Внесено зміни розпорядженням міського голови № 60 від 15.02.2021 р.

Внесено зміни розпорядженням міського голови № 166 від 02.03.2020 р.

Внесено зміни розпорядженням міського голови №1344 від 27.12.2016 р.
Внесено зміни розпорядженням міського голови №822 від 31.08.2015р.
Внесено зміни розпорядженням міського голови №35 від 28.01.2014р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№1132-01 р від 22.10.2013 р.

Про затвердження Положення та складу експертної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 року № 1227/5:

1. Затвердити Положення про експертну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради (додаток 1).

2. Створити експертну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради та затвердити її склад (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 07.05.2012 року №414-01 р «Про затвердження Положення та складу постійно діючої експертної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради» (із змінами від 13.02.2013 року № 117-01 р).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С. 
 
О. Костусєв

Додаток 1
до розпорядження
Одеського міського голови
№1132-01 р від 22.10.2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію виконавчого комітету
Одеської міської ради

1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 року № 1227/5, виконавчий комітет Одеської міської ради створює експертну комісію (далі – ЕК). Метою ЕК є організація і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі його діяльності, подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) Державного архіву Одеської області, а також для розгляду документів, які пропонуються для включення до Переліку відомостей, що використовуються в роботі виконавчих органів Одеської міської ради та становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф обмеження «Для службового користування» (далі – «ДСК»).

2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради, після чого стають обов’язковими для виконання виконавчими органами.
3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів) та цим Положенням.
4. До складу ЕК, який затверджується міським головою, входять керівники департаментів, начальники відділів та службовці виконавчих органів Одеської міської ради, а також представники ЕПК державного архіву Одеської області (за згодою).
Головою ЕК призначається керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради, а секретарем – особа, відповідальна за архів.

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома виконавчих органів рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.
6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує міський голова, і звітує перед ним про проведену роботу.

7. Завданнями ЕК є:
- організація і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві виконавчого комітету Одеської міської ради;
- вирішення питань щодо включення до Переліку відомостей, що використовуються в роботі виконавчих органів Одеської міської ради та становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф обмеження «ДСК».

8. ЕК приймає рішення:
1) щодо схвалення та подання до ЕПК проектів таких документів:
- описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі – НАФ);
- описи справ з кадрових питань (особового складу);
- номенклатури справ;
- інструкції з діловодства;
- положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК;
- акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;
- акти про вилучення документів з НАФ.
2) щодо схвалення Переліку відомостей, що використовуються в роботі виконавчих органів Одеської міської ради та становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф обмеження «ДСК».

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:
- контролювати дотримання виконавчими органами, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатури справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;
- вимагати від виконавчих органів розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;
- одержувати від виконавчих органів відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;
- визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів, із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК Державного архіву Одеської області;
- заслуховувати на своїх засіданнях керівників виконавчих органів про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;
- запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців виконавчих органів, а в разі необхідності – працівників департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради;
- інформувати керівництво з питань, що входять до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу членів комісії.
11. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК.

Керуюча справами                       Т. Герасименко

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№1132-01 р від 22.10.2013 

     
СКЛАД
експертної комісії виконавчого комітету
Одеської міської ради
 

     
ГЕРАСИМЕНКО
Тетяна Вікторівна
- голова комісії, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради;

Броварська
Марина Владиславівна
- заступник голови комісії, директор департаменту документально-організаційного забезпечення
Одеської міської ради;

Солончук
Олена Олексіївна
- секретар комісії, завідувачка архівного сектору загального відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради.

Члени комісії:

Атаманюк
Вадим Мефодійович
- заступник начальника відділу кадрової роботи Одеської міської ради;

Зубов
Григорій Іванович
- директор департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради;

Іовчева
Сніжана Вікторівна
- директор адміністративно-господарського департаменту Одеської міської ради;

Казаков
Володимир Петрович
- головний спеціаліст з режиму секретності;

Марущак
Інга Олександрівна
- начальник відділу взаємодії з виконавчими органами ради департаменту з організації роботи Одеської міської ради;

Піскун
Ірина Анатоліївна
- заступник начальника загального відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;

Теплов
Сергій Ігорович
- заступник начальника відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;

Хитрова
Лідія Миколаївна
- директор департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради;

Ярославська
Ольга Миколаївна
- начальник загального відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради.

Керуюча справами              Т. Герасименко


Сторінка створена: 2013.10.24 13:54