Рішення
Одеської міської ради
№ 4426-VII від 20.03.2019 р. 

Про створення комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 7» та затвердження її статуту

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, статті 133 Податкового кодексу України, Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545, з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальну установу «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 7».
2. Затвердити статут комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 7» (додається).
3. Доручити директору департаменту освіти та науки Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації статуту, зазначеного у пункті 2 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.


Міський голова Г.Л. Труханов

 

 

 

 


Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 20.03.2019 р.
№ 4426-VII

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ОДЕСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 7»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальна установа «ОДЕСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 7» (далі – Центр) є комунальною установою, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси, яка створена відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Найменування Центру:
1.2.1. Повне найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР № 7».
1.2.2. Скорочене найменування: КУ «ОІРЦ № 7».
1.3. Місцезнаходження Центру: 65036, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Транспортна, 12.
1.4. Засновником Центру є Одеська міська рада (далі – Засновник). Координацію діяльності Центру здійснює департамент освіти та науки Одеської міської ради (далі – Уповноважений орган).
1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Уповноваженого органу та цим статутом.
1.6. Центр є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації.
1.7. Центр має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи.
1.8. У своїй діяльності Центр підпорядковується Міністерству освіти і науки України та відповідному структурному підрозділу з питань діяльності центру органу управління освітою Одеської обласної державної адміністрації, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності – Засновнику та/або Уповноваженому органу.
1.9. Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) на території міста Одеси та дітям з особливими освітніми потребами, батьки (один з батьків) або законний представник яких звернувся до Центру із заявою про надання послуг у зв’язку з відсутністю інклюзивно-ресурсного центру за місцем проживання дитини.
У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад Центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня звернення за допомогою чи супроводженням інформує про них Уповноважений орган та відповідний структурний підрозділ з питань діяльності центру органу управління освітою Одеської обласної державної адміністрації.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводження (крім вихованців закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу), учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти.
2.2. Основними завданнями Центру є:
2.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової послуги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини.
2.2.2. Надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової послуги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної та загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти), здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійно-технічної освіти та не отримують відповідної допомоги.
2.2.3. Участь педагогічних працівників Центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше ніж двічі на рік
2.2.4. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі, за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини.
2.2.5. Ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову послугу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти, навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову послугу дітям з особливими освітніми потребами.
2.2.6. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти з питань організації інклюзивного навчання.
2.2.7. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової послуги таким дітям.
2.2.8. Взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку Центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
2.2.9. Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям.
2.2.10. Надання консультативної та психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.
2.2.11. Моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються.
2.2.12. Організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань «круглого столу», тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.
2.2.13. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової послуги дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку, за потреби, із залученням відповідних спеціалістів.
2.2.14. Підготовка звітної інформації про результати діяльності Центру для Засновника та/або Уповноваженого органу відповідного структурного підрозділу з питань діяльності Центру, а також аналітичної інформації для центру.
2.2.15. Інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.
2.3. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

3.1. Центр має всі права та обов’язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, а саме:
3.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому чинним законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.
3.1.2. Укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у відповідному суді.
3.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства України.
3.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному чинним законодавством України порядку.
3.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.
3.2. З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний:
3.2.1. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції України.
3.2.2. Вносити пропозиції Засновнику та/або Уповноваженому органу щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами.
3.2.3. Залучати за потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти, навчально-реабілітаційних центрів для проведення комплексної оцінки.

4. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

4.1. Виключною компетенцією Засновника є затвердження статуту Центру та внесення до нього змін, прийняття рішень щодо припинення, перепрофілювання Центру.
4.2. Уповноважений орган:
4.2.1. Залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги.
4.2.2. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування Центру та організації інклюзивного навчання.
4.2.3. Проводить моніторинг виконання рекомендацій Центру підпорядкованими йому навчальними закладами.
4.3. Безпосереднє управління Центром здійснює директор. Призначення на посаду та звільнення з посади директора Центру здійснюється міським головою за поданням Уповноваженого органу та за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності центру органу управління освітою Одеської обласної державної адміністрацій у порядку, визначеному чинним законодавством України.
4.4. Директор Центру:
4.4.1. Планує та організовує роботу Центру, відповідно до компетенції видає накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців Центру.
4.4.2. Призначає на посади фахівців Центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до чинного законодавства України.
4.4.3. Забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру.
4.4.4. Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
4.4.5. За погодженням з Уповноваженим органом затверджує штатний розпис та графік роботи Центру.
4.4.6. Вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України.

5. МАЙНО ЦЕНТРУ

5.1. Майно Центру перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси та закріплюється за ним на праві оперативного управління.
5.2. Майно Центру складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру або централізованої бухгалтерії.
5.3. Джерелами формування майна Центру є:
- кошти бюджету м. Одеси;
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.4. Майно Центру не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим без згоди Засновника.
5.5. Списання майна Центру, відчуження або передача в користування проводиться з підстав та в порядку, визначеному чинним законодавством України, рішеннями Засновника, його виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України на основі кошторису, затвердженого Уповноваженим органом.
6.2. Центр має право згідно з чинним законодавством України придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.
6.3. Бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
6.4. Звітність про діяльність Центру ведеться відповідно до чинного законодавства України.
6.5. Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.
6.6. Центру забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Центру складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору.
7.2. Трудові відносини Центру з членами трудового колективу регламентуються чинним законодавством України.

8. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ЦЕНТРУ

8.1. Зміни до статуту Центру затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

9.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Центру здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Центру здійснюється рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Центру, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
9.5. Ліквідація Центру вважається завершеною, а Центр припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 


Секретар ради  О. Потапський

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Сторінка створена: 2019.03.28 09:25