Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№312 від 27.11.2014р.
 
 
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про зміну найменування комунальної установи «Дитяча міська лікарня № 3» та затвердження її Статуту у новій редакції»
 
 
Відповідно до статей 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.06.2014 р. № 419 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 вересня 1999 року № 273», з метою приведення найменування та Статуту комунальної установи «Дитяча міська лікарня № 3» у відповідність до вимог чинного законодавства України, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ: 
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про зміну найменування комунальної установи «Дитяча міська лікарня № 3» та затвердження її Статуту у новій редакції» (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 
 
Міський голова                                                                     Г. Труханов 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                               О. Оніщенко
  
 
 
 
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№312 від 27.11.2014р.
    
 
 
Про зміну найменування комунальної установи
«Дитяча міська лікарня № 3»
та затвердження її Статуту у новій редакції
  
 
 
Відповідно до статті 25, пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.06.2014 р. № 419 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 вересня 1999 року № 273», з метою приведення найменування та Статуту комунальної установи «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» у відповідність до вимог чинного законодавства України, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Змінити найменування комунальної установи «Дитяча міська лікарня № 3» на «Дитяча міська клінічна лікарня № 3».
 
2. Затвердити Статут комунальної установи «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» у новій редакції (додається).
 
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 року № 5326-V «Про зміну найменування медичної комунальної установи «Дитяча міська лікарня № 3» та затвердження її Статуту у новій редакції».
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  Одеської міської ради з охорони здоров’я.
 
Міський голова                                                                                      Г. Труханов
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
 
Керуюча справами                                                                                О. Оніщенко 


 

 

Додаток 
до рішення
Одеської міської ради
від
 
 
 
   
 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
 
 
  
 
 
м. Одеса
2014 р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3» (далі – Установа) згідно із законодавством України є бюджетною установою охорони здоров’я, заснованою на власності територіальної громади м. Одеси. Засновник – Одеська міська рада.
1.2. Установа здійснює медичну та господарську діяльність, підзвітна Одеській міській раді. Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент).
1.3.  Установа є правонаступником комунальної установи «Дитяча міська лікарня №3».
1.4. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», чинного законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Департаменту та Статуту комунальної установи «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» (далі – Статут).
1.5. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.6. Установа має круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, бланки та інші необхідні реквізити.
1.7. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.
1.8. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
 
СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ УСТАНОВИ
 
2.1. Повне найменування Установи – КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3».
2.2. Скорочене найменування Установи: КУ «ДМКЛ № 3».
2.3. Місцезнаходження Установи: 65025, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26-а, корп. 3.
2.4. До складу Установи без права юридичної особи входять наступні структурні одиниці:
- Міський центр реабілітації дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, розташований за адресою: Україна, 65025, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26-а, корп. 3;
- Міський дитячий центр епілепсії, розташований за адресою: Україна, 65025, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26-а, корп. 3.
 
СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
 
3.1. Метою діяльності Установи є забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних та лікувальних заходів, послуг медичного характеру, безкоштовно і на платній основі, дозволеній чинним законодавством України.
3.2. Основними напрямками діяльності Установи є:
-            здійснення медичної практики;
-            впровадження в практику обслуговування населення сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих дітей;
-            надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях стаціонару;
-            організація та проведення навчання персоналу інших медичних закладів на робочих місцях згідно з профілем організації;
-            розвиток і удосконалення організаційних форм, методів і систем розвитку медичного обслуговування населення та догляд за хворими;
-            надання невідкладної медичної допомоги хворим незалежно від місця проживання;
-            диспансеризація окремих контингентів населення (здорових або хворих), які потребують динамічного спостереження та проведення планових лікувально-оздоровчих заходів;
-            надання медичної допомоги, передбаченої Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
-            впровадження нетрадиційних методів діагностики та лікування;
-            здійснення діяльності, пов’язаної з придбанням, зберіганням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
-            підвищення якості медичного обслуговування за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності на договірних засадах;
-            здійснення господарської діяльності для досягнення мети і завдань Установи в порядку, передбаченому чинним законодавством України, задоволення попиту на медичні послуги;
-            надання населенню комплексу оздоровчо-реабілітаційних послуг;
-            участь у підготовці медичних працівників шляхом надання баз для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних медичних установ відповідно до договорів між Департаментом, Одеським державним медичним університетом і між клінічними кафедрами й організаціями;
-            отримання за результатами акредитації додаткових прав, передбачених для закладів відповідного рівня;
-            встановлення і розвиток міжнародних професійних і економічних зв’язків;
-            здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.3. Установа здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я, трудових відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом.
 
