Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
№ 338 від 22.08.06

Про внесення на розгляд
Одеської міської ради рішення
„Про затвердження Програми розвитку
освіти міста Одеси на 2006-2010 роки”

Відповідно до ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості освіти, створення оптимальних умов для навчання, виховання та всебічного розвитку особистості, удосконалення системи управління освітою, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення „Про затвердження Програми розвитку освіти міста Одеси на 2006-2010 роки” (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.

Міський голова Е. Гурвіц
Керуюча справами Т. Єршова
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
Про затвердження Програми розвитку освіти
міста Одеси на 2006-2010 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості освіти, створення оптимальних умов для навчання, виховання та всебічного розвитку особистості, удосконалення системи управління освітою, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку освіти міста Одеси на 2006-2010 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з науки та просвіти.

Міський голова Е. Гурвіц
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
Керуюча справами Т.М. Єршова
Додаток
до рішення Одеської міської ради

Програма
розвитку освіти міста Одеси на 2006-2010 роки

Вступ

Розробка цієї Програми зумовлена необхідністю удосконалення системи освіти міста, переорієнтації освіти на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, культурних надбань, реалізації принципу безперервної освіти.
Зростання ролі соціально-гуманістичного, особистісно-громадського чинників у навчанні і вихованні молодого покоління, створення умов для саморозвитку дітей, осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей, широке впровадження комп’ютеризації, інформатизації, посилення кадрового потенціалу та поліпшення фінансування вимагає цілеспрямованого розвитку системи освіти міста.

Загальна частина

Наявна мережа загальноосвітніх навчальних закладів не повною мірою відповідає вимогам реформування системи освіти міста, збереженню та збагаченню культурно-історичних традицій народностей, які проживають на території міста. Незважаючи на складну демографічну ситуацію, значна кількість шкіл та дошкільних навчальних закладів перевантажена, кількість груп продовженого дня, гуртків позашкільних закладів не відповідає потребам.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини, необхідно зрівняти стартові можливості дітей на початку навчання у школі, що збільшить їх освітні шанси. Одним із шляхів досягнення цієї мети є збільшення охоплення дітей, особливо 5-річного віку, дошкільною освітою, що приводить до необхідності збільшення кількості груп в існуючих дошкільних закладах та відкриття, особливо у районах новобудов, нових дошкільних та загальноосвітніх закладів.
Система освіти міста повільно реагує на розвиток технологій ї змінність вимог на ринку праці. Зміст освіти не орієнтований на отримання ключових компетентностей, як системи основних умінь, що дозволяють вирішувати складні життєві завдання, а далі ґрунтується на енциклопедичному підході до знань, майже ігноруючи увагу до формування цінностей, здатності самостійно вчитися, критично мислити.
Велику стурбованість викликає рівень володіння іноземними мовами, що й далі залишається прерогативою випускників спеціалізованих шкіл та закладів нового типу.
Обмеженим залишається доступ учнів до персонального комп’ютера та мережі Інтернет.
У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість навчально-методичних ресурсів.

Однією із першочергових є проблема збереження та формування фізичного і морального здоров’я дітей. За період навчання в школі стан здоров’я дітей значно погіршується. Умови навчання і виховання учнів у навчальних закладах не завжди відповідають засадам здорового способу життя і не забезпечують сприятливих умов для їх життєдіяльності.
Сучасна система виховання недосконала. Педагогам важко будувати виховну роботу в умовах соціальної напруги, яка спричинена економічною ситуацією, великим соціально-економічним розшаруванням суспільства. Недостатнім сьогодні є зв’язок родини і школи; часто проблеми виховання залишаються тільки шкільною справою.
Не вирішено проблеми подолання бездоглядності, бродяжництва та жебракування серед неповнолітніх, викорінення інших негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі.
Позашкільна система освіти міста не виконує у повній мірі своїх функцій забезпечення сфери вільного часу дітей. Незадовільний матеріально-технічний стан позашкільних закладів не дозволяє збільшувати кількість гуртків, розвивати напрямки роботи (технічний, еколого-натуралістичний), які потребують значних витрат на придбання приладдя, матеріалів.
Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Нові цілі освіти ставлять і нові вимоги перед педагогами. Неврегульованими залишаються питання прогнозування потреби в педагогічних працівниках, спостерігається процес старіння педкадрів.
Існуюча модель управління освітою не повною мірою відповідає сучасним вимогам демократичності, які передбачають розширення впливу громадськості на прийняття управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства.

