Внесено зміни розпорядженням № 148 від 25.02.2020 р.

Внесено зміни розпорядженням № 153 від 15.03.2018 р
Внесено зміни розпорядженням № 1178 від 03.12.2015 р

Внесено зміни розпорядженням № 1094-01р від 09.10.2013 р. 

Внесено зміни розпорядженням № 1255-01р від 21.06.2010 р. 
  

Розпорядження
міського голови
№106-01р від 27.02.07р.
 
Про створення Координаційної ради
керівників громадських та благодійних
організацій при Одеському міському голові
 
Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою консолідації дій громадських та благодійних організацій, які діють на території м. Одеси, з діями органів місцевого самоврядування м. Одеси у розбудові суверенної держави України:
 
1. Створити Координаційну раду керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові та затвердити її склад (додаток 1).
 
2. Затвердити Положення про Координаційну раду керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові (додаток 2).
 
3. Начальнику управління внутрішньої політики Одеської міської ради Чайчук Н.О. забезпечити організаційну та матеріальну основу роботи Координаційної ради керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові.
 
4. Начальнику управління інформації Одеської міської ради Щеглову Е.В. забезпечити інформаційне висвітлення роботи Координаційної ради керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові у засобах масової інформації.
 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
Е. Гурвіц

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 27.02.07р. № 106-01р
 Склад Координаційної ради
керівників громадських та благодійних організацій
при Одеському міському голові
 
ЧАЙЧУК
Наталія
Олександрівна
- голова ради, начальник управління внутрішньої політики
Одеської міської ради
НІКОЛАЄНКО
Олена
Євгеніївна
- заступник голови ради, голова Молодіжної громадської організації
«Фонд «Злата Лада», голова Громадської організації
«Одеська міська рада багатодітних сімей»
ІВАНОВА
Інеса
Валеріївна
- секретар ради, голова правління Всеукраїнської
громадської організації «Наші діти»
 
Члени Координаційної ради:
 
ДЮКОВ
Володимир
Павлович 
- голова правління громадської організації
«Союз громадян Одеси» (за згодою)
ГЕОРГІЄНКО
Вадим
Миколайович 
- голова Громадської організації «Наші діти»
(за згодою)
ГРИБАНОВ
Віктор
Вікторович
- голова Громадської організації «Одеський комітет захисту
прав ветеранів Афганістану» (за згодою)
ГРИЩЕНКО
Валентина
Іванівна 
- голова ради Обласної громадської жіночої організації
«Мати і дитина» (за згодою)
ДЕЙКІНА
Наталія
Дмитрівна
- голова Благодійного товариства «Співвітчизник»
(за згодою)
ЗЕЛЕНКОВ
Леонід
Казимирович 
- голова Асоціації ветеранів культпросвітроботи
м. Одеси (за згодою)
КОРОЛЬ
Володимир
Степанович 
- голова Приморського районного організації м. Одеси
Громадського об’єднання «Союз Чорнобиль» (за згодою)
КУЗНЕЦОВ
Віктор
Олександрович 
- голова Спілки випускників ОІІМФ (за згодою)
ЛАТВЕЛЬ
Юрій
Антонович 
- голова Одеського обласного відділення Міжнародного
благодійного фонду «Реабілітація інвалідів та ветеранів війни»
(за згодою)
ЛЕОНОВ
Володимир
Сергійович
- голова Президії Одеського Ведичного Клубу «Гаятрі»
(за згодою)
 
Керуюча справами               Т.М. Єршова
 

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 27.02.07р. № 106-01р
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду керівників громадських та благодійних організацій
при Одеському міському голові
 
 
  
Розділ 1. Загальні положення
 
1.1. Координаційна рада керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові (далі – Рада) є постійно діючим громадським дорадчим органом.
1.2. Рада утворюється розпорядженням Одеського міського голови.
1.3. Рада діє на громадських засадах.
1.4. Рада керується Конституцією України та чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, розпорядженнями Одеського міського голови, цим Положенням.
 
