Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№245 від 12.05.2010р.

Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету
Одеської міської ради

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року №174 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2005 року № 509/А-2005 «Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації», статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 32 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», з метою удосконалення роботи, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою та своєчасним реагуванням на виникаючі надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру, у зв’язку зі змінами у керівному складі та апараті Одеської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради (додаток 1).

2. Затвердити перелік посадових осіб комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради (додаток 2).

3. Головою комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради призначити першого заступника міського голови.

4. Здійснення інформаційного, методичного і організаційного забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради покласти на управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради.

5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міськвиконкому від 13.11.1998р. №1006 “Про затвердження Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Одеської міської Ради народних депутатів”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                         Е. Гурвіц
 

Керуюча справами                   Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 12.05.2010р. №245

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради

 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який координує діяльність органів місцевого самоврядування, пов’язану з безпекою та захистом населення і територій, реагуванням на надзвичайні ситуації природного та техногенного походження.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавчими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, даним Положенням та іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Комісії є:
- координація дій органів місцевого самоврядування, пов’язаних зі створенням та функціонуванням єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (далі - НС) техногенного, природного та соціально-політичного характеру;
- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері техногенно-екологічної безпеки;
- організація та керівництво проведенням робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій об’єктового та міського рівнів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. У режимі повсякденної діяльності:
- готує та подає міському голові, на розгляд сесії Одеської міської ради відповідні пропозиції щодо визначення прав і обов’язків у цій сфері органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, розташованих на території міста;
- координує діяльність відповідних органів з питань розробки і реалізації загальнодержавних цільових, науково-технічних та міських програм щодо забезпечення захисту населення, його санітарно-епідемічного благополуччя, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини при виникненні надзвичайних ситуацій;
- бере участь у розгляді питань щодо створення або припинення діяльності підприємств незалежно від форм власності, які у своєму виробництві використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо), і подає відповідні пропозиції стосовно цих питань;
- здійснює заходи щодо проведення експертизи найбільш важливих проектів будівництва і реконструкції в частині забезпечення техногенно-екологічної безпеки;
- сприяє розвитку гідрометеорологічних спостережень і прогнозувань, державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту населення, форм контролю за функціонуванням потенційно-небезпечних об’єктів;
- здійснює методичне керівництво і контроль за роботою комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районів міста та за їх підготовкою до дій у надзвичайних ситуаціях;
- здійснює заходи щодо профілактики інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації цих захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь.

4.2. У режимі підвищеної готовності:
- вживає заходів щодо активізації роботи, пов’язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно-небезпечних об’єктах і прилеглій до них території, перебігом епідемій інфекційних захворювань і спалахів інфекційних захворювань, масових харчових отруєнь населення, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
- організовує розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення стабільного функціонування господарських об’єктів незалежно від форм власності;
- визначає зону ураження НС, кількість і місця перебування в ній людей, організовує їх рятування та надання медичної допомоги;
- визначає головний напрямок ліквідації НС, приймає рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і територій від її наслідків, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення;
- уточнює документи Комісії з ліквідації НС та її наслідків, зосереджує в районі НС необхідні сили і технічні засоби для своєчасного їх введення в дію;
- визначає кількість і склад аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації НС, порядок і терміни їх залучення згідно з планами реагування на НС і планами взаємодії.

4.3. У режимі реагування на надзвичайні ситуації:
- здійснює безпосереднє керівництво щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, а при необхідності – об’єктового рівня;
- організовує роботу та взаємодію органів місцевого самоврядування, сил та засобів, які залучаються для евакуації населення із небезпечних зон, надання потерпілим необхідної допомоги;
- вивчає обстановку, яка склалася після НС, готує інформацію міському голові про проведення необхідних заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та про причини її виникнення;
- залучає для виконання робіт з ліквідації наслідків НС необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування, використовуючи наявні матеріально-технічні, продовольчі та інші ресурси і запаси;
- організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації НС, з метою ефективного використання їх потенціалу;
- веде облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами та формуваннями під час ліквідації НС;
- організує визначення розмірів збитків, заподіяних суб’єктам господарської діяльності внаслідок надзвичайних ситуацій місцевого рівня;
- здійснює інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС.

