Рішення
Одеської міської ради
№3314-VI від 16.04.2013р.

Про затвердження проекту інвестиційного
договору на проведення робіт з будівництва
сміттєпереробного заводу у м. Одесі.Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про інвестиційну діяльність», враховуючи рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 725 від 22.12.2011р. «Про затвердження рішення конкурсної комісії з вибору інвестора для проведення робіт з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі», Одеська міська рада вирішила:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект інвестиційного договору на проведення робіт з будівництва сміттєпереробного заводу у м. Одесі (додається)

2. Доручити заступнику міського голови (Орловському А.Й.) від імені Одеської міської ради та департаменту міського господарства Одеської міської ради (Козловському О.М.) укласти інвестиційний договір на проведення робіт з будівництва сміттєпереробного заводу у м. Одесі з товариством з обмеженою відповідальністю «Союз».

3. Доручити виконавчому органу Одеської міської ради, що забезпечує реалізацію повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин, організувати від імені міської ради здійснення державної реєстрації земельних ділянок загальною площею 96,2 га (35,8 га – Біляївський район Одеської області, 60,4 га – Овідіопольський район Одеської області) у Державному земельному кадастрі та права власності територіальної громади міста Одеси на них відповідно до умов договору, затвердженого п. 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу, з комунальної власності, з землеустрою та земельних правовідносин.
 
Міський голова                   О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 16.04.2013р. №3314-VI

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР

м. Одеса                                                                            «___» ____________ 20__р.

 

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691), місцезнаходження: м. Одеса, Думська площа, 1, і на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.01.1997 р. № 280/07, в особі заступника міського голови - директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Орловського А.Й. (далі – Сторона 1), з однієї сторони,
Департамент міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи __________________________), місцезнаходження: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, в особі першого заступника директора департаменту Козловського Олександра Марковича, який діє на підставі Положення про Департамент (далі – Сторона 2), з другої сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз» (ідентифікаційний код юридичної особи 30586931), місцезнаходження: м. Одеса, вул. Марії Демченко, 30, в особі директора Кривенко Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту (далі – Сторона-3), з третьої сторони, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про інвестиційну діяльність», рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради №725 від 22.12.2011р. «Про затвердження рішення конкурсної комісії з вибору інвестора для проведення робіт з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі», уклали даний Договір про наступне:

Стаття 1. Загальні положення та предмет Договору

Цим Договором Сторони встановлюють порядок здійснення будівництва сміттєпереробного заводу (надалі - Завод) на території полігону ТПВ «Дальницькі кар’єри». Загальна площа полігону ТПВ складає - 96,2 га.
Під будівництвом сміттєпереробного заводу Сторони розуміють будівництво сміттєсортувального комплексу з вузлом переробки ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів (ТПВ).
Будівництво сміттєсортувального комплексу поділяється на два етапи:
- будівництво приміщень та встановлення сміттєсортувальних ліній з вузлами первинної переробки;
- будівництво нового полігону, тобто розширення полігону в межах існуючого звалища, для захоронення залишку ТПВ, що спресовується після сортування.
Сторона 1 зобов’язується надати права та згоду на будівництво Заводу, а також для будівництва та експлуатації Заводу надати Стороні 3 земельну ділянку полігону ТПВ «Дальницькі кар’єри», загальною площею - 96,2 га, на умовах оренди.
Сторона 2 приймає на себе зобов’язання по здійсненню контролю за інвестуванням в будівництво Заводу.
Сторона 3 приймає на себе зобов’язання по інвестуванню грошових коштів у будівництво Заводу, проведення будівельних робіт, введення Заводу в експлуатацію та подальшу експлуатацію Заводу відповідно до законодавства України та цього Договору.
Сторона 3 зобов’язується за власні кошти замовити та забезпечити виготовлення необхідної документації із землеустрою, сплатити всі інші платежі, пов’язані з реєстрацію земельних ділянок загальною площею 96,2 га (35,8 га – Біляївський район Одеської області, 60,4 га – Овідіопольський район Одеської області) у Державному земельному кадастрі та права комунальної власності на них для наступної передачі ділянок у користування Стороні 3.
Сторона 3 також бере на себе організацію отримання (оформлення) усіх необхідних згідно з законодавством рішень (розпоряджень) та погоджень від органів виконавчої влади в Одеській області та органів місцевого самоврядування, пов’язаних із розробкою такої документації та її використанням для вищевказаних потреб.


