Втратило чинність рішенням міськради № 5633-VII від 06.02.2020 р.

Внесено зміни  рішенням № 4194-VII від 30.01.2019 р. 

Рішення
Одеської міської ради
№ 3811-VII від 31.10.2018 р.
 
Про затвердження Бюджетного регламенту Одеської міської ради
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та з метою підвищення прозорості та ефективності процесу складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету міста Одеси, а також врегулювання відповідних організаційних питань Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Бюджетний регламент Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 
Міський голова                         Г. Труханов

 

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від 31.10.2018 р.
№ 3811-VII

 

Бюджетний регламент
Одеської міської ради

Розділ І.
Загальні положення

 

Стаття 1. Бюджетний регламент Одеської міської ради (надалі – Регламент) є нормативним актом, розробленим на основі чинного бюджетного законодавства України, який визначає організаційно-процедурні питання щодо складання проекту бюджету міста Одеси, його розгляду, затвердження, внесення змін та виконання бюджету міста Одеси, подання та затвердження звітності, здійснення контролю за виконанням бюджету міста Одеси.

Стаття 2. Регламент розроблений для виконання Одеською міською радою вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів бюджетного законодавства з метою підвищення прозорості та ефективності процесу складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету міста Одеси.

Стаття 3. Регламент має забезпечувати дотримання усіма учасниками процесу складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету міста Одеси принципів публічності та прозорості, справедливості та неупередженості, обґрунтованості, повноти, ефективності та результативності, цільового використання бюджетних коштів.

 

Розділ ІІ.
Порядок складання проекту бюджету міста Одеси,

підготовка проекту рішення про бюджет міста Одеси та матеріалів до нього

 

Стаття 4. План заходів щодо складання проекту бюджету міста Одеси на наступний бюджетний період, яким визначаються конкретні терміни виконання, виконавці та посадові особи, що здійснюють контроль за виконанням, затверджується розпорядженням міського голови.

Стаття 5. Департаментом фінансів Одеської міської ради (надалі - Департамент фінансів) аналізуються звітні дані про виконання бюджету міста Одеси за попередні звітні періоди, встановлюються тенденції у виконанні дохідної і видаткової частин бюджету, визначаються фактори, які вплинули на їхні показники, розраховуються очікувані результати.

Стаття 6. На основі проведеного аналізу, прогнозу економічного і соціального розвитку міста Одеси, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди Департамент фінансів готує прогноз показників бюджету міста Одеси за основними видами доходів та видатків бюджету міста Одеси на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 7. Після доведення Міністерством фінансів України особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди та типових форм бюджетних запитів Департамент фінансів у тижневий термін розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів та граничні обсяги витрат загального та спеціального (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондів бюджету міста Одеси на плановий бюджетний період та індикативних прогнозних показників обсягів витрат загального та спеціального (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондів бюджету міста Одеси на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 8. Головні розпорядники бюджетних коштів організують подання бюджетних запитів Департаменту фінансів у терміни та в порядку, встановлені ним. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих Департаменту фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету міста Одеси, згідно з вимогами Департаменту фінансів.

Стаття 9. Департамент фінансів здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі проведеного аналізу наказом Департаменту фінансів включаються показники бюджетних запитів до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про схвалення проекту рішення Одеської міської ради «Про бюджет міста Одеси» та внесення його на розгляд Одеської міської ради».

Стаття 10. Обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту формуються на підставі обсягів, доведених департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації.

Стаття 11. Департамент фінансів до 01 листопада поточного року готує та вносить на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради проект рішення Одеської міської ради про бюджет міста Одеси.

Стаття 12. Проект рішення про бюджет міста Одеси перед його розглядом на сесії Одеської міської ради схвалюється виконавчим комітетом Одеської міської ради. Разом з проектом рішення про бюджет міста Одеси Департаментом фінансів подаються документи відповідно до частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України.

Стаття 13. Проект рішення про бюджет міста Одеси складається відповідно до Типової форми рішення про місцевий бюджет, доведеної Міністерством фінансів України.