СТАТТЯ 4. МАЙНО УСТАНОВИ
 
4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади м. Одеси, належить Установі на правах оперативного управління.
4.2. Установа має право володіння, розпорядження та користування майном, придбаним за рахунок господарської діяльності та додаткових джерел фінансування, в межах, визначених чинним законодавством.
4.3. Майно Установи складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
4.4. Джерелом формування майна Установи є:
4.4.1. Бюджетні кошти.
4.4.2. Власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
-            від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями й установами;
-            плата за оренду майна;
-            благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
-            інші власні надходження.
4.4.3. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством.
4.5. Оренда будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється чинним законодавством та рішеннями Одеської міської ради.
4.6. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
СТАТТЯ 5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ
 
5.1. Права Установи:
5.1.1. Установа самостійно планує свою діяльність згідно з плановими завданнями Департаменту та контрольними показниками. Визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до комплексних, цільових загальнодержавних, місцевих програм, галузевих науково-медичних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку медичних послуг, робіт і економічної ситуації.
5.1.2. Укладання угод про спільну діяльність із дозволу Засновника та інших цивільно-правових договорів з підприємствами, установами й організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства.
5.1.3. Відкриття рахунків в національній та іноземній валюті в банківських установах та органах Державного казначейства України.
5.1.4. Для забезпечення планових завдань і контрольних показників Департаменту, збереження профілю Установа може створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи без статусу юридичної особи.
5.2. Обов’язки Установи:
-            забезпечення своєчасної сплати податків і інших відрахувань за результатами своєї діяльності відповідно до чинного законодавства;
-            будівництво, реконструкція та капітальний ремонт основних фондів, своєчасне освоєння нових виробничих потужностей і введення в дію придбаного устаткування та техніки;
-            оперативна діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї діяльності;
-            набуття необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій, установ і осіб незалежно від форм власності;
-            відповідно до планових завдань, контрольних показників та укладених договорів надання медичних послуг та інших видів діяльності;
-            забезпечення дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
-            здійснення заходів з удосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості як у результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи Установи.
5.3. Установа здійснює облік і веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.
 
СТАТТЯ 6. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
 
6.1. Керівництво Установою здійснює його керівник – головний лікар.
6.2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника Установи здійснюється Одеським міським головою за поданням директора Департаменту. Керівник Установи призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
6.3. Керівник Установи самостійно вирішує питання діяльності Установи, за винятком питань, віднесених до компетенції Одеської міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту.
6.4. Керівник Установи:
-            несе персональну відповідальність за стан і діяльність Установи, за додержання вимог чинного законодавства, Статуту, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів Департаменту;
-            діє без доручення від імені Установи, представляє її на всіх підприємствах, установах і організаціях;
-            розпоряджається коштами та майном Установи відповідно до чинного законодавства, рішень Засновника і Статуту;
-            укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;
-            відкриває рахунки в національній та іноземній валюті у банківських установах та органах Державного казначейства України;
-            несе особисту відповідальність за результати своєї діяльності, в тому числі за цільове використання бюджетних коштів;
-            несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Установи, за складання та виконання кошторисів витрат і фінансових планів;
-            розробляє штатний розклад Установи та затверджує Положення про структурні підрозділи;
-            організовує акредитацію Установи;
-     несе персональну відповідальність за дотримання порядку ведення обліку та складання статистичної звітності;
-            приймає та звільняє працівників згідно з КЗпП України;
-            встановлює правила внутрішнього розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.
6.4.     Право першого підпису на фінансових документах має головний лікар Установи. Право другого підпису на фінансових документах має головний бухгалтер централізованої бухгалтерії, що обслуговує Установу.
6.5.     Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності Установи покладається на адміністрацію Установи та профспілковий комітет і відображається в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Установи.
 
СТАТТЯ 7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА
 ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ
 
7.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету, власні надходження, у тому числі надходження від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.
7.2. Установа витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів.
7.3. Бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності Установи здійснюється централізованою бухгалтерією при лікувально-профілактичній установі, визначеній розпорядженням міського голови.
7.4. Фінансування установи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до схеми фінансування галузі «Охорона здоров'я», затвердженої розпорядженням міського голови.
7.5. Відносини Установи з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються за договорами.
7.6. Установа за згодою Засновника здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.
 
СТАТТЯ 8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
 
8.1. Зміни та доповнення до статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.
 
СТАТТЯ 9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ
 
9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Установи здійснюється за рішенням Засновника.
9.2. При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання прав і інтересів відповідно до законодавства про працю України.
9.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника та суду.
9.4. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.
9.5. У разі ліквідації Установи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до дохду бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
9.6. Ліквідація Установи завершується, а Установа припиняє діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                               О. Бриндак
 

Сторінка створена: 2014.12.01 18:00