ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти та науки Одеської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління освіти та науки Одеської міської ради (далі - „управління") є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні".
Управління освіти та науки Одеської міської ради є правонаступником управління освіти Одеської міської ради.
1.2. Управління є самостійною юридичною особою, має гербову
печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими і підзаконними актами України, актами органів місцевого самоврядування та цим Положенням (далі - „Положення").
1.4. На Управління може бути покладено міською радою і виконавчим комітетом виконання частини повноважень, що делегувались їм органами державної виконавчої влади.
1.5. Управління підзвітне та підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Одеської міської ради, міському голові.
1.6. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом видатків, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.
1.7. Реорганізація і ліквідація управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Місцезнаходження управління (юридична адреса): 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ


2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Участь у забезпеченні реалізації державної політики в галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності на території міста Одеси.
2.1.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
2.1.3. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.
2.1.4. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей, реалізації їхнього права відповідно до законодавства України на здобуття освіти.
2.1.5. Забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста.
2.1.6. Координація діяльності навчальних закладів та наукових установ з питань підбору, підготовки та навчання обдарованої молоді.
2.1.7. Сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації.
2.1.8. Координація роботи відділів освіти районних адміністрацій, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді.
2.1.9. Контроль за дотриманням актів законодавства з освіти, забезпечення закладами освіти міста державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти.
2.1.10. Прогнозування розвитку мережі закладів освіти у місті, їх реалізація на основі чинного законодавства та здійснення міжнародного співробітництва.
2.1.11. Керівництво закладами освіти, що належать до комунальної власності, організація їхнього матеріально-фінансового, кадрового і науково-методичного забезпечення.


2.2. Відповідно до покладених на управління завдань виконує такі функції:
2.2.1. Здійснює в межах своїх повноважень керівництво і контроль за діяльністю відділів освіти районних адміністрацій м. Одеси.
2.2.2. Аналізує стан освіти на території міста Одеси, прогнозує її розвиток відповідно до потреб особистості, суспільства, регіону та держави.
2.2.3. Забезпечує розвиток єдиної мережі шкіл, дошкільних та позашкільних закладів, а також, з урахуванням особливостей регіону та попиту населення, шкіл нового типу, сприяє розвитку системи закладів освіти різних форм власності.
2.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства з функціонування української мови як державної.
2.2.5. Вносить пропозиції стосовно питань освіти та готує проекти відповідних рішень.
2.2.6. Готує і в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток освіти в м. Одесі.
2.2.7. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, дитячі, молодіжні та громадські організації.
2.2.8. Впроваджує рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми, інші педагогічні розробки.
2.2.9. Затверджує відповідні навчальні плани та штатні розклади навчально-виховних закладів, організовує науково-методичне та інформаційне забезпечення системи освіти.
2.2.10. Вживає заходів щодо забезпечення належного рівня дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти.


2.2.11. Взаємодіє в роботі з органами охорони здоров'я, торгівлі, громадського харчування та правоохоронними органами з питань зміцнення здоров'я та безпеки дітей.
2.2.12. Впроваджує принцип безперервності освіти шляхом взаємодії усіх ланок системи освіти - від дошкільних закладів до вищих навчальних закладів та установ, які забезпечують післядипломну освіту.
2.2.13. Співпрацює з вищими навчальними закладами шляхом укладання договорів з метою якісного підбору обдарованої молоді для здобуття вищої освіти.
2.2.14. Сприяє розвитку наукових досліджень в системи освіти, науково-дослідній діяльності молоді та її продовженню у вищих навчальних закладах.
2.2.15. Виконує замовлення різних галузей економіки та соціальної сфери міста шляхом удосконалення мережі спеціалізованих та профільних шкіл, співробітництва з вищими та середніми спеціальними закладами освіти.
2.2.16. Сприяє інтеграції освіти міста Одеси з освітніми закладами, науковими установами, громадськими організаціями, фондами інших країн та українською діаспорою, встановлює прямі зв'язки із закладами
освіти, із науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, тощо. Відповідно до чинного законодавства України, представляє в установленому порядку інтереси
міста Одеси з освіти в межах своєї компетенції у сфері міжнародного співробітництва.
2.2.17. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, програми навчальних предметів, посібники, бланки звітності та документи про освіту.
2.2.18. Сприяє проведенню в системі освіти міста педагогічних експериментів.
2.2.19. Здійснює нагляд за реалізацією навчальними закладами державних стандартів освіти, контроль за дотриманням вимог Положення про Золоту та Срібну медалі.
2.2.20. Проводить роботу, спрямовану на виявлення і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення олімпіад, конкурсів та інше.


