Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 356 від 22.08.06

Про внесення на розгляд Одеської міської ради
проекту рішення “Про створення управління дозвільних
та погоджувальних процедур Одеської
міської ради та затвердження Положення
про нього”


Відповідно до ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, в межах затвердженої загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів, виконавчий комітет Одеської міської ради:

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення “Про створення управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради та затвердження Положення про нього” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова


Додаток
до рішення виконавчого
комітету Одеської міської ради

Про створення управління дозвільних
та погоджувальних процедур Одеської
міської ради та затвердження Положення
про нього

Відповідно до ст. ст. 25, 26, 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради , в межах затвердженої загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів, Одеська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Створити управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додається).

2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати Положення про управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з реалізації державно-регуляторної політики Одеської міської ради.

Міський голова Е. Гурвіц
Проект внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
Керуюча справами Т.М. Єршова

 

Додаток
до рішення
Одеської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ТА УЗГОДЖУВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління дозвільних та узгоджувальних процедур Одеської міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - Рада) і створюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для виконання повноважень, віднесених до відання виконавчих органів Одеської міської ради.
1.2. Управління є самостійною юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки, у своїй роботі керується чинним законодавством України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування і цим Положенням (далі - Положення).
1.3. До компетенції Управління входять повноваження виконавчих органів Одеської міської ради у сфері реалізації політики функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, спрощення та упорядкування дозвільних та узгоджувальних процедур при одержанні дозволів, довідок, узгоджувань, висновків, необхідних при започаткуванні і здійсненні підприємницької та іншої діяльності, здійснення діяльності з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, координація взаємодії представників дозвільних органів міста, взаємодія з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання і територіальним органом спеціально уповноваженого органа з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
1.4. Управління підзвітне та підконтрольне міській раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.5. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.6. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється згідно з чинним законодавством України.
1.7. Місцезнаходження Управління – 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 21.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1 Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Реалізація політики функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності у місті.
2.1.2. Реалізація політики зі спрощення та впорядкування дозвільних та узгоджувальних процедур при одержанні дозволів, довідок, узгоджувань, висновків, необхідних при започаткуванні і здійсненні підприємницької та іншої діяльності.
2.1.3. Відстеження адекватності державної регуляторної політики потребам сучасного малого і середнього бізнесу.
2.1.4. Здійснення діяльності з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
2.1.5. Реалізація політики щодо видачі дозволів та її процедури виключно на підставах, передбачених законами України.
2.1.6. Координація взаємодії представників дозвільних органів міста.
2.1.7. Взаємодія з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання і територіальним органом спеціально уповноваженого органа з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
2.1.8. Усунення юридичних, адміністративних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва.
2.1.9. Удосконалення каналів зв’язку між відомствами і підприємцями.
2.1.10. Реалізація єдиної державної політики у сфері виставкової діяльності.
2.1.11. Підвищення рівня виставкової діяльності, посилення її впливу на науково-технічне та технологічне оновлення вітчизняного виробництва;
2.2. Функції Управління:

