Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№238 від 28.07.2016р. 

Про затвердження проекту договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси між виконавчим комітетом Одеської міської ради та Тітієвською Галиною Іванівною при реконструкції кафе-бару за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 11/4Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши звернення Тітієвської Галини Іванівни щодо затвердження договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси при реконструкції кафе-бару за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 11/4, беручи до уваги надані документи та обґрунтовуючі матеріали, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проект договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.

 
Міський голова             Г. ТрухановКеруюча справами       О. Оніщенко

 


 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№238 від 28.07.2016р. Проект договору
про пайову участь замовника у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси

м. Одеса «____»_____________2016 р.

Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Шандрика В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з одного боку, та Тітієвська Галина Іванівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків № ____, що зареєстрована та мешкає в м. Одесі, _____, (далі – Замовник) з другого боку, разом поіменовані «Сторони», уклали договір про пайову участь Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (далі – Договір) про наступне:

І. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є пайовий внесок Замовника в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, визначених цим Договором, в термін до 30 червня 2017 року.
1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – «реконструкція кафе-бару за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 11/4».
1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – нежитлове будівництво.

ІІ. Розмір пайової участі

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у розмірі 62 704 (шістдесят дві тисячі сімсот чотири) грн відповідно до розрахунку (додаток 1), частинами згідно з графіком (додаток 2).
Підстава: протокол засідання комісії з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси від 16 червня 2016 року № 37.
2.2. Розмір пайової участі визначено на підставі нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 квітня 2016 року № 103, що за 1 м2 складає 7 619 (сім тисяч шістсот дев’ятнадцять) грн.
2.3. Розрахунок розміру пайової участі складений на підставі вихідних даних Замовника щодо потужності об’єкта будівництва і нормативів для одиниці створеної потужності та затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від __________ № _______.
2.4. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси здійснюється у безготівковій формі на рахунок у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»:
код ЄДРПОУ 38016923, МФО 828011, р/р 31513921700007.
(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)

ІІІ. Права і обов’язки Сторін, терміни сплати

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у пункті 2.1 розділу 2 Договору, у термін до 30 червня 2017 року згідно з графіком.
3.2. У разі внесення істотних змін (більше ніж 5 %) до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується до введення об’єкта в експлуатацію звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Одеської міської ради про внесення відповідних змін до Договору.
3.3. У разі звернення Замовника про продовження терміну будівництва об'єкта комісією з визначення пайової участі замовника в розвитку інфраструктури міста Одеси одночасно з прийняттям рішення про продовження терміну будівництва об’єкта визначається уточнений розмір не сплаченої частини пайової участі згідно з опосередкованою вартістю будівництва житла для міста Одеси на момент її засідання.
3.4. Замовник зобов'язується:
- відгородити ділянку будівництва з метою її приведення в естетичний вигляд;
- здійснювати мийку коліс автомашин при їх виїзді з будівельного майданчика;
- під час перевезення сипучих матеріалів автотранспортними засобами покривати тентами матеріали, що перевозяться;
- встановити інформаційні позначки про належність автотранспорту забудовнику, якого він обслуговує;
- відновити шляхове покриття, зруйноване внаслідок проведення будівельних робіт;
- забезпечити в період будівництва належний санітарний та протипожежний стан будинків і споруд, розташованих на відведеній земельній ділянці;
- вчасно вживати заходів щодо усунення аварійних ситуацій або інших обставин, що виникають під час будівництва;
- забезпечити в період підготовки й здійснення будівництва безперешкодний доступ до земельної ділянки, будинків і споруд, інженерних комунікацій, розташованих на ньому, фахівців експлуатуючих служб і організацій при необхідності проведення ремонтно-будівельних робіт, а також фахівців управління капітального будівництва Одеської міської ради та департаменту комунальної власності Одеської міської ради для контролю будівництва й цільового використання земельної ділянки.
3.5. Після закінчення будівництва об'єкта Замовник надає до управління капітального будівництва Одеської міської ради технічний паспорт для уточнення розміру пайової участі та отримує довідку про виконання зобов'язань за цим Договором.

ІV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання Договору в межах чинного законодавства України.
4.2. Усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, визначеної пунктом 2.1 розділу 2 Договору, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від не перерахованої суми за кожний день прострочення платежу, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання. Розрахунок суми основного боргу та штрафних санкцій здійснюється з урахуванням індексу інфляції.
Сплата пені здійснюється Замовником у безготівковій формі на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»:
код ЄДРПОУ 38016923, МФО 828011, р/р 31513921700007.
(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)

4.4. Замовник також сплачує 3% річних від простроченої суми.

V. Інші умови

5.1. Зміни і доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є його невід’ємною частиною, або в судовому порядку.
5.2. У разі порушення Замовником умов Договору, його може бути розірвано виконавчим комітетом Одеської міської ради в односторонньому порядку.
5.3. Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.
5.4. Договір складено в 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Одеської міської ради, третій – в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради.
5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Замовником своїх зобов’язань.
5.6. Додатки до Договору:
№ 1 – розрахунок розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності;
№ 2 – графік оплати пайової участі.