2.2.21. Проводить атестаційну експертизу закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста.
2.2.22. Забезпечує реалізацію освітніх програм відродження і розвитку національної культури, української та інших мов, національно-культурних традицій народів України.
2.2.23. Організовує науково-методичне та інформаційне забезпечення системи освіти.
2.2.24. Організовує підготовку та сприяє виданню навчально-методичної літератури.
2.2.25. Сприяє педагогічним та управлінським новаціям у системі освіти.
2.2.26. Вносить пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку закладів, установ освіти, погоджує документи на відкриття та реорганізацію закладів освіти.
2.2.27. Сприяє підвищенню фахового рівня і розвитку творчості педагогічних працівників.
2.2.28. Здійснює управління закладами освіти комунальної власності та перевірку діяльності всіх типів навчальних закладів, незалежно від форм власності в межах встановлених законодавством повноважень.
2.2.29. Призначає . керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, установ освіти комунальної власності міста та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, безпосередньо підпорядкованих управлінню освіти.
2.2.30. Скликає в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.


2.2.31. Здійснює атестацію педагогічних працівників згідно з чинними нормативними актами.
2.2.32. Сприяє підвищенню кваліфікації та перепідготовці кадрів системи освіти.
2.2.33. Визначає потребу в педагогічних кадрах, формує міське замовлення на педагогічні кадри.
2.2.34. Формує та здійснює підготовку резерву керівних кадрів.
2.2.35. Спільно з органами охорони здоров'я здійснює контроль за охороною здоров'я дітей і організацією оздоровчих заходів, створення безпечних умов навчання, праці учасників навчально-виховного процесу.
2.2.36. Надає допомогу органам опіки й піклування у своєчасному влаштуванні в заклади освіти на повне державне утримання дітей, які втратили батьків, або залишились без їх піклування.
2.2.37. Вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, які виховуються у школах-інтернатах, дитячих будинках.
2.2.38. Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам в запобіганні дитячій бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх.
2.2.39. Здійснює заходи стосовно соціальної реабілітації, захисту прав неповнолітніх.


2.2.40. Створює необхідні умови для навчання та виховання, фізичного та розумового розвитку сиріт та дітей, які потребують соціального захисту, дітей з фізичними та розумовими вадами.
2.2.41. Комплектує вихованцями школи-інтернати, дитячі будинки, спеціалізовані дошкільні заклади.
2.2.42. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.
2.2.43. Організовує участь навчально-виховних закладів у реалізації наукових програм та проектів.
2.2.44. Розробляє пропозиції стосовно обсягу фінансування з бюджету міста на розвиток освіти, навчально-виховних закладів, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності.
2.2.45. Організовує розробку, збір і аналіз статистики, фінансової і бухгалтерської звітності.
2.2.46. Забезпечує в межах асигнувань комунальні навчально-виховні заклади освіти міста документацією, засобами навчання та обладнанням; встановлює господарські зв'язки з їхніми постачальниками.
2.2.47. Здійснює контроль за використанням коштів та майна навчально-виховними закладами, установами, організаціями, що перебувають у його функціональному управлінні.
2.2.48. Здійснює передачу в оренду приміщень закладів освіти відповідно до чинного законодавства України.
2.2.49. Здійснює методичне керівництво фінансово-економічною роботою навчально-виховних закладів і т.п., надає їм практичну допомогу в питаннях фінансування, госпрозрахункової діяльності, реалізації державної політики в галузі праці та заробітної плати і державних гарантій з цих питань, нормування праці та її оплати, організації бухгалтерського обліку.
2.2.50. Сприяє розвитку соціальної бази освіти, поліпшення матеріальних і житлових умов учнів і працівників комунальних навчальних закладів, організації громадського харчування, медичного і побутового обслуговування.


