку паспорту прив’язки;
- продовжує розміщуватись після закінчення терміну дії паспорту прив’язки, у тому числі у випадку анулювання паспорту прив’язки чи відмови у його продовженні;
- розміщується з недотриманням хоча б одного з визначених Паспортом параметрів щодо, типу, розміру ТС та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному у паспорті прив’язки;
- розміщується на місцях, що перебувають у комунальній власності, без укладання відповідного договору на право тимчасового користування місцями для розташування ТС, у тому числі у разі закінчення терміну дії договору або його дострокового розірвання.
• Схема розміщення групи ТС – документ, та додані до нього текстові та графічні матеріали, що визначають способи розміщення декількох ТС поряд в одному місці з прив’язкою до місцевості та відображенням меж й обсягу благоустрою прилеглої території.
• Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
• Уповноважений орган – управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.

2. ВИДИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД
2.1. До основних видів тимчасових споруд відносяться:
- Стаціонарна ТС – тимчасова споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, і по зовнішньому контуру має площу до 30 кв. м (кіоск, павільйон тощо). За правилами щодо розташування стаціонарних ТС згідно з даним порядком розміщуються також літні майданчики.
- Пересувна ТС (збірно-розбірна) – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності, у тому числі спеціальні причіпи та напівпричіпи (згідно ДСТУ 2984-95 «Засоби транспортні дорожні»);

3. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
3.1. Уповноважений орган:
- впроваджує Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі;
- розглядає заяви юридичних осіб та фізичних осіб щодо можливості розміщення ТС, надання паспорту прив’язки на розміщення ТС, внесення змін у паспорти прив’язки , переоформлення паспортів прив’язки, анулювання та/або продовження строку їх дії;
- надає висновок щодо можливості розміщення ТС або відмовляє у його видачі;
- оформлює, реєструє та видає паспорти прив’язки на розміщення ТС;
- здійснює перевірки на предмет дотримання фізичними та юридичними особами вимог Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі та за фактами виявлених порушень складає акти перевірок;
- надає фізичним та юридичним особам обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень цих Правил, а також Правил благоустрою території міста Одеси в частині утримання і забезпечення належного технічного стану та зовнішнього вигляду ТС; контролює виконання цих приписів;
- проводить інвентаризацію та обстеження розміщених ТС;
- готує та подає в установленому порядку проекти рішень виконавчого комітету Одеської міської ради щодо демонтажу ТС;
- розробляє в межах компетенції проекти нормативно-правових актів, направлених на регулювання діяльності у сфері розміщення ТС, вносить в установленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнень цих Правил;
- координує роботу підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, що здійснюють господарську діяльність у сфері розміщення ТС;
- здійснює інші повноваження, передбачені актами законодавства, цими Правилами, іншими актами органів місцевого самоврядування та міського голови.
3.2. Уповноважений орган не може виступати заявником на розміщення ТС та одержувати паспорт прив’язки .
3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення ТС уповноваженим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері розміщення ТС.

4. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Комунальне підприємство:
- забезпечує економічно ефективне використання місць, що перебувають у комунальній власності, для розміщення ТС;
- забезпечує повноту надходжень до бюджету міста Одеси плати за користування вказаними місцями;
- укладає договори з власниками ТС на право тимчасового користування місцями для розташування ТС у випадках, передбачених цими Правилами;
- на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради організовує та здійснює власними силами у встановленому порядку демонтаж протиправно розміщених ТС;
- надає платні послуги фізичним та юридичним особам у сфері розміщення ТС відповідно до чинного законодавства;
- виконує інші завдання та функції, передбачені актами законодавства, цими Правилами, іншими актами органів місцевого самоврядування та міського голови.
4.2. Комунальне підприємство не може виступати заявником на розміщення ТС та одержувати паспорт прив’язки.

5. ФУНКЦІЇ ЄДИНОГО ОПЕРАТОР З РОЗМІЩЕННЯ ТС
5.1. З метою створення сприятливих умов суб’єктам господарювання при оформленні паспортів прив’язки, а також іншої супутньої документації, рішенням Одеської міської ради визначається Єдиний оператор. Заявник може оформити паспорт прив’язки за допомогою послуг єдиного оператора.
5.2. Єдиний оператор з розміщення ТС:
- надає заявникам комплекс послуг із оформлення паспортів прив’язки;
- здійснює утримання та ведення БД ТС, у тому числі створення, супроводження програмного забезпечення БД ТС, технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що в ній містяться;
- впроваджує принцип організаційної єдності та сприяє спрощенню процедури оформлення паспорту прив’язки ;
- виконує інші завдання та функції, передбачені актами законодавства, цими Правилами, іншими актами органів місцевого самоврядування та міського голови.
5.3. Єдиний оператор має право звертатися до уповноважених органів та осіб за отриманням відповідної інформації, яка пов’язана із виконанням покладених на нього функцій в межах цих Правил.

6. ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА
6.1. З метою збереження цілісності міського простору, а також урахування історико-архітектурних, ландшафтних, функціонально-планувальних та інших чинників, в цілях цих Правил розміщення ТС здійснюється відповідно до розподілу міської території на наступні умовні зони:
6.1.1. зона прибережної території;
6.1.2. ландшафтно-рекреаційна зона;
6.1.3. зона історичної забудови;
6.1.4. зона реконструйованих вулиць та доріг;
6.1.5. зона найбільшого скупчення людей та транспорту;
6.1.6. зона житлової забудови;
6.1.7. зона оптово-роздрібної торгівлі;
6.1.8. зона віддалених територій.
6.2. У зонах визначених п.п. 6.1.1-6.1.4 цього Правил розміщення ТС відбувається у відповідності до схем комплексного розміщення, якими встановлюються спеціальні вимоги щодо способів розміщення, зовнішнього вигляду, рівня концентрації та конструктивно-технічних характеристик ТС.

7. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ РОЗМІЩЕННЯ ТС
7.1. Уповноважений орган задля визначення черговості розробки та затвердження комплексних схем розміщення ТС та з урахуванням необхідності систематизації міського простору і упорядкування розміщення ТС надає Одеській міській раді відповідні пропозиції з їх розробки.
7.2. Комплексна схема розміщення ТС розробляється за рішенням Одеської міської ради спеціалізованим підприємством, установою, організацією. Спеціалізоване підприємство, установа, організація та основні параметри комплексної схеми визначаються в рішенні Одеської міської ради.
7.3. Під час розробки схеми обов'язково враховуються усі вимоги щодо розміщення ТС, передбачені чинними актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування.
7.4. Комплексна схема розміщення ТС розробляються на основі дослідження характеру архітектури оточуючої забудови, а також з урахуванням ергономічних, топогеодезичних, містобудівних особливостей міського простору, з метою збереження традиційного характеру історичного середовища, з урахуванням наявності і концентрації об'єктів культурної спадщини, історико-культурних традицій, специфіки природного ландшафту.
7.5. Розробка комплексної схеми розміщення ТС проводиться з дотриманням таких принципів та вимог:
- пріоритет архітектури оточуючої забудови та необхідність збереження візуальної цілісності міського простору;
- компроміс інтересів територіальної громади міста та осіб, що мають намір розміщувати ТС;
- впровадження сучасних технологій виготовлення та розміщення ТС;
- використання загальноприйнятих стандартних типів та видів ТС;
- узгодження кількох розміщених ТС між собою;
- урахування обґрунтованих пропозицій громадськості, наданих у процесі розробки схем.
7.6. Завершена комплексна схема розміщення ТС передається на розгляд та затвердження виконавчого комітету Одеської міської ради.
7.7. Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради разом із комплексною схемою розміщення ТС оприлюднюється у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації», інших актів законодавства та актів органів місцевого самоврядування м. Одеси.
7.8. У випадку повернення схеми на доопрацювання, повторний розгляд виконавчим комітетом Одеської міської ради питання про її затвердження відбувається після усунення підстав, що стали причиною для повернення такої схеми на доопрацювання.
7.9. Розміщення ТС, на місцях, що не увійшли до затвердженої схеми, або зміна технологічної схеми ТС, що призведе до суттєвих розбіжностей зі схемою, не допускається.
7.10. До затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради відповідних комплексних схем розміщення ТС, розміщення ТС в межах цієї міської території відбувається у загальному порядку, визначеному цими Правилами.

8. ВИМОГИ ДО ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ТА ПОРЯДКУ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ*
(спрямувати на доопрацюванн в УАМ)
8.1. Підставою для розміщення ТС в межах м. Одеси є паспорт прив’язки, який надається Уповноваженим органом. Самовільне розміщення ТС забороняється.
У визначених п. 6.2. Правил випадках розміщення ТС відбувається у відповідності до комплексної схеми розміщення ТС.
8.2. Розміщення ТС на територіях зі спеціальним режимом використання (землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, лісогосподарського та історико-культурного призначення, водного фонду, охоронні, санітарно-захисні зони, зони санітарної охорони, зони особливого режиму використання земель, інші території, спеціальний режим використання яких визначено законодавством) відбувається у відповідності з цими правилами за погодженням з відповідними органами державного нагляду, необхідність отримання погоджень яких передбачена законами України та іншими нормативно-правовими актами
8.3. Розміщення ТС на території ринку, як підприємства торгівлі, визначаються планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди, погодженою та затвердженою в установленому законодавством порядку, та не потребує отримання паспорту прив’язки .
8.4. Власник ТС є відповідальним за утримання ТС у належному експлуатаційному та санітарно-технічному стані.
8.5. Роботи з благоустрою прилеглих до ТС територій є обов'язковим заходом при розміщенні ТС та виконуються відповідно до паспорта прив'язки ТС та Комплексної схеми.
8.6. Власник ТС обов'язково повинен передбачити заходи щодо запобігання пошкодженню об'єктів благоустрою, укладення угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, забезпечення догляду за газонами та зеленими насадженнями, якщо такі є на закріпленій території, своєчасне вивезення вмісту належних власникові ТС контейнерів та урн для сміття.
8.7. Благоустрій ТС здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, цього Положення, а також установлених державних стандартів, норм і правил.
8.8. Власники ТС зобов'язані проводити (за необхідності, але не менше одного разу на рік) ремонтні роботи із відновлення зовнішнього вигляду ТС задля приведення його у належний естетичний стан згідно із паспортом прив'язки ТС.
8.9. ТС, які розміщені (встановлені) без відповідної, оформленої в установленому порядку документації, з відхиленням від паспорта прив'язки, вважаються самочинно розміщеними ТС і підлягають демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення, у встановлені терміни.
8.10. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати благоустрій закріпленої та прилеглої до ТС території протягом всього терміну дії паспорта прив’язки . До прилеглої території відноситься територія навколо ТС, межі якої визначаються у паспорті прив’язки, що спеціально створена для доступу до ТС.
8.11. Благоустроєм ТС вважається проведення робіт з улаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, розміщення контейнерів та урн для сміття, збереження та відновлення зовнішнього вигляду ТС відповідно до умов паспорта прив'язки на таку ТС, а також здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, поліпшення комфортності мешкання жителів та гостей міста.
8.12. Роботи з благоустрою ТС, які проводяться над або під інженерними мережами та технічними засобами телекомунікації, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.
8.13. На прилеглій до ТС території забороняється:
8.13.1. Складувати тару, матеріали, різні конструкції та відходи.
8.13.2. Закопувати будь-які будівельні відходи та складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання.
8.13.3. Розміщувати або звалювати не в спеціально відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя та сніг.
8.13.4. Посипати тротуари, доріжки, прогулянкові стежки та інші тверді покриття хімічними препаратами, не дозволеними для такого використання.
8.13.5. Самовільно влаштовувати літні майданчики. Під самовільним влаштовуванням літнього майданчика в цілях цих Правил розуміється влаштування літнього майданчика, якщо можливість його влаштування прямо не передбачена паспортом прив’язки.
8.13.6. Здійснювати інші дії, які можуть завдати негативно вплив на стан благоустрою міста.
8.14. На дахах ТС забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій та відходів.

9. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПАСПОРТУ ПРИВ’ЯЗКИ
9.1. Заявник має право вибору способу отримання паспорту прив’язки , зокрема:
- самостійно здійснити дії з оформлення паспорту прив’язки задля чого у встановленому порядку звернутись до уповноваженого органу за отриманням паспорту прив’язки ;
- звернутися з метою оформлення паспорта прив’язки до Єдиного оператора. В такому випадку Єдиний оператор отримує від заявника визначену документацію та надає комплекс послуг, пов’язаних із оформленням паспорту прив’язки.
9.2. Заявник, який має намір самостійно здійснити оформлення паспорту прив’язки, звертається в дозвільний центр до державного адміністратора із заявою у довільній формі до робочого органу стосовно можливості отримання паспорта прив’язки із зазначенням інформації про функціональне призначення, тип, розміри, бажане місце розташування ТС. В заяві окремо зазначається чи є у заявника намір сезонного облаштування літнього майданчика задля надання населенню відповідних послуг та його бажані розміри. До заяви додаються такі документи:
- витяг з ЄДРПОУ;
- фотофіксація бажаного місця розташування ТС на електронному носії інформації;
- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС та площі земельної ділянки, потрібної для розміщення ТС;
Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпними. У випадку одночасного подання заявником декількох заяв щодо можливості отримання паспорту прив’язки , оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надається в одному примірнику.
9.3. Дозвільний центр реєструє подану заяву у порядку, встановленому уповноваженим виконавчим органом та передає її для опрацювання в уповноважений орган для підготовки висновку щодо можливості розміщення ТС.
9.4. За наявності всіх необхідних документів уповноважений орган реєструє подану заяву із зазначенням дати та часу її подачі.
9.5. Протягом п'яти робочих днів уповноважений орган вивчає надані матеріали та надає Висновок щодо можливості розміщення ТС або відмовляє у його видачі. Інформація про надані висновки щодо можливості розміщення ТС спрямовується до Єдиного оператора та комунального підприємства для відома та забезпечення виконання покладених на них завдань та функцій.
9.6. Строк дії Висновку щодо можливості розміщення ТС становить 1 календарний місяць, який не може бути продовжено.
9.7. Уповноважений орган відмовляє у видачі Висновку із зазначенням причини на таких підставах:
- подання неповного пакета документів;
- неможливість встановлення ТС у певному місці через наявні обмеження;
- на вказане місце розташування ТС уповноваженим органом надано іншій особі висновок щодо можливості розміщення ТС, який є чинним на момент розгляду заяви;
Відмова у видачі висновку з інших підстав не допускається.
9.8. У випадку надходження двох і більше заяв щодо можливості отримати паспорт прив’язки вони розглядаються уповноваженим органом в порядку черговості їх реєстрації.
9.9. Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надання керівником уповноваженого органу висновку щодо можливості розміщення ТС на місці, що перебуває у комунальній власності, заявник укладає з комунальним підприємством договір на право тимчасового користування місцями для розташування ТС за формою, що затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради.
Якщо між Заявником та комунальним підприємством на момент надання висновку щодо можливості розміщення ТС такий договір вже укладений, до такого договору вносяться відповідні зміни у встановленому умовами договору порядку.
У випадку надання Висновку на місце розташування ТС, що перебуває у приватній або державній власності, заявник протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня прийняття керівником уповноваженого органу висновку інформує про це
комунальне підприємство із доданням відповідної документації з цього приводу.
9.10. Для отримання Паспорта прив’язки заявник, який не виявив бажання скористатись послугами Єдиного оператору, самостійно або через уповноваженого представника звертається в дозвільний центр до державного адміністратора із заявою про оформлення паспорту прив’язки до якої додаються наступні документи:
- схема розміщення ТС (додаток 1);
- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
- схему благоустрою прилеглої території, складену заявником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України»;
- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.
- копія укладеного з комунальним підприємством договору на право тимчасового користування місцями для розташування ТС або відповідні документи, що підтверджують право заявника використовувати місце, яке перебуває у приватній або державній власності на яке надано Висновок, а також документи, що підтверджують належність вказаного місця до приватної або державної форми власності;
Зазначені документи отримуються самостійно заявником або за допомогою Єдиного оператору. Заява про оформлення паспорту прив’язки та додані до неї документи подаються заявником в строк, передбачений п. 9.6. цих Правил. Документи подані після закінчення даного строку уповноваженим органом не розглядаються по суті, про що заявникові надається письмова відповідь.
9.11. Протягом десяти робочих днів уповноважений орган оформлює два екземпляра паспорта прив’язки на розміщення ТС або відмовляє у його видачі.
9.12. У разі оформлення паспорту прив’язки, керівник уповноваженого органу підписує обидва примірники паспорту прив’язки та скріплює їх печаткою. На примірниках ставиться відмітка відповідно: «перший примірник», що видається заявникові, та «другий примірник», який залишається в уповноваженому органі для обліку та контролю. Інформація про видані паспорти прив’язки спрямовується до Єдиного оператора для забезпечення виконання покладених на нього завдань та функцій.
9.13. Строк дії паспорта прив'язки визначається уповноваженим органом.
9.14. Всі паспорти прив’язки реєструються у журналі реєстрації видачі паспортів.
9.15. Уповноважений орган відмовляє у видачі паспорта прив’язки із зазначенням причини на таких підставах:
- подання неповного пакета документів;
- виявлення недостовірної інформації, що надавалась для отримання Паспорта прив’язки.
9.16. Будь-які виправлення, дописки, уточнення в паспорті прив’язки не допускаються.
9.17. Видача дублікату паспорту прив’язки замість втраченого, пошкодженого або знищеного паспорту проводиться уповноваженим органом безкоштовно на протязі місяця на підставі письмової заяви власника ТС із зазначенням обставин, що стали причиною для видачі дублікату паспорта.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПАСПОРТУ ПРИВ’ЯЗКИ ТА ЙОГО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ
10.1. Якщо протягом строку дії паспорту прив’язки виникла потреба у зміні технологічної (конструктивної) схеми ТС, власник ТС звертається до уповноваженого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін. При цьому, під зміною технологічної (конструктивної) схеми ТС розуміється зміна його зовнішнього вигляду, у тому числі типу, окремих конструктивних елементів, без зміни його місця розташування.
До заяви додається технічна характеристика змін у технологічній схемі ТС, фотографічний знімок ТС та перший примірник паспорту прив’язки.
Внесення змін до паспорту прив’язки в частині зміни місця розташування ТС за бажанням власника ТС допускається на підставі його письмової заяви, та за умови, що внаслідок таких змін не буде порушено встановлених цими Правилами вимог та обмежень.
10.2. Уповноважений орган протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання заяви власника ТС вносить відповідні зміни до паспорту прив’язки та повертає його власнику, а у разі відмови - письмово інформує про це заявника.
10.3. Уповноважений орган відмовляє у внесенні змін до паспорту прив’язки з підстав невідповідності змін, що пропонуються власником ТС, вимоги та обмеження, встановлених цими Правилами:
10.4. Внесення змін до паспорту прив’язки з підстав, визначених цими Правилами, здійснюється шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначаються відповідні зміни. Положення цього пункту не поширюються на випадки переоформлення дозволу з підстав, визначених цими Правилами.
10.5. Паспорт прив’язки підлягає переоформленню у разі.
10.5.1. зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця;
10.5.2. зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання;
10.5.3. набуття права власності на ТС іншою особою;
10.5.4. затвердження комплексної схеми розміщення ТС.
10.6. Юридична особа або фізична особа - підприємець у разі настання підстав, вказаних у пп. 10.5 цих Правил, протягом п'яти робочих днів з дня їх виникнення звертається до уповноваженого органу із заявою у довільній формі щодо переоформлення паспорту прив’язки.
10.7. Для переоформлення паспорту прив’язки з підстав, визначених підпунктами 10.5.1. або 10.5.2. цих Правил, заявником до заяви додаються:
- примірник паспорту, що підлягає переоформленню;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує зміну найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця чи зміну їх місцезнаходження.
10.8. Для переоформлення паспорту прив’язки з підстав, визначених підпунктом 10.5.3. цих Правил, заявник - особа, що набула право власності на ТС, додає до заяви наступні документи
- документ, який засвідчує набуття права власності на ТС;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- примірник паспорту, що підлягає переоформленню;
- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця;
- документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості за право користування місцем розташування ТС, на місці, що перебуває у комунальній власності, у попереднього власника ТС.
10.9. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів, уповноважений орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення паспорту та документів, що додаються до неї, зобов'язаний переоформити його на новому бланку з урахуванням змін, зазначених у заяві, та видати переоформлений паспорт заявнику.
10.10. На вимогу власника ТС одночасно з переоформленим на новому бланку паспорту прив’язки уповноважений орган видає на безоплатній основі засвідчену ним копію цього документа.
10.11. Строк дії переоформленого паспорту прив’язки не може перевищувати строк дії, зазначений у паспорті, що переоформлювався.
10.12. Документи для зміни або переоформлення паспорту прив’язки подаються заявником уповноваженому органу через Дозвільний центр у встановлений цими Правилами строк.

