Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№130 від 31.07.2014

 

 

Про затвердження Положення про Піклувальну раду департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (у новій редакції)

 
 
Відповідно до ст.ст. 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 9, 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою координації роботи щодо вирішення питань надання різних видів соціальної допомоги та послуг  малозабезпеченим і пільговим категоріям громадян міста Одеси, а також сім’ям (особам), які опинилися в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, керуючись Положенням про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради (з відповідними змінами та доповненнями до нього) і Міськими цільовими соціальними програмами на відповідний бюджетний період, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Затвердити Положення про Піклувальну раду департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (у новій редакції) (додається).
 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 16.02.2011 року №59.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 
 
Міський голова                                                                    Г. Труханов
 
 
 
Керуюча справами                                                               О. Оніщенко
 
 
 
 
 
         
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№130 від 31.07.2014
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Піклувальну раду департаменту праці та соціальної політики
Одеської міської ради
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Піклувальна рада департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (далі – Піклувальна рада) є колегіальним органом, утвореним з метою координації роботи щодо вирішення питань надання різних видів соціальної допомоги та послуг малозабезпеченим і пільговим категоріям громадян міста Одеси та сім’ям (особам), які опинилися в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, та діє в межах повноважень, наданих Положенням про Піклувальну раду департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (далі – Положення).
1.2. У своїй діяльності Піклувальна рада керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України в межах своїх повноважень.
1.3. Піклувальна рада координує об’єктивний розподіл різних видів соціальної допомоги та послуг, а також надання соціального обслуговування незахищеним верствам населення міста Одеси.

2. СКЛАД І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

2.1. Персональний склад Піклувальної ради затверджується розпорядженням міського голови.
2.2. Головою Піклувальної ради є директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
2.3. До складу Піклувальної ради, крім голови, заступника та відповідального секретаря, входять представники департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та соціальних установ, Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, депутати Одеської міської ради, представники громадських і благодійних організацій міста та органів самоорганізації населення. Кількісний склад Піклувальної ради повинен налічувати не менше 11-ти осіб.
2.4. Організаційною формою роботи Піклувальної ради є засідання, які проводяться не менше двох разів на місяць та за необхідністю.
2.5. Веде засідання Піклувальної ради голова або його заступник.
2.6. Члени Піклувальної ради зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях.
Член Піклувальної ради, який не бере участі в засіданнях без поважних причин протягом двох місяців, за поданням голови Піклувальної ради виключається з її складу.
2.7. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Піклувальної ради.
2.8. Рішення Піклувальної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Піклувальної ради, у разі відсутності голови – заступником та секретарем.
При рівному розподілі голосів, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні Піклувальної ради.
2.9. Аналогічні Піклувальні ради створюються в комунальних установах «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, склад яких затверджується директором департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. Керівник територіального центру є головою Піклувальної ради, створеної в установі.
Голова Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради має право брати участь у роботі Піклувальної ради комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси з правом голосу.

3. ФУНКЦІЇ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

3.1. Розгляд звернень громадян, які зареєстровані та фактично проживають в місті Одесі, щодо надання різних видів соціальної допомоги та послуг, соціального обслуговування тощо.
3.2. Розгляд клопотань благодійних фондів, громадських та інших організацій з питань виділення адресної матеріальної грошової та іншої соціальної допомоги і послуг незахищеним верствам населення, сім’ям (особам), які опинилися в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати.
3.3. Розподіл коштів, передбачених для надання соціальних послуг та різних видів допомоги громадянам міста Одеси, які потребують соціального захисту, в межах Міських цільових соціальних програм на відповідний бюджетний період.
3.4. Розгляд звернень громадян міста Одеси щодо поселення до КУ «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона» та до інших соціальних закладів.
3.5. Залучення представників відповідних профільних структурних підрозділів та фахівців для вирішення відповідних звернень, у тому числі до здійснення відповідних заходів у межах компетенції при виконанні плану соціального супроводу сім’ї (особи), яка знаходиться у складних життєвих обставинах.
3.6. Розподіл різних видів соціальної допомоги та послуг між комунальними установами «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси та іншими комунальними установами, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, громадськими і благодійними організаціями та фондами, а також громадянами, що звернулися за соціальною допомогою та послугами.
Піклувальною радою може бути встановлено період надання соціально-побутових послуг, соціально-медичних послуг та послуг медико-соціальної реабілітації.
3.7. Розподіл гуманітарної допомоги від організацій-донорів та розгляд заяв-клопотань юридичних осіб щодо видачі гуманітарної допомоги за поданням комунальної установи «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення».
3.8. За результатами розгляду звернень громадян Піклувальна рада приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечувати їм догляд і допомогу, від плати за соціальне обслуговування комунальними установами «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси.
3.9. За результатами розгляду звернень громадян Піклувальна рада приймає рішення про надання соціальних послуг комунальними установами «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси із встановленням диференційованої плати.
3.10. За результатами розгляду звернень громадян Піклувальна рада приймає рішення про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складаних життєвих обставинах з урахуванням поданих Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді матеріалів для розгляду та про завершення соціального супроводу, або його припинення достроково.
3.11. За результатами розгляду звернень громадян Піклувальна рада вносить пропозиції керівництву виконавчого комітету Одеської міської ради або департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради про надання соціальної допомоги та послуг або приймає рішення про відмову у їх наданні.
3.12. При ухваленні рішення Піклувальною радою про надання будь-якого виду соціальної допомоги та послуг малозабезпеченим і пільговим категоріям громадян міста Одеси та сім’ям (особам), які знаходяться у складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, враховуються наступні фактори:
- соціальний статус;
- рівень матеріальної забезпеченості;
- стан здоров’я;
- умови проживання;
- наявність працездатних дітей (для відповідних категорій громадян);
- клопотання, характеристика з місця роботи, навчання щодо надання допомоги;
- певні життєві обставини особи, що потребує допомоги (визначаються в акті обстеження соціальних та матеріально-побутових умов проживання, письмових підтвердженнях громадських організацій, сусідів та ін.);
- акти оцінки потреб сім’ї (особи), яка опинилась у складних життєвих обставинах, у наданні соціальних послуг (при затвердженні цих актів Міністерством соціальної політики України).

4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ТА
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПОСЛУГ

4.1. Рішення про призначення (відмову) цільової адресної матеріальної грошової допомоги, інших видів соціальної допомоги та послуг в межах бюджетних витрат, передбачених на ці цілі на поточний рік, та в межах Міських цільових соціальних програм на відповідний бюджетний період приймається на підставі наданих громадянами документів, затверджених Положенням про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Одеси (з відповідними змінами та доповненнями у подальшому).
4.2. Для призначення цільової адресної матеріальної грошової допомоги, інших видів соціальної допомоги та послуг мешканці міста Одеси надають документи, затверджені Положенням про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Одеси (з відповідними змінами та доповненнями у подальшому).

5. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПОСЛУГ НЕЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ОДЕСИ

5.1. Фінансування соціальної допомоги та послуг здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах витрат, передбачених на ці цілі на поточний рік, та залучених благодійних надходжень.
5.2. Механізм та умови надання адресної матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Одеси виконуються в межах, передбачених у Положенні про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Одеси (з відповідними змінами та доповненнями у подальшому).
5.3. Рішення Піклувальної ради зберігаються в окремих справах загального діловодства як обов’язкові документи.

 


Керуюча справами О. Оніщенко 
 
 
  
 
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №130 від 31.07.2014 оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник» ) №29 від 08.08.2014

Сторінка створена: 2014.08.01 17:14