Рішення
Одеської міської ради
№ 380-VIII від 28.07.2021 р.

Про затвердження Положення про Департамент освіти та науки Одеської міської ради у новій редакції

Відповідно до статей 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», з метою приведення Положення про Департамент освіти та науки Одеської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України, підвищення ефективності реалізації повноважень, наданих виконавчим органам Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Департамент освіти та науки Одеської міської ради у новій редакції (додається).
2. Доручити директору Департаменту освіти та науки Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.

Міський голова Г. Труханов

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 28.07.2021 р.
№ 380-VIII

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

Одеса – 2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3. Департамент є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.4. Департамент є уповноваженим органом щодо управління закладами освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
1.5. Департамент підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований Виконавчому комітету Одеської міської ради, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень – відповідним органам виконавчої влади.
1.6. Фінансування видатків Департаменту здійснюється з бюджету Одеської міської територіальної громади згідно із затвердженим кошторисом.
1.7. Місцезнаходження Департаменту: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134.
1.8. Електронна пошта Департаменту: deposvita@omr.gov.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Реалізація державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти, що надається закладами освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.1.2. Планування та забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.1.3. Здійснення координації діяльності закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.1.4. Забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти закладами освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.1.5. Забезпечення відповідно до чинного законодавства України створення в закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
2.1.6. Забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, організація їхнього фінансового та кадрового забезпечення.
2.1.7. Забезпечення можливості продовження навчання на відповідному рівні здобувачами освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладів освіти.
2.1.8. Розвиток єдиного інформаційного простору для забезпечення прозорості діяльності Департаменту, закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.1.9. Координація роботи у сфері інформатизації закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.1.10. Сприяння розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти.
2.1.11. Організація оздоровлення та відпочинку дітей.
2.1.12. Організація ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають у місті Одесі, у порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.2. Відповідно до покладених завдань Департамент:
2.2.1. Здійснює аналіз стану та результативності діяльності закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, прогнозує розвиток системи освіти міста Одеси.
2.2.2. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками.
2.2.3. Веде облік дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають на території міста Одеси, у порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.2.4. Контролює ведення обліку вихованців та учнів закладами освіти у порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.2.5 Закріплює за закладами дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси територію обслуговування відповідно до чинного законодавства України.
2.2.6. У межах своїх повноважень сприяє створенню умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей у закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.7. Організовує електронну реєстрацію дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.8. У межах своїх повноважень координує інноваційну та наукову діяльність закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.9. Здійснює контроль за дотриманням статутних завдань та установчих документів закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.10. Здійснює координацію діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, засновником яких є Одеська міська рада.
2.2.11. Сприяє підвищенню кваліфікації, організовує атестацію педагогічних працівників закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.12. Формує та здійснює підготовку резерву керівних кадрів закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.13. Сприяє педагогічним та управлінським інноваціям у системі освіти, впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у закладах та установах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, проведенню в системі освіти міста Одеси педагогічних експериментів.
2.2.14. Співпрацює із закладами вищої освіти, сприяє розвитку наукових досліджень в системі освіти.
2.2.15. Сприяє налагодженню у межах компетенції відносин із науковими установами, громадськими організаціями, фондами інших країн в освітній галузі; встановлює прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями щодо міжнародного співробітництва з метою спільної реалізації проєктів розвитку освіти.
2.2.16. Проводить роботу, спрямовану на виявлення і розвиток обдарованих дітей; організовує проведення інтелектуальних та творчих олімпіад, конкурсів тощо. Спільно з іншими виконавчими органами Одеської міської ради проводить фестивалі, конкурси, заходи, спрямовані на розвиток творчого, громадського, бізнесового потенціалу дітей та молоді міста Одеси.
2.2.17. Здійснює координацію закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси щодо виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.18. Відповідно до затверджених положень забезпечує проведення конкурсів на посади керівників закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, директорів та педагогічних працівників комунальних установ освіти відповідно до чинного законодавства України.
2.2.19. Здійснює контроль щодо правильного і своєчасного розслідування і обліку нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти, а також вжиття заходів задля попередження нещасних випадків у закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.20. У межах своїх повноважень взаємодіє з органами опіки та піклування, Службою у справах дітей Одеської міської ради та іншими виконавчими органами Одеської міської ради щодо своєчасного влаштування до закладів освіти на повне державне утримання дітей, які втратили батьків або залишились без їх піклування.
2.2.21. У межах своїх повноважень здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.22. Готує і надає в порядку, визначеному чинним законодавством України, статистичну звітність про стан і розвиток освіти міста Одеси.
2.2.23. Координує та в межах своїх повноважень здійснює контроль за організацією харчування у закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.24. Розробляє пропозиції стосовно обсягу фінансування для розвитку освіти у закладах та установах освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету Одеської міської територіальної громади.
2.2.25. Видає довідки про володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України, у порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.2.26. Бере участь у розробці відповідних міських програм та організації їх виконання в межах наданих повноважень.
2.2.27. Здійснює контроль за ефективністю та цільовим використанням майна установ та закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси та виконує інші функції у сфері освіти відповідно до чинного законодавства України.
2.2.28. Відповідно до чинного законодавства України є головним розпорядником коштів, передбачених у бюджеті Одеської міської територіальної громади на утримання закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2.29. Надає методичні рекомендації керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси з питань діяльності та управління закладами освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.