11. ПРОДОВЖЕННЯ ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТА ЙОГО АНУЛЮВАННЯ
11.1. Строк дії паспорту прив’язки продовжується на підставі заяви, яка подається уповноваженому органу власником ТС у довільній формі не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії паспорту прив’язки. До такої заяви додається оригінал паспорту прив’язки. Заява про продовження строку дії паспорту прив’язки, подана з порушенням строку, встановленого цим пунктом, розгляду не підлягає. В такому випадку власник ТС отримує паспорт прив’язки у порядку, встановленому цими Правилами.
11.2. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється уповноваженим органом шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки. На вимогу заявника продовження паспорту прив’язки відбувається шляхом заміни виданого бланку паспорта прив’язки, при цьому номер такого паспорту залишається незмінним, а змінюється лише термін дії.
11.3. Протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви уповноважений орган продовжує паспорт прив’язки або відмовляє у його продовженні.
11.4. Підставами для відмови у подовженні Паспорта прив’язки є:
11.4.1. Розміщення ТС за відсутності укладеного з комунальним підприємством договору на право тимчасового користуванням місцем під розміщення ТС, якщо обов’язковість його укладання визначена цими Правилами;
11.4.2. Затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради комплексної схеми розміщення ТС, якої не передбачено можливість розміщення ТС на цьому місці або тип, вид, розмірі ТС не відповідають параметрам, визначеним у схемі.
11.5. Продовження строку дії паспорту прив’язки або відмова у його продовженні фіксується у журналі реєстрації.
11.6. Відмова у продовженні строку дії паспорту прив’язки може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
11.7. Паспорт прив’язки анулюється на підставі відповідного рішення уповноваженого органу до закінчення строку його дії у наступних випадках:
- за письмовою заявою власника ТС;
- у разі припинення юридичної особи;
- у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
- у випадку встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
- за необхідності, у випадку невикористання місця розташування ТС безперервно протягом шести місяців;
- у випадку розірвання договору на право тимчасового користування місцями для розташування ТС.
11.8. Рішення про анулювання паспорту прив’язки фіксується у журналі реєстрації та надсилається власнику ТС поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Одночасно, інформація про анулювання паспорту прив’язки спрямовується до Єдиного оператора для виконання покладених на нього завдань та функцій.
Дія паспорту прив’язки припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
Рішення про анулювання паспорту прив’язки може бути оскаржено у встановленому законодавством порядку.
11.9. Якщо рішенням суду рішення уповноваженого органу про анулювання паспорту прив’язки буде визнано незаконним, паспорт прив’язки підлягає поновленню.
11.10. Поновлення паспорту прив’язки відбувається шляхом здійснення відповідного запису в журналі реєстрації та направлення уповноваженим органом власникові ТС письмового повідомлення про його поновлення.
11.11. У разі знищення анульованого паспорту прив’язки, який було поновлено згідно з пп. 11.9 цих Правил, уповноважений орган видає суб'єкту господарювання новий паспорт прив’язки.
11.12. Документи для продовження або анулювання паспорту прив’язки подаються власником ТС до уповноваженого органу через Єдиний дозвільний центр.

12. ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ПАСПОРТУ ПРИВ’ЯЗКИ
12.1. У разі зміни містобудівної ситуації, що призвела до неможливості подовження розміщення ТС, уповноважений орган має право тимчасово призупинити дію оформленого паспорту прив’язки лише у випадках передбачених цими Правилами.
12.2. Про призупинення дії паспорту прив’язки уповноважений орган завчасно письмово попереджає власника ТС.
12.3. Винятковими підставами для тимчасового призупинення дії паспорту прив’язки є:
- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за три місяці;
- необхідність проведення позапланових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за один місяць;
- необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження;
- проведення капітального будівництва на земельній ділянці, де розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за три місяці;
- надання недостовірної інформації під час отримання Паспорта прив’язки.

13. ВСТАНОВЛЕННЯ ТС
13.1. Документом, необхідним для здійснення дій з монтажу ТС, є паспорт прив’язки, який надається уповноваженим органом. Копія паспорта прив’язки має бути розміщена на фронтальній частині ТС в доступному для прочитання місці.
13.2. Встановлення ТС має відбуватися без облаштування заглибленого фундаменту.
13.3. Під час встановлення ТС мають бути дотримані усі умови, зазначені у паспорті прив'язки, та ті, що були додатково визначені під час погодження з відповідними органами, установами, організаціями.
13.4. Під час встановлення ТС мають бути вжиті належні заходи безпеки.
13.5. Заявник (власник ТС) на підставі отриманого паспорта прив’язки укладає договір (угоду) на проведення робіт, з встановлення ТС або встановлює ТС самостійно. Відповідальність за організацію та забезпечення дотримання вимог техніки безпеки покладається на заявника або виконавця таких робіт відповідно. Про наміри встановлення ТС заявник письмово повідомляє у письмовій формі уповноважений орган. Встановлення ТС без повідомлення уповноваженого органу забороняється.
13.6. Підключення ТС до інженерних мереж (водо- та енергопостачання) здійснюється у визначеному діючим законодавством порядку та лише за наявності Паспорта прив’язки.
13.7. Розміщення ТС на місці, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси, за відсутності укладеного з комунальним підприємством договору на право тимчасового користування місцями для розташування ТС не допускається. В разі порушення заявником зазначених вимог до нього застосовуються санкції передбачені, цими Правилами, Правилами благоустрою території міста Одеси, а також іншими актами діючого законодавства.
13.8. Якщо особа, що самовільно встановила ТС, не провела демонтаж у визначений уповноваженим органом термін, демонтаж такої ТС здійснюється
комунальним підприємством на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради та в порядку, встановленому цими Правилами.
13.9. Поряд з ТС в зонах, визначених у пп. 6.1.4. – 6.1.8. цих Правил може бути розміщене холодильне та інше обладнання (за винятком облаштування літнього майданчику та встановлення окремих столів і стільців) загальною площею не більше 25 відсотків площі ТС у межах земельної ділянки, що надана для встановлення ТС. Розміщення холодильного та іншого обладнання в зонах, визначених пп. 6.1.1. – 6.1.3. цих Правил забороняється.

