Розпорядження
Одеського міського голови
№ 782 від 11.09.2020 р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16 червня 2015 року № 532 «Про створення робочої групи з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ, згідно з розпорядженням міського голови від 23 липня 2020 року № 603 «Про затвердження Порядку надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, у яких виховується п’ятеро та більше дітей»:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 16 червня 2015 року № 532 «Про створення робочої групи з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг», виклавши додаток 2 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М. 

Г. Труханов

Додаток 
до розпорядження 
міського голови
№ 782 від 11.09.2020 р.

«Додаток 2 
до розпорядження 
міського голови
від 16 червня 2015 року № 532

ПОЛОЖЕННЯ 
про робочу групу з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг

1. Робоча група з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг (далі – робоча група) є постійно діючим консультативним, дорадчим органом, який утворюється з метою забезпечення на території міста Одеси дотримання прав та законних інтересів багатодітних сімей, створення умов для поліпшення становища та належного соціального захисту дітей з багатодітних сімей.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Законом України «Про охорону дитинства», Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:
3.1. Сприяння координації діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних установ, підприємств, організацій усіх форм власності, спрямованої на реалізацію міської політики з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг відповідно до їх положень та статутів, а також чинного законодавства України.
3.2. Участь у розробці та підготовці пропозицій та заходів, спрямованих на реалізацію міської політики з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг.
3.3. Підтримка ініціатив суб’єктів соціальної роботи, громадських організацій, спрямованих на розгляд питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг.
3.4. Визначення механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час розгляду питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Розглядає питання забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг відповідно до повноважень виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних установ, підприємств, організацій усіх форм власності.
4.2. Сприяє у межах компетенції у вирішенні спірних питань при отриманні пільг багатодітними сім’ями, передбачених чинним законодавством України.
4.3. Приймає рішення щодо надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, в яких виховується п’ятеро та більше дітей, у рамках виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ, згідно з Порядком надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, у яких виховується п’ятеро та більше дітей, затвердженим розпорядженням міського голови від 23 липня 2020 року № 603. Рішення оформлюється протоколом, який підписується усіма членами робочої групи.

5. Робоча група має право:
5.1. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
5.2. Залучати до участі у своїй роботі представників виконавчих органів Одеської міської ради, депутатів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників громадськості (за згодою).

6. До складу робочої групи входять голова, заступник голови, секретар, представники виконавчих органів Одеської міської ради (за погодженням з їх керівниками), депутати Одеської міської ради, а також за згодою представники підприємств, установ, організацій та громадськості.
Голова робочої групи:
- здійснює керівництво її діяльністю;
- скликає та забезпечує організацію її засідань;
- підписує документи від імені робочої групи;
- представляє інтереси та виступає від імені робочої групи у відносинах з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться згідно з рішенням її голови, але не рідше одного разу на півроку, та у разі необхідності.
Засідання робочої групи веде її голова.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.
Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

8. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість усіх присутніх на засіданні членів робочої групи.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим та секретарем і надається усім членам робочої групи (за їх вимогою).

9. Прийняття рішень щодо питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг приймається на підставі особистої заяви багатодітної сім’ї з наданням відповідного пакету документів та акта обстеження соціальних та матеріально-побутових умов проживання».

Т.в.о. керуючої справами                      С. Бедрега


Сторінка створена: 2020.09.16 12:55