Розділ 2. Склад Ради, порядок формування Ради та регламент роботи
 2.1. Склад Ради
 
2.1.1. До складу Ради входять по одному керівнику від громадських та благодійних організацій, що зареєстровані та діють на території міста Одеси (далі – Організація).
 2.2. Порядок формування Ради
2.2.1. Рішення про прийняття або виключення зі складу Ради приймає Одеський міський голова.
2.2.2. Організація подає управлінню внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – Управління) заяву про вступ до Ради.
До заяви додаються наступні документи:
-         витяг з протоколу засідання статутного керуючого органу організації, завірений печаткою та підписаний керівником, про рішення про участь організації в Раді;
-         витяг з протоколу з’їзду (конференції) або загальних зборів про обрання керівника організації;
-         завірена печаткою організації або нотаріально, копія статуту організації;
-         завірене печаткою організації або нотаріально, свідоцтво про державну реєстрацію;
-         копія довідки про включення до ЄДРПОУ.
2.2.2. Представник Управління оголошує на черговому засіданні Ради прохання організації про вступ до Ради та наявність документів відповідно до п. 2.2. цього положення. Головуючий на засіданні ставить на голосування питання щодо прийняття рішення про звернення до Одеського міського голови відносно прийому організації до Ради.
2.2.3. Члени Ради мають право обговорити питання перед голосуванням.
2.2.4. Про результати перевірки документів, необхідних для вступу до Ради, обговорення програмних цілей організації, Рада приймає рішення про звернення до Одеського міського голови щодо прийому організації до Ради.
2.2.5. Прийом Організації до Ради водночас означає визнання повноважень керівника цієї організації як члена Ради.
2.2.6. Повноваження члена Ради визначаються періодом повноважень органу, який його делегував.
2.2.7. У разі переобрання організацією керівника, колишній керівник визнається Радою таким, що втратив повноваження членства у Раді. Організація зобов’язана відкликати колишнього керівника та делегувати новообраного керівника.
2.2.8. Для відкликання та заміни керівника Організація подає до Управління витяг з протоколу з’їзду (конференції) або загальних зборів про обрання керівника Організації.
2.2.9. Член Ради має право вийти з її складу за власним бажанням, подавши до Управління заяву про вихід.
2.2.10. Вихід члена зі складу Ради означає припинення роботи Організації у складі Ради.
2.2.11. Про вихід члена Ради з її складу, Рада повідомляє Одеського міського голову.  
2.2.12. Члени Ради обирають заступника голови Ради та секретаря терміном на 1 рік.
2.2.13. Членами Ради за згодою можуть бути представники управлінь, департаментів чи відділів Одеської міської ради. Призначення до або виключення з Ради оформлюється наказом.
 2.3. Регламент роботи Ради
2.3.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не менше одного разу на місяць. Рада працює відповідно до плану, що затверджується на її засіданні.
2.3.2. Засідання Ради є правочинним за умови присутності не менше половини її складу.
2.3.3. Рада ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні.
2.3.4. Засідання Ради веде голова Ради, а у разі відсутності – заступник голови чи секретар, або за дорученням голови Ради інша особа, яка є членом Ради.
2.3.5. Засідання Ради протоколюються. Протокол веде секретар Ради, а за його відсутності – інша особа за дорученням голови Ради. Протокол підписують секретар Ради й та особа, яка вела засідання Ради.
2.3.6. Засідання Ради починається з оголошення порядку денного. Члени Ради мають право вносити зміни та доповнення до порядку денного. Порядок денний затверджується голосуванням.
2.3.7. Організаційне та матеріальне забезпечення діяльності Ради проводиться за рахунок коштів Управління.
 
Розділ 3. Мета та предмет діяльності Ради
3.1. Метою діяльності Ради є консолідація громадських та благодійних Організацій щодо реалізації державних, міських соціальних програм у галузі покращення діяльності об'єднань громадян та участь в розробленні, здійсненні та аналізі державної та міської політики відносно об'єднань громадян.
3.2. Предметом діяльності Ради є всі питання, які стосуються державної та міської політики в усіх галузях (політичній, економічній, соціальній, культурній, освітній, міжнародній тощо).
 
Розділ 4. Основні завдання Ради
 4.1. Регулярне інформування органів місцевого самоврядування м. Одеси щодо предмету діяльності Ради.
4.2. Розроблення пропозицій щодо фінансування й матеріально-технічного забезпечення роботи Організацій.
4.3. Розгляд пропозицій щодо тематики наукових досліджень з питань предмета діяльності Ради та підготовка висновків для здійснення відповідних дослідницьких проектів.
4.4. Рада виконує й інші завдання, які не суперечать цьому Положенню та відповідають предмету діяльності Ради.
 