14. БАЗА ДАНИХ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД
14.1. БД ТС – єдина інформаційно-автоматизована система одержання, зберігання, використання та вільного розповсюдження інформації (даних) про місце розташування, термін розміщення, функціональне призначення та власника ТС, затверджені виконавчим комітетом Одеської міської ради комплексні схеми розміщення ТС, а також надані уповноваженим органом висновки щодо можливості розміщення ТС та паспорти прив’язки і терміни їх дії.
14.2. Завданням БД ТС є забезпечення консолідації даних щодо існуючих та проектованих ТС, захист прав добросовісних власників ТС.
14.3. На правовідносини, що виникають під час роботи з БД ТС, поширюються закони України «Про захист персональних даних» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

15. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ПЕРЕСУВНИХ ТС
15.1. Встановлення та розміщення пересувних ТС здійснюється на підставі договору на сезонне розташування елементів вуличної торгівлі.
15.2. Розміщення елементів торгівлі на території ринку як торговельного об'єкта визначається планувальною документацією території цього ринку або іншою супутньою документацією із цього приводу.
15.3. Розміщення елементів торгівлі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у відповідності до п. 15.1. цих Правил.
15.4. Договір на сезонне розташування пересувних ТС укладається між районною адміністрацією Одеської міської ради (далі – Адміністрація) та Заявником.
15.5. Заявник, який має намір встановити пересувну ТС, звертається до Дозвільного центру із відповідною заявою про можливість розміщення елемента торгівлі до якої додається фотофіксація місця розташування з привязкою до місцевості та інформація про тип, розміри та спосіб розміщення елемента торгівлі, а також реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація та таке інше).
15.6. Під час подання заяви до Дозвільного центру представник Адміністрація або державний адміністратор надає Заявнику довідку з описом поданих документів. За наявності вищевказаних документів, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється районною адміністрацією в журналі реєстрації заяв про намір встановлення ТС.
15.7. Відповідність намірів щодо місця розташування пересувноъ ТС положенням діючого законодавсвта, державним стандартам та актам органів місцевого самоврядування м. Одеси визначає Адміністрація, протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.
15.8. За результатами розгляду заяви про можливість розміщення елементів торгівлі Адміністрація, письмово протягом трьох робочих днів з дня її розгляду по суті інформує Заявника щодо можливості розміщення пересувноъ ТС на запропонованому місці або надає аргументовану відмову щодо реалізації намірів розміщення елементів торгівлі та повертає всі подані ним документи до Єдиного дозвільного центру.
15.9. Протягом десяти робочих днів із дня отримання Заявником позитивнго висновку Адміністрації стосовно можливості розміщення пересувної ТС на запропонованому місці Заявник звертається до Адміністрації із заявою про укладання договору на сезонне розташування елементів вуличної торгівлі. До заяви додається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
15.10. На підставі вказаних в п. 2.9. Правил документів між Адміністрацією та Заявником в розумний строк, який не може перевищувати 10 робочих днів, укладається договір на сезонне розташування пересувних ТС.
15.11. Після укладання договору на сезонне розташування пересувних ТС, Заявник може встановити, розміщувати та експлуатувати приналежний йому елемент торгівлі.
15.12. Визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розміщення пересувних ТС та порядок її перерахування здійснється у відповідності до розділу ХVI Правил, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.
15.13. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розміщення пересувних ТС зараховується до Адміністрації з подальшим перерахуванням до бюджету міста Одеси у порядку та розмірах, визначених рішенням Одеської міської ради про бюджет міста на відповідний рік.
15.14. У разі порушення порядку встановлення, розміщення та експлуатації пересувних ТС уповноважена особа Адміністрації, звертається до власника елемента торгівлі із вимогою (приписом) про усунення порушень у визначений строк.
15.15. В разі невиконання власником пересувної ТС вимог (припису) про усунення порушень Адміністрації, демонтаж, транспортування, зберігання та поверення демонтованих пересувних ТС здійснюється силами Адміністрації у відповідності до розділу ХVIII Правил, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