VI. Юридичні адреси Сторін, банківські реквізити

 

 

Виконавчий комітет Одеської міської ради:

 
Адреса: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1

 

Заступник міського голови

______________________В.І. Шандрик

МП

Замовник:

 
Адреса: 65101, м. Одеса, 
_____________________

 
Тітієвська Галина Іванівна

 
______________Г.І. Тітієвська

МП

 

 

 
Договір про пайову участь Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси складений, оформлений і зареєстрований в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради від ______________ № _______/кс.

 Начальник управління
капітального будівництва                Б.М. ПановКеруюча справами                         О. Оніщенко

 

 

Додаток 1
до проекту Договору

від
№  

  


Розрахунок
розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси

по об’єкту будівництва, вартість якого визначена

на підставі нормативів для одиниці створеної потужності


Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Шандрика В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з одного боку, та Тітієвська Галина Іванівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, що зареєстрована та мешкає в м. Одесі, ______________, (далі – Замовник) з другого боку, разом поіменовані «Сторони», відповідно до умов Договору від «___»________ 20____ року № _______ склали розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування «реконструкція кафе-бару за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 11/4».

1. Розрахунок здійснено на підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації від 30 березня 2014 року № ОД 142140900, зареєстрованої інспекцією ДАБК в Одеській області та нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 квітня 2016 року № 103, а також на підставі рішення комісії з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси від 16 червня 2016 року № 37, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від «____»_________ 20__ р. № _________.

2. Згідно з наданими Замовником вихідними даними та, виходячи з показників створеної потужності, пайова участь при реконструкції кафе-бару за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 11/4 становить 62 704 (шістдесят дві тисячі сімсот чотири) грн.

3. Розрахунок розміру пайового внеску Замовника будівництва об’єктів здійснюється за формулою:
Р = Рж + Рп, де
Рж = ((Sзаг.кв. – Sвід) х 4 %) х Вбуд, де
Рж – розмір пайової участі при будівництві об’єкта житлового призначення у грошовому виразі (грн);
Sзаг.кв. – загальна площа квартир об’єкта (м2);
Sвід – загальна площа, необхідна для відселення громадян, згідно зі списком, погодженим відповідною районною адміністрацією Одеської міської ради (м2);
4 % – граничний розмір залучення коштів для житлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Вбуд – опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 квітня 2016 року № 103.
Рп= (Sзаг – Sзаг.нжп) х 10 % ) х Вбуд х Кф, де
Рп – розмір пайової участі об’єкта нежитлового призначення (грн);
Sзаг – загальна корисна площа об’єкта (м2);
Sзаг.нжп – загальна корисна площа нежитлових приміщень, які є власністю Замовника, розташовані на території забудови та підлягають знесенню (м2);
10 % – граничний розмір залучення коштів для об’єктів нежитлового призначення згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Вбуд – опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 квітня 2016 року № 103;
Кф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта.

4. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору від «____»_________ 20___ р. № ____________.

 

Виконавчий комітет

Одеської міської ради:

Заступник міського голови

_________________ В.І. Шандрик

МП

Замовник:

 
Тітієвська Галина Іванівна


______________Г.І. Тітієвська

 МП 
 

 

 


Начальник управління
капітального будівництва              Б.М. ПановДодаток 2
до проекту Договору
від

 ГРАФІК
оплати коштів пайової участі замовника у створенні і розвитку

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. ОдесиВиконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Шандрика В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з одного боку, та Тітієвська Галина Іванівна, ________________, що зареєстрована та мешкає в м. Одесі, ___________________ (далі – Замовник) з другого боку, разом поіменовані «Сторони», відповідно до умов Договору від «___»________ 20___ року № _______ домовилися про наступне:

1. Оплату за договором у розмірі 62 704 (шістдесят дві тисячі сімсот чотири) грн здійснювати згідно з наступним графіком:
- 5229 грн (п’ять тисяч двісті двадцять дев'ять) грн – протягом 30 робочих днів із моменту прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради;
- решту суми 57 457 (п’ятдесят сім тисяч чотириста п’ятдесят сім) грн – протягом наступних 11 місяців з 01 серпня 2016 року щомісяця рівними частинами по 5225 (п’ять тисяч двісті двадцять п’ять) грн.

2. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору від «____»_________ 20___ р. № ____________.

 

 

Виконавчий комітет

Одеської міської ради:

Заступник міського голови

_________________ В.І. Шандрик

МП

Замовник:

 
Тітієвська Галина Іванівна


______________Г.І. Тітієвська

 МП 
 

 

 

Начальник управління
капітального будівництва          Б.М. Панов


Сторінка створена: 2016.08.01 13:15