Мета і основні завдання

Метою Програми є забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти всіх громадян міста, створення оптимальних умов навчання і виховання у закладах освіти усіх типів.
Основними завданнями Програми є:
- розширення рівного доступу до якісної освіти всіх громадян міста;
- удосконалення мережі закладів освіти міста з урахуванням потреб і попиту населення;
- апробація та впровадження нових вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій, системної диференціації навчально-виховного процесу;
- забезпечення функціонування української мови як державної та інших мов у системі освіти міста;
- впровадження новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.
- формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей і бажань;
- поліпшення естетичного, морально-етичного, екологічного і валеологічного навчання та виховання;
- формування у дітей та молоді навичок здорового способу життя;
- удосконалення змісту позашкільної освіти;
- здійснення заходів із соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу;
- оптимізація кадрового забезпечення;
- підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства;
- оптимізація управління та організаційної структури системи освіти;
- удосконалення використання традиційних джерел бюджетного, економічного, ресурсного, матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного забезпечення освіти.

Правове обґрунтування

Заходи програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи освіти, регламентують суспільні відносини у галузі навчання, виховання дітей, порядок, форми надання освітніх послуг, соціального захисту дітей.
Закони України:
- від 28.10.1989 р. №8312-ХІ „Про мови в Українській РСР”
- від 23.03.1996 р. №100/96-ВР „Про освіту”;
- від 13.05.1999 р. №651-ХІV „Про загальну середню освіту”;
- від 22.06.2000 р. №1847-ІІІ „Про позашкільну освіту”;
- від 26.04.2001р. №2402-ІІІ „Про охорону дитинства”;
- від 21.06.2001 р. N 2542-III Бюджетний Кодекс України;
- від 11.07.2001 р. №2628-ІІІ „Про дошкільну освіту”:
- від 13.01.2005 р. №2342-ІV „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

Укази Президента України;
- від 17.10.1997 р. №1153/97 „Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”;
- від 17.04.2002 р. №347/2002 „Про Національну доктрину розвитку освіти”;
- від 04.07.2005р. №1013/2005 р. „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”.

Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 27.04.1999 р. №456 „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування способу життя громадян”;
- від 15.09.1999 р. №1697 „Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства”;
- від 14.06.2000 р. №946 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”;
- від 16.11.2000 р. №1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”;
- від 06.05.2001 р. №443 „Про позашкільний навчальний заклад”;
- від 28.03.2002р. №379 „Про затвердження Державної програми „Вчитель”;
- від 12.03.2003 р. №305 „Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”;
- від 12.03.2003 р. №306 „Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, „загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад”;
- від 02.10.2003р. №1546 „Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки”.

Розпорядження Кабінету Міністрів України:
- від 12.07.2006р. №396-р „Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки”.

Накази Міністерства освіти і науки:
- від 21.09.2004р. №747/460 „Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджене (спільно з Міністерством України у справах сім’ї, дітей і молоді).

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми здійснюється в межах призначень, затверджених головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню освіти та науки Одеської міської ради у бюджеті м. Одеси на відповідний рік, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством.
Управління освіти та науки Одеської міської ради щороку при підготовці бюджетного запиту передбачає видатки на виконання завдань і заходів, визначених Програмою, та при складенні щорічних програм соціально-економічного розвитку міста подає економічне обґрунтування виконання заходів Програми на наступний рік і обсяг витрат, необхідних для її реалізації.

