Втратило чинність рішенням виконкому Одеської міськради № 221 від 28.07.2016р.

 

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міськради № 307 від 24.09.2015р.

 
Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№ 373 від 25.12.2014
 
Про затвердження складу та Положення про комітет з конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради 
  
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.07.2010 року № 916 «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів», виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
  
1.
Затвердити склад комітету з конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради, у новій редакції (додаток 1).
  
2. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради, у новій редакції (додаток 2).
  
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 24.09.2010 року № 495 «Про створення комітету з конкурсних торгів з організації та проведення процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради».
  
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.
 
 
 
Міський голова                                 Г. Труханов 
   
Керуюча справами                           О. Оніщенко

 

 

Додаток 1

до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 373 від 25.12.2014 

    
СКЛАД
комітету з конкурсних торгів з організації та проведення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста
при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті
Одеської міської ради

  
ОНІЩЕНКО О.С. - голова комітету, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради.

 

Члени комітету:

Броварська М.В. - директор департаменту документально- організаційного забезпечення Одеської міської ради;

Іовчева С.В. - директор адміністративно-господарського департаменту Одеської міської ради;
  
Коваленко О.Я. - начальник відділу кадрової роботи Одеської міської ради;
   
Мілютіна І.А. - начальник відділу організаційної та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;
  
Щеплоцька В.Г. - директор департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради;
  
Ярошевська О.Ю. - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради. 
  
 
Керуюча справами                                   О. Оніщенко

    

  

 

Додаток 2
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 373 від 25.12.2014

  
Положення
про комітет з конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради

  

I. Загальні положення

1.
Комітет з конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника (генерального замовника) (далі – замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон).
2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
3. Комітет у своїй діяльності керується Законом України “Про здійснення державних закупівель”, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

  
 
II. Порядок створення та організація діяльності комітету
  
1. Склад комітету та Положення про нього затверджуються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної рад.
Внесення змін до складу комітету затверджується рішенням замовника.
2. До складу комітету входить не менше п’яти осіб. У разі, якщо кількість службових (посадових осіб) у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету повинні входити всі службові (посадові) особи замовника.
Членство в комітеті не має створювати протиріч між інтересами замовника та учасника чи учасників процедури закупівлі, наявність яких може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.
Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
4. Голова комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.
У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено декількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки на період своєї відсутності).
За рішенням комітету можуть залучатися службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, зазначених в документації конкурсних торгів.
5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються його головою.
Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.
6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:
- планування здійснення процедур закупівель;
- складення та затвердження річного плану державних закупівель;
- вибір процедури закупівлі;
- інші питання відповідно до законодавства.
7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.
За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
8. Рішення комітету з конкурсних торгів оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на його засіданні.
У разі відмови члена комітету підписати протокол, про це робиться відмітка у протоколі із зазначенням причин відмови.
  

  
III. Головні функції комітету
  
Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи забезпечує реалізацію таких функцій:
- планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
- складення та затвердження річного плану державних закупівель;
- здійснення вибору процедури закупівлі;
- проведення процедури закупівлі та попередньої кваліфікації учасників;
- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;
- надання роз'яснень особам, які виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
- організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечення вибору найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
- проведення переговорів з учасниками під час проведення переговорної процедури закупівлі;
- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених законодавством;
- оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог законодавства;
- ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
- вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
- забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
- сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
- здійснення інших дій, передбачених законодавством.
  

    
IV. Права та обов'язки членів комітету з конкурсних торгів. Повноваження голови та секретаря комітету

1.
Члени комітету з конкурсних торгів мають право:
- вносити питання на розгляд комітету;
- ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;
- одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
- заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
- пройти навчання з питань організації та проведення процедур закупівель;
- здійснювати інші дії, передбачені законодавством.
2. Члени комітету зобов'язані:
- організовувати та проводити процедури закупівель;
- брати участь в усіх його засіданнях особисто;
- забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об’єктивний вибір переможця;
- в установленому порядку визначити переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції), яких за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідними та акцептованими;
- сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
- вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель.
Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедур закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених законодавством.
Члени комітету зобов’язані дотримуватися вимог Положення про комітет, Закону України “Про здійснення державних закупівель” та інших нормативно-правових актів, об’єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
3. Голова комітету:
- організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
- приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
- пропонує порядок денний засідань комітету;
- веде засідання комітету;
- призначає заступника голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;
- визначає функції кожного члена комітету;
- вносить на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради пропозиції щодо змін у складі комітету;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.
4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим Положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно
до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов’язки голови) і скріплені печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради або в електронному вигляді – в разі використання електронних засобів.
6. За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету. 
   

  
V. Відповідальність

  
1.
Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.
2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.
 
  
 
Керуюча справами                                    О. Оніщенко


Сторінка створена: 2014.12.26 19:49
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/committee/66306/