Розділ 5. Права та обов’язки Ради
5.1. Рада має право:
5.1.1. Брати участь в розробленні проектів розпоряджень і доручень Одеського міського голови, рішень Одеської міської ради, інших документів з питань предмета діяльності Ради. Для цього через управління внутрішньої політики Рада отримує запрошення, пропозиції, проекти документів.
5.1.2. Звертатися безпосередньо до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, партій, громадських організацій з запитами, пропозиціями з питань предмета діяльності Ради.
5.1.3. Одержувати від місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, партій, громадських організацій інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Положенням.
5.1.4. Надавати організаційну, методичну, правову, консультативну допомогу Організаціям, у тім числі й не членам Ради.
5.1.5. Розробляти та подавати проекти, рекомендації, пропозиції, методичні вказівки, узагальнюючі, аналітичні матеріали тощо, поширювати такі матеріали.
5.1.6. Проекти, рекомендації, пропозиції та інші матеріали Ради мають бути обов’язково розглянуті управліннями (департаментами) Одеської міської ради, її виконавчого комітету відповідно до їх компетенції.
5.1.7. Поширювати інформацію про діяльність Ради, окремих членів Ради (за їх уповноваження).
5.1.8. Запрошувати на засідання фахівців, які можуть надати фахову, спеціальну інформацію, потрібну для виконання завдань Ради.
5.2. Рада зобов’язана:
5.2.1. Брати участь в розробленні проектів розпоряджень Одеського міського голови, рішень Одеської міської ради, інших документів з питань предмета діяльності Ради, якщо до Ради надійшло відповідне прохання (чи доручення, звернення).
5.3. Права та обов’язки члена Ради:
5.3.1. Член Ради має право:
- брати участь в засіданнях Ради;
- брати участь у розробленні питань, які стосуються предмета діяльності Ради та діяльності самої Ради, в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (за дорученням Ради та за погодженням з цими органами);
- одержувати в Раді аналітичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з предмета діяльності Ради та діяльності самої Ради;
- брати участь у підготовці рішень Ради, письмово висловлювати особисту думку зі спірних питань.
5.3.2. Член Ради зобов’язаний:
- дотримуватися цього Положення;
- брати участь в роботі Ради;
- виконувати рішення Ради, якщо таке рішення було визнане членами Ради як обов’язкове для виконання.
5.4. Голова, заступник голови, секретар Ради
5.4.1. Голова Ради:
- керує роботою Ради, без доручення представляє Раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
- має персональну відповідальність за організацію роботи Ради та прийняті нею рішення;
- утворює за дорученням Ради узгоджувальні комісії та робочі групи, розглядає їх висновки, представляє їх на розгляд Раді;
- дає окремі доручення членам Ради;
- проводить консультації між членами Ради у разі виникнення розбіжностей чи протиріч;
- контролює виконання рішень Ради.
5.4.2. Заступник голови Ради:
- за усним чи письмовим дорученням голови Ради або у випадку відсутності голови ради його функції виконує заступник;
5.4.3. Секретар Ради:
- обирається на засіданні Ради з числа її членів;
- планує роботу Ради;
- скликає засідання Ради й веде її документацію;
- підтримує постійний зв’язок з членами Ради та керівними органами членів Ради.
 
Розділ 6. Порядок внесення змін, доповнень до цього Положення
 
6.1. Питання про внесення змін, доповнень до цього Положення може порушити будь-який член Ради, для чого подає голові Ради відповідні письмові пропозиції.
Ці пропозиції Рада розглядає не пізніше наступного планового засідання та ухвалює відповідне рішення, на підставі якого начальник Управління готує подання Одеському міському голові.
 
Розділ 7. Порядок припинення діяльності Ради
 
7.1. Питання про припинення діяльності Ради може бути порушене двома третинами її членів або Одеським міським головою.
7.2. Рішення про припинення діяльності Ради приймає Одеський міський голова.
 
Керуюча справами                           Т.М. Єршова
 

 


Сторінка створена: 2007.02.28 10:54