Організаційне забезпечення

Управління освіти і науки Одеської міської ради організовує і контролює виконання заходів програми, вносить пропозиції щодо коригування Програми, а також виконує необхідні дії в межах своєї компетенції.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:
- забезпечення рівних можливостей для здобуття повноцінної освіти, розвиток системи неперервної освіти;
- створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учнівської молоді міста;
- постійне оновлення організації і змісту освіти відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досліджень;
- підвищення якості навчання і виховання дітей;
- інформатизацію освіти;
- посилення соціального захисту учасників освітянської діяльності;
- підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників;
- підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності фахівців усіх напрямів;
- поліпшення фінансового, матеріально-технічного і кадрового забезпечення усіх ланок освітянського процесу.

Прикінцеві положення

До програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.
Програма набуває чинності з моменту її затвердження Одеською міською радою.

Секретар ради О.А. Прокопенко
Додаток до Програми розвитку освіти
м. Одеси на 2006-2010 роки

Заходи
з виконання програми розвитку освіти на 2006-2010 роки
 
п/п
Зміст заходу
Термін
вико-
нання,
роки
 
Виконавці
Джерело та обсяг фінансування,
(тис. грн.)
Загальний фонд бюджету
Бюджет розвитку
 
Спеціальний фонд бюджету     (у т.ч. залучені кошті)
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
 1. Забезпечення розвитку дошкільної освіти
1.
Підвищити рівень охоплення різними формами дошкільної освіти дітей 5-річного віку:
- розширити мережу груп у дошкільних закладах, в тому числі за рахунок вивільнення орендованих приміщень;
- відкрити в дошкільних закладах необхідної кількості груп короткочасного перебування, груп (за потребою, 50 груп);
- забезпечити здійснення соціально-педагогічного патронату дітей дошкільного віку;
- створити мережу груп з підготовки до навчання в школі дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади
2006-2010
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
675,0
 
 
 
 
 
 
20,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250,0
 
 
 
 
 
 
25,0
 
 
 
 
 
 
50,0
 
 
 
 
 
 
50,0
 
 
 
 
 
 
100,0
 
 
 
 
 
 
50,0
           
 
 
 
 
 
 
25,0
 
 
 
 
 
 
10,0
 
 
 
 
 
 
50,0
 
 
 
 
 
 
12,5
 
 
 
 
 
 
 
 
100,0
 
 
 
 
 
 
25,0
 
 
 
 
 
 
 
100,0
 
 
 
 
 
 
25,0
 
 
 
2.
Відкривати в дошкільних закладах кожного району необхідну кількість груп з цілодобовим перебуванням дітей:
-1 група;
- 2 групи;
- 3 групи;
- 3 групи;
4 групи 
 
 
 
 
 
 
2006
2007
2008
2009
2010
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
 
 
 
 
 
45,0
 
 
 
 
 
 
 
90,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
135,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Відкрити в дошкільних закладах 5 санаторних груп для 75-ти дітей з захворюваннями серцево-судинної системи психоневрологічними захворюваннями
2006-2010
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
30,0
60,0
30,0
40,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Відкрити санаторні групи в дошкільних закладах кожного району для дітей із захворюваннями ендокринної системи (за потребою).
2008
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
 
100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,0
10,0
10,0
5
Передбачати будівництво дошкільних закладів при проектуванні та будівництві нових житлових комплексів
2006-2010
УКБ,
управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
Реорганізувати навчально-виховні комплекси (об’єднання) „школа – дошкільний заклад” у дошкільні навчальні заклади:
- НВК №58 (Старосінна площа, 5), НВК №283 (Ак. Глушка, 36-а);
-НВО №300 (вул. Говорова, 50), НВК №78 (вул. Болгарська, 59)
 
 
 
 
 
2006
 
 
2007
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Забезпечення умов діяльності закладів освіти для задоволення потреб населення у здобутті якісної загальної середньої освіти
7.
Розробити єдиний міський план та інструментарій проведення моніторингових досліджень якості освіти та механізму створення системи роботи моніторингової міської служби
2007-2008
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
Розширити мережу груп продовженого дня з різними формами фінансування в загальноосвітніх навчальних закладах (за потребою)
2007-2010
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
131,0
131,0
131,0
131,0
 
 
 
 
 
 
131,0
65,0
65,0
65,0
9.
Створити в кожному районі міста по 2-і школи повного дня за потребою батьків
2007-2008
Управління
освіти та науки,
Райадміністрації
 