5. Комісії надається право:
- приймати рішення щодо застосування сил та засобів, які призначаються для рішення завдань попередження НС та реагування у випадку їх виникнення (крім запасів держаного матеріального резерву);
- згідно із законодавством України залучати до роботи у складі Комісії на період ліквідації НС та їх наслідків фахівців різного профілю, відповідно до характеру та складності вирішуваних питань;
- заслуховувати керівників (представників) місцевих органів виконавчої влади з питань, які відносяться до їх компетенції, та надавати їм відповідні доручення;
- отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, які вона розглядає;
- залучати до ліквідації наслідків НС, у випадку необхідності, всі функціональні ланки державної системи попередження НС та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у виникненні НС.

6. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - за його дорученням перший заступник голови Комісії. Голова Комісії призначається рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
Загальний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
Голова Комісії має право:
- залучати для ліквідації або запобігання виникненню НС будь-які транспортні засоби, рятувальні, будівельні, медичні та інші сили і засоби відповідно до чинного законодавства;
- приймати рішення в межах повноважень Комісії з питань реагування на НС;
- вносити пропозиції міському голові про заохочення (нагородження) осіб, які зробили значний внесок у розробку та реалізацію заходів щодо попередження виникнення НС, ліквідацію їх наслідків.

7. Забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань Комісії, а також контроль за виконанням її рішень покладається на управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради.

8. Комісія проводить засідання по мірі необхідності, але не менше одного разу на два місяці.
Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх її членів, оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.
Рішення Комісії прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності і підпорядкування, які розташовані на території міста.

9. У період між засіданнями, а також при загрозі виникнення НС та під час ліквідації їх наслідків, голові Комісії надається право особистого прийняття рішення. Прийняте таким чином рішення розглядається на черговому засіданні Комісії та оформлюється протоколом.

10. У разі необхідності рішенням голови Комісії можуть створюватися комісії, мобільні оперативні групи та штаби з ліквідації НС для керування роботами безпосередньо в районі виникнення надзвичайної ситуації, виходячи з її масштабів та специфіки.

11. За членами Комісії під час виконання завдань зберігається заробітна платня за основним місцем роботи.
Оплата роботи членів Комісії під час ліквідації наслідків НС в умовах загрози для життя та здоров’я регулюються окремими постановами Кабінету Міністрів України у кожному конкретному випадку.

12. Транспортне забезпечення членів Комісії під час НС здійснюється за рахунок виконавчого комітету Одеської міської ради.

13. Організація побутового забезпечення членів Комісії під час робіт у зоні НС покладається на районні адміністрації Одеської міської ради, території яких знаходяться в межах цієї зони.

Члени Комісії на період проведення робіт з ліквідації наслідків НС, якщо того вимагає ситуація, забезпечуються спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту за рахунок міського бюджету.

14. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба та назву.
 
Керуюча справами                  Т. Єршова

 

Додаток 2 до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 12.05.2010р. №245
 
 
Перелік
посадових осіб, які входять до складу комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
виконавчого комітету Одеської міської ради
 

з/п
Посада
1
Перший заступник міського голови - голова комісії
2
Начальник управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради - заступник начальника цивільної оборони м. Одеси - перший заступник голови комісії
3
Заступник міського голови - заступник голови комісії
4
Заступник міського голови - заступник голови комісії
5
Головний спеціаліст управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради - секретар комісії
Члени комісії:
1
Директор департаменту фінансів Одеської міської ради
2
Начальник управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
3
Директор юридичного департаменту Одеської міської ради
4
Начальник управління екологічної безпеки Одеської міської ради
5
Начальник управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
6
Начальник управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
7
Начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради
8
Начальник управління охорони здоров’я Одеської міської ради
9
Начальник Одеського міського управління ГУ МНС України в Одеській області
10
Директор департаменту транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради
11
Начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
12
Директор КП «Міські дороги»
13
Начальник Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області
14
Начальник центру технічної експлуатації місцевого телефонного зв’язку філії ВАТ «Укртелеком»
15
Головний державний санітарний лікар міста
16
Заступник директора з технічних питань філії "Інфоксводоканал" ТОВ “Інфокс”
17
Начальник міської служби оперативного реагування на надзвичайні ситуації
18
Начальник Південного територіального управління військової служби правопорядку

 
 Керуюча справами                                    Т. Єршова

Сторінка створена: 2010.05.19 17:33