16. ПЛАТА ЗА ПРАВО ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТС

16.1. Розмір плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розташування ТС встановлюється виконавчим комітетом Одеської міської ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).
16.2. Підставою для нарахування та внесення власником ТС відповідної плати є договір на право тимчасового користування місцями для розташування ТС, що укладається відповідно до порядку, встановленого підпунктом 9.9. цих Правил.
16.3. За наявності паспорту прив’язки власник ТС не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем для розміщення ТС, що перебуває у комунальній власності, незалежно від факту нерозміщення ТС у визначеному паспортом місці.
16.4. У разі нерозміщення ТС через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування ТС, плата не нараховується.
16.5. При визначенні розміру плати враховуються коригуючі коефіцієнти шляхом їх множення на відповідні тарифи, затверджені виконавчим комітетом Одеської міської ради.
16.6. Для ТС, розташованих у підзонах 3.1.1 та 3.1.2., застосовується коригуючий коефіцієнт -
16.7. Для ТС з площею горизонтальної проекції понад 25 кв.м застосовується коригуючий коефіцієнт -
16.8. За несвоєчасність внесення плати за право тимчасового користування місцем для розміщення ТС нараховується пеня згідно з договором на право тимчасового користування місцями для розташування ТС.
16.9. Плата за тимчасове користування місцем для розміщення ТС, що перебуває в комунальній власності, зараховується до комунального підприємства з подальшим перерахуванням до бюджету міста Одеси у порядку та розмірах, визначених рішенням Одеської міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

17. КОНТРОЛЬ ЗА УТРИМАННЯМ ТА РОЗМІЩЕННЯМ ТС
17.1. Заходи з контролю за дотриманням фізичними та юридичними особами вимог, встановлених законодавством у сфері встановлення, розміщення та експлуатації ТС, здійснюється уповноваженим органом в межах відповідно покладених повноважень, завдань та функцій в порядку цих Правил.
17.2. Інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування
м. Одеси, їх посадові та службові особи здійснюють контроль у сфері розміщення та експлуатації ТС у відповідності до діючого законодавства та покладених на них завдань та функцій.
17.3. Контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності цих Правил під час встановлення, розміщення та експлуатації ТС в межах
м. Одеси здійснюється шляхом проведення уповноваженим органом перевірок.
17.4. У разі порушення порядку встановлення, розміщення та/або експлуатації ТС уповноважений орган складає акт перевірки В акті перевірки зазначається, дата її проведення, посадова особа, яка здійснює перевірку, номер та дата видачі службового посвідчення, адреса проведення перевірки, найменування суб’єкта господарювання, встановлене порушення із посиланням на пункт Правил, фотофіксація порушення, висновок та пояснення особи, що перевіряється.
17.5. За фактом виявлених порушень уповноважена особа уповноваженого органу, звертається до власника ТС з обов’язковою до виконання вимогою (приписом) про усунення порушень у визначений строк. Вимога (припис) направляється власнику ТС або його уповноваженому представникові з повідомленням про отримання або вручається під підпис.
17.6. Про виконання припису власник ТС зобов'язаний письмово повідомити уповноважений орган не пізніше наступного дня від дати його виконання з доданням відповідної фотофіксації з цього приводу.
17.7. Вразі невиконання або неналежного виконання власником ТС припису про усунення порушень, уповноважений орган готує проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про демонтаж таких ТС та виносить його на розгляд та затвердження комітетом

18. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ ТС
18.1. ТС не може бути демонтована силами комунального підприємства за наявності у суб’єкта господарювання чинного паспорту прив’язки, крім випадків прямо передбачених цими Правилами. Призупинення дії паспорту прив’язки може бути здійснено уповноваженим органом за вичерпних підстав, передбачених цими Правилами.
18.2. Демонтаж ТС здійснюється власником ТС у визначний у приписі уповноваженого органу строк або з інших підстав. Вразі невиконання власником ТС припису уповноваженого органу демонтаж ТС здійснюється комунальним підприємством на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради. В випадках передбачених п. 11.3. демонтаж ТС здійснюється комунальним підприємством за направлення уповноваженого органу. Для виконання цих функцій підприємство може використовувати послуги суб’єктів господарювання на підставі відповідних договорів.
18.3. Демонтовані ТС транспортуються для подальшого зберігання на територію, що знаходиться у віданні комунального підприємства. Витрати, пов’язані з проведенням демонтажу ТС, її транспортуванням та зберіганням, відшкодовуються власником демонтованої ТС. Комунальне підприємство вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом згідно з вимогами чинного законодавства.
18.4. Факт проведення демонтажу ТС засвідчується актом проведення демонтажу, що складається не пізніше наступного дня від дати проведення демонтажу. За необхідності до акта додається фотофіксація місця розташування до та після демонтажу ТС. Акт проведення демонтажу складається в двох примірниках, один з яких спрямовується на зберігання в комунальне підприємство, а другий надається власнику ТС (у разі його встановлення) або надсилається йому поштою з повідомленням про вручення.
18.5. Зберігання демонтованих ТС забезпечує комунальне підприємство, однак не більше терміну зберігання, встановленого цими Правилами.
18.6. Повернення демонтованих ТС їх власнику здійснюється на підставі його письмової заяви, що подається до комунального підприємства у довільній формі. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтовану ТС. Протягом семи робочих днів з дня отримання заяви комунальне підприємство готує розрахунок витрат на проведення демонтажу ТС та його зберігання й вручає його власнику ТС. Видача ТС здійснюється протягом двох днів з дня отримання документа, що підтверджує внесення власником ТС в рахунок відшкодування витрат на проведення демонтажу ТС. Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику ТС, а інший залишається в комунальному підприємстві. У випадку отримання конструкцій уповноваженою особою власника до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника ТС. Повернення ТС без відшкодування витрат комунального підприємства на проведення демонтажу не допускається.