2.2.1. Поширення інформації про порядок отримання дозволів, погоджень, надання письмових та усних консультацій.
2.2.2. Приймання та обробка документів, необхідних для отримання дозволів та погоджень.
2.2.3. Видача суб’єктам господарювання документів дозвільного та погоджувального характеру.
2.2.4. Надання суб’єктам господарської діяльності інформаційної, консультаційної та практичної допомоги, пов’язаної з отриманням документів дозвільного та погоджувального характеру.
2.2.5. Узагальнення практики дозвільної та погоджувальної діяльності.
2.2.6. Вивчення існуючих перешкод веденню діяльності, з видачі дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької та іншої діяльності, підготовка, надання виконавчому комітету та Одеській міський раді, органам державної влади пропозицій з усунення таких перешкод та причин, що їх породжують.
2.2.7. Участь у відстеженні результативності регуляторних актів та ефективності діяльності відповідних органів та служб у сфері видачі дозволів та погоджень.
2.2.8. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних та погоджувальних органів визначених строків розгляду та видачі документів дозвільного і погоджувального характеру.
2.2.9. Підготовка пропозицій з удосконалення процедури видачі документів дозвільного та погоджувального характеру.
2.2.10. Проведення моніторингу та аналіз діяльності дозвільних органів щодо дотримання ними здійснення дозвільних процедур.
2.2.11. Складання та оптимізація блок-схем проходження процедур та відповідних технічних регламентів.
2.2.12. Координація дій та вимог усіх дозвільних установ, що беруть участь в процесі отримання господарюючим суб`єктом того або іншого документу дозвільного характеру.
2.2.13. Висвітлення діяльності в місцевих засобах масової інформації.
2.2.14. Забезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб`єктам господарювання інформації для провадження ними господарської діяльності.
2.2.15. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками різних місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру.
2.2.16. Формування, ведення реєстру документів дозвільного характеру.
2.2.17. Забезпечення зберігання дозвільних справ.
2.2.18. Організація та координація міжвідомчого документообігу між виконавчими органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, органами державної влади, комунальними підприємствами, які будуть працювати між собою, з видачі документів дозвільного характеру.
2.2.19. Узгодження проведення виставкових заходів, участь у їх підготовці та організації.
2.2.20. Застосування різноманітних підходів до розв'язання основних проблем розвитку виставкової діяльності.
2.2.21. Підвищення рівня виставкової діяльності, посилення її впливу на науково-технічне та технологічне оновлення вітчизняного виробництва.
2.2.22. Запровадження міжнародного досвіду з організації виставок, сприяння інтеграції виставкових організацій України у міжнародний виставковий рух.
2.2.23. Координація роботи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у сфері виставкової діяльності.
2.2.24. Розроблення і координація планів реалізації виставкових заходів у м. Одесі.
2.2.25. Проведення аналізу результатів виставково-ярмаркових заходів за даний період з урахуванням різних аспектів і подання пропозицій та щорічної інформації міському голові.
2.2.26. Видача дозволів на проведення місцевих аукціонів, конкурсних розпродаж у порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.2.27. Підготовка проектів рішень Одеської міської ради, виконкому і розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції Управління;
2.2.28. Розгляд заяв, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, вжиття заходів з питань, що відносяться до компетенції Управління.
2.2.29. Надання міському голові та виконавчому комітету інформації з питань, що відносяться до компетенції Управління.
2.2.30. Виконання інших повноважень, делегованих міським головою, виконавчим комітетом Одеської міської ради і міською радою.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління має право:
3.1.2. Одержувати від місцевих дозвільних органів повну інформацію щодо порядку видачі документів дозвільного характеру, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу.
3.1.3. Координувати дії та вимоги усіх дозвільних установ, що беруть участь в процесі отримання господарюючим суб`єктом того або іншого документу дозвільного характеру.
3.1.4. Забезпечувати здійснення відповідної дозвільної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру, виконання інших робіт) та одержувати документи дозвільного характеру від представників відповідного місцевого дозвільного органу протягом установленого законодавством терміну.
3.1.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань згідно з функціями Управління.
3.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
3.1.7. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.8. Координувати виставкові заходи у м. Одесі.
3.1.9. Організовувати виконання розпорядчих документів міської ради та її виконавчого комітету.
3.1.10. У межах своїх повноважень представляти Управління як виконавчий орган ради у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.

4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
4.2. Компетенція начальника Управління.
4.2.1. Начальник Управління:
4.2.2 Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від свого імені без довіреності.
4.2.3. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника та інших посадових осіб Управління.
4.2.4. Представляє міському голові проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.5. Формує структурні підрозділи Управління згідно із затвердженим штатним розписом.
4.2.6. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.2.7. Видає накази, в межах своїх повноважень.
4.2.8. В межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.2.10. Укладає, згідно з чинним законодавством, договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень.
4.2.11. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про встановлення і зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування - працівникам Управління.
4.2.12.В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
4.2.13. Виступає головним розпорядником бюджетних коштів.
4.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:
4.3.1. Заступник начальника Управління, який призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
4.3.2. Структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи).
4.4. Структурні підрозділи Управління діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи прямого підпорядкування затверджуються начальником Управління одноособово.
4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступнику встановлюється начальником Управління одноособово.
4.6. Юридична служба Управління підпорядковується начальнику Управління і начальнику юридичного управління Одеської міської ради.

Секретар ради О.А. Прокопенко


Сторінка створена: 2006.08.25 11:37