3. КЕРІВНИЦТВО І СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
3.2. Директор Департаменту у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований Виконавчому комітету Одеської міської ради та міському голові.
3.3. Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; вільне володіння державною мовою; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом Одеської міської ради основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
3.4. Директор Департаменту:
3.4.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання покладених на Департамент завдань та функцій, діє від його імені без довіреності.
3.4.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників Департаменту, керівників комунальних установ, що входять до сфери управління Департаменту.
3.4.3. Надає заступнику міського голови розроблений Департаментом проєкт штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
3.4.4. Формує структурні підрозділи Департаменту відповідно до затвердженого штатного розпису.
3.4.5. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.4.6. Укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівниками закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, обраними (призначеними) у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.4.7. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення (нагородження) працівників освіти державними нагородами, відомчими відзнаками, відзнаками Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради та міського голови.
3.4.8. Здійснює заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.4.9. Вносить пропозиції міському голові щодо призначення керівників установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, їх заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.4.10. Вносить пропозиції про створення, перепрофілювання, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
3.4.11. Організовує виконання працівниками Департаменту та його підпорядкованими установами рішень Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
3.4.12. У межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії Департаменту, що набирають чинності з дня їх підписання.
3.4.13. Затверджує (погоджує) штатні розписи закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.4.14. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси стратегію його розвитку.
3.4.15. Затверджує (погоджує) кошторис та фінансовий звіт закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України.
3.4.16. У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями, у тому числі міжнародними (іноземними), органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
3.4.17. Веде особистий прийом громадян.
3.4.18. Укладає відповідно до чинного законодавства України договори на виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Департаментом його повноважень.
3.4.19. Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення роботи Департаменту.
3.4.20. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.
3.4.21. У межах своїх повноважень видає доручення.
3.5. До структури Департаменту разом з його директором входять:
3.5.1. Заступники директора Департаменту.
3.5.2. Структурні підрозділи Департаменту: управління, відділи, служби, центри, сектори тощо.
3.6. Структурні підрозділи Департаменту діють відповідно до положень про них. Положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються директором Департаменту.
3.7. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам, а також розподіл обов'язків між ними визначаються директором Департаменту.
3.8. Колегія (дорадчий орган) Департаменту, до складу якої, крім директора Департаменту та його заступників, входять керівники структурних підрозділів Департаменту та інші особи, перелік яких визначається директором Департаменту особисто, а також перелік питань, що передаються на розгляд колегії, визначаються директором Департаменту.
До складу колегії можуть входити депутати Одеської міської ради, представники Виконавчого комітету Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій, а також вчені і висококваліфіковані спеціалісти.
3.9. За відсутністю директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту на підставі відповідного розпорядження міського голови.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.2. Взаємодіяти з органами виконавчої влади, виконавчими органами Одеської міської ради, правоохоронними органами, відповідними державними службами з питань зміцнення здоров’я та безпеки дітей та молоді, запобігання дитячій бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх та молоді.
4.1.3. Отримувати від органів виконавчої влади та виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств і організацій усіх форм власності інформацію, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.
4.1.4. Проводити наради, засідання робочих груп, семінари, конференції тощо з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
4.2. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Зміни до цього Положення вносяться у встановленому чинним законодавством України порядку.

Секретар ради І. Коваль

Результати поіменного голосування


Сторінка створена: 2021.07.30 15:23