Стаття 2. Порядок внесення та розмір інвестицій

2.1. Сторона 3, на виконання даного Договору, інвестує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.
2.2. Інвестиціями Сторони вважають власні та/або залучені грошові кошти, майно та матеріали, обладнання, механізми та устаткування, сортувальні лінії та інше майно, необхідне для будівництва та подальшої експлуатації Заводу.
2.3. Інвестування здійснюється по мірі необхідності та в рамках будівництва Заводу відповідно до проектної документації та умов даного Договору.

Стаття 3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Сторона 1:
3.1.1. Зобов’язується надати права та дозвіл на будівництво Заводу.
3.1.2. Зобов’язується виконати всі передбачені чинним законодавством дії спрямовані на укладання Стороною 3 договору оренди земельної ділянки.
3.1.3. Зобов’язується для виконання даного Договору надати на умовах оренди земельні ділянки полігону ТПВ «Дальницькі кар’єри» загальною площею 96,2 га для будівництва та експлуатації Заводу.
3.1.4. Зобов’язується завантажити роботу Заводу, після введення останнього в експлуатацію, шляхом направлення всього обсягу побутових відходів, які утворюються в будинках комунальної власності.
3.1.5. Надає право Стороні 3 на виділення ресурсоцінних компонентів із загальної маси твердих побутових відходів та подальшого розпорядження ними.
3.1.6. Зобов’язується забезпечити прийняття тарифу на утилізацію та захоронення ТПВ на рівні економічно обґрунтованого з рентабельністю не нижче, ніж встановлена законодавством України, а для населення – з рентабельністю у розмірі не вище 10%.
3.1.7. Має право припинити договірні відносини із Стороною 3 у випадках порушення останньої термінів виконання будівельних робіт та грубого відхилення від проекту.
3.2. Сторона 2:
3.2.1. Здійснює контроль та нагляд за відповідністю робіт згідно із проектною документацією, будівельними нормами і правилами на будь-якому етапі їх виконання.
3.2.2. Погоджує Графік виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу.
3.2.3. У разі виявлення порушень у обсягах, якості та термінах виконання робіт Стороною 3, під час їх виконання, зобов’язує останню усунути виявлені недоліки із зазначенням розумного терміну усунення.
3.3. Сторона 3:
3.3.1. Зобов’язується внести інвестиції відповідно до ст. 2 цього Договору.
3.3.2. Зобов’язується виконати на свій ризик власними та/або залученими силами і засобами роботи по зведенню об’єкта Заводу відповідно до умов договору.
3.3.3. Забезпечує повне фінансування та виготовлення проектної документації, включаючи можливі роботи, безпосередньо в ньому не згадані, але необхідні для будівництва Заводу і його експлуатації;
3.3.4. Виконати всі роботи в обсязі і строки, передбачені в даному Договорі і ввести об’єкт Заводу в експлуатацію.
3.3.5. Здійснити роботи в повній відповідності з проектами, кошторисами, робочими кресленнями і будівельними нормами і правилами.
3.3.6. Забезпечити виконання на будівельному майданчику необхідних заходів щодо техніки безпеки, охорони навколишнього середовища, землі під час проведення робіт, а також установити освітлення.
3.3.7. Здійснювати охорону споруджуваного об’єкта.
3.3.8. Зобов’язується надати на узгодження Стороні 2 Графік виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу протягом одного місяця з дня отримання земельної ділянки вказаної в ст. 1 цього Договору, у користування Стороною 3.
3.3.9. Виконати в повному обсязі інші зобов’язання, передбачені в наступних статтях даного договору.

Стаття 4. Початок та строки виконання робіт

4.1. Строк будівництва Заводу складає не більше ніж чотири роки з моменту отримання дозволу на початок робіт з будівництва.
4.2. Роботи за даним договором ведуться відповідно до проекту узгодженого відповідно до норм чинного законодавства.
4.3. Зміни до графіка виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу можуть вноситись у разі об’єктивної зміни строків поставки матеріалів і устаткування, які впливають на тривалість будівництва і його вартість. Зміни термінів виконання робіт з будівництва Заводу оформлюються шляхом погодження зі Стороною 2 нової редакції графіка виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу, але не більше ніж шість місяців від строку встановленого п. 4.1
4.4. При змінах законодавчих і нормативних актів, що погіршують положення Сторін порівняно з їхнім станом на дату укладання даного Договору та приводять до додаткових витрат часу і коштів, раніше погоджені строки будівництва продовжуються відповідно до цього часу. Уточнення строків оформлюється у вигляді нової редакції графіка виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу, але не більше ніж шість місяців строку, встановленого п. 4.1
4.5. Зобов’язання Сторони 3 щодо будівництва Заводу вважаються виконаними у повному обсязі з моменту здачі його в експлуатацію.