 
235,8
235,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
Реорганізувати СЗОШ №96 І-ІІ ступенів (вул. Гайдара, 29-А) в школу І ступеня
2007
Управління
освіти та науки,
Малиновська
райадміністрація
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
Ввести в школах І ступеня посаду заступника директора з виховної роботи (15 ставок)
 З 2007
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
 
208,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
Організувати навчання дітей шкільного віку, які перебувають у дитячих притулках
2006-2010
Управління
освіти та науки,
служба
у справах дітей
94,6
55,0
55,0
55,0
55,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.
Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації медичними працівниками дошкільних закладів та інтернатів
2007-2010
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,3
1,3
1,3
1,3
14.
Відновити роботу з підготовки резерву керівних кадрів
2006-2007
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.
Організувати обмін досвідом директорів шкіл міста з керівниками закладів освіти інших міст України
2006-2010
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.
Проводити виставки-ярмарки авторських навчальних програм, методичних рекомендацій і посібників
2006-2010
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,0
10,0
10,0
10,0
17.
Направляти на цільове навчання випускників закладів освіти міста до Південноукраїнського державного педагогічного університету та Одеського національного університету (за окремими угодами)
2006-2010
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.
Виділяти житло педагогам (щорічно по 300 кв. м)
2006-2010
УКБ,
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.
З метою стимулювання інноваційної, науково-методичної діяльності педагогів продовжувати присвоєння педагогам почесного звання „Кращий педагогічний працівник міста Одеси” та виплату їм муніципальної надбавки педагогам
 
2006-2010
Управління
освіти та науки
130,7
140,3
183,5
226,7
270,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.
Продовжити виплату муніципальної надбавки педагогам-молодим спеціалістам, педагогам та вихователям шкіл-інтернатів
2006-2010
Управління
освіти та науки
565,6
565,6
565,6
565,6
565,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.
Продовжити виплату муніципальної надбавки вчителям-пенсіонерам, які не працюють
2006-2010
Управління
освіти та науки
1724,9
1725,0
1725,0
1725,0
1725,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.
Проводити конкурси фахової майстерності:
- „Вчитель року;
- „Класний керівник року”;
- „Зірка позашкілля”;
- „Вихователь року”
2006-2010
Управління
 освіти та науки,
райадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
23.
Запровадити міський конкурс „Кращий навчальний заклад року” за номінаціями
З 2006-2007
н.р.
Управління
 освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,0
30,0
30,0
30,0
24.
Забезпечувати безкоштовне харчування учнів початкової школи та пільгового контингенту
 
2006-2010
Управління
освіти та науки
14390,3
17270,3
20000,0
22000,0
25000,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.
Продовжити безкоштовне забезпечення соками учнів 1-4-х класів
 
2006-2010
Управління
освіти та науки
2887,0
3600,0
3600,0
3600,0
3600,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.
Виплачувати стипендії міського голови обдарованим учням загальноосвітніх навчальних закладів
2006-2010
Райадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
27.
Виплачувати стипендії
 ім. С.О. Варламова учням – переможцям олімпіад, конкурсів з правознавства
2006-2010
Управління
освіти та науки
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.
Забезпечити участь дитячих творчих колективів у Міжнародних фестивалях та конкурсах
2006-2010
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,0
50,0
50,0
50,0
29.
Забезпечувати оздоровлення учнів пільгового контингенту, обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою
2006-2010
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
1755,0
1755,0
1755,0
1755,0
1755,0
 
 
 
 
 
120,0
150,0
150,0
150,0
150,0
30.
Забезпечити перевезення дітей-інвалідів до спеціальної школи №75
2006-2010
Управління
освіти та науки
90,0
120,0
150,0
150,0
150,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.
Створити міську раду директорів-ветеранів з метою організації наставництва, залучення їх до активного громадського життя
 
2006
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Графік завершення переходу загальноосвітніх навчальних закладів з перехідним контингентом на державну мову навчання:
- 2006-2007 н. р. – гімназія №5, ЗОШ №№1, 10, 22, 28, 48, 55, 56, 92, 120, НВК №№13, 90, спец ЗОШ №75; школа-інтернат №1;
- 2007-2008 н.р. – ЗОШ №№12, 14, 23, 26, 27, 37, 39, 61, 63, 66, 69, 71, 78, 80, 85, 125, НВК №24, школа-інтернат №4;
- 2008-2009 н.р. – ЗОШ №№16, 41, 44, 77, 119;
- 2009-2010 н.р. – ЗОШ №№19, 122;
- 2010-2011 н.р. – НВК №67.

3. Удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти

32.
Розширити мережу навчально-виховних закладів з державною мовою навчання за графіком
2006-2010
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.
Створити в загальноосвітній школі-інтернаті №4 І-ІІІ ступенів, спеціальній школі І-ІІ ступенів №75 для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку сучасну матеріально-технічну базу для допрофесійної підготовки
2007-2008
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,0
20,0
 
 
34.
Збудувати спортивні зали:
- Юридичного ліцею,
 
- СЗОШ №121
2007-2010
Управління
освіти та науки,
Приморська
райадміністрація
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200,0
 
200,0
 
 
 
700,0
 
200,0
 
 
 
 
 
 
 
 
5,0
 
 
 
5,0
 
 
 
5,0
 
 
 
5,0
 
 
 
5,0
35.
Здійснити капітальний ремонт загальноосвітньої школи-інтернату №4 І-ІІІ ступенів (вул. Профспілкова, 9)
2007-2009
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
500,0
500,0
500,0
500,0
 
 
 
 
 
36.
Завершити реконструкцію спального корпусу, будівництво газової котельні та пральні загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №5 (Дача Ковалевського, 85) та ввести їх в експлуатацію
2006
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
2176,2 
 
2555,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.
Здійснити капітальний ремонт:
-          МДОСК „Вікторія”;
-          ДНЗ №19;
-          СШ №75
2006-2007
Управління
освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
500,0
299,0
290,0
 
 
 
 
290,0
 
 
 
 
 
 
 
 
38.
Здійснити ремонт покрівель закладів освіти
2006-2010
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
190,0 
200,0 
200,0 
200,0 
200,0
250,0
500,0
500,0
500,0
200,0
 
 
 
 
 
39.
Здійснити ремонт систем електропостачання та систем опалення
закладів освіти
2006-2010
Управління
освіти та науки,
райадміністрації
177,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1334,0
500,0 
500,0 
500,0 
500,0
 
 
 
 
 
40.
Здійснити підключення ЗОШ №50, 118 до ТЕЦ
2006
Управління
освіти та науки,
Приморська
райадміністрація
 
 
 
 
 
370,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.
Здійснити ремонт фасадів закладів освіти
 
2007-2010
Управління освіти та науки,
Райадміністрації
 
 
 
 
 
30,0 
300,0 
300,0 
500,0 
500,0 
 
 
 
 
 
42.
Виготовити технічні паспорти на приміщення закладів освіти
2006-2010
Управління освіти,
райадміністрації
20,0
350,0
350,0
350,0
350,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.
Забезпечити оформлення та отримання державних актів на право користування земельними ділянками закладами освіти
2007-2010
Управління освіти та науки,
райадміністрації 
 
300,0
300,0
300,0
300,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.
Забезпечити комп’ютерізацію закладів освіти
2006
Управління освіти та
науки,
райадміністрації
 
 
 
 
 
1000,0
500,0
250,0
250,0
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
 
45.
Реконструкція
міського дитячого спортивно-оздоровчого комплексу „Вікторія”
2006-2007
 
Управління освіти та науки
 
 
 
 
 
 
2500,0
 
 
 
 
 
 
 
 
46.
Капітальний
ремонт будівлі
школи за
адресою
(вул. Канатна, 4)
2006-2007
Управління освіти та науки
 
 
 
 
 
500,0
1000,0
 
 
 
 
 
 
 
 
  Всього:     22075,1 27676,4 30025,9 31543,3 34696,6 6749,2 9045,2 2950,0 2250,0 1950,0 239,5 546,8 518,3 560,8 510,8

 

Керуюча справами     Т.М. Єршова


Сторінка створена: 2006.08.25 15:37
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/committee/2904/