Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1344 від 27.12.2016 р.


Про внесення змін до розпорядження

міського голови від 22 жовтня 2013 року

№ 1132-01р «Про затвердження Положення

та складу експертної комісії виконавчого

комітету Одеської міської ради»Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 22 жовтня 2013 року № 1132-01р «Про затвердження Положення та складу експертної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради», виклавши додатки 1, 2 у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.
 
Г. Труханов 

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 27.12.2016 р.
№ 1344


«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 22 жовтня 2013 року
№ 1132-01р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію виконавчого комітету
Одеської міської ради


1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5, виконавчий комітет Одеської міської ради створює експертну комісію (далі – ЕК).
2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради, після чого стають обов’язковими для виконання виконавчими органами Одеської міської ради.
3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів) та цим Положенням.
4. До складу ЕК, який затверджується розпорядженням міського голови, входять керівники і службовці виконавчих органів Одеської міської ради та їх структурних підрозділів, а також представники ЕПК державного архіву Одеської області (за згодою).
Головою ЕК призначається керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради, а секретарем – особа, відповідальна за архів.
5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома виконавчих органів рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.
6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує міський голова, і звітує перед ним про проведену роботу.
7. Завданнями ЕК є:
- організація і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві виконавчого комітету Одеської міської ради;
- розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах.
8. ЕК приймає рішення:
1) щодо схвалення та подання до ЕПК проектів таких документів:
- описів справ постійного зберігання, внесених до Національного архівного фонду (далі – НАФ);
- описів справ з кадрових питань (особового складу);
- номенклатури справ;
- інструкції з діловодства;
- положення про ЕК;
- актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;
- актів про вилучення документів з НАФ;
- актів про невиправні пошкодження документів НАФ;
2) щодо схвалення:
- описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання;
- актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу).
9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:
- контролювати дотримання виконавчими органами Одеської міської ради, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатури справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;
- вимагати від виконавчих органів Одеської міської ради розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;
- одержувати від виконавчих органів Одеської міської ради відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;
- визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів, із зазначенням строків їх зберігання та погоджувати їх з ЕПК Державного архіву Одеської області;
- заслуховувати на своїх засіданнях керівників виконавчих органів Одеської міської ради про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;
- запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців виконавчих органів Одеської міської ради, а в разі необхідності – працівників департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради;
- інформувати керівництво з питань, що входять до компетенції ЕК.
10. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу членів комісії.
11. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК.

Керуюча справами                    О. Оніщенко 

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 22 жовтня 2013 року
№ 1132-01р
 
СКЛАД
експертної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради
 
Оніщенко
Олена Семенівна
-
голова комісії, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради;
 
Броварська
Марина Владиславівна
-
заступник голови комісії, директор департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;
 
Солончук
Олена Олексіївна
-
секретар комісії, завідувач архівного сектору загального   відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради.
 
 
 
Члени комісії:
 
Бобрик
Янна Анатоліївна
 
-
заступник директора департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;
 
Заїчко       
Оксана Олександрівна
-
заступник начальника відділу кадрової роботи Одеської міської ради;
 
Зубов
Григорій Іванович
-
директор департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради;
 
Іовчева      
Сніжана Вікторівна
-
директор адміністративно-господарського департаменту Одеської міської ради;
 
Казаков     
Володимир Петрович
 
-
головний спеціаліст з режиму секретності;
Мартишевська
Тамара Іванівна
-
в.о. начальника загального відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;
 
Марущак   
Інга Олександрівна
-
начальник відділу взаємодії з виконавчими органами ради департаменту з організації роботи Одеської міської ради;
 
Піскун
Ірина Анатоліївна
-
заступник начальника загального відділу департаменту документально-організаційного
забезпечення Одеської міської ради;
 
Хитрова
Лідія Миколаївна
-
директор департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради».
 

     

Керуюча справами                                                                О. Оніщенко


Сторінка створена: 2016.12.28 17:02
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/mayor/91586/