 

АНАЛІЗ
впливу регуляторного акту - проекту рішення
Одеської міської ради
«Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі
 
Цей аналіз підготовлено відповідно до ст. ст. 1, 4, 8 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачено розвязати  шляхом державного регулювання.
 
На сьогодні в місті Одесі відсутні місцеві нормативно-правові акти регулюючи порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
Статтею 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року
№ 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» визначений порядок розміщення тимчасових споруд.
До тимчасових споруд віднесені одноповерхові споруди (закритого чи відкритого типу) торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, які виготовляються з полегшених конструкцій та встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів, площею, що не перевищує по зовнішньому контуру 30 кв. м.
Відсутність місцевих Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, не дає змогу контролювати та забезпечувати охорону і збереження території міста Одеси саме з урахуванням місцевих історичних та архітектурних ареалів,  для створення сприятливих умов життєдіяльності, як для суб’єктів господарювання, так і для кожного члена територіальної громади.
Кріт того, відсутність чіткої, прозорої процедури розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності створює передумови виникнення зловживань, не дає змогу реалізувати суб’єктам господарювання свої встановлені законодавством права, зменшує надходження до бюджету міста та інше.
Враховуючи важливість відповідного питання, його соціальну, економічну, архітектурну значимість, а також законодавчо встановлену необхідність регулювання відповідної сфери, виникла необхідність розробки Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі.
 
 
2. Визначення цілей регулювання.
Цілями запропонованого регулювання є:
- затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі відповідно до вимог чинного законодавства;
- врегулювання питань пов’язаних з розміщенням та демонтажем тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі;
- створення умов для захисту, дотримання сприятливого для життєдіяльності людини середовища, шляхом встановлення чіткої процедури та єдиних загальних правил у цій сфері.
- покращення санітарно-естетичного стану міста.
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних та альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
        
Виходячи з механізму правового регулювання визначено наступні альтернативи регулювання відносин у сфері благоустрою міста:
Альтернатива 1 – вирішення проблеми шляхом застосування ринкових механізмів.
Альтернатива 2 – використання узагальненого порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року
№ 244.
На підставі аналізу двох можливих альтернатив щодо врегулювання відносин у сфері розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, з урахуванням законодавчо встановленого порядку регулювання, вважаємо, що затвердження відповідних Правил буде найбільш ефективнішим способом, так як надасть змогу мешканцям та суб’єктам господарювання керуватись єдиними Правилами та вимогами та забезпечить охорону території міста з урахуванням наявних історичних та культурних цінностей.
 
 
 
 
4. Механізми  та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
 
Для розв'язання проблем визначених в розділі 1 цього Аналізу, пропонується затвердити Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі.
Заходами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми виступають зокрема:
- визначення єдиного уповноваженого органа для впровадження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі;
- розміщення тимчасових споруд у місті за принципом зонування міської території та відповідно до затверджених комплексних схем розміщення;
- затвердження єдиних вимог та порядку розміщення тимчасових споруд;
- можливість отримання документів на розміщення тимчасової споруди за принципом «Єдиного вікна».
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливо через обґрунтовану мотивацію суб'єктів господарювання, громадян, підприємств всіх форм власності та органів влади виконувати встановлені вимоги.
Вони ґрунтуються на чіткому визначенні прав та обов'язків суб'єктів, на яких поширюється даний акт. Тобто, Одеська міська рада, на підставі чинного законодавства, чітко визначає обов'язки суб'єктів даних правовідносин, які мають виконувати встановлені вимоги. Простота виконання вимог, встановлених регуляторним  актом та простота положень даного акту, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань є також однією з можливостей досягнення встановлених цілей. Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими втратами для суб'єктів господарювання, громадян та міста.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акта.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту, буде наведена таблиця за результатами прийняття зазначеного проекту.
 
 
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Інтереси громадян
Реалізація прав та задоволення законних інтересів мешканців міста, створення прийнятних умов життєдіяльності в оточуючому середовищі
не має
Інтереси міста
Покращення зовнішнього стану території міста Одеси, забезпечення інтересів територіальної громади міста, покращення санітарного стану міста, збільшення надходжень до міського бюджету
Розробка комплексних схем розміщення тимчасових споруд
Інтереси суб’єктів
господарювання
Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання та контролюючими органами, створення сприятливих умов для розвитку
Витрати на виготовлення необхідної документації та витрати на виготовлення та утримання тимчасових споруд
 
 
 
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
 
Термін дії регуляторного акту пропонується не обмежувати у часі.
 
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
 
Основними показниками є:
- розмір плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, яка надійшла до місцевого бюджету.
 кількість укладених договорів на право тимчасового та сезонного користування місцями для розташування ТС.
 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта у разі його прийняття.
 
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних виходячи із значень показників результативності. Базове та повторне відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено у строки встановленні чинним законодавством.
Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді на адресу:
 
Юридичний департамент Одеської міської ради: 65004, м. Одеса, Думська площа,1,
 
 Страница создана: 2013.02.01 17:57