Стаття 5. Якість та гарантії

5.1. Сторона 3 гарантує:
• якість обладнання, яке буде встановлено на сміттєпереробному Заводі, його відповідність існуючим екологічним нормам та безпеці навколишньому природному середовищу, життю та здоров’ю людей;
• належну якість використовуваних матеріалів, конструкцій, устаткування і систем, відповідність проектним специфікаціям, державним стандартам і технічним умовам;
• якість виконання всіх робіт відповідно до проектної документації, діючих норм і технічних умов;
• своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених при проведенні робіт;
• експлуатацію заводу відповідно до встановлених санітарних та екологічних норм та з безпекою навколишнього природного середовища, життя та здоров’я людей

Стаття 6. Впровадження проекту

6.1. Будівництво приміщень та встановлення сміттєсортувальних ліній з вузлами первинної переробки включатиме механічне сортування ТПВ з наступною переробкою ресурсоцінних компонентів ТПВ: ПЕТФ-пляшок, скло, папір, металобрухт, поліетиленова плівка.
6.2. Будівництво нового полігону, тобто розширення полігону в межах існуючого звалища, для захоронення залишку ТПВ після сортування.
6.3. Сторона 3 не пізніше ніж з січня 2014 року поступово запроваджує роздільний збір ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів в місцях компактного утворення відходів (супермаркети, організації підприємства, ринки і т.п. та серед населення).
6.4. Збір звалищного газу буде впроваджено у разі економічно обґрунтованих висновків експертів та за наявності необхідного об’єму запасів такого газу для вироблення альтернативної енергії за умови виконання всіх норм чинного законодавства при впровадженні відповідного процесу.

Стаття 7. Обставини непереборної сили

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо вони виявились наслідком природних явищ, дії зовнішніх об’єктивних факторів та інших обставин непереборної сили і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. Строк виконання зобов’язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, а також наслідки, викликані цими обставинами.
7.2 Якщо обставини непереборної сили або їхні наслідки тривають більш трьох місяців, Сторони обговорюють, які заходи слід вжити для виконання зобов’язань відповідно до умов даного Договору, а також можливість продовження цього Договору.

Стаття 8. Введення в експлуатацію та подальша експлуатація Заводу

8.1. Введення в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта Заводу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Після завершення будівництва та введення Заводу в експлуатацію останній залишається у власності Сторони 3. Подальша експлуатація Заводу здійснюється відповідно до чинного законодавства України Стороною 3.
8.3. Починаючи з наступного календарного року після введення Заводу в експлуатацію Сторона 3 сплачує Стороні 1 грошові кошти у розмірі 5% від чистого прибутку діяльності Заводу.

Стаття 9. Ліцензії (сертифікати)

9.1. Сторона 3 зобов’язується нести усі витрати, пов’язані з одержанням ліцензій (сертифікатів) на матеріали, устаткування, комплектуючи вироби, необхідні для виконання робіт і експлуатації Заводу.

Стаття 10. Майнова відповідальність Сторін

10.1. За порушення договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Сплата штрафів, пені, а також відшкодування збитків не звільняють Сторін від виконання своїх зобов’язань в натурі.

Стаття 11. Особливі умови

11.1. Збиток, заподіяний третій особі в результаті будівництва об’єкта з вини будь-якої Сторони, компенсується винною Стороною. Збиток заподіяний такій особі по непередбачених причинах, відшкодовується Сторонами на паритетних засадах.
11.2. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові обставини, не передбачені цим договором, вважається дійсною, якщо вона підтверджена Сторонами в письмовій формі у встановленому чинним законодавством порядку.
11.3. Спірні питання, що виникають у ході виконання даного договору, вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів, а у разі неузгодження господарським судом у встановленому законом порядку.
11.4. Договір діє з моменту його підписання на протязі сорока дев’яті років з моменту введення Заводу в експлуатацію.
11.5. Даний договір складений у трьох екземплярах – по одному для кожної Сторони.

Стаття 12. Місцезнаходження та реквізити СторінСекретар ради                           О. Бриндак


Сторінка створена: 2004.04.30 17:05