2.2.51. Здійснює нагляд за станом і капітальним ремонтом закладів освіти комунальної власності.
2.2.52. Забезпечує ефективне використання фінансів на утримання та ремонт закладів освіти комунальної власності.
2.2.53. Сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів на території міста.
2.2.54. Сприяє розвитку матеріально-технічної бази освіти.
2.2.55. Контролює додержання правил охорони праці та техніки безпеки у навчально-виховних закладах, організаціях, установах, що перебувають у його функціональному управлінні.
2.2.56. Бере участь у формуванні структурної політики у галузі освіти на території міста Одеси.
2.2.57. У рамках своїх повноважень самостійно взаємодіє з державними органами управління освітою, виконавчими органами міської влади, науковими, освітянськими та іншими закладами, організаціями та об'єднаннями громадян, засобами масової інформації.
2.2.58. Вносить до управління освіти і наукової діяльності облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України пропозиції з питань освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти.
2.2.59. Залучає до розробки актуальних проблем розвитку освіти, аналізу справ і проведення консультацій науково-педагогічних працівників, вчених і спеціалістів.
2.2.60. У межах затвердженого бюджету на утримання установ та закладів освіти комунальної власності встановлює додаткові нормативи матеріально-фінансового забезпечення закладів з урахуванням їх особливостей та статутної діяльності.


2.2.61. Здійснює розгляд листів, заяв та звернень громадян.
2.2.62. Управління може виконувати інші дії в сфері освіти відповідно до чинного законодавства.


3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ


3.1. Управління має право:
3.1.1. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств і організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій.
3.1.2. Вносити пропозиції про створення, реорганізації, ліквідації та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності.
3.1.3. Здійснювати міжнародну діяльність на основі договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами, мати власний валютний рахунок.
3.1.4. Залучати працівників інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до-його компетенції.

4. КЕРІВНИЦТВ0 Й АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

 

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник Управління у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській ради, підпорядкований виконавчому комітетові та міському голові.

 

4.2. Компетенція начальника Управління. Начальник Управління:
4.2.1.
Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника Управління та інших працівників Управління - посадових осіб органів місцевого самоврядування.
4.2.3. Представляє міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу апарату Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи Управління відповідно до затвердженого штатного розкладу.
4.2.5. Призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів Управління, інших працівників Управління, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, які належать до сфери Управління, а також педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які безпосередньо підпорядковані Управлінню.
4.2.6. Організовує виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування; в межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії Управління, що набирає чинності з часу їх підпису; накази начальника Управління можуть бути скасовані міським головою або виконавчим комітетом.
4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником коштів, передбачених в бюджеті м. Одеси на утримання установ та закладів освіти, які належать до сфери Управління.
4.2.8. Розглядає і затверджує кошториси закладів освіти комунальної власності.
4.2.9. В межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.10. Веде особистий прийом громадян.
4.2.11. Укладає відповідно до чинного законодавства договори на виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень.
4.2.12. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про встановлення і зміну рангів посадовим особам місцевого самоврядування - працівникам Управління.
4.2.13. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.

4.3. Структура Управління, підпорядкованість та взаємодія його з іншими структурними підрозділами:
4.3.1.
Заступники начальника Управління, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням начальника Управління.
4.3.2. Структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи, служби і т.п.) і подвійного підпорядкування (відділи освіти, що входять до штату райадміністрацій).
4.3.3. Колегія (дорадчий орган) Управління, в яку, крім начальника Управління, його заступників, входять керівники структурних підрозділів Управління та інші особи, перелік яких визначається начальником Управління особисто; перелік питань, що передаються на розгляд колегії, визначає начальник Управління.


До складу колегії можуть входити керівники інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери Управління, а також вчені і висококваліфіковані спеціалісти.


4.4. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до Положення про них. Положення про структурні підрозділи прямого підпорядкування затверджуються начальником Управління особисто, Положення про
структурні підрозділи подвійного підпорядкування затверджуються головами райадміністрацій за погодженням з начальником Управління.
4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам встановлюється начальником Управління особисто.
4.6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконкому, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


Секретар ради                           О.А. Прокопенко


Сторінка створена: 2006.10.19 11:24