Стаття 14. Департамент з організації роботи Одеської міської ради, департамент інформації та зв`язків з громадськістю Одеської міської ради, Департамент фінансів забезпечують підготовку та проведення обговорення показників проекту бюджету міста Одеси з громадськістю міста Одеси та депутатами Одеської міської ради. Громадські обговорення показників проекту бюджету міста Одеси проводяться протягом жовтня – листопада поточного року.

Стаття 15. Виконавчий комітет Одеської міської ради вносить на розгляд Одеської міської ради проект рішення про бюджет міста Одеси.

 

Розділ ІІІ.
Середньострокове прогнозування бюджету міста Одеси

 

Стаття 16. Департамент фінансів складає та подає на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради прогноз бюджету міста Одеси на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни і міста Одеси, державних цільових програм, який ґрунтується на прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.
Прогноз бюджету міста Одеси на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, індикативні прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста Одеси боргу, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.
Прогноз бюджету міста Одеси на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Одеської міської ради разом з проектом рішення про бюджет міста Одеси, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про бюджет міста Одеси та схвалюється виконавчим комітетом Одеської міської ради.
Показники проекту бюджету міста Одеси на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках бюджету міста Одеси на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 17. За бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій та визначені рішенням про бюджет міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради вживає заходів щодо пріоритетності передбачення бюджетних коштів на наступний бюджетний період у проекті рішення про бюджет міста Одеси для продовження таких інвестиційних проектів з урахуванням необхідності поетапного їх завершення та введення в дію відповідних об'єктів.

Стаття 18. Виконавчі органи Одеської міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів розробляють плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів).

 

Розділ IV.
Затвердження бюджету міста Одеси

 

Стаття 19. При затвердженні бюджету міста Одеси Одеською міською радою враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 20. Бюджет міста Одеси затверджується рішенням Одеської міської ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.
Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні бюджету міста Одеси Одеською міською радою враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України приводяться обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Стаття 21. Рішенням Одеської міської ради при затвердженні бюджету міста Одеси враховуються у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Стаття 22. Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради встановлюються бюджетним установам, які фінансуються з бюджету міста Одеси, ліміти споживання електричної та теплової енергії, водопостачання, водовідведення, природного газу та інших видів енергоносіїв у натуральних показниках.

Стаття 23. Рішення про бюджет міста Одеси оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у засобах масової інформації та розміщується департаментом інформації та зв`язків з громадськістю Одеської міської ради на офіційному сайті Одеської міської ради не пізніше п’яти робочих дня з дати його прийняття.

Стаття 24. Департамент фінансів забезпечує доступ громадськості до інформаційно-довідкових матеріалів по бюджету міста Одеси.

Стаття 25. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет міста Одеси, то витрати з бюджету міста Одеси здійснюються лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет міста Одеси на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про бюджет міста Одеси на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Одеської міської ради та поданому на розгляд Одеської міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету міста Одеси сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет міста Одеси на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків бюджету міста Одеси).
До прийняття рішення про бюджет міста Одеси на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

 

Розділ V.
Виконання бюджету міста Одеси та здійснення контролю за його виконанням

 

Стаття 26. Департамент фінансів здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету міста Одеси, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Стаття 27. Управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області веде облік усіх надходжень, що належать бюджету міста Одеси, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з Департаментом фінансів, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету міста Одеси.

Стаття 28. Бюджет міста Одеси виконується за розписом, який затверджується директором Департаменту фінансів. До затвердження розпису бюджету міста Одеси директором Департаменту фінансів затверджується тимчасовий розпис бюджету на відповідний період. Директор Департаменту фінансів протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету міста Одеси встановленим бюджетним призначенням.

Стаття 29. Департамент фінансів за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету міста Одеси за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету міста Одеси.

Стаття 30. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету міста Одеси податків і зборів та інших доходів бюджету відповідно до законодавства.

Стаття 31. Виконання бюджету міста Одеси за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51 Бюджетного кодексу України.

Стаття 32. Головні розпорядники бюджетних коштів:
- здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
- здійснюють контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету міста Одеси коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста Одеси, та коштів, наданих під державні (місцеві) гарантії;
- здійснюють внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
- забезпечують організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;
- забезпечують доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства та Бюджетного кодексу України.

Стаття 33. Департамент фінансів здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо бюджету міста Одеси.

Стаття 34. Виконання бюджету міста Одеси має бути публічним та прозорим, що забезпечується шляхом інформування громадськості.

 

Розділ VI.
Внесення змін до бюджету міста Одеси

 

Стаття 35. В разі необхідності протягом бюджетного періоду Департамент фінансів спільно з постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів розглядає необхідність, доцільність та можливість внесення змін до бюджету міста Одеси на поточний рік.

Стаття 36. Відповідно до пропозицій Департаменту фінансів, інших виконавчих органів Одеської міської ради – головних розпорядників бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування), які погоджені з постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, Одеська міська рада приймає рішення про внесення змін до рішення про бюджет міста Одеси у разі:
- перегляду обсягів трансфертів з державного та обласного бюджетів згідно з законами України, постановами або розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської обласної ради, розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації;
- перерозподілу планових показників по доходах бюджету між кодами класифікації доходів в межах загальних сум доходів по загальному та спеціальному фондах бюджету міста Одеси;
- необхідності передачі коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету міста Одеси;
- перерозподілу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету міста Одеси за бюджетними програмами, за головними розпорядниками бюджетних коштів в межах загального обсягу видатків, затвердженого в бюджеті міста Одеси на поточний рік;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Стаття 37. Рішення про внесення змін до рішення про бюджет міста Одеси (в частині збільшення (зменшення) обсягу доходів та витрат) ухвалюється Одеською міською радою на підставі висновку Департаменту фінансів про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету міста Одеси. Перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Одеси визначається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі висновків Департаменту фінансів за умови перевищення доходів загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету міста Одеси на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Недоотримання доходів загального фонду бюджету міста Одеси визначається на підставі висновку Департаменту фінансів за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету міста Одеси, врахованих у розписі бюджету міста Одеси на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

Стаття 38. Зміни до бюджету міста Одеси на поточний рік можуть вноситися відповідно до розпорядження міського голови у разі надання такого дозволу рішенням Одеської міської ради про бюджет міста Одеси на відповідний рік.

Стаття 39. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Департамент фінансів за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету без збільшення бюджетних призначень на: видатки споживання (з них видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату; оплату комунальних послуг та енергоносіїв) та видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків за бюджетною програмою.

 

Розділ VIІ.
Подання звітності про виконання бюджету міста Одеси

 

Стаття 40. Звітність про виконання бюджету міста Одеси визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України.

Стаття 41. На підставі звітності про виконання бюджету міста Одеси, складеної Управлінням Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області, Департамент фінансів складає та подає на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради квартальні та річний звіти про виконання бюджету міста Одеси.

Стаття 42. Виконавчий комітет Одеської міської подає Одеській міській раді квартальні та річний звіти про виконання бюджету міста Одеси у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Одеська міська рада затверджує річний звіт про виконання бюджету міста Одеси або приймає інше рішення з цього приводу.

Стаття 43. Департамент фінансів:
- готує та подає інформацію про виконання бюджету міста Одеси не пізніше 01 березня року, що настає за роком звіту, для публікації в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті Одеської міської ради. Інформація про час і місце проведення публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання бюджету міста Одеси;
- здійснює публічне представлення інформації про виконання бюджету міста Одеси відповідно до показників, затверджених рішенням про бюджет міста Одеси до 20 березня року, що настає за звітним.

Стаття 44. Головні розпорядники бюджетних коштів:
- здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про бюджет міста Одеси, відповідно до вимог та за формою, встановленими наказом Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;
- оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Одеської міської ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів, у триденний строк після подання таких звітів до Департаменту фінансів.
Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.
Секретар ради                                       О.Ю. Потапський

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

  

 
Рішення Одеської міської ради №3811-VII від 31.10.2018р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №50 від 23.11.2018 р.


Сторінка створена: